mechatronika - Bibus Menos

advertisement
MECHATRONIKA
NUMER 1/2008 (17.12.2008)
zakłóceń w normalnej pracy maty jako
urządzenia bezpieczeństwa. Nieznacznej
zmianie ulega jedynie grubość maty.
NOWE RODZAJE MAT
BEZPIECZEŃSTWA FIRMY
ASO Safety
Firma ASO Safety wprowadziła do oferty
MINI JOYSTICK J1 FIRMY
ELOBAU
nowe rodzaje mat bezpieczeństwa.
Wśród niestandardowych opcji wykonań
Pierwszym z nich jest mata ze zintegrowaną
Niemiecka firma Elobau powiększyła swoją
możliwe
rampą gumową. Zastosowane rozwiązanie
ofertę joysticków o kompaktowy model J1.
większego lub mniejszego od standar-
znakomicie zwiększa użyteczność maty. Nie
Nowy, dwuosiowy joystick J1 firmy Elobau,
dowych +/- 15 stopni oraz modyfikacji
ma konieczności stosowania dodatkowych
to jedynie 41x 41x41 mm. Joystick może
sygnałów wyjściowych z wyprowadzeniem
aluminiowych
Zintegrowane
być obsługiwany przy użyciu niewielkiej siły
do magistrali CAN. Możliwe jest również
rampy są zamontowane w taki sposób, aby
z wykorzystaniem palca lub kciuka, co czyni
zwiększenie zakresu temperatury pracy
można było je łatwo odciąć. Pozwala to na
go idealnym jako element paneli operator-
ponad standardowe -25 - +85 oC. Joystick
proste tworzenie systemu mat ułożonych
skich sterujących pracą maszyn i urządzeń
jest oferowany z przyłączem Molex 5557
obok siebie ze standardowych elementów.
oraz jako sterowanie łóżek i wózków elek-
6/8/10 lub 12 pinowym. Inne przyłącza są
Maty są skonstruowane w taki sposób, że
trycznych. Swoje zastosowanie znalazł
dostępne na żądanie klienta.
łatwo można zmienić matę łączącą w matę
również w maszynach CNC, manipulatorach
końcową (przez łatwe przykręcenie oporni-
oraz innych aplikacjach przemysłowych.
ka do gniazda M8).
Podobnie jak większe modele joysticków
najazdów.
jest
uzyskanie
wychylenia
Elobau, J1 bazuje na technologii bezkontaktowej. Wychylenie joysticka powoduje
obrót magnesu względem czujników Halla,
interpretujących zmianę pola magnetycznego przetwarzanego w standardzie na
NOWE PRZEKŁADNIE
PODNOŚNIKOWE
proporcjonalny sygnał wyjściowy
0,5 - 4,5 VDC. Dzięki wykonaniu bez-
Firma Cleveland przedstawiła dwie nowe
stykowemu Elobau gwarantuje żywotność
rodziny
na poziomie minimum 2x106 cykli, przy
Elefant oraz Muli 0.
czym jeden cykl pracy jest traktowany jako
Rodzina przekładni Elefant obejmuje 7
wychylenie joysticka w każdą z możliwych
rozmiarów. Nośność od 50 do 1500kN
podgrze-
pozycji.
obciążenia statycznego.
struktury
Technologia wykonania joysticka pozwoliła
Podobnie jak przekładnie MULI / JUMBO
maty przewody grzejne pozwalają na
również na uzyskanie stopnia ochrony
występują w wersjach z przesuwną śrubą
uniknięcie
oblodzenia
na poziomie IP67, co stanowi
(odmiany N/V) lub śrubą obrotową (wersja
maty
ujemnych
Drugim
rodzajem
jest
wana.
Ułożone
wewnątrz
przy
Dodatkowe
ogrzewanie
mata
powierzchni
znaczącą
temperaturach.
poprawę względem mechanicznych wyko-
nie
nań oferujących jedynie IP56.
powoduje
R).
przekładni
podnośnikowych:
szone chłodzenie zapewnia bezawaryjne
rozbudowę już funkcjonujących układów.
i długotrwałe użytkowanie w najtrudniej-
Standardowe udźwigi wciągników propo-
szych warunkach jakie panują w przemyśle
nowanych przez Movomech dochodzą do
ciężkim.
250kg.
Firma wyspecjalizowała się we współpracy
z koncernami takimi jak Volvo, Scania czy
Volkswagen.
Również te przekładnie mogą być dostarczone z jednym z dwóch przełożeń.
Wszystkie
modele
zaprojektowane
dla
obciążeń ściskających i rozciągających.
Do wyboru są dwa przełożenia w każdej
z wielkości. Łatwa synchronizacja przekład-
Konstrukcja silników umożliwia współpracę
ni dzięki wałom łączącym.
z falownikami zapewniając wysokie momenty
nominalne
i
maksymalne
przy
dużych przyspieszeniach, a także płynną
Specjalnie dla tych firm zostały zaprojekto-
pracę przy zmieniającym się obciążeniu.
wane systemy transportowe i manipulatory.
Ciekawym rozwiązaniem są tzw. podnośniki
zbalansowane, które dzięki swej konstruk-
SPECJALNE NAPĘDY CIĄGÓW
TECHNOLOGICZNYCH
W HUTNICTWIE
(SPECJALIZOWANY TRANSPORT
ROLKOWY)
cji pozwalają na podnoszenie ciężkich
ładunków ręcznie, bez użycia dużej siły.
Firma zajmuje się również transportem
FIRMA BIBUS MENOS PODJĘŁA
WSPÓŁPRACĘ ZE SZWEDZKĄ
FIRMĄ MOVOMECH
Nowe systemy napędów rolek w transpor-
podciśnieniowym.
Dostarcza
kompletne
układy do podnoszenia – od dźwigu po manipulator ze ssawką.
Movomech dostarcza również profile alu-
cie technologicznym, stosowanym głównie
Firma ta zajmuje się produkcją i sprzedażą
miniowe z których, dzięki łacznikom, można
w
systemów profili i
w prosty sposób budować ramy i układy
przemyśle
hutniczym,
pracującym
suwnic aluminiowych
w skrajnie trudnych warunkach, najczęściej
oraz układów dźwignic. Movomech oferuje
w
również urządzenia do podnoszenia, takie
systemie pracy ciągłej oraz w cyk-
lach
i
wymagających
zatrzymań,
to
częstych
efekt
doświadczenia
długoletniego
jak podnośniki próżniowe i manipulatory
specjalne.
ROSSI
Głównymi rynkami zbytu dla firmy Movo-
MOTORIDUTTORI w tej i podobnych
mech są zakłady przemysłu motoryza-
dziedzinach.
cyjnego.
Typoszereg
firmy
startów
silników
Układy
proponowane
przez
w
specjalnych
Movomech ze względu na swą lekkość
użebrowanych
korpusach,
oraz modułowość mogą być montowane
umożliwiających skuteczne odprowadza-
również w już istniejących halach. Konstruk-
nie ciepła poprzez naturalne, nie wymu-
cja systemów Movomech pozwala na łatwą
żeliwnych,
przestrzenne.
KONTAKT
ASO Safety, MOVOMECH, Cleveland
Marcin Kismanowski - [email protected]
Elobau
Leszek Kołdys - [email protected]
ROSSI MOTORIDUTTORI
Witold Duda - [email protected]
Download