SYGNAŁY ALARMOWE-2013

advertisement
R O D Z A J E
A L A R M Ó W ,
SYGNAŁY ALARMOWE
Sposób ogłoszenia alarmów
Lp. Rodzaj alarmu
1
akustyczny system alarm
owy
środki masowego przekazu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.)
dla …………………..
Ogłoszenie
alarmu
wizualny sygnał
alarmowy
Znak żółty w kształcie
trójkąta lub
w uzasadnionych
przypadkach innej figury
geometrycznej
Sygnał akustyczny – modul
owany dźwięk syreny w
okresie trzech minut
2
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.)
dla …………………..
Odwołanie
alarmu
Sygnał akustyczny – ciągły
dźwięk syreny w okresie
trzech minut
KOMUNIKATY
Lp.
Rodzaj
komunikatu
Sposób ogłoszenia komunikatu
akustyczny
system alar
środki masowego przekazu
mowy
Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami
1
2
3
_____
Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami
Uprzedzenie
o klęskach żywioł
owych zagrożeniu
środowiska
OSTRZEGAWCZE
_____
_____
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby
znajdujące się na terenie .......................
około godz. ... może nastąpić skażenie
......................... (podać rodzaj skażenia)
w kierunku..................(podać kierunek)
Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami ustalają
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna
: Informacja o zagrożeniu i sposobie
postępowania mieszkańców
………………………………………….
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany
czas wystąpienia i wytyczne dla
mieszkańców)
(Dz.U. z 2013 roku, poz.96)
Sposób odwołania komunikatu
akustyczny
środki masowego
system alar
przekazu
mowy
_____
_____
_____
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna: Uwaga
! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
(podać rodzaj skażenia)
dla ..................................
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna: Uwaga!
Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
(podać rodzaj zakażenia)
dla ..................................
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna: Uwaga
! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
(podać rodzaj klęski)
dla .................................
Download