Regulamin rekrutacji - Projekty Europejskie Okcjo

advertisement
REGULAMIN REKRUTACJI
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. „Ponowny start zawodowy! ”
NR RPLD.10.02.02-10-0013/16
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020
Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”
Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”
§ 1 Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w ramach projektu pt. „Ponowny start zawodowy!”,
realizowanego przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Boh. Monte Cassino 53, 20-705
Lublin
2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego.
3. Czas realizacji projektu: 2016-08-01 do 2018-03-31
4. Projekt zakłada objęcie 70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia,
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy1 w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed
dniem przystąpienia do projektu zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie
województwa łódzkiego poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
a) Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania i
wykorzystaniem Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych (WOPZ) dla 70 Uczestników
Projektu.
b) Poradnictwo psychologiczne dla 70 Uczestników Projektu.
c) Studia podyplomowe dla 8 Uczestników Projektu.
d) Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą - doradztwo
(indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych
do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 12 Uczestników Projektu.
e) Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą-wsparcie finansowe
oraz wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności
gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój
działalności gospodarczej) dla 10 Uczestników Projektu.
f) Szkolenia zawodowe dla 50 Uczestników Projektu.
g) Pośrednictwo pracy dla 60 Uczestników Projektu.
1
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
nie dotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych,
produkcyjnych lub technologicznych.
h) Staże zawodowe 3 lub 6 miesięczne przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie dla 40
Uczestników Projektu.
5. Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych podawane są do publicznej
wiadomości na stronie internetowej projektu http://projektyokcjo.pl/ponowny-start-zawodowy/ co
najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu.
6. Niniejszy Regulamin nie stanowi dokumentu, który regulować będzie proces udzielania wsparcia
finansowego oraz pomostowego, a także rozliczenia ww. rodzajów wsparcia. Zagadnienia związane
ze wsparciem finansowym i pomostowym określać będzie Regulamin przyznawania środków
finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który zostanie udostępniony na stronie
http://projektyokcjo.pl/ponowny-start-zawodowy/ oraz w biurze projektu.
§ 2 Słownik pojęć:
Beneficjent – podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w
ramach RPO WŁ 2014-2020
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Województwo Łódzkie (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego)
Uczestnik Projektu- Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot2
bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i
podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych
wskaźników produktu (w przypadku osób fizycznych oraz wsparcia pracowników instytucji
dotyczących co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa
domowego3) i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Zakres danych
uzyskiwanych od podmiotów wskazano w załączniku nr 7 do Wytycznych w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Osób lub podmiotów
niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników. Bezpośrednie
wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na
rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia
kompetencji, podjęcia zatrudnienia).
Osoba z niepełnosprawnością - osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z
odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
2
3
Nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP, których uczestnikami są wyłącznie osoby fizyczne.
Informacje dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego, o których mowa, odnoszą się do następujących
wskaźników wspólnych: liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych
wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie
składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie.
Szczegółowe definicje ww. wskaźników wskazano w załączniku nr 2.
Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Outplacement to zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację
procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w
odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub
podjęcia i utrzymania zatrudnienia; usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego
się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z
pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe,
poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do
podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego
pracodawcy, środki na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, studia podyplomowe.
Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3
włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO).
Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich
priorytetach inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia
uczestnictwa w projekcie.
Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub który został
poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub
stosunku służbowego.
Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12
miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku
pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.zm.),w przypadku
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego
mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Obowiązek przedstawienia przekonującego
uzasadnienia, że dany pracodawca lub dana branża doświadcza takich procesów spoczywa na
Wnioskodawcy.
Przyczyna dotycząca zakładu pracy - obejmuje następujące przypadki:
• rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników,
zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego
mniej niż 20 pracowników,
• rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy,
jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych,
produkcyjnych albo technologicznych,
• wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy
odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego
pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
• rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy z uwagi na
ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Uczestnik projektu (na potrzeby
niniejszego regulaminu) – osoba fizyczna, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, otrzymująca wsparcie od Beneficjenta w wyniku realizacji projektu.
Beneficjent pomocy (przedsiębiorca) – uczestnik projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności
gospodarczej w trakcie realizacji projektu i otrzymał w związku z tym pomoc de minimis (bezpośredni
odbiorca pomocy).
Osoba przewidziana do zwolnienia - osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku
pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub która została
poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub
stosunku służbowego.
§3
Kryteria kwalifikowalności uczestników do objęcia bezzwrotnym wsparciem w ramach projektu
1. Profil Uczestnika Projektu
Projekt skierowany jest do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób pozostających bez zatrudnienia,
zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego .
2. Uczestnikiem bezzwrotnego wsparcia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie może być
wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do Projektu spełnia łącznie następujące warunki:
a) zamierza rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
b) zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
d) należy do jednej z poniżej wymienionych grup:
i. jest osobą, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
ii. jest osobą przewidzianą do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
iii. jest osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
e) należy do jednej z poniżej wymienionych grup docelowych:
i. jest osobą z niepełnosprawnością,
ii. jest osobą powyżej 50. roku życia (tj. osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia
swoich 50-tych urodzin);
iii. jest kobietą,
iv. jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
v. jest osobą poniżej 30. roku życia (tj. nie ukończyła 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30.
urodzin)).
3. Uczestnikiem bezzwrotnego wsparcia nie może być osoba, która:
a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu posiadała wpis do
ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub prowadziła działalność
gospodarczą na podstawie przepisów odrębnych (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub
oświatową);
b) jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej;
c) zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta;
d) jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Beneficjenta, partnera Beneficjenta lub
wykonawcy w projekcie;
e) otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze
środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej;
f) posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego
lub został przeciwko niej wystawiony tytuł wykonawczy dotyczący w/w należności;
g) został wobec niej orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust.
1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U. z 2012 r., poz. 769)
h) korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym
w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) lub środków przyznawanych w ramach EFS i EFRR, przeznaczonych na
pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności
gospodarczej;
i)
była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
§ 4 Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie
1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 03.10.2016r. do 31.12.2016 r.
2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci. W przypadku niespełnienia
parytetu 60% kobiet – od tego czasu będą rekrutowane same kobiety.
3.Rekrutacja potrwa do momentu zrekrutowania 70 osób, dodatkowo zostanie utworzona lista
rezerwowa 20% UP, którzy otrzymali mniejszą liczbę punktów.
4.Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) oświadczenie o spełnieniu wymagań grupy docelowej,
c) oświadczenie o statusie na rynku pracy.
5. W przypadku osób chcących założyć działalność gospodarczą w ramach projektu, dodatkowym
wymaganiem będzie złożenie oświadczenia potwierdzającego co najmniej warunki zawarte w &3 ust.
2.
6. Wnioskodawca zapewnia dostęp do projektu osobom niepełnosprawnym poprzez między innymi:
a) realizowanie wsparcia w budynkach bez barier architektonicznych,
b) dostosowanie wsparcia do potrzeb Uczestników Projektu – osoby niepełnosprawne wypełnią
formularz potrzeb/ usprawnień celem diagnozy ich potrzeb i ułatwienia uczestnictwa w
projekcie.
7. Żaden etap realizacji projektu nie zawiera barier równościowych.
8. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie będą przyjmowane w formie złożenia
formularza, o którym mowa w ust. 3 i 4 za pośrednictwem poczty elektronicznej
[email protected], [email protected] lub osobiście w biurze
projektu.
9. Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej
projektu http://projektyokcjo.pl/ponowny-start-zawodowy/.
10. Formularz rekrutacyjny, który wpłynie po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 nie będzie podlegał
rozpatrzeniu.
11. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych formularzy wymaganej liczby uczestników
Beneficjent zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy
rekrutacyjnych i/lub przedłużenia okresu rekrutacji, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie
internetowej projektu.
§ 5 Skład i obowiązki Komisji Rekrutacyjnej
1. Beneficjent powoła najpóźniej w dniu zakończenia naboru Komisję rekrutacyjną (zw. dalej:
Komisją), która wybierze Uczestników Projektu.
2. Beneficjent powiadomi Instytucję Zarządzającą o planowanym terminie posiedzenia Komisji
najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed jej zwołaniem.
3. Ocena formularzy rekrutacyjnych będzie dokonana przez dwie losowo wybrane osoby spośród
członków Komisji.
4. Przewodniczący Komisji będzie odpowiedzialny za organizację i przebieg pracy komisji,
podejmowanie wiążących decyzji, rozpatrzenie stosownego odwołania w przypadku
niezakwalifikowania kandydata do projektu, organizację rekrutacji odwoławczej.
5. Członkowie Komisji odpowiedzialni będą za analizę przedłożonych wniosków wraz z dołączonymi
oświadczeniami, opracowanie protokołu rekrutacyjnego.
6. Członków Komisji nie mogą łączyć z osobą, której dokumenty rekrutacyjne oceniają, stosunek
faktyczny lub prywatnego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności, w
szczególności Członka Komisji nie może łączyć z Kandydatem/Kandydatką, którego dokumenty on
ocenia związek z tytułu:
· małżeństwa,
· pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia,
· przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Członek Komisji zobowiązany jest do nieujawniania informacji związanych z oceną formularzy oraz
do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie
zostały przekazane osobom nieuprawnionym.
8. Przed przystąpieniem do oceny formularzy Członek Komisji zobowiązany jest do podpisania
deklaracji bezstronności i rzetelności.
9. W posiedzeniach Komisji możliwy jest udział przedstawiciela z ramienia IZ w roli obserwatora, z
prawem wglądu do dokumentacji dotyczącej naboru / rekrutacji Uczestników Projektu.
§ 6 Ocena formularzy rekrutacyjnych
1. Rekrutacja składa się z 4 etapów:
I etap – zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, dostępnych na
podstronie www, w biurze projektu i na spotkaniach; wypełnione dokumenty należy przynieść do
biura projektu, przesłać pocztą lub przekazać na spotkaniu.
II etap – ocena formalna – Menagerka projektu ocenia kwalifikowalność pod kątem przynależności do
grupy docelowej oraz kompletność złożonych dokumentów; na tym etapie zostanie stworzona lista
potencjalnych Uczestników Projektu
III etap – ocena merytoryczna – osoby z listy potencjalnych Uczestników Projektu spotkają się z
Komisją Rekrutacyjną (komisję rekrutacyjną tworzą: Zespół projektu i doradca zawodowy); komisja
oceni kwalifikowalność potencjalnych Uczestników Projektu, wiek oraz potrzebę udziału w projekcie
– na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja aktualnego stanu
wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwskazań do wykonywania wybranego zawodu lub
predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostosowanie zestawu działań do
indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu.
IV etap – ogłoszenie wyników – rozpatrywane będą oddzielnie w grupie kobiet i mężczyzn. Przyjęte
zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną – powstanie
ostateczna lista Uczestników Projektu i lista rezerwowa 20% Uczestników Projektu. Osobom
znajdującym się na liście rezerwowej przysługuje odwołanie na zasadach określonych w regulaminie.
2. Ocena formalna formularza dokonywana jest przez Menagera projektu.
3. Ocena formalna prowadzona będzie pod kątem:
• kompletności złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne
podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych),
• kwalifikowalności do grupy docelowej na podstawie urzędowego zaświadczenia w przypadku osób
zarejestrowanych jako bezrobotne i osób niepełnosprawnych lub oświadczenia w przypadku innych
osób,
4. Ocena formalna dokonywana jest na Karcie oceny formalnej formularza zgłoszeniowego.
5. O wynikach oceny formalnej kandydat zostanie poinformowany drogą pisemną i elektroniczną na
adres podany w formularzu.
6. Zakłada się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych. Lista możliwych do
uzupełnienia braków:
a) brak podpisu Uczestnika Projektu,
b) brak daty,
c) brak strony/stron w wydruku,
d) brak wymaganych oświadczeń lub formularzy.
7. Kandydaci / Kandydatki będą zobowiązani do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni.
8. Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną jedynie osoby, których formularz rekrutacyjny
przejdzie pozytywnie ocenę formalną.
9. Komisja dokonując oceny formularzy rekrutacyjnych może posiłkować się dowolnymi źródłami
informacji mającymi znaczenie dla oceny formularzy, w tym danymi z publicznie dostępnych
rejestrów.
10. Ocena merytoryczna dokonywana jest na Karcie oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego
na postawie informacji podanych przez Uczestnika Projektu w Formularzu zgłoszeniowym.
11. Ocena merytoryczna na podstawie formularza zgłoszeniowego będzie punktowana w następujący
sposób:
• poziom wykształcenia: podstawowe i gimnazjalne (do ISCED 2) – 10 pkt, ponadgimnazjalne
(ISCED 3) – 5 pkt, wyższe – 1 pkt.
• niepełnosprawność + 3 pkt,
• wiek: osoby po 54 roku życia – 10 pkt, osoby po 50 roku życia – 3 pkt, osoby poniżej 50 roku
życia-1 pkt.
12. Do Karty oceny formularza zgłoszeniowego zostanie dołączony protokół z rozmowy z Doradcą
Zawodowym będzie punktowana w następujący sposób:
13. Ocena merytoryczna na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z Doradcą Zawodowym:
• Potrzeba udziału w projekcie - (od 1 do 10 pkt)- według kryteriów z Karty oceny formularza
rekrutacyjnego.
14. W przypadku kandydatów ubiegających się o bezzwrotne wsparcie do Karty oceny formalnej
formularza zgłoszeniowego dołączony zostanie formularz oceny planowanej inwestycji.
15. Ocena formularza planowanej inwestycji dokonywana będzie przez 2 niezależnych, wybranych
losowo Członków Komisji Rekrutacyjnej.
16. Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania przez jednego oceniającego może wynieść:
15.
17. Formularz planowanej inwestycji oceniany będzie według następujących kryteriów:
a) opis planowanej działalności gospodarczej – 5
b) posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności
gospodarczej –5
c) planowany koszt inwestycji – 5
18. W przypadku różnicy w ocenie Członków Komisji oceny dokonuje 3 niezależny członek Komisji
Rekrutacyjnej i jego ocena jest wiążąca.
19. Kandydat/ka, której formularz został oceniony, ma prawo wglądu w treść Karty oceny formularza
rekrutacyjnego.
20. Kandydata/kę, której formularz został oceniony negatywnie należy pisemnie powiadomić o
przyczynach odrzucenia aplikacji z podaniem uzasadnienia oraz wyniku punktowego oceny.
21. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem
osiągnięcia wskaźników realizacji celu.
W przypadku osób ubiegających się o bezzwrotne wsparcie powstanie osobna lista rankingowa.
22.
Po
zakończeniu
oceny
merytorycznej
Beneficjent
opublikuje
na
stronie
http://projektyokcjo.pl/ponowny-start-zawodowy/ oraz w biurze projektu wstępną listę rankingową
(uszeregowaną pod względem uzyskanej punktacji). Wszystkie karty oceny merytorycznej dostępne
będą w biurze projektu, w celu zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją oraz ewentualnie
wniesienia, zgodnie z zapisami §7, odwołania od dokonanej oceny.
23. W terminie 3 dni roboczych od upływu terminu wnoszenia odwołań określonych w § 7 dokonana
zostanie analiza zasadności odwołań oraz ponowna ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych w
zakresie, którego dotyczy odwołanie.
24. W terminie 1 dnia roboczego od zakończenia ponownej oceny merytorycznej na stronie
internetowej projektu oraz w biurze projektu, zamieszczona zostanie ostateczna lista rankingowa
(uszeregowana pod względem uzyskanej punktacji) dla tego etapu rekrutacji.
25. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału we wsparciu decyduje liczba przyznanych punktów
ogółem. Osoby, które otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które
otrzymały niższą liczbę punktów.
26. W sytuacji, gdy osoby otrzymają taką sama liczbę punktów, o ostatecznym zakwalifikowaniu
kandydata do udziału we wsparciu decyduje gorsza sytuacja materialna.
§ 7 Procedura odwoławcza
1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 3 dni roboczych o dnia
otrzymania informacji o wynikach oceny.
2. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złożone osobiście lub listownie w siedzibie biura
projektu „Ponowny start zawodowy!” (decyduje data wpływu).
3.Ponowna ocena formularza rekrutacyjnego zostanie dokonana przez jednego Członka Komisji, który
wcześniej nie oceniał danego formularza w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia odwołania.
4. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydat zostanie poinformowany pisemnie w terminie 3 dni
roboczych od dnia dokonania ponownej oceny. Decyzja ta, kończąca procedurę odwoławczą, jest
ostateczna i wiążąca.
§ 8 Finalizacja procesu rekrutacji
1. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu oświadczenia
Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie potwierdzające aktualność
danych uczestnika/ czki projektu.
2. Kandydaci/ki zakwalifikowani do udziału we wsparciu są zobowiązani do podpisania umowy oraz
dostarczenia we wskazanym przez Beneficjenta terminie wszystkich niezbędnych załączników do
podpisania umowy.
3. Załączniki do umowy stanowią:
- oświadczenie o przyjęciu przez kandydata/tkę do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182, z
późn. zm.),
- oświadczenie potwierdzające aktualność danych uczestnika/czki projektu .
4. Kandydaci/ki, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji, ale nie zakwalifikowali się do udziału we
wsparciu, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, pod warunkiem zdobycia min. 9 pkt - 60%
maksymalnej liczby punktów.
5. W przypadku niedopełnienia przez Kandydata/kę czynności określonych w ust. 1, jego miejsce
zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej spełniająca wymóg minimalnego progu procentowego.
6. Niezależnie od liczby przyznanych punktów Beneficjent może odmówić udziału w projekcie osobie,
której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik/-czka Projektu ma obowiązek każdorazowo powiadomić Beneficjenta o zmianie danych
przekazanych podczas procesu selekcji Kandydatów/-ek do udziału w Projekcie, a zwłaszcza o zmianie
swojego statusu na rynku pracy poprzez złożenie zaktualizowanych dokumentów o których mowa w
par. 4 ust. 3.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w regulaminie, w
szczególności w zakresie terminów określonych w harmonogramie procesu selekcji Kandydatów/-ek.
3. W przypadku kwestii nieokreślonych zastosowanie mają szczególnie: Ustawa o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz.U.07.59.404 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1073); Szczegółowy Opis Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
oraz umowa o dofinansowanie projektu nr pt. „Ponowny start zawodowy!” z dnia 21.09.2016r.
zawarta między Instytucją Zarządzającą a O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
4. Powyższe dokumenty znajdują się w biurze projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2016r.
Download