Przygotowanie i zaplanowanie obserwacji gwiazdy zmiennej

advertisement
Przygotowanie i zaplanowanie obserwacji
gwiazdy zmiennej zaćmieniowej.
Ćwiczenie 6
Wartość punktowa: 4 (+2 za znalezienie pozycji gwiazdy na niebie)
Celem ćwiczenia jest zgromadzenie informacji katalogowych na temat wybranej
gwiazdy zmiennej zaćmieniowej, dobranie odpowiedniej gwiazdy porównania
spełniającej określone kryteria i znalezienie ram czasowych pozwalających
obserwować zaćmienie główne w optymalnych warunkach.
Co naleŜy zrobić?
1. Korzystając z katalogów i baz danych znaleźć podstawowe informacje na temat gwiazdy
zmiennej (współrzędne na epokę 2000.0, numery katalogów SAO, PPM, GSC, BD, HD, klasę
widmową i jasności, typ gwiazdy zaćmieniowej, okres zmienności, epokę początkową, zakres
zmian blasku, parametr ”d” z katalogu GCVS).
2. Dobrać gwiazdę porównania zgodnie z pięcioma podstawowymi kryteriami:
a) odległość na niebie nie mniejsza niŜ 0.3 arcmin i nie większa niŜ 1 stopień
b) jasność mieszcząca się w zakresie lub nieco większa niŜ maksimum jasności gwiazdy
zmiennej
c) zbliŜona klasa widmowa (odległość nie większa niŜ 0.7 klasy)
d) zbliŜona, a najlepiej ta sama klasa jasności
e) stałość blasku i nie występowanie w katalogach gwiazd podejrzanych o zmienność
Dodatkowo naleŜy podać takie informacje o gwieździe porównania jak: współrzędne, numery
katalogów SAO, PPM, GSC, BD, HD, klasę widmową i jasności.
3. Wykonać mapkę rejonu nieba zawierającego gwiazdę zmienną i porównania w skali rzędu
kilku stopni kwadratowych na format A4.
4. Znaleźć ramy czasowe (najbliŜszą datę, daty i fragment, fragmenty nocy) optymalne z
punktu widzenia obserwacji minimum głównego, a ściślej gałęzi spadku i wzrostu blasku w
przypadku niezerowej, podanej wartości parametru ”d” (stosunek czasu trwania ”płaskiego
dna” zaćmienia głównego do okresu zmienności gwiazdy wyraŜony w procentach). Planując
obserwacje naleŜy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
a) momenty zmierzchu i świtu nautycznego
b) wysokość gwiazdy nad horyzontem nie mniejsza niŜ 30-25 stopni
c) odległość od KsięŜyca i jego wiek
NaleŜy ściśle określić przyjęte kryteria i podać dane zwłaszcza dotyczące KsięŜyca.
5. Korzystając z teleskopu Maksutowa-35 odnaleźć rejon nieba zawierający gwiazdę zmienną
i porównania i wskazać je. Przysługują za to dodatkowe 2 punkty.
Download