RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE komunikaty

advertisement
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
komunikaty ostrzegawcze o zagrożeniach
S p o s ó b ogłoszenia a l a r m ó w
L.p.
R o d z a j
a la r m u
1
Ogłoszenie
alarmu
akustyczny
system
alarmowy
poprzez
środki
masowego
przekazu
wizualny
sygnał
alarmowy
Powtarzana
Sygnał akustyczny - trzykrotnie zapowiedź
modulowany
Znak żółty w kształcie trójkąta lub w
słowna: Uwaga!
dźwięk syreny w
uzasadnionych przypadkach innej
Uwaga! Uwaga!
figury geometrycznej
okresie trzech
Ogłaszam alarm
(podaje się przyczynę i rodzaj
minut
alarmu itp.)
2
Odwołanie
alarmu
Powtarzana
Sygnał akustyczny - trzykrotnie zapowiedź
słowna: Uwaga!
ciągły dźwięk
Uwaga! Uwaga!
syreny w okresie
Odwołuję alarm (podaje
trzech minut
się przyczynę i rodzaj alarmu
itp.)
3
Rodzaj
komunikatu
Uprzedze­
nie o z a g r o ­
żeniu s k a ­
żeniami
przez środki
masowego przekazu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby
znajdujące się na terenie
około godz. ... min
może nastąpić
przez środki
masowego przekazu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
skażenie
dla
w kierunku
4
(podaje się rodzaj skażenia)
(podaje się rodzaj skażenia)
(podaje się kierunek)
Uprzedzenie Formę i treść komunikatu uprzedzenia o
o zagrożeniu zagrożeniu zakażeniami ustalają organy
zakażeniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
(podać rodzaj zakażenia)
5
Uprzedzenie Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie
0 klęskach
żywiołowych postępowania mieszkańców
1 zagrożeniu (podaje się rodzaj zagrożenia, spodziewany
środowiska czas wystąpienia i wytyczne dla
mieszkańców)
dla
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
(podaje się rodzaj klęski)
dla
Na podst. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu
oraz właściwości organów w tych sprawach
Download