Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

advertisement
Dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania
zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą
otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Departament Edukacji informuje, że od 2013 roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Poniżej przedstawiamy działania, jakie
należy podjąć aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
póź. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z póź. zm.);
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5
(Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) ;
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.
U. 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),
Ważne informacje
Nowelizacja przepisów powoduje, iż pracodawca składając wniosek o
dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku dołączyć
dokumenty:
1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ;
2. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o
pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Należy pamiętać:
1. Dzień udzielenia pomocy „de minimis”, to dzień wystawienia decyzji (powoduje to, iż pracodawca
składający wniosek od sierpnia 2013 r., jest zobowiązany złożyć również dokumenty o których mowa
powyżej).
2. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de
minimis nie może być pracodawcy udzielona.
Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie
kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego.
Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie
nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z
podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również
w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.
Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
1. 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że
jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w
wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
2. 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – za każdy pełny miesiąc
kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej
szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny,
bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych
szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.
Nowe kwoty dofinansowania od 2012 r.
Okres/tryb nauki
Nauka zawodu o okresie
kształcenia 24 m-ce
Nauka zawodu o okresie
kształcenia 36 m-cy
Przyuczenie do
wykonywania określonej
pracy
Wysokość dofinansowania
od 01.01.2012 r.
do 31.08.2012 r.
4 587 zł
7 645 zł
od 01.09.2012 r.
do 31.12.2012 r.
4 587 zł
(wypłacane na mocy
przepisów przejściowych do
31.12.2014 r.)
8 081 zł
240 zł
(za każdy pełny miesiąc
kształcenia )
254 zł
(za każdy pełny miesiąc
kształcenia )
Waloryzacja dofinansowania
Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio
waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą
podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co
najmniej 105%.
W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Przepis ten zacznie obowiązywać w odniesieniu do dofinansowania kształcenia młodocianych od
01.09.2012 r.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u
pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i
zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:








Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia
zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu
pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu
pracodawcy,
Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
Kopie dokumentów potwierdzających datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego
pracownika z wynikiem pozytywnym,
Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,


Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o
pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis
otrzymanej
w
tym
okresie,
albo
oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy
od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej
pracy.
Uwagi
1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy
Czerwieńsk, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Czerwieńska, a w przypadku
pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę
rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego
młodocianego.
Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie
Od roku 2009 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze
środków Funduszu Pracy – zgodnie ze znowelizowaniem ustawy o systemie oświaty.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy
Czerwieńsk w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu
odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Miejsce załatwienia sprawy
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Czerwieńsku, ul. Rynek 18, 66-016 Czerwieńsk
Załączniki do pobrania
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
3. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
4. Zaświadczenie o zawarciu umowy
Download