Strong 70 WG

advertisement
1
Zał. do pozw. MRiRW nr R- 25/2016 h.r. z dnia 14.03.2016 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Crop Agro Sp. z o.o., Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz, e-meil: [email protected]
STRONG 70 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 65,9% (659 g/kg)
triasulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1% (41 g/kg)
Pozwolenie MRiRW nr R-25/2016 h.r. z dnia 14.03.2016.r.
Uwaga
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego
oddychania.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.
2
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich
chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest szybko pobierany poprzez liście i korzenie chwastów powodując zahamowanie
ich wzrostu wkrótce po zabiegu. W ciągu 10 dni pojawiają się przebarwienia liści roślin
wrażliwych.
Całkowite ich zamieranie następuje po upływie 3-4 tygodni. Środek najskuteczniej zwalcza
chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych - od fazy siewki do fazy 2-6
liści lub rozetki do 5 cm średnicy. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga
działanie chwastobójcze środka.
Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach ozimych:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, mak polny (wczesne stadia rozwoju), marunna bezwonna,
przytulia czepna, tobołki polne, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny (na środek w dawce 150 g/ha),
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna (na środek w
dawce 0,15 kg/ha), rdest powojowaty (rdestówka powojowata), samosiewy rzepaku.
Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa (na środek w dawce 150 g/ha), przetacznik
bluszczykowy, bodziszek drobny (na środek w dawce 150 g kg/ha).
Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach jarych:
Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tobołki polne,
tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa
biała, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata).
Chwasty odporne: dymnica pospolita, rdest plamisty.
STOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA OZIME
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanki zbóż
ozimych.
Maksymalna dla jednorazowego zastosowania: 180 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 180 g/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji, od fazy 3-4 liści do
końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ZBOŻA JARE
Pszenica jara, jęczmień jary, owies, mieszanki zbóż jarych.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać powschodowo, od fazy 3-4 liści do końca fazy
krzewienia (BBCH 13-29).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
3
UWAGI
1. Optymalna temperatura w czasie zabiegu wynosi 10-25oC.
2. Przytulię czepną należy zwalczać w terminie do trzech wykształconych okółków.
3. Stosować w mieszankach zbóż, złożonych tylko z tych gatunków zbóż, do których
odchwaszczenia zalecany jest również ten sam środek.
4. Po kilku dniach od zastosowania, środek może powodować zwłaszcza u żyta ustępujące
po dwóch tygodniach objawy fitotoksyczności, niemające wpływu na ilość i jakość plonu.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zastosowaniu środka można uprawiać wszystkie zboża bez ograniczeń. Po wykonaniu
orki na głębokość 15 cm można uprawiać rzepak ozimy w roku zastosowania środka,
a w następnym sezonie wegetacyjnym inne dwuliścienne rośliny jare. Możliwe uszkodzenia
dwuliściennych międzyplonów i rzepaku ozimego, dlatego zaleca się wykonanie orki
przedsiewnej.
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu orki przedsiewnej można
uprawiać jedynie zboża.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
a) na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
b) przed zbliżającym się deszczem i przymrozkami lub po przymrozkach,
c) w temperaturze poniżej 5oC i powyżej 25oC,
d) na glebach zasadowych o pH większym niż 7.5,
e) jeżeli w tym samym sezonie wegetacyjnym zastosowano środek chwastobójczy z grupy
pochodnych sulfonylomocznika.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
−
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
−
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Ze względu na szczególną wrażliwość chmielu i winorośli nie stosować środka w warunkach
ciepłej i wietrznej pogody w pobliżu plantacji tych roślin.
Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Celem
zapobiegania zjawiska odporności nie stosować środków chwastobójczych zawierających te
substancje czynne na tym samym polu bez rotacji ze środkami zawierającymi substancje
czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Przed zastosowaniem środka Strong70 WG w mieszaninie wskazana jest konsultacja
z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
4
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości:
− 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
dla ludzi – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin,
dla zwierząt – 14 dni.
5
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
dla wszystkich upraw chronionych środkiem – 14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji Zawartość netto Nr partii -
Download