Technik informatyk Opis kwalifikacji zawodu: Wymagania

advertisement
Technik informatyk
Opis kwalifikacji zawodu:
- posługiwać się komputerami, w tym IBM PC
- pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych
- posługiwać się typowym programowaniem użytkowym i narzędziowym
dobierać konfiguracje sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
- posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym
językiem SQL
- projektować, zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę
- programować w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++
- stosować dowolny inny powszechnie używany język programowania
- stosować metody programowania i doboru algorytmów, niezależnie od
używanego języka programowania
- posługiwać się dokumentacją i literaturą fachową
- posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z
pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu
- wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług
- działać twórczo, samodzielnie podejmować decyzje w procesie pracy oraz
korzystać ze swoich praw
samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
- umysł twórczy, analityczny i logiczny,
- zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań,
- szybka orientacja,
- zdolność przewidywania skutków decyzji,
- wytrwałość i celowość działania,
- twórcza wyobraźnia,
- dokładność i systematyczność,
- zdolność koncentracji,
- chęć stałego doskonalenia w zawodzie,
- podatność na innowacje,
- samodzielność, odpowiedzialność, i zdyscyplinowanie,
- jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
- umiejętność współpracy z ludźmi,
- dążenie do rozwoju i wzbogacenia własnej osobowości
Bloki programowe:
- podstawy wiedzy technicznej i gospodarka rynkowa,
- systemy komputerowe,
- programy użytkowe,
- wybrane techniki programowania
Podstawy wiedzy technicznej i gospodarka rynkowa:
- Podstawy arytmetyki liczb naturalnych
- Ciągi i szeregi liczbowe
- Elementy kombinatoryki, Geometria analityczna, algebra liniowa, Podstawy
rachunku różniczkowego i całkowego
- Funkcje, ich właściwości i wykresy
- Podejmowanie działalności gospodarczej, Koszty, podatki
- Plan przedsięwzięcia gospodarczego
- Zasady sporządzania tekstów w języku angielskim uwzględniających zwort
informatyczne
- Anglojęzyczne instrukcje i polecenia wydawane przez komputer oraz zasady
ich stosowania
- Instrukcje obsługi programów użytkowych w języku angielskim
- Klasyczne i elektryczne źródła informacji w języku angielskim, teksty w
języku angielskim dotyczące budowy i działania komputera oraz urządzeń
peryferyjnych
Programy użytkowe:
- Komputerowa edycja tekstu
- Konwersja dokumentów tekstowych
- Rodzaje grafiki, modele barw
- Cyfrowy zapis obrazu
- Arkusz kalkulacyjny – formuły, funkcje i makroinstrukcje
- Bazy danych, ochrona danych
- Formuły i funkcje i makroinstrukcje w bazach danych
- Import i eksport danych
- Język programowania SQL
- Zapis cyfrowy dźwięku
- Zapis sekwencji wideo
- Programy multimedialne
- Poszanowanie praw autorskich
Wybrane techniki programowania:
- Podstawy algorytmizacji problemów i zapisu algorytmów
- Programy strukturalne i obiektowe
- Typy danych i zmiennych, operatory wrażenia instrukcje proste i strukturalne
funkcje procedury modułu
- Struktury dynamiczne
- Obiekty metody
- Hermetyzacja danych
- Dziedziczenie i polimorfizm
- Zarządzanie pamięcią
- Biblioteki programowania
- Operacje wyjścia – wejścia
- Struktura programu w paskalu
- Struktura programu w C++(JAVA)
- Analiza i zasady projektowania programu w danym języku
- Edytor środowiska programistycznego
- Niezawodność programu, optymalizacja programu
- Zasady programowania współbieżnego
- Zasady projektowania złożonych systemów informatycznych
Download