Instrukcja obsługI kobold vc100 odkurzacz ręczny

advertisement
Instrukcja obsługi
Kobold vc100
Odkurzacz ręczny
2

Uwagi wstępne
Gratulujemy zakupu odkurzacza ręcznego Kobold VC100!
Ten najmniejszy członek rodziny Vorwerk pozostanie wierny
Tobie przez wiele lat i przyniesie Tobie dużo radości ze
sprzątania domu.
Znaki i symbole
Symbole pojawiające się w tej instrukcji obsługi mają następujące znaczenia:
Symbol ostrzeżenia
Zanim rozpoczniesz pracę
• Przed pierwszym użyciem odkurzacza ręcznego, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
• Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Jest ona ważną częścią produktu i powinna pozostać
razem z nim w przypadku przekazania produktu kolejnej
osobie.
Skontaktuj się z Działem
Obsługi Klienta
Symbol wskazówki
Odwiedź stronę Internetową
Dystrybutora Kobold

3
Spis treści
Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Przegląd produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1
1.1
1.2
1.3
Twoje bezpieczeństwo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sposób użycia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ostrzeżenie o zagrożeniach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poziomy zagrożeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Ładowanie odkurzacza ręcznego Kobold VC100 . . . .
2.1.1 Ładowanie w stacji ładowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Ładowanie bez stacji ładowania . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Ustawianie stacji ładowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
13
3Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Kontrolka działania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2Włączanie odkurzacza ręcznego . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Aktywacja funkcji zwiększonej mocy. . . . . . . . . . . . .
3.4 Wyłączanie odkurzacza ręcznego . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Przechowywanie odkurzacza ręcznego . . . . . . . . . . .
14
14
15
15
15
16
4Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Wyjmowanie filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Opróżnianie komory na kurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Wkładanie filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
18
5
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Utylizacja i ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . 22
Utylizacja urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informacje na temat utylizacji akumulatorków . . . . 22
Utylizacja opakowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Informacje o ochronie środowiska. . . . . . . . . . . . . . . 24
7Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8Serwis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
9
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4
Przegląd produktu
Przegląd produktu
Odkurzacz ręczny Kobold VC100 z łatwością odkurza różne rodzaje tapicerki z
jednakową siłą, nawet na płaskich powierzchniach i na zwężeniach.
Odkurzacz ręczny można szybko i łatwo opróżnić. Rysunek z legendą przedstawia odkurzacz ręczny oraz jego elementy eksploatacyjne.
Legenda
Element
Odkurzacz ręczny
Kobold VC100
8
1
Komora na kurz
2
Przycisk zwalniania
komory na kurz
3
Ładowarka sieciowa
4
Stacja ładowania
5
Filtr
6
Wylot powietrza
7
Kontrolka działania
8
Aktywacja/dezaktywacja
funkcji zwiększonej mocy
1
7
6
5
4
2
3
Twoje bezpieczeństwo
1
Twoje bezpieczeństwo
Najwyższe możliwe bezpieczeństwo jest jedną z głównych cech produktów firmy Vorwerk. Jednakże, bezpieczne użytkowanie produktu Kobold VC100 może być zagwarantowane tylko gdy przestrzegane są zasady opisane w tym rozdziale.
1.1
Sposób użycia
Uwaga!
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci od ósmego roku życia, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, oraz bez wiedzy i
doświadczenia mogą używać tego urządzenia tylko w przypadku, gdy są one pod nadzorem, lub zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją, jakie możliwe zagrożenia
mogą się pojawić. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
5
6
Twoje bezpieczeństwo
1.2
Ostrzeżenie o zagrożeniach
Uwaga!
• Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi odkurzacza ręcznego
Kobold VC100.
• W szczególności przestrzegaj poniższych wskazówek.
• Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Jest ona ważną częścią
odkurzacza ręcznego i powinna pozostać razem z produktem w przypadku przekazania
go kolejnej osobie.
Uszkodzenie urządzenia!
• Zawsze wyłączaj odkurzacz ręczny przed rozpoczęciem doposażania, czyszczenia i
konserwacji, oraz odłączaj ładowarkę sieciową z gniazdka.
• Nigdy nie odłączaj urządzenia ciągnąc za kabel. Przytrzymaj obudowę gniazdka i wyciągnij
wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka.
• Nie odkurzaj za pomocą urządzenia wody, innych cieczy ani substancji łatwopalnych.
Popiół odkurzaj dopiero, gdy całkowicie ostygnie.
• Nie zanurzaj odkurzacza ręcznego ani stacji ładowania w wodzie ani w innych cieczach.
• Nie używaj odkurzacza ręcznego w wilgotnym otoczeniu.
• Nigdy nie należy używać akcesoriów elektronicznych na mokrej nawierzchni
i na dworze.
• Nigdy nie czyść urządzenia ani żadnych akcesoriów elektrycznych wodą lub
myjkami parowymi.
Twoje bezpieczeństwo
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
• Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być
wykonywane wyłącznie przez Dział Obsługi Klienta dystrybutora Vorwerk.
• Nie wkładaj żadnych ostrych przedmiotów do gniazdek elektrycznych.
• Nie zamieniaj wtyków.
• Nie korzystaj z odkurzacza ręcznego Kobold VC100 jeśli jest uszkodzony.
• W razie usterki skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klienta dystrybutora
Vorwerk.
Zagrożenie pożarem!
• Nie odkurzaj żarzącego się popiołu, lub tlących się niedopałków papierosów.
Zagrożenie wybuchem!
• Nie odkurzaj substancji grożących wybuchem lub łatwopalnych.
• Nie wrzucać odkurzacza ręcznego do otwartego ognia.
Uwaga! Ryzyko uszkodzenia z powodu nieprawidłowego użycia!
• Używaj jedynie oryginalnych części firmy Vorwerk.
• Przed rozpoczęciem używania ręcznego odkurzacza sprawdź, czy napięcie podane na
urządzeniu jest zgodne z lokalnym napięciem zasilającym.
• Podłączaj urządzenie jedynie do gniazdek o odpowiednim napięciu prądu przemiennego,
zamontowanych prawidłowo przez specjalistę.
• Używaj odkurzacza ręcznego podłączając go napięcia prądu przemiennego podanego na
tabliczce znamionowej.
7
8
Twoje bezpieczeństwo
• Nie używaj odkurzacza ręcznego ani zasilacza sieciowego gdy posiadają widoczne
uszkodzenia.
• Odłącz zasilacz sieciowy z gniazdka przed rozpoczęciem czyszczenia zasilacza.
• Ładuj zasilacz ręczny Kobold VC100 z podłączonym zasilaczem sieciowym znajdującym się
w zestawie (typ: KSAS7R51080050HE/EGTSA-108050WV).
• Zasilacz sieciowy jest ciepły podczas ładowania. Jest to normalne.
• Nie przechowuj odkurzacza ręcznego na dworze i chroń go przed wilgocią.
• Nie montuj odkurzacza ręcznego w pobliżu źródła ciepła (piecyk, grzejnik, ani gorący
kaloryfer).
• Wyłączaj odkurzacz ręczny po każdym użyciu.
• Napięcie w gnieździe do ładowania jest niskie (ok. 10,8 V) i dlatego nie jest niebezpieczne.
• Nie zakrywaj wylotów powietrza podczas odkurzania.
• Wyłącz odkurzacz ręczny przed rozpoczęciem ładowania.
• Używaj odkurzacza ręcznego tylko z włożonym filtrem.
• Zachowaj ostrożność podczas wiercenia otworów mocujących stację ładowania (zwłaszcza
w pobliżu gniazdka), aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
• Ładuj i używaj odkurzacza ręcznego w temperaturach między 5° C a 35° C. Przechowuj go
również w tym zakresie temperatur.
• Pod żadnym pozorem nie doprowadzaj do zwarcia akumulatorków! Nie wystawiaj akumulatorków na działanie ognia, wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
Twoje bezpieczeństwo
Nie używaj odkurzacza ręcznego:
• Jeśli spadł na ziemię i ma widoczne uszkodzenia lub zakłócenia działania.
• Jeśli stacja ładowania lub jej kabel uległy uszkodzeniu.
Odkurzacz ręczny jest przeznaczony wyłącznie do sprzątania obszarów domowych. W razie nieprawidłowego użycia lub
użycia niezgodnego z instrukcją obsługi, firma Vorwerk nie bierze odpowiedzialności za produkt.
Odkurzacz ręczny Kobold VC100 spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa kraju, w którym został sprzedany przez autoryzowanego dystrybutora firmy Vorwerk. Podczas korzystania z urządzenia w kraju innym niż ten, w którym został zakupiony,
zgodność z lokalnymi normami bezpieczeństwa nie może być zagwarantowana. W związku z tym firma Vorwerk nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa mogące wynikać ze stosowania urządzenia w innym kraju.
9
10
Twoje bezpieczeństwo
1.3
Poziomy zagrożeń
• Dla własnego bezpieczeństwa przestrzegaj ostrzeżeń określonych w poniższej
tabeli.
Zagrożenia sygnalizowane są przez zastosowanie symbolu i odpowiedniego słowa
wskazującego na poziom zagrożenia:
Poziom
zagrożenia
Symbol
ostrzeżenia
Słowo
ostrzegawcze
Możliwe zagrożenia
3
Ostrzeżenie!
-- Ryzyko porażenia
prądem elektrycznym
-- Ryzyko pożaru
-- Ryzyko wybuchu
2
Ostrzeżenie!
-- Ryzyko skaleczenia ciała
Uwaga!
-- Ryzyko uszkodzenia z
powodu nieprawidłowego
użycia
-- Uszkodzenie
materiału wskutek
nieprawidłowego użycia
1
Przygotowanie
2
Przygotowanie
Odkurzacz ręczny Kobold VC100 można po prostu przechowywać z stacji ładowania, która może być zamontowana na ścianie lub stać na stole. Oznacza to,
że odkurzacz ręczny jest gotowy do użycia w dowolnej chwili dzięki mocnym akumulatorkom.
2.1
Ładowanie odkurzacza ręcznego Kobold VC100
Odkurzacz ręczny należy naładować przed pierwszym użyciem.
Rys. 2.1 Ustawianie stacji ładowania
Jeśli akumulatorki są rozładowane, kontrolka działania zaczyna migać, a układ
zabezpieczający (odcięcie / automatyczne zatrzymanie) wyłącza odkurzacz
ręczny, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatorków. Następnie kontrolka działania
miga jeszcze przez kilka sekund.
Istnieją dwie możliwości ładowania odkurzacza ręcznego:
1.
W stacji ładowania
2.
Bez stacji ładowania, podłączając kabel ładowania bezpośrednio do odkurzacza ręcznego. W tym celu należy najpierw otworzyć stację ładowania.
11
12
Przygotowanie
2.1.1
Ładowanie w stacji ładowania
4
• Upewnij się, że odkurzacz ręczny jest wyłączony.
• Podłącz ładowarkę sieciową do zasilania sieciowego.
• Włóż odkurzacz ręczny do stacji ładowania 4 .
2.1.2
Rys. 2.2 U
stalanie miejsca stacji
ładowania
Rys. 2.3 Otwieranie stacji ładowania
Rys. 2.4 Ładowanie bez stacji ładowania
Ładowanie bez stacji ładowania
• Upewnij się, że odkurzacz ręczny Kobold VC100 jest wyłączony.
• Naciśnij trzpień w stacji ładowania, aby ją otworzyć.
• Włóż małą wtyczkę ładowarki sieciowej do odpowiedniego gniazda w uchwycie odkurzacza ręcznego.
• Następnie włożyć ładowarkę sieciową do gniazda.
Kontrolka działania pokazuje, że odkurzacz ręczny ładuje się.
Kontrolka działania gaśnie, jak tylko akumulatorki są całkowicie naładowane
(po ok. 4 godzinach). Odkurzacz ręczny jest optymalnie naładowany, dopiero gdy
kontrolka działania nie świeci się.
Przygotowanie
2.2
4
Ustawianie stacji ładowania
Dobierz materiał mocujący do właściwości ściany.
> 50 cm
4
Rys. 2.5 Zawieszanie stacji ładowania
• Do zamontowania stacji ładowania 4 potrzebna jest śruba.
• Przymocuj śrubę do ściany.
Upewnij się, że odległość od podłogi wynosi co najmniej 50 cm.
• Umieść stację ładowania odpowiednim otworem na haku lub śrubie.
Możesz też postawić stację ładowania na równej powierzchni (np. stole lub blacie
kuchennym).
13
14
Obsługa
3
Obsługa
W tym rozdziale znajdują się informacje na temat funkcji odkurzacza ręcznego
Kobold VC100.
Ostrzeżenie! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
• Nie odkurzaj za pomocą urządzenia wody, innych cieczy ani substancji
łatwopalnych. Popiół odkurzaj dopiero, gdy całkowicie ostygnie.
• Nie zanurzaj odkurzacza ręcznego ani stacji ładowania w wodzie ani w
innych cieczach.
3.1
Kontrolka działania
Kontrolka działania pokazuje stan odkurzacza ręcznego
Kontrolka działania
Kontrolka działania wyłączona
Stan
Wyłączony
Kontrolka działania włączona
Normalne działanie
Kontrolka działania włączona
Funkcja zwiększonej mocy włączona
Kontrolka działania krótko miga
Doładuj baterie
Kontrolka działania miga
światłem pulsacyjnym
Kontrolka działania wyłączona
Ładowanie w toku
Kontrolka działania szybko miga
Usterka (patrz rozdział 5 na stronie 19)
Ładowanie zakończone
Obsługa
8
3.2
Włączanie odkurzacza ręcznego
• Naciśnij przycisk aktywacji/dezaktywacji
3.3
Rys. 3.1 Włączanie odkurzacza ręcznego
15
8
, aby włączyć odkurzacz ręczny.
Aktywacja funkcji zwiększonej mocy
• Naciśnij przycisk aktywacji/dezaktywacji 8 , aby włączyć odkurzacz ręczny.
• Przytrzymać naciśnięty przycisk aktywacji/dezaktywacji; funkcja zwiększonej
mocy jest aktywowana.
• Zwolnij przycisk aktywacji/dezaktywacji; odkurzacz ręczny pracuje w normalnym trybie.
3.4
Wyłączanie odkurzacza ręcznego
• Naciśnij przycisk aktywacji/dezaktywacji, aby wyłączyć odkurzacz ręczny.
16
Obsługa
3.5
Przechowywanie odkurzacza ręcznego
Włóż odkurzacz ręczny do stacji ładowania po skończeniu jego używania. Dzięki
temu akumulatorki nie będą się rozładowywać.
Jeśli akumulatorki odkurzacza ręcznego nie są całkowicie rozładowane,
krótki czas ładowania jest normalny. Jeśli kontrolka działania zapala się
na krótko po podłączeniu urządzenia oznacza to, że akumulatorki są już
naładowane.
Wydajny układ ładowania odkurzacza ręcznego Kobold VC100 wyłącza się po
całkowitym naładowaniu akumulatorków.
Odkurzacz ręczny można bez ryzyka pozostawić w stacji ładowania. Ładowarka
sieciowa lekko się nagrzewa; jest to całkowicie normalny proces.
Rys. 3.2 Przechowywanie odkurzacza
ręcznego
Jeśli nie chcesz używać odkurzacza ręcznego przez dłuższy czas (np. w czasie urlopu), wyjmij zasilacz sieciowy z gniazda sieciowego, aby nie doszło
do zagrożenia pożarem w wyniku zwarcia na skutek skoków napięcia itp.
(np. podczas burz).
Konserwacja
4
1
Konserwacja
Czyść odkurzacz Kobold VC100 regularnie, aby jak najdłużej cieszyć się jego
poprawnym funkcjonowaniem. Odkurzacz ręczny można szybko i łatwo opróżnić
oraz higienicznie wyczyścić. Komorę na kurz można wyjąć za pomocą prostego kliknięcia, co pozwala opróżnienić odkurzacz ręczny bez pobrudzenia rąk.
W poniższym rozdziale znajdują się informacje na temat czyszczenia ręcznego
odkurzacza.
2
4.1
Wyjmowanie filtra
Rys. 4.1 Wyjmowanie komory na kurz
• Naciśnij przycisk zwalniania 2 komory na kurz 1 i wyjmij komorę na kurz z
urządzenia.
• Przytrzymaj wylot dyszy komory na kurz, skierowany w dół.
• Ponownie naciśnij przycisk zwolnienia i wyjmij filtr 5 z komory na kurz.
5
1
2
Rys. 4.2 Wyjmowanie filtra
Podczas wyjmowania filtra z komory na kurz może wypaść kurz.
Z tego względu przytrzymaj dyszę komory na kurz skierowaną w dół
17
18
Konserwacja
4.2
Opróżnianie komory na kurz
• Wyjmij filtr (patrz rozdział 4.1 na stronie 17).
• Wysyp zawartość komory na kurz do śmietnika.
• Jeśli to konieczne wyczyść komorę na kurz wilgotną szmatką i zostaw komorę
na kurz do całkowitego wyschnięcia, zanim ją znów zamontujesz.
Rys. 4.3 Opróżnianie komory na kurz
4.3
2
1
5a
5
Rys. 4.4 Wkładanie filtra
Wkładanie filtra
• Podczas wkładania filtra 5 upewnij się, że większy pojemnik 5a filtra jest
skierowany w stronę przycisku zwalniania 2 na komorze na kurz 1 .
• Przytrzymać przycisk zwalniania naciśnięty i popchnąć filtr do góry, aby
zablokował się w komorze na kurz.
Rozwiązywanie problemów
5
Rozwiązywanie problemów
Ostrzeżenie! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zranienia
• Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie
przez Dział Obsługi Klienta firmy Vorwerk.
Jeśli Twoje urządzenie nie działa prawidłowo, może być to spowodowane jedną z
poniższych przyczyn:
Problem
Możliwe przyczyny i działania naprawcze
Odkurzacz ręczny
Kobold VC100
nie działa.
Akumulatorki mogą być rozładowane.
•Ponownie naładuj odkurzacz ręczny.
Odkurzacz ręczny nie jest prawidłowo naładowany:
•Upewnij się, że ładowarka sieciowa oraz odkurzacz
ręczny są podłączone oraz, że gniazdo sieciowe działa
(kontrolka działania na uchwycie miga pulsacyjnie
i wskazuje, że odkurzacz ręczny się ładuje).
Punkty styku urządzenia i/lub ładowarki
sieciowej mogą być zabrudzone.
•Oczyść punkty styku suchą szmatką.
Odkurzacz ręczny mógł być włączony w czasie,
gdy znajdował się w stacji ładowania.
•Upewnij się, że odkurzacz ręczny jest
wyłączony w trakcie ładowania.
19
20
Rozwiązywanie problemów
Problem
Możliwe przyczyny i działania naprawcze
Po podłączeniu
odkurzacza do
stacji ładowania lub
osobno do ładowarki
sieciowej, ładowanie
nie rozpoczyna
się (bez świecenia
pulsacyjnego
kontrolki działania).
•Upewnij się, że ładowarka sieciowa oraz odkurzacz
ręczny są podłączone oraz, że gniazdo sieciowe działa
(kontrolka działania na uchwycie miga pulsacyjnie
i wskazuje, że odkurzacz ręczny się ładuje).
•Upewnij się, że odkurzacz ręczny jest
wyłączony w trakcie ładowania.
Kontrolka działania
szybko miga.
•Odkurzacz ręczny znajduje się w trybie bezpiecznym; może to
być spowodowane nadmiernie rozgrzanym akumulatorkiem.
•Odłącz ładowarkę sieciową odkurzacza ręcznego od gniazda
sieciowego i pozostawić odkurzacz ręczny do ostygnięcia.
Jeśli problem się utrzyma, skontaktuj się z
Działem Obsługi Klienta firmy Vorwerk.
Odkurzacz ręczny
w ogóle nie odkurza
lub odkurza gorzej
niż do tej pory
oraz generuje
nienormalne hałasy.
Dysza może być zablokowana.
•Wyłącz odkurzacz ręczny i odblokuj dyszę.
Komora na kurz może być nieprawidłowo
włożona do odkurzacza ręcznego.
•Prawidłowo włóż komorę na kurz do odkurzacza ręcznego.
Komora na kurz może być pełna.
•Opróżnij komorę na kurz
Rozwiązywanie problemów
Problem
Możliwe przyczyny i działania naprawcze
Kurz wydostaje
się z urządzenia.
Komora na kurz może być nieprawidłowo
włożona do urządzenia.
•Prawidłowo włóż komorę na kurz do odkurzacza ręcznego.
Filtr mógł zostać nieprawidłowo włożony do komory na kurz.
•Prawidłowo włóż filtr do komory na kurz.
Nie można włożyć
komory na kurz
do urządzenia.
•Filtr odwrotne włożony do komory.
•Obróć filtr tak, aby duży pojemnik znajdował się po stronie
przycisku zwalniania. (patrz także rozdział 4.3).
Jeśli jakaś usterka nie może zostać naprawiona, skontaktuj się z Biurem
Obsługi Klienta autoryzowanego dystrybutora Kobold (patrz rozdział
„8 Serwis” na stronie 26).
21
22
Utylizacja i ochrona środowiska
6
Utylizacja i ochrona środowiska
6.1
Utylizacja urządzenia
Jako posiadacz urządzenia elektrycznego, nie masz prawa (zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej 2002/96/WE z 27 stycznia 2003, dotyczącego urządzeń elektrycznych oraz postanowieniami prawa o urządzeniach elektrycznych z
16.3.2005) do wyrzucania tego urządzenia oraz elektrycznych części jego wyposażenia do niesortowanych pojemników na odpady z gospodarstwa domowego.
• Zamiast tego korzystać należy z przeznaczonych do tego celu bezpłatnych
miejsc zbiórki.
• Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu utylizacji urządzeń elektrycznych skontaktuj się z lokalnymi służbami komunalnymi.
• Możesz także oddać urządzenie do Biura Obsługi Klienta autoryzowanego
dystrybutora Vorwerk.
6.2
Informacje na temat utylizacji akumulatorków
Uwaga! P
oniższe informacje są przeznaczone tylko dla firmy
zajmującej się utylizacją, a nie dla klienta!
Wbudowane akumulatorki litowe zawierają substancje szkodliwe dla środowiska. Przed wyrzuceniem odkurzacza VC100, należy wyjąć akumulatorki
z urządzenia i oddać je do utylizacji w lokalnym miejscu zbiórki baterii.
• Wyjmij baterie, gdy są całkowicie rozładowane. Baterie pod żadnym
pozorem nie mogą zetknąć się z metalem.
Utylizacja i ochrona środowiska
Wyjmij baterie z urządzenia
• Wyjmij odkurzacz ze stacji ładowania.
• Odkurzacz powinien pracować do rozładowania akumulatorka.
• Sprawdź, czy baterie są całkowicie rozładowane próbując włączyć urządzenie
Jeśli uruchomi się silnik, powtórz całą procedurę.
• Otwórz odkurzacz.
• Zdejmij pokrywę.
• Odkręć 4 śruby.
• Wyjmij blok silnika z bateriami.
• Odłącz każdy przewód łączący z osobna i wyjmij akumulatorki.
6.3
Ostrzeżenie! Ryzyko obrażeń na skutek wycieku z akumulatorków!
Cieknące baterie nie mogą zetknąć się z oczami i śluzówką.
• Umyj ręce i opłucz oczy czystą wodą. W przypadku dalszych kłopotów
zdrowotnych skontaktuj się z lekarzem.
Utylizacja opakowania
Opakowanie jest istotną częścią produktu, jego zadaniem jest ograniczenie do
minimum ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia w trakcie transportu. Z
tego powodu, nie możemy zrezygnować ze stosowania opakowań. Jeśli w trakcie
okresu gwarancji, lub po jego zakończeniu, zajdzie potrzeba wysłania urządzenia do serwisu lub działu obsługi klienta, oryginalne opakowanie jest najlepszą
ochroną przed ewentualnymi uszkodzeniami transportowymi.
Jeśli jednak chcesz wyrzucić opakowanie, skorzystaj z jednego z zakładów utylizacji odpadów (skupy makulatury, zakłady utylizacji odpadów itp.).
23
24
Utylizacja i ochrona środowiska
W tym celu firma Vorwerk wydaje legalnie uznawane licencje. W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z regionalnym biurem obsługi klienta (patrz rozdział
„8 Serwis” na stronie 26).
6.4
Informacje o ochronie środowiska
Ochrona natury i środowiska: w firmie Vorwerk, ochrona środowiska jest ważnym celem firmy.
Mniej opakowań
Używamy jedynie materiałów przyjaznych dla środowiska i podlegających procesowi odzyskiwania odpadów. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w ograniczanie
ilości zbędnych opakowań na każdym etapie produkcji. Dbamy również, aby były
one odpowiednio segregowane i nadawały się do ponownego wykorzystania.
Oszczędzanie energii
Produkty Vorwerk chronią środowisko: Zużywają one jedynie niewielkie ilości
energii do wytworzenia dużej siły ssania.
Proces produkcji przyjazny środowisku
Zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska w trakcie całego procesu
produkcji. Używamy barwników i plastików nadających się do odzysku i niezawierających substancji toksycznych. Bezwzględnie unikamy stosowania środków
opóźniających palenie się, zanieczyszczających środowisko.
W workach filtrujących używamy klejów wolnych od rozpuszczalników, niebielonego papieru oraz ekologicznego plastiku. Nasze instrukcje obsługi są drukowane
na papierze z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej, wybielanym chlorem.
Utylizacja i ochrona środowiska
Odzyskiwanie materiału
Materiały i części, z których wykonane jest urządzenie, prawie całkowicie nadają
się do ponownego użycia. Wszędzie gdzie to możliwe unikamy wykorzystywania
PVC.
Podczas wytwarzania naszych produktów zapewniamy "sortowane materiały":
wykorzystywane materiały mogą być podzielone w sposób zgodny z wymogami
nowoczesnych sortowni, bez zbędnego zużycia energii. Aby maksymalnie ułatwić
proces odzyskiwania odpadów, oznaczamy większość plastikowych komponentów.
25
26
Gwarancja; Serwis
7
Gwarancja
Wszelkie informacje o usługach gwarancyjnych znajdziesz na potwierdzeniu
zamówienia lub w umowie sprzedaży.
8
Serwis
BestVac s.c.
tel. +48 71 780 66 35
www.bestvac.pl
Dane techniczne
9
27
Dane techniczne
Odkurzacz ręczny
Certyfikaty
bezpieczeństwa
Obudowa
Wysokiej jakości termoformowalny plastik ekologiczny
Silnik
Nie wymagający konserwacji silnik na prąd przemienny
o prędkości obrotowej ok 23 000 obr/min
Napięcie wejściowe
ładowarki sieciowej
220-240 volt napięcia prądu przemiennego 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe
ładowarki sieciowej
10,8 V prądu stałego
Typ ładowarki
sieciowej
-- KSAS7R51080050HE
-- EGTSA-108050WV
Moc znamionowa
silnika
około 65 W
maksymalna
moc zasysania
13 W
maksymalny
przepływ
objętościowy
15 l/s
Waga
650 g, bez stacji ładowania i zasilacza sieciowego
Wymiary
Długość (z mocowaniem do ściany): 425 mm
Długość (odkurzacz): ok. 417 mm
Średnica: ok. 82 mm
Emisja dźwięku
75 dBA (pomiar
dokonany na blacie kuchennym na otwartej przestrzeni)
Akumulator
Litowo-jonowy
Odkurzacz ręczny VC100
Wybierz jakość.
Jakość Vorwerk
BESTVAC S.C.
ul. Płk. Stanisława Dąbka
15 52-212 Wrocław
Serwis: (71) 780 66 35
Serwis: (0) 534 064 064
www.bestvac.pl
GA 85900-02 VC100 PL 0116
ORIGINAL
Q UA L I T Y
Download