karta informacyjna - HERA

advertisement
KARTA INFORMACYJNA
dotycząca badania sprawozdania finansowego za 2010 rok
Pełna nazwa jednostki
Data rozpoczęcia działalności
Wysokość kapitału podstawowego;
kraj pochodzenia kapitału
Przedmiot działalności:
Oddziały,
zakłady
samobilansujące się):
itp.
(w
tym
Statusy
specjalne,
zwolnienia
podatkowe itp.:
Ostatni rok, za który badane było sprawozdanie finansowe:
Biegły badający sprawozdanie:
Rodzaj wydanej opinii:
Miejsce prowadzenia ksiąg:
Ilość osób zatrudnionych w księgowości:
Zmiany organizacyjne w trakcie roku:
Zmiany metod prowadzenia ksiąg, stosowanych metod wyceny:
Główny Księgowy lub podmiot prowadzący księgi:
Nr telefonu:
Data rozpoczęcia prowadzenia ksiąg:
Doradca podatkowy jest angażowany:
Wielkość
przychodów
(ze
sprzedaży, Wartość zysku netto lub straty:
pozostałych
przychodów
operacyjnych,
finansowych):
Okres poprzedni
Prognoza na okres
Okres poprzedni
Prognoza na okres
audytowany
audytowany – zysk netto
Suma bilansowa
Okres poprzedni
Prognoza na okres
audytowany
Rozrachunki nominowane w walutach obcych:
Zatrudnienie
pracowników):
Okres poprzedni
(średnioroczna
liczba
Okres bieżący
Ilość dostawców/odbiorców:
Czy badanie będzie obejmowało sprawozdanie skonsolidowane:
.................................................................................................................................................................
Audytowane sprawozdanie zostanie sporządzone według standardów:
Organ dokonujący wyboru oferty:
Wymagany termin złożenia oferty:
Termin przedstawienia opinii i raportu biegłego rewidenta:
Pozostałe wymogi, uwagi:
KARTA INFORMACYJNA DO BADANIA PEŁNEGO
1. Czy jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie kalkulacyjnym (zespół 5)
MIESZANA (zespół 4 + zespół 5)
2. Dane o kosztach operacyjnych.
Poprzedni rok obrotowy
(Plan)
Bieżący okres
stan na 31.12.2010
Wartość (w tys. PLN)
Ilość dokumentów do zbadania
(przekraczających próg istotności)
3. Dane o przychodach netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Poprzedni rok obrotowy
(Plan)
Bieżący okres
stan na 31.12.2010
Wartość (w tys. PLN)
Ilość dokumentów do zbadania
(przekraczających próg istotności)
4. Dane o pozostałych kosztach operacyjnych.
Poprzedni rok obrotowy
(Plan)
Bieżący okres
stan na 31.12.2010
Wartość (w tys. PLN)
Ilość dokumentów do zbadania
(przekraczających próg istotności)
5. Dane o pozostałych przychodach operacyjnych
Poprzedni rok obrotowy
(Plan)
Bieżący okres
stan na 31.12.2010
Wartość (w tys. PLN)
Ilość dokumentów do zbadania
(przekraczających próg istotności)
6. Dane o kosztach finansowych
Poprzedni rok obrotowy
(Plan)
Bieżący okres
stan na 31.12.2010
Wartość (w tys. PLN)
Ilość dokumentów do zbadania
(przekraczających próg istotności)
7. Dane o przychodach finansowych
Poprzedni rok obrotowy
Wartość (w tys. PLN)
Ilość dokumentów do zbadania
(przekraczających próg istotności)
(Plan)
Bieżący okres
stan na 31.12.2010
8. Dane o zyskach nadzwyczajnych
Poprzedni rok obrotowy
(Plan)
Bieżący okres
stan na 31.12.2010
Wartość (w tys. PLN)
Ilość dokumentów do zbadania
(przekraczających próg istotności)
9. Dane o stratach nadzwyczajnych
Poprzedni rok obrotowy
(Plan)
Bieżący okres
stan na 31.12.2010
Poprzedni rok obrotowy
(Plan)
Bieżący okres
stan na 31.12.2010
Wartość (w tys. PLN)
Ilość dokumentów do zbadania
(przekraczających próg istotności)
10. Dane o rezerwach
Wartość (w tys. PLN)
Ilość dokumentów do zbadania
(przekraczających próg istotności)
11. Dane o odpisach aktualizujących
Poprzedni
rok obrotowy
(Plan)
Bieżący okres
stan na 31.12.2010
Wartość odpisów na należności (w tys. PLN)
Wartość odpisów na zapasy (w tys. PLN)
Wartość odpisów na środki trwałe (w tys. PLN)
Wartość odpisów na aktywa finansowe (w tys.
PLN)
Wartość odpisów na wartości niematerialne i
prawne (w tys. PLN)
......................................................
sporządził (data i podpis)
Download