różnice - BIP.Powiat.Poznan.PL

advertisement
Rękojmia za wady fizyczne towaru a gwarancja przy sprzedaży –
różnice
Konsumenci składając reklamację towaru często nie zdają sobie sprawy z różnicy pomiędzy reklamacją
z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, a reklamacją z gwarancji. Bardzo często utożsamiają
reklamację z rękojmi z reklamacją z gwarancji stosując obydwa terminy zamiennie.
Jest to bardzo istotny błąd popełniany przy reklamowaniu wad rzeczy, mogący skutkować nawet utratą
możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw w związku z zakupem wadliwego produktu.
Często zdarza się także, że sprzedawcy odsyłają nieświadomych konsumentów do gwaranta, starając
się uwolnić od odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa.
Jak wynika z poniższej tabeli, różnice w uprawnieniach konsumenta między rękojmią a gwarancją są
bardzo istotne. W szczególności dotyczą żądań jakie konsument może wystosować względem
sprzedawcy i gwaranta oraz terminów rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia roszczeń,
odpowiedzialności trwania ochrony.
Rękojmia reguluje kwestie pomiędzy sprzedającym (podmiotem wskazanym na dokumencie zakupu
np. paragonie) a kupującym. Istnieją trzy możliwości relacji przy rękojmi. Sprzedaż pomiędzy osobami
fizycznymi, sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami oraz sprzedaż pomiędzy osobą fizyczną
(konsumentem) a przedsiębiorcą.
Poniższa tabela dotyczy tylko relacji konsument – przedsiębiorca.
W stosunku do pozostałych sytuacji niektóre terminy, uprawniania, i odpowiedzialność kształtują się
inaczej.
Rękojmia
Gwarancja przy sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 556 – 5764 ustawy z dnia 23 kwietnia Art. 577 – 581 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny
1964 r. Kodeks Cywilny
Zakres zastosowania
Powyższe przepisy stosuje się do umów Powyższe przepisy stosuje się do rzeczy
sprzedaży, a także umów o dzieło lub wykonanego dzieła jeżeli na rzecz lub
zawartych pomiędzy konsumentem a dzieło udzielono gwarancji.
sprzedawcą.
Kto odpowiada za wady
Sprzedawca (osoba wskazana na Gwarant określony w gwarancji
dokumencie sprzedaży np. paragonie)
(zazwyczaj producent towaru).
Czas trwania
odpowiedzialności
2 lata od dnia wydania rzeczy, w Dowolny – ustala go gwarant. W
przypadku nieruchomości 5 lat.
przypadku braku ustalenia terminu
wynosi od dwa lata od dnia wydania
towaru.
Opracował: Dawid Kaczmarek, podinspektor, Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu
Przedłużenie terminu
odpowiedzialności
Brak, chyba, że sprzedawca wadę Jeżeli gwarant rzecz wymienił lub
podstępnie zataił (co bardzo trudno dokonał istotnych napraw rzeczy, termin
udowodnić).
gwarancji biegnie na nowo. W przypadku
wymiany części rzeczy, termin biegnie na
nowo w stosunku do wymienionej
części. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega wydłużeniu o czas w
ciągu
którego
konsument
był
pozbawiony możliwości korzystania z
rzeczy.
Termin na zgłoszenie
wady
W chwili obecnej brak terminu (z Określony w gwarancji.
ostrożności jednak dokonać tego jak
najszybciej).
Czas rozpatrzenia
reklamacji
14 dni – tyle czasu ma sprzedawca na Określony w gwarancji – może to być na
ustosunkowanie się do żądania przykład 14 dni, 30 dni.
usunięcia wady, wymiany towaru na
nowy wolny od wad lub obniżenia ceny.
W razie przekroczenia tego terminu
uważa się, że uznał żądanie za
uzasadnione.
Czas na usunięcie wady
lub wymianę towaru na
nowy
Kodeks
posługuje
się
ogólnym
stwierdzeniem „w rozsądnym czasie”.
Oznacza to, że interpretacja terminu jest
uzależniona od wielu czynników, w tym
charakteru rzeczy.
Gwarant jest obowiązany wykonać
swoje obowiązki w terminie określonym
w treści oświadczenia gwarancyjnego, a
gdy go nie określono - niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni licząc od
dnia
dostarczenia
rzeczy
przez
konsumenta.
Uprawnienia kującego
Konsument może żądać jednego z Zawarte w gwarancji. Najczęściej
czterech uprawnień:
kupujący może żądać naprawy lub
ewentualnie wymiany towaru na nowy.
-usunięcia wady
Czasami, zazwyczaj po dokonaniu kilku
-wymiany rzeczy na nową wolną od wad napraw, istnieje możliwość obniżenia
ceny bądź odstąpienia od umowy i
-obniżenia ceny rzeczy
zwrotu ceny towaru.
-odstąpienia od umowy i żądania zwrotu
W
przypadku
braku
określenia
ceny rzeczy
uprawnień
w
dokumencie
Odstąpienie od umowy jest możliwe gwarancyjnym, poczytuje się, że gwarant
jednak tylko w przypadku jeżeli wada jest obowiązany do usunięcia wady
towaru jest istotna np. towar nie nadaje fizycznej rzeczy lub do dostarczenia
się do użytku, jest inny aniżeli wynikający rzeczy wolnej od wad.
z umowy.
Reklamację należy
kierować do
Sprzedawcy od którego zakupiliśmy Gwarantowi, którego nazwa i adres
towar. Adres sprzedawcy znajduje się znajdują
się
w
dokumencie
np. na paragonie.
gwarancyjnym.
Opracował: Dawid Kaczmarek, podinspektor, Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu
Download