harmony extra 75 wg

advertisement
1
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: : Du Pont de Nemours (France) S.A.S., Défense Plaza
23/25, Rue Delariviere Lefoullon La Défense 9, 92800 Puteaux, Tel: +33-1-41-97-44-00, Fax:
+33-1-41-97-44-11
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 320
09 00, fax: (0-prefiks-22) 320 09 50, e-mail: [email protected]
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
H A R M O N Y EXTRA 75 WG
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany
do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów
dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym, pszenżycie ozimym.
Zawartość substancji aktywnych:
tifensulfuron metylowy ester metylowy kwasu 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2karbamoilosulfoamoilo)tiofeno-2-karboksylowego
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50%
tribenuron metylowy ester metylowy kwasu 2-{N-[N-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn2-ylo)-N-metylokarbamoilo]sulfoamoilo}benzoesowego
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.
Zezwolenie MRiGŻ nr 223/97 z dnia 29.10.1997 r.
zmienione decyzją MRiGŻ z dnia 21.07.1998 r.,
decyzją MRiRW nr R-702/2003p z dnia 25.11.2003 r.,
decyzją MRiRW nr R-146/2004o z dnia 25.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-373/2007 z dnia 03.08.2007 r.
Drażniący
Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
2
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem zawierającym substancje aktywne o działaniu systemicznym.
Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko
przemieszczają się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się
w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Środek najskuteczniej działa na młode
intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i
obniżają skuteczność jego działania. Harmony Extra 75 WG wykazuje selektywność czynną,
tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych.
Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy
strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się
zboża.
Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała,
mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik
perski, rumian polny, rumianek pospolity, rdesty, rzodkiew
świrzepa, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, stulicha psia,
szczawie, tobołki polne, tasznik polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, fiołek polny, fiołek trójbarwny, jasnota
purpurowa, ostrożeń polny, łoboda, przetacznik
bluszczykowaty, przytulia czepna.
Chwasty odporne np.: powój polny, skrzypy, chwasty jednoliścienne.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- pszenica ozima, pszenżyto ozime.
Środek stosować wiosną tuż po rozpoczęciu wegetacji.
-Zalecana dawka: 40 g/ha.
- jęczmień jary, pszenica jara.
Stosować od fazy 3 liści zbóż, w fazie 2-4 liści chwastów.
-Zalecana dawka: 30 g/ha.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
3
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA
Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu
zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać zboża i kukurydzę.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie
- jednorazowo w dawce wyższej niż 40 g /ha
- łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką lub odważyć i wsypać (z
włączonym mieszadłem) bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
4
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i
ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn
sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
zawierającego podchloryn sodowy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
Uwaga
Nie zneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być
powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
5
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Usuwać produkt i opakowanie w sposób bezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegajacych skazeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16
Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99
Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76
Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00
Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09
Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45
Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97
Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08
Download