2 Piotra 1:19

advertisement
Lekcja 10 na 3 czerwca 2017
„Mamy więc słowo prorockie
jeszcze bardziej potwierdzone,
a wy dobrze czynicie, trzymając
się go niby pochodni, świecącej
w ciemnym miejscu, dopóki dzień
nie zaświta i nie wzejdzie
jutrzenka w waszych sercach”
(2 Piotra 1:19)
W swoim Słowie przekazanym przez
proroków Jezus zapowiedział swoje
przyjście i misję: „Najpierw bowiem
podałem wam to, co i ja przejąłem, że
Chrystus umarł za grzechy nasze według
Pism, i że został pogrzebany, i że dnia
trzeciego został z martwych wzbudzony
według Pism” (1 Koryntian 15:3-4).
Po wstąpieniu Jezusa do nieba jego uczniowie pisali o jego życiu i nauczaniu.
W ten sposób możemy poznać Jezusa i poddać mu nasze życie.
 Biblia i Jezus:
 S.T. przepowiada przyjście Jezusa. 1 Piotra 1:10-12
 Biblia świadczy o Jezusie. 2 Piotra 1:16-18
 Biblia prowadzi nas do Jezusa. 2 Piotra 1:19
 Biblia i my:
 Jak odczytywać Biblię. 2 Piotra 1:20
 Jak Biblia zmienia nasze życie. 2 Piotra 1:21
„Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy
prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który
albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który
przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem
nastać uwielbienie” (1 Piotra 1:10-11)
Szydzili z Niego, ponieważ On
zaufał Bogu.
Psalm 22:7-8
Mateusz 27:43-44
Przebili Jego ręce i stopy.
Psalm 22:17
Jan 20:25
Psalm 22:18
Jan 19:23-24
Izajasz 53:3
Jan 18:22
Izajasz 53:4
Mateusz 8:16
Okrutnie został ukarany.
Izajasz 53:5
Mateusz 27:26-31
On wziął nasze grzechy na siebie.
Izajasz 53:6
Hebrajczyków 9:28
Podzielili Jego szaty i rzucili los o
Jego suknię.
Był wzgardzony i opuszczony przez
ludzi.
On nasze choroby nosił i nasze
cierpienia wziął na siebie.
Zachował milczenie przed swoimi
oskarżycielami.
Wyznaczono Mu grób wśród
bezbożnych.
Izajasz 53:7
Mateusz 27:12-14
Izajasz 53:9
Marek 15:43-46
Został przebity.
Zachariasz 12:10
Jan 19:34
Uczniowie Go zostawili.
Zachariasz 13:7
Marek 14:50
Był potomkiem Dawida.
Jeremiasz 33:15
Mateusz 1:1
Otrzymał władzę, chwałę i
królowanie.
Daniel 7:13-14
Objawienie 5:12
Proroctwa przepowiadające
życie Jezusa i Jego działalność,
wypełniły się. Te, które
zwiastują „mające potem
nastać uwielbienie” (1 Piotra
1:11), również się wypełnią.
„Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako
naoczni świadkowie jego wielkości” (2 Piotra 1:16)
Ewangelie opowiadają o nauczaniu i cudach
Jezusa. Kiedy Piotr pisał listy, niektóre z
nich już się rozpowszechniły wśród
wyznawców jako pisma zainspirowane
przez Boga.
Niemniej jednak Piotr chciał wzmocnić
wiarę tych, którzy nie spotkali Jezusa, przez
zapewnienie, że on był naocznym
świadkiem tego, co czynił Jezus, że widział
wszystko na własne oczy.
Piotr przeżył wiele dobrych doświadczeń z
Jezusem, i wybrał jedno z nich, aby się nim
podzielić w swoim liście: przemienienie.
Piotr usłyszał głos Ojca potwierdzający Jego
związek z Jezusem jako Synem (Mateusz
17:1-8).
JUTRZENKA W NASZYCH SERCACH
„Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a
wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej
w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie
jutrzenka w waszych sercach” (2 Piotra 1:19)
Po podzieleniu się swoim
świadectwem Piotr zachęca nas do
szczególnej więzi z Jezusem przez
studium Biblii.
Jezus jest gwiazdą zaranną, światłością,
która przyszła na ten świat, by
wyratować nas z ciemności grzechu
(Obj. 22:16; Jan 3:19; 8:12).
Kiedy jesteśmy wrażliwi na Słowo
Boże, mamy bliższą relację z Jezusem.
Nasze serca są wypełniane światłem,
którego Jezus udziela każdego dnia i w
rezultacie stajemy się „światłością
świata” (Mateusz 5:14).
„Przede wszystkim zrozumcie to: żadne proroctwo Pisma nie może być
interpretowane przez człowieka po swojemu” KŻNT (2 Piotra 1:20)
Co oznacza „po swojemu/prywatne wyjaśnienie/dowolnie/własny wykład” w
kontekście proroctw?
Prorocy nie interpretowali swoich własnych proroctw,
chociaż niektórzy z nich studiowali ich znaczenie.
(1 P 1:10)
Musimy pozwolić Duchowi Świętemu interpretować
proroctwa, ponieważ to On je inspirował. (2 P 1:20)
Kościół jako ciało ludzi wierzących musi być prowadzone
przez Ducha Świętego do głębokiego studium proroctw,
po to, aby mogły być zrozumiane w proroczej
interpretacji. (2 Tm 4:3-4)
Piotr chciał uniknąć wszelkich fantastycznych interpretacji czy złych doktryn,
które mogły zostać użyte przez „fałszywych nauczycieli, którzy potajemnie
będą wprowadzać zgubne herezje” (2 P 2:1).
JAK BIBLIA ZMIENIA NASZE ŻYCIE?
„Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej,
lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem
Świętym” (2 Piotra 1:21)
Biblia nie jest księgą zrobioną przez
człowieka. Duch Święty działał przez „ludzi
Bożych”, którzy ją pisali. Dlatego też Biblia
posiada szczególną moc zmieniania życia tych,
którzy studiują ją z wiarą, o czym Paweł mówi
w 2 Tym. 3:15-17:
a) Przemiana. Daje nam mądrość ku zbawieniu i
przygotowuje do dobrych uczynków.
b) Doktryna. Jest przydatna, aby uczyć i dawać
wskazówki w sprawiedliwości.
c) Prowadzenie. Gani i poprawia nas.
Kiedy czytamy Pisma, mają one szczególną
moc, ponieważ przez nie możemy poznać
Jezusa – naszą światłość i zbawienie – z
pomocą Ducha Świętego (Jan 5:39).
„Proroctwa mają być studiowane, a życie
Chrystusa porównywane z pismami proroków.
On identyfikuje się z proroctwami, wyrażając
to raz po raz. Oni [prorocy] napisali o Mnie;
oni świadczą o Mnie. Biblia to jedyna księga
dająca pozytywny opis Chrystusa Jezusa; i jeśli
każdy człowiek studiowałby ją jako księgę, z
której można czerpać Bożą mądrość i byłby
posłuszny Jej wskazaniom, to ani jedna
dusza nie byłaby zgubiona”.
E.G.W. (Fundamenty chrześcijańskiej edukacji, rozdz. 47, str. 382)
Download