Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej (radca

advertisement
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej (radca
prawny) wykonuje zadania z zakresu obsługi i doradztwa prawnego Rady Gminy, Wójta,
Zastępców Wójta, pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o radcach prawnych.
Pomoc prawna realizowana jest poprzez:
1. udzielanie porad i konsultacji prawnych,
2. formułowanie opinii prawnych,
3. uczestnictwo w opracowaniu projektów aktów prawnych organów Gminy oraz
kontrolowanie ich zgodności z prawem,
4. zastępstwo prawne i procesowe przed sądami i innymi organami oraz reprezentowanie w
tym zakresie interesów Gminy.
Download