moduł sadowniczy

advertisement
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROGRAM
INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN – Rośliny sadownicze
Termin realizacji:
Miejsce realizacji:
DOTYCZY UMOWY NR 00018-6900-FA1900485/13
Data
Czas
realizacji
(godzina
od – do)
Liczba
godz.
8:30-9:00
Wykładowca
(imię i nazwisko)
Rejestracja uczestników/ serwis kawowy
9:00-9:25
0,5
9:30-10:15
1
10:15-11:25
Temat zajęć
1,5
11:45-12:15 1
Przepisy prawne w zakresie
integrowanej produkcji roślin
Planowanie i zakładanie uprawy
sadowniczej
Rola użytków ekologicznych w
uprawie integrowanej
Wybór stanowiska uprawy
Właściwy dobór odmian w aspekcie
odporności na patogeny
Obsadzanie obrzeży plantacji jako
element ograniczający przenikanie
zanieczyszczeń
Przygotowanie gleby pod złożenie
upraw sadowniczych
Systemy sadzenia roślin sadowniczych
Sposoby cięcia i formowania roślin
sadowniczych
Pielęgnacja gleby
Niechemiczne metody zwalczania
chwastów
Dobór herbicydów do sadu
integrowanego
Rola ściółkowania
Nawożenie integrowanych upraw
sadowniczych
Analiza chemiczna gleby
Analiza chemiczna liści
Wizualna ocena roślin
Stanisław Bawoł
Stanisław Bawoł
Stanisław Bawoł
Stanisław Bawoł
12:15-13:45 2
3
13:45-16:00
9:00-10:10
1,5
Racjonalne nawożenie
Nawożenie upraw sadowniczych a
ochrona środowiska
Pobieranie próbek gleby
Pobieranie próbek liści
Stosowanie nawozów mineralnych i
organicznych a ochrona środowiska
Ochrona upraw sadowniczych przed
chorobami
Sposoby prowadzenia lustracji upraw
sadowniczych w celu wykrycia chorób
Charakterystyka ważniejszych chorób
w uprawach sadowniczych, z
uwzględnieniem organizmów
Agnieszka Sołtysiak
wytwarzających mykotoksyny
Niechemiczne metody ochrony przed
chorobami
Zastosowanie progów szkodliwości dla
chorób
Dobór fungicydów zalecanych do
integrowanej produkcji roślin
Ochrona upraw sadowniczych przed
szkodnikami
Sposoby prowadzenia lustracji upraw
sadowniczych w celu wykrycia
szkodników
Charakterystyka ważniejszych
szkodników
Niechemiczne metody ochrony upraw
sadowniczych przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych i ich
introdukcja w sadowniczych uprawach Agnieszka Sołtysiak
integrowanych
Zastosowanie progów szkodliwości dla
szkodników
Chemiczne zwalczanie szkodników
Zwalczanie gryzoni w uprawach
sadowniczych
Ochrona upraw sadowniczych przed
ptakami
Zoocydy zalecane do integrowanej
produkcji roślin
Środki ochrony roślin a ochrona
środowiska
Zabronione zabiegi w uprawach
prowadzonych zgodnie z wymaganiami
Agnieszka Sołtysiak
integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w
szczególności pszczoły miodnej i ich
rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin
na organizmy pożyteczne: pszczoły,
owady pożyteczne, mikroorganizmy,
ryby, zwierzęta
Zmiany zachodzące w środowisku na
skutek stosowania środków ochrony
roślin
Właściwe postępowanie ze środkami
ochrony roślin stwarzającymi
szczególne zagrożenie dla zdrowia
człowieka
Właściwe postępowanie z
opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w
strefach ochronnych źródeł i ujęć wody
oraz na terenie uzdrowisk
Porównanie metod ochrony roślin
stosowanych w rolnictwie
ekologicznym, konwencjonalnym i w
integrowanej produkcji roślin
Monitoring pozostałości środków
ochrony roślin w produktach roślinnych
i w środowisku
Środki ochrony środowiska wodnego i
wody pitnej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
(BHP)
Toksyczność środków ochrony roślin i
potencjalne oddziaływanie na zdrowie
ludzi
Sposoby wnikania do organizmu:
skóra, drogi oddechowe, przewód
pokarmowy, błony śluzowe -spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony
indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i
obuwie robocze, prawidłowe
10:10-10:55 1
Małgorzata Micińska
przechowywanie, pakowanie i
transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na
poszczególnych stanowiskach pracy
przy sporządzaniu cieczy roboczej,
opryskiwaniu upraw sprzętem
ciągnikowym i zabiegach aparaturą
plecakową
Pierwsza pomoc przy zatruciach
środkami ochrony roślin: objawy
zatruć, pierwsza pomoc w przypadku
zatruć
3, w tym Technika wykonywania zabiegów w
11:15-13:30
Stanisław Bawoł
2,5
ochronie roślin
godziny
zajęć
praktycz
nych z
wykorzy
staniem
opryski
wacza
ciągniko
wego
sadowni
czego
13:30-13:55 0,5
13:55-14:40 1
Razem godzin
16
Sposoby stosowania środków ochrony
roślin w zależności od ich formy
użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie,
rozsiewanie, podlewanie, gazowanie,
zamgławianie, sublimowanie,
zwabianie
Przygotowanie opryskiwacza
sadowniczego do pracy, w tym:
a) sprawdzenie stanu technicznego
poszczególnych urządzeń tego
opryskiwacza pod kątem ich wpływu
na jakość wykonania zabiegu,
b) kalibracja tego opryskiwacza,
c) dobór parametrów pracy i regulacja
tego opryskiwacza,
d) dobór rozpylaczy
Technika opryskiwania — użytkowanie
opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy
roboczej podczas zabiegu oraz
skażeniom punktowym środkami
ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej
opryskiwacza:
a) organizacja systemu badań w
regionie,
b) wymagania techniczne dla
opryskiwacza,
c) przygotowanie opryskiwacza do
badania
Sposób dokumentowania
prowadzonych działań w uprawach
Agnieszka Sołtysiak
sadowniczych zgodnie z
wymaganiami integrowanej
produkcji roślin
Kontrola integrowanej produkcji
Agnieszka Sołtysiak
roślin
x
x
Download