Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp

advertisement
Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp:
.
Aklimatyzacja – jest efektem procesu fizjologicznego adaptacji, który powoduje zwiększenie
tolerancji osoby eksponowanej na dane środowisko w ciągu dostatecznie długiego czasu.
Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego
upowaŜniony. Akt prawny rozumiany jest teŜ jako działanie organu państwa lub podmiotu
prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w
konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym
rozumieniu moŜe być jednostronny albo dwustronny czy teŜ konstytutywny lub deklaratoryjny.
WyróŜnia się takŜe akty prawne powszechnie obowiązujące (wiąŜące nieograniczony podmiotowo
krąg adresatów) oraz wewnętrznie obowiązujące (dotyczące ograniczonego podmiotowo kręgu
adresatów).
Analiza ryzyka – badanie ryzyka obejmujące określenie granic obiektu, identyfikację zagroŜeń i
szacowanie ryzyka
Antropometria - dział antropologii obejmujący metody określania budowy ciała ludzkiego za
pomocą pomiaru odległości między stałymi jego punktami (tzw. punktami antropometrycznymi) i
porównania ich z odpowiednimi wskaźnikami. Przedmiotem badań moŜe być Ŝywy człowiek lub
szkielet. Badaniami czaszki zajmuje się kraniometria, pozostałymi kośćmi - osteometria.
Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – systematyczne i niezaleŜne
badanie, mające na celu określenie, czy działania podejmowane w ramach systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz osiągnięte rezultaty odpowiadają planowanym ustaleniom i
czy te ustalenia zostały skutecznie wdroŜone oraz czy są odpowiednie do realizacji polityki
bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŜe do osiągnięcia celów organizacji w tym zakresie,
Awaria - zdarzenie powstałe w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji w czasie eksploatacji
materiałów, urządzeń lub instalacji, prowadzące do powstania, natychmiast lub z opóźnieniem, na
terenie organizacji lub poza jej terenem, powaŜnego zagroŜenia dla zdrowia ludzkiego i/lub
środowiska, takie jak: duŜa emisja substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, poŜar, wybuch itp.
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań
pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i Ŝycia przed zagroŜeniami
występującymi w środowisku pracy
Choroba zawodowa – to choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących w środowisku pracy określona w prawnie obowiązującym wykazie chorób
zawodowych
ChronometraŜ pracy – czas trwania poszczególnych czynności zawodowych pracownika w ciągu
zmiany roboczej, róŜniących się naraŜeniem zawodowym
CięŜki wypadek przy pracy - to wypadek, na skutek którego nastąpiło cięŜkie uszkodzenie ciała,
takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój
zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagraŜająca Ŝyciu,
trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe,
istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
CIOP - Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy – instytut badawczy
zajmujący się całościowo tematyką kształtowania warunków pracy, zgodnie z psychofizycznymi
moŜliwościami człowieka
.Czynnik niebezpieczny – to czynnik, ktorego oddziaływanie na pracującego bezpośrednio
prowadzi lub moŜe prowadzić do urazu.
Czynnik szkodliwy – to czynnik, ktorego oddziaływanie na pracującego bezpośrednio prowadzi lub
moŜe prowadzić do schorzenia.
Czynnik uciąŜliwy - to czynnik, ktorego oddziaływanie na pracującego moŜe spowodować złe
samopoczucie lub nadmierne zmęczenie, nie powoduje jednak trwałego pogorszenia stanu
zdrowia.
Działania korygujące – działania podjęte w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności
lub niepoŜądanej sytuacji.
Działania zapobiegawcze – działania podjęte w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej
niezgodności lub potencjalnej sytuacji.
Drgania - proces, w czasie którego charakteryzująca go wielkość fizyczna ( przemieszczenie ,
napręŜenie i in. ) zmienia swą wartość rosnąc i malejąc na przemian . Przyczynami powstawania
drgań w układach fizycznych są dynamiczne ( czyli zmienne w czasie ) działania sił.
Ekspozycja (naraŜenie) – podleganie pracownika w określonym czasie oddziaływaniu czynników
środowiska pracy, w wyniku którego oddziaływania pracownik moŜe być naraŜony na
utratę/pogorszenie się stanu zdrowia.
Ergonomia - to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn,
urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów
powszechnego uŜytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych psychicznych i społecznych człowieka.
Ergonomia koncepcyjna - zajmuje się projektowaniem układu, który zapewni maksimum
niezawodności i bezpieczeństwa w nowopowstającym miejscu pracy. Jej celem jest
zaprojektowanie optymalnego narzędzia, maszyny, czy urządzenia, albo teŜ całego obiektu
przemysłowego. Ergonomia koncepcyjna ma znaczenie na etapie projektowania i zajmuje się
optymalizacją całego układu pracy: człowiek – urządzenia – środowisko pracy.
Ergonomia korekcyjna – odpowiada za korekcję juŜ istniejących stanowisk pracy. Pod uwagę
bierze się stopień dostosowania stanowisk do psychofizycznych moŜliwości pracowników. Analizuje
się moŜliwe rozwiązania, które mogą prowadzić do zmniejszenia istniejących obciąŜeń. RozwaŜa
się takŜe podjecie takich działań, które usprawnią wykonywanie obowiązków, poprawią wydajność i
jakość pracy.
Hałasem - przyjęto określać wszelkie niepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŜliwe lub
szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka.
Hałas infradźwiękowy, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach
infradźwiękowych od 1 do 20 Hz i o niskich częstotliwościach słyszalnych .
Hałas słyszalny, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach słyszalnych od 20 do
20 000 Hz .
Hałas ultradźwiękowy niesłyszalny, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach
słyszalnych ponad 20 000 Hz.
Identyfikacja zagroŜenia – to proces rozpoznawania tego czy zagroŜenie istnieje oraz
definiowania jego charakterystyk.
Komisja Bezpieczeństwa i Higieny - zamiarem ustawodawcy było, aby komisja zapewniła
współdziałanie pracodawcy z przedstawicielami pracowników w sprawach dotyczących bhp,
dlatego w jej ramach odbywają się konsultacje. Z drugiej strony nie jest ona wyposaŜona w Ŝadne
uprawnienia władcze. W świetle przepisów zadaniem komisji jest dokonywania przeglądu
warunków pracy, okresowej oceny stanu bhp, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę
środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz formułowanie
wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.
Lista kontrolna – kwestionariusz zawierający zbiór wymienionych zagroŜeń/zdarzeń
niebezpiecznych związanych ze środowiskiem pracy.
Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy - obserwowanie stanu warunków pracy,
zachowań pracowników oraz wyników działań podejmowanych, w celu poprawy bezpieczeństwa i
higieny pracy, obejmujące w szczególności identyfikację zagroŜeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz
analizę przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Nagłość zdarzenia - zdarzeniem nagłym jest więc zarówno trwający kilka sekund kontakt dłoni
stolarza z piłą tarczową, jak i kilkugodzinne oddziaływanie na palacza kotłów centralnego
ogrzewania tlenku węgla (czadu). „Nagłość” określa czas oddziaływania czynnika niebezpiecznego
na organizm człowieka. Skutki tego oddziaływania mogą ujawnić się natychmiast lub dopiero po
pewnym czasie - po kilku dniach, a nawet tygodniach.
NajwyŜsze dopuszczalne natęŜenia (NDN) – wartość średnia natęŜenia, którego oddziaływanie
na pracownika w ciągu ośmiogodzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu
pracy, określonego w Kodeksie Pracy, przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno
spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych
pokoleń,
NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenie (NDS) – wartość średnia waŜona stęŜenia, którego
oddziaływanie na pracownika w ciągu ośmiogodzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego
wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie Pracy , przez okres jego aktywności zawodowej, nie
powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych
pokoleń,
NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stęŜenia, które nie
powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeŜeli występuje w środowisku
pracy nie dłuŜej niŜ 15 minut i nie częściej niŜ 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępnie nie
krótszym niŜ 1 godzina,
NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe (NDSP) – które ze względu na zagroŜenie zdrowia
lub Ŝycia pracownika nie moŜe być w środowisku pracy przekroczone w Ŝadnym momencie,
NajwyŜsze kierownictwo – osoba lub grupa osób stanowiących wewnątrz organizacji przepisy i
wymagania oraz kształtujących politykę i wyznaczających cele tej organizacji,
NaraŜenie (ekspozycja) – to podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych
lub uciąŜliwych związanych z wykonywaniem pracy.
Ocena ryzyka zawodowego – moŜna rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu
pracy moŜe zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej moŜna zweryfikować czy
zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagroŜenia oraz określić, co
naleŜy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.
Ochrona przeciwpoŜarowa - jest bardzo szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i
zwalczaniem poŜarów. Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej[1] polega na realizacji przedsięwzięć
mających na celu ochronę Ŝycia, zdrowia i mienia lub środowiska przed poŜarem, klęską Ŝywiołową
lub innym miejscowym zagroŜeniem poprzez:
−
−
−
zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się poŜaru, klęski Ŝywiołowej lub innego
miejscowego zagroŜenia,
zapewnienie sił i środków do zwalczania poŜaru, klęski Ŝywiołowej lub innego miejscowego
zagroŜenia,
prowadzenie działań ratowniczych.
Osłona – jakiś element lub zestaw elementów konstrukcyjnych słuŜący do ochrony człowieka
przed niebezpiecznymi lub uciąŜliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i układów
roboczych maszyny lub innego urządzenia technicznego.
Pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego
zagroŜenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym
równieŜ z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz
produktów leczniczych. – definicja na podstawie ustawy z dni 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym.
PIP - Państwowa Inspekcja Pracy, polski organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w
szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
PIS - Państwowa Inspekcja Sanitarna, wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z
zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w
róŜnych dziedzinach Ŝycia. Inspekcja gromadzi równieŜ m.in. dane epidemiologiczne dotyczące
niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.
Polska Norma (PN) - jest normą o zasięgu krajowym, którą przyjęto w drodze konsensu, a
następnie zatwierdzono przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). PKN nie jest
odpowiedzialny za treść norm, lecz nadzoruje on tylko zgodność procesów ustalania norm z
wewnętrznymi przepisami PKN.
Prawdopodobieństwo – moŜliwość, szansa wydarzenia się czegoś.
Przyczyny zewnętrznej wypadku - powszechnie przyjmuje się jednak, Ŝe moŜe nią być kaŜdy
czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego pracownika, mogący wywołać szkodliwe
skutki, w tym takŜe doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia chorego pracownika, np. urazy
powstałe wskutek działania maszyn, pojazdów czy innych osób. Czynnikiem zewnętrznym
mogącym spowodować wypadek jest takŜe oddziaływanie takich elementów: jak energia
elektryczna, wysoka lub niska temperatura, hałas lub wstrząsy. Ponadto czynnikiem zewnętrznym
moŜe być takŜe działanie sił przyrody.
Ryzyko – to kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia
wywołującego zagroŜenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem.
Ryzyko resztkowe – ryzyko, jakie pozostaje po zastosowaniu (wprowadzeniu) środka ochronnego.
Ryzyko zawodowe – to prawdopodobieństwo wystąpienia niepoŜądanych zdarzeń związanych z
wykonywaną pracą powodujących straty w szczególności wystąpienia u pracowników
niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagroŜeń zawodowych w środowisku pracy lub
sposobu wykonywania pracy.
SIP - Społeczna inspekcja pracy to słuŜba społeczna pełniona przez pracowników. Jej głównym
celem jest zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz
ochrona uprawnień pracowniczych, gwarantowanych zatrudnionym w przepisach prawa pracy.
SłuŜba BHP - to wyodrębniona w strukturach firmy jedno- lub wieloosobowa komórka
organizacyjna, w której gestii leŜy doradztwo oraz kontrola działań pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Stanowisko pracy - przestrzeń pracy, wraz z wyposaŜeniem w środki i przedmioty pracy, w której
pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.
Strata – fizyczne naruszenie lub/i uszkodzenie zdrowia lub przedmiotu (rzeczy).
Strefa zagroŜenia – przestrzeń w otoczeniu stanowiska pracy, w której moŜe wystąpić zagroŜenie
bezpieczeństwa, utraty zdrowia lub Ŝycia przebywających tam osób.
Substancja chemiczna - to pierwiastek chemiczny lub jego związek w stanie, w jakim
występuje w przyrodzie lub zostaje uzyskana za pomoc_ procesu produkcyjnego z wszelkimi
dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami
powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które moŜna oddzielić
bez wpływu na stabilność i skład substancji.
Substancje draŜniące - substancje i preparaty niewykazujące działania Ŝrącego, które w
przypadku krótkotrwałego, długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą lub błoną śluzową
mogą powodować ich stany zapalne (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów
chemicznych .
Substancje mutagenne – substancje i preparaty, które przyjmowane drogą pokarmową,
wchłaniane drogą oddechową lub przez skórę mogą być przyczyną dziedzicznych wad
genetycznych lub wzrostu częstotliwości jego występowania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji
substancji i preparatów chemicznych
Substancje niebezpieczne dla środowiska - substancje i preparaty, które po przedostaniu się do
środowiska stwarzają lub mogą stwarzać natychmiastowe lub opóźnione zagroŜenie dla jednego
lub więcej liczby składników środowiska (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów
chemicznych.
Substancja niebezpieczna – jest to substancja stwarzająca zagroŜenie dla zdrowia człowieka i/lub
środowiska zakwalifikowana, co najmniej do jednej z następujących kategorii: bardzo toksyczne,
toksyczne, szkodliwe, Ŝrące, draŜniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie
na rozrodczość, łatwo palne, wysoce łatwopalne, skrajnie łatwopalne, o właściwościach
utleniających i wybuchowych, niebezpieczne dla środowiska .
Substancje i preparaty bardzo toksyczne – substancje i preparaty, które w przypadku połknięcia,
wchłonięcia drogą oddechową lub przez skórę ich małych ilości mogą spowodować zgon albo ostre
lub przewlekłe niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji
i preparatów chemicznych.
Substancje rakotwórcze – substancje i preparaty, które przyjmowane drogą pokarmową,
wchłaniane drogą oddechową lub przez skórę mogą być przyczyną raka lub wzrostu częstotliwości
jego występowania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych .
Substancje szkodliwe – substancje i mieszaniny, które w przypadku połknięcia, wchłonięcia drogą
oddechową lub przez skórę ich małych ilości mogą spowodować zgon albo ostre lub przewlekłe
niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września
2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i
preparatów chemicznych
Substancje uczulające - substancje i preparaty, które w przypadku połknięcia, wchłonięcia drogą
oddechową lub przez skórę ich małych ilości mogą wywołać stan nadwraŜliwości, a kolejne
naraŜenie na substancje spowoduje niekorzystne dla zdrowia człowieka charakterystyczne skutki
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych
Substancje toksyczne – substancje i mieszaniny, które w przypadku połknięcia, wchłonięcia drogą
oddechową lub przez skórę ich małych ilości mogą spowodować zgon albo ostre lub przewlekłe
niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września
2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i
preparatów chemicznych .
.Substancje Ŝrące – substancje i preparaty, które w zetknięciu z Ŝywymi tkankami mogą
powodować ich zniszczenie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów
chemicznych,
Śmiertelny wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie
nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.
Środki ochrony indywidualnej – są to środki przeznaczone do ochrony człowieka przed
niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami, które mogą występować pojedynczo lub łącznie w
środowisku pracy.
Środki ochrony zbiorowej – to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi w tym
takŜe pojedynczych osób przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami będące rozwiązaniami
technicznymi, stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.
Środowisko pracy – to warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami biologicznymi,
chemicznymi i fizycznymi), w którym odbywa się proces pracy.
Szacowanie ryzyka – nadanie materialnej cechy elementom ryzyka:
- ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego
- określenie stopnia moŜliwej straty/konsekwencji związanych z tym zdarzeniem
Szkoda – (strata, skutek) fizyczny uraz lub/i utrata Ŝycia, zdrowia lub majątku (wartości
materialnych).
UDT - Urząd Dozoru Technicznego jest centralnym organem administracji państwowej realizującym
zadania związane z wykonywaniem dozoru technicznego w zakresie ustalonym w ustawie o
dozorze technicznym aktach wykonawczych do tej ustawy.
Uraz - jest określany jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania
czynnika zewnętrznego.
Urządzenia ochronne – to osłony lub takie urządzenia, które będą spełniać jedną lub więcej z
następujących funkcji:
− zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,
− powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych zanim pracownik znajdzie się w strefie
niebezpiecznej,
− nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się
w strefie niebezpiecznej,
− zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń
technicznych,
− nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych.
Wartość dopuszczalna (normatyw higieniczny) – prawnie ustanowiona średnia wartość stęŜenia
czynnika szkodliwego dla zdrowia, z którą porównywane są wyniki pomiarów tego czynnika w
powietrzu środowiska pracy w celu oceny naraŜenia pracowników.
Wentylacja – planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczenia.
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna za pomocą przewodów zamontowanych pionowo
lub co najwyŜej pod kątem 45°.
Wentylacja mechaniczna – wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urządzeń
wprawiających powietrze w ruch.
Wypadek przy pracy – określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
−
−
−
podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych
czynności albo poleceń przełoŜonych,
podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na
rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą
pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną,
które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności
stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeŜeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
Jednak uwaŜa się, Ŝe wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo Ŝe droga została
przerwana, jeŜeli przerwa była Ŝyciowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a
takŜe wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów
komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka (wartościowanie ryzyka) – formułowanie sądu
o ryzyku/określanie wartości ryzyka wg przyjętych kryteriów.
ZagroŜenie – to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę
ZagroŜenie znaczące - zagroŜenie mogące spowodować powaŜne i nieodwracalne uszkodzenie
zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych.
Zarządzanie ryzykiem – ciągły proces oceny oraz eliminowania lub, co najmniej ograniczania
ryzyka.
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – to część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje
strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i
zasoby potrzebne do opracowania, wdraŜania, realizowania, przeglądu oraz utrzymywania polityki
bezpieczeństwa i higieny pracy
Zbiorowy wypadek - za zbiorowy wypadek przy pracy uwaŜa się wypadek, któremu – w wyniku
tego samego zdarzenia – uległy co najmniej dwie osoby.
Związek z pracą - naleŜy więc przyjąć, Ŝe związek z pracą jest to powiązanie wypadku z
wykonywaniem czynności zmierzających do realizacji zadań pracodawcy, do których pracownik
zobowiązał się w umowie o pracę, albo będących przedmiotem poleceń przełoŜonych (które wiąŜą
pracownika), albo teŜ podjętych nawet samorzutnie przez pracownika w interesie pracodawcy.
Download