miralite pure - Glassolutions

advertisement
MIRALITE PURE
LUSTRO STWORZONE
Z POSZANOWANIEM
LUDZI I PLANETY
BUILDING GLASS POLSKA
SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA
MIRALITE PURE
LUSTRO STWORZONE
Z POSZANOWANIEM
LUDZI I PLANETY
• Nowe jasne szkło PLANICLEAR
dające czyste i żywe kolory
niezależnie od oświetlenia
• Tafle szklane o wyjątkowej jakości
AV dedykowanej specjalnie do
produkcji luster
• Lustro przyjazne ludziom
i środowisku, wolne od ołowiu
i rozpuszczalników organicznych
• Antracytowy podlew eliminujący
efekt prześwietlania przy tylnym
podświetleniu
• Produkt ekologiczny zgodny
z nowymi restrykcyjnymi
wymaganiami
MIRALITE PURE w pełni wpisuje się
w wartości Saint-Gobain Glass. Niesie
ze sobą podwójne przesłanie:szacunek
dla zdrowia ludzi i środowiska.
Nowe lustro zostało opracowane
w wyniku ciągłego procesu innowacji
w Saint-Gobain Glass i łączy w sobie
niezrównaną jakość zwyjątkową
dbałością o środowisko (bezołowiowa
farba zabezpieczająca oraz minimalny
poziom rozpuszczalników).
Łatwa obróbka, jakość i wyjątkowa
trwałość orazparametry użytkowe
przekładają się na najwyższy
komfort montażu i użytkowania.
Zastosowanie do produkcji wyłącznie
nowego szkła PLANICLEAR
o zwiększonej przejrzystości oraz
jasnym i neutralnym odcieniu,
gwarantuje czyste i żywe kolory,
niezależnie od oświetlenia.
1 / SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA
ZASTOSOWANIA
Dzięki swoim właściwościom, szkło
MIRALITE PURE podkreśla charakter
wnętrz (zwiększa ilość światła
w pomieszczeniu, kreuje przyjemny
nastrój, uwypukla finezyjne wzornictwo.
w przestrzeniach publicznych, takich
jak biura, sklepy, hotele, restauracje,
sale sportowe.
W rozmaitych formach, pozwala ono
na tworzenie nowych propozycji:
lustro w ramie lub bez, osadzone
bezpośrednio w ścianie, albo
jako element mebli (stołu, drzwi
przesuwanych, szaf).
Znajduje ono zastosowanie
w pomieszczeniach mieszkalnych
(łazienki, korytarze), jak również
ŚWIATŁO, PRZESTRZEŃ I WZORNICTWO!
GAMA MIRALITE PURE
Extra białe
3 210 x 2 250
3 210 x 2 550
3 210 x 2 750
3 210 x 2 250
3 210 x 2 550
3 210 x 2 250
3 210 x 2 550
6
3 210 x 2 000
5
3 210 x 2 550
4
3 210 x 2 250
3
3 210 x 2 000
Białe
2
3 210 x 2 250
Grubość (mm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozmiary fabryczne:
DLF: 3210x2000 mm, 3210x2250 mm,
3210x2550 mm, 3210x2750 mm
HDLF: 1605x2000 mm, 1605x2250 mm,
1605x2550 mm, 1605x2750 mm
Tolerancje grubości:
2, 3, 4, 5, 6 mm +/- 0,2 mm
MIRALITE PURE na innych barwach
szkła bazowego (PARSOL Grey
lub Bronze) dostępne na zamówienie.
SAINT-GOBAIN / 2
SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA
Czystość i przejrzystość szkła SGG MIRALITE PURE, oraz jego skład – wolny od ołowiu i rozpuszczalników
– ilustrują poszanowanie ludzi i środowiska. Jak nigdy dotąd, innowacyjność jest środkiem do wdrażania
wartości wyznawanych przez Saint-Gobain.
1 tona
V]NáD]UHF\NOLQJX
=XĪycie farb\]DEH]SLHF]DMąFHMQLĪVze
o 20%G]LĊNL]DVWRVRwDQLXMHGQHMSRZáRNL
30%XG]LDáXV]NáDSRFKRG]ąFHJR
]UHF\NOLQJXZVNáDG]LHOXVWra
Oszczędne wykorzystanie zasobów
dzięki wdrożonym procesom
optymalizacji produkcji
30% wody wyNorz\VWDQHj w proceVLe prodXNFji
zRVWaje ocz\VzczRQH i pRQRwQie uĪyWe
(PLVMD&22QLĪV]DR
250 do 300 kg!
100% RG]\VNXPHWDOL]LHPU]DGNLFK
orD]VSURV]NowDQHJRV]NáD
2VzF]ĊGQRĞüHQHUJLLG]LĊNLSURGXNFML
V]NáDSRGVWaZRZHJR]XĪyFLHP
VWáXF]NL15%ZFLąJXODW
Dwucyfrowe
oszczędności
energii
2VzF]ĊGQRĞüHQHUJLLZSURFHVLH
SURGXNFMLOXVWHU10%HPLVMD&22
QLĪV]DRWRQURF]QLHQD]DNáDG
SURGXNF\MQy
270 ton CO2
Ograniczenie
emisji – z myślą
o czystości
powietrza
=
przejazd 40-toQRZHMFLĊĪDUyZNL
na trasie 200 000 km
iQVWaOacjądo oGVLDrczDQia w ceOu obQLĪHQia
HPLVMLpyáów i SOx z PyĞOąRczyVWoĞFi
powieWrza
WyeOLPiQRwDQieWrDQVSorWu pRPiĊdzy PieMVFeP
prodXNFMLV]Náa a PieMVFHPprodXNcji OuVWer
OpW\PDOL]acja OoJLVW\Ni dziĊNi uOoNowDQiu fabryN
jDNQDMEOLĪejNOLHQWów
1
]DU]ąG]DQLHĞURGRZLVNLHP,62]DU]ąG]DQLH
jaNRĞFLą2+SA6]DU]ąG]DQLH%+3
Dyrektywa Decopaint o emisji rozpuszczalników (2004/42/WE
stanowiąca wdroĪenie protokoáu z Goeteborga) ma na celu redukcjĊ
emisji LZO bĊdącej nastĊpstwem uĪycia rozpuszczalników organicznych
stosowanych przy produkcji farb i lakierów. Ma to zapobiegaü
zanieczyszczeniom i przyczyniaü siĊ do obnLĪenia ich iloĞci
w atmosferze, co ma korzystnyZSáyw na warstwĊRzonową.
2 Lotne
związki organiczne (LZO) i formaldehydVąRUJanicznymi
substancjami chemicznymi rozprzestrzeniaMącymi siĊw temperaturze
3 / SAINT-GOBAIN
otoczenia. W przypadku za wysokiego stĊĪenia w pomieszczeniach
zamkniĊtych, mRJąbyü przyczyną problemów zdrowotnych
(podraĪnienie oczu, trudnoĞFL z oddychaniem).
SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA
Poprawa
warunków
pracy
ZawDUWRĞüUR]SXVzF]DOQLNyZZIDUELHXĪ\wDQHM
do prodXNcjiQLĪV]a o 70%QDpoziRPiHJO
zJRGQLH]G\UHNW\Zą'HFRSDLQW1
=PQLHMV]HQLHVWĊĪHQLD
UR]SXV]F]DOQLNyZ
J/
J/
Zerowa zawDUWRĞüUR]SXVzF]DOQLNyZ
DURPDWyczQyFKNV\OHQ
zJRGQLH
]G\UHNW\Zą
'HFRSDLQW
OXVWUR
standardowe
Farby produNowDQHVąQDED]LHZRGQHM
co pozwDODQDRJrDQLFzHQLHZ\NRU]\VWDQLD
VXEVWDQFML]DSDFKRZyFKL]PQLHMVzHQLH
QDrDĪHQLDQDVXEVWDQFMHV]NRGOLZH:WHQ
VSRVyE]ZLĊNVzRQHzRVWDMHEH]SLHFzHĔVWZR
prDF\QDOLQLDFKSURGXNF\MQyFK
Najlepsze, a zarazem
XGRNXPHQWRZDQHSDUDPHWU\
1LHPDOFDáNRZLW\EUDN/=2ZEDGDQLX
MHGQRNURWQ\P
3RPLDUZ\NRQDQ\ZFLąJXGQL
&aáNoZLWa
0,5$/,7(
385(
SGG
zawarWRĞü/ZO
SGG
0,5$/,7(
&DáNRZLWD]awDUWRĞü
IRUPDOGHKydu2
—JP3
385(
—JP3
—JP3
—JP3
4
AFS6(7 $J%%
Pomiary zgodne z ISO 16000, test EUROFINS
6
1DMQLĪV]HVWĊĪHQLHRáRZLX
SSP
/XVWUR
VWDQGDUGRZH
5R+6
Duża
łatwość
kształtowania
6]NáR SGG M,5$/,7(385(PRĪH
b\üFLĊWHLNV]WDáWRwDQH
ZGRZROQ\VSRVyb
1LHNUXV]\VLĊDORWQH]ZLą]NL
RUJDQLF]QH/Z22 zRVWDá\
zreduNowDQHGRĞODGRZyFK
LORĞFL
8
SSP
SSP
US FederDO
SSG
0,5$/,7(
<40 ppm
385(
Badania farb suchych zgodnie z ISO 11885, test TüV9
*ZDUDQFMDWUZDáRĞFL
1RUPD
SGG0,5$/,7(
(1
385(
0JáDVROQDRERMĊWQD,62ZF]DVLHJRG]LQ
0DNV\PDOQD
NRUR]MDQD
Lustro,
w którym
zastosowano
najnowsze
technologie
6]NáRSGG 0,5$/,7(385(FKDrDNWHU\]XMHVLĊ
QDMZ\ĪV]ąMDNRĞFLąLWUwDáRĞFLąQLH]DQLHF]\Vzcza
SRZLHWU]DZSRPLHVzczHQLDFKMHVWZROQHRGORWQyFK
]ZLą]NyZRUJDQLF]Q\FK]awDUWRĞü/Z2QDSR]LRPLH
QLHZ\NU\wDOQ\PSUzH]XU]ąGzHQLD
%rDNGRGDWNXRáRZLXSR]wDODQDáDWZ\UHF\NOLQJ
3URGXNWQDED]LHV]NáDSGG 0,5$/,7(385(
RQDMZ\ĪVzej przH]LHUQRĞFLSR]wDODQDDrDQĪDFMĊ
ZQĊWU]SHáQyFKĞZLDWáD
$QWrDF\WRZyEDUG]LHMPDWRZ\SRGOHZHOLPLQXMH
HIHNWSUzHĞZLHFDQLDSU]\SRGĞZLHWOHQLXOXVWra od
W\áXQp/('3
3
4
LED: Light-Emitting Diode
7
AFSSET: Francuska Agencja BezpieczHĔstwa Sanitarnego
niewielkich stĊĪHĔUyĪnych substancji. Ppm opisuje stosunek
ppm (cząstka na milion): jednostka uĪywana do pomiaru
w ĝURdowisku i Miejscu Pracy
10-6 lub inaczej gram na tRQĊ.
5
8
AgBB: niemiecka komisja do oceny ryzyk zdrowotnych
związanych z produktami stosowanymi w budownictwie
6
2áów jest silnym antyutleniaczem tradycyjnie stosowanym
w produkcji farb, jakimi pokrywana jest tylna strona luster.
Jest áatwo uwalniany doĞrodowiska i niebezpieczny dla zdrowia.
10
brzHJDFK—P
0JáDVROQDPLHG]LDQRRFWRwD,62
ZF]DVLHJRG]LQ
0DNV\PDOQD
NRUR]MDQD
brzHJDFK—P
KRQGHQVDFMDZRG\(1±DQHNV$
ZF]DVLHJRG]LQ
0DNV\PDOQD
NRUR]MDQD
brzHJDFK—P
6]NáRSGG MIRALITE PURE posiada oznakowanie CE,
DMHJRZáDĞFLZRĞFLVąUHJXODUQLHNRQWURORZDQH
EN 1036: norma europejska dotycząca jakoĞFL luster
stosowanych w pomieszczeniach (szkáo w budownictwie)
RoHS: dyrektywa UE 2002/95/WE w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzĊcie
elektrycznym i elektronicznym
9
TüV (Technischer Überwachungs-Verein): niemiecka
bezpieczHĔstwa i jakoĞFL produktów
SAINT-GOBAIN / 4
SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA
PRZETWORZENIE
Wiele możliwości obróbki
MIRALITE PURE jest łatwe
do cięcia na dowolne kształty –
geometryczne lub nie; może być
nawiercane i obrabiane mechanicznie
(cięte skośnie i fazowane).
MIRALITE PURE może być poddane
obróbce indywidualnej, takiej
jak naniesienie logo, piaskowanie
rysunku lub grawerowanie
powierzchni zewnętrznej.
WŁAŚCIWOŚCI
OPTYCZNE
Grubość
% R minimum
3 mm
93
4 mm
92
5 mm
91
6 mm
89
Pomiar odbicia światła według EN 410 pod kątem
padania światła do 8° w porównaniu z odbiciem
w warunkach normalnych (zgodnie z normą EN
1036-1).
5 / SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA
BUDOWA LUSTER
Farba 1
Farba ochronna nanoszona
jedną warstwą, zapobiega
korozji, ścieraniu
i zarysowaniom
Farba 2
Obróbka chemiczna
Srebrzenie
Lotne związki organiczne
LZO zredukowane do
śladowych ilości, bez
dodatku ołowiu (< 40 ppm)
Obróbka chemiczna
Szkło
LUSTRO STANDARDOWE
MIRALITE PURE
MONTAŻ I KONSERWACJA
- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Zamocowania
Bezpieczeństwo
• Osadzenie w ramie
Zwróć uwagę, by rama była czysta
i sucha. Połóż lustro na blacie na
klockach co najmniej 3 mm, aby
móc je podnieść. Staraj się tak
osadzić lustro w ramie, aby nie
gromadził się w niej kondensat.
MIRALITE PURE powinno być
zamocowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
• Uchwyty mocujące
Zastosuj odpowiednie uchwyty.
Unikaj kontaktu szkła z metalem
używając elementów dystansowych
i podkładek z tworzywa sztucznego.
Zamocuj lustro, nie naciskając na nie.
Zawsze należy
W przypadku każdego sposobu
zamocowania lustra, zadbaj o to, by:
• Umieścić lustro na stabilnej ścianie
będącej jego oparciem; musi ona być
czysta, sucha, pozbawiona substancji
agresywnych i koniecznie płaska.
• Pozostawić odpowiednią przestrzeń
pomiędzy ścianą a lustrem w celu
zapewnienia dobrej wentylacji (5 mm
w przypadku luster mniejszych niż
1 m wysokości, 10 mm w przypadku
większych).
• Przyklejanie
Przymocuj MIRALITE PURE za
pomocą kleju do luster z neutralnego
silikonu na bazie alkoholu lub
oksymu, klejów przeznaczonych do
rozprowadzania na dwóch klejonych
• Pozostawić odstęp 1-2 mm pomiędzy
powierzchniach. Nie zaleca się
lustrami umieszczanymi obok siebie.
stosowania kwasowych klejów.
Przestrzegaj instrukcji producenta.
• Unikać umieszczania lustra
W przypadku wątpliwości co do
obok źródła ciepła (oświetlenie,
neutralności stosowanych produktów,
ogrzewanie).
należy wykonać test skuteczności na
farbie.
Uwaga:
Szczegółowe informacje dot.
Umieszczenie na zewnątrz budynków
przetwarzania i montażu
lustra znajdują się w Instrukcji
Prosimy o skontaktowanie się
przetwarzania MIRALITE PURE.
z Saint-Gobain Glass.
Konserwacja
Nie stosuj produktów agresywnych
(roztworów kwasów, silnych zasad lub
materiałów ścierających). Zadbaj o to,
by pozostałości środków czyszczących
nie pozostawały na brzegach.
ŚWIATŁO, PRZESTRZEŃ
I WZORNICTWO!
SAINT-GOBAIN / 6
[email protected]
www.saint-gobain-glass.pl
Download