Inwestycja początkowa

advertisement
Szczecin, 26.11.2015 r.
1
UCHWAŁA NR XII/269/15
RADY MISTA SZCZECIN
z dnia 27 października 2015 r.
w
sprawie
zwolnień
z
podatku
od
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej na inwestycje początkowe
2
Zasady ramowe udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości objęte
przedmiotową uchwałą, zawarte są Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa
kulturowego,
pomoc
na
infrastrukturę
sportową
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę
lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174).
Generalne zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej zawiera
rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L.187 z 26.06.2014 r.)
3
Zasady ogólne
1. Uchwała skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, bez
względu na ich wielkość, będących podatnikami podatku od
nieruchomości, którzy zrealizują inwestycję początkową na terenie
Gminy Miasto Szczecin.
2. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwolnienie od podatku od
nieruchomości na okres do 3 lat.
3. Okres zwolnienia zależy od wysokości podatku od nieruchomości
oraz od kosztów kwalifikowanych jakie poniesie przedsiębiorca na
realizację inwestycji.
4
Zasady ogólne cd.
4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą to:
a) koszty zakupu gruntu lub prawa wieczystego użytkowania,
b) koszty nabycia lub wytworzenia budynków i budowli wraz
z urządzeniami technicznymi,
c) koszty zakupu zakładu będącego w upadłości,
5. Maksymalna kwota zwolnienia wynosi 35% kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, a przypadku MŚP
45% tych kosztów.
5
Warunki uzyskania zwolnienia
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia
o zamiarze korzystania ze zwolnienia na mocy uchwały, co
najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem inwestycji
początkowej.
2. Wniesienie
przez
przedsiębiorcę
wkładu
finansowego
w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych,
pochodzących ze środków własnych.
3. Poniesienie kosztów związanych z realizacją
w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł netto.
inwestycji
6
Warunki uzyskania zwolnienia cd.
4. Realizacja inwestycji początkowej zostanie zakończona w terminie
do 36 miesięcy od dnia złożenia zgłoszenia.
5. Utrzymanie inwestycji początkowej co najmniej 5 lat, a w przypadku
MŚP co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.
(Definicja MŚP jest zawarta w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu.
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnienie mniej niż 250 pracowników, roczny obrót
nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów
EUR.
MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnienie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót
lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnienie mniej mniej niż 10 pracowników i którego
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR).
7
Inwestycja początkowa
To inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe (grunty, budynki,
zakład, budowle) związana z:
a) założeniem nowego zakładu,
b) zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
poprzez jego rozbudowę w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego,
c) nabyciem aktywów należących do zakładu, który został
zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił,
przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego
ze sprzedawcą oraz wyklucza się samo nabycie akcji lub
udziałów przedsiębiorstwa.
8
Wyłączenia
1. Wynikające z przepisów UE.
(m.in. sektor budownictwa okrętowego, sektor transportu i związanej z nim
infrastruktury, sektor rolnictwa oraz pomoc bezpośrednio związana z ilością
wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej- szerzej
w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 ).
2. Zwolnieniu nie podlegają inwestycje początkowe związane z nabyciem, budową
oraz rozbudową nieruchomości przeznaczonych w całości lub w części na: stacje
paliw, hotele lub podobne obiekty zakwaterowania, usługi gastronomiczne, banki,
działalność finansową lub ubezpieczeniową, działalność handlową detaliczną lub
hurtową oraz w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez
podatnika innym podmiotom.
3. Zwolnienie nie przysługuje podatnikom, którzy na terenie Gminy Miasto Szczecin
zalegają z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat
z tytułu wieczystego użytkowania.
4. Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej.
9
Obowiązki beneficjenta pomocy
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali od Prezydenta Miasta Szczecin informację
o dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy, są
zobowiązani do złożenia do dnia 15 stycznia każdego roku oświadczeń:
1. o wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych wraz z dokumentami
potwierdzającymi wysokość poniesionych wydatków;
2. o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
3. o niezaleganiu na terenie Gminy Miasto Szczecin z zapłatą podatków i innych
należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania;
4. oraz informacji dotyczącej otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega
się o pomoc publiczną lub informację o nieotrzymaniu takiej pomocy.
10
Obowiązki beneficjenta pomocy cd.
Przedsiębiorca, po zakończeniu inwestycji początkowej zobowiązany jest w terminie 30
dni zgłosić i udokumentować rozpoczęcie i zakończenie inwestycji początkowej, przedłożyć
zestawienie dot. wszystkich poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
oraz złożyć ww. oświadczenia poza określonym w poz. 1.
Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości
zobowiązani do złożenia do dnia 15 stycznia każdego roku oświadczenia:
są
1. o prowadzeniu działalności w nieruchomości stanowiącej inwestycję , obowiązek ten
wygasa z chwilą zakończenia wymaganego okresu utrzymania inwestycji;
2. o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
3. o niezaleganiu na terenie Gminy Miasto Szczecin z zapłatą podatków i innych należności
publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania;
4. oraz informacji dotyczącej otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o
pomoc publiczną lub informację o nieotrzymaniu takiej pomocy.
11
Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.
Podatnik nabywa prawo do zwolnienia w dniu złożenia zgłoszenia.
Zwolnienie następuje po zakończeniu inwestycji i następuje jednocześnie w
stosunku do wszystkich przedmiotów opodatkowania.
12
STAWKI PODATKÓW NA 2016 R.
(w zakresie działalności gospodarczej)
• Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m² powierzchni;
• Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części za-jętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
• Od budowli - 2% ich wartości określonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
13
Przykład 1
Przedsiębiorca złożył zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości,
w związku z budową hali produkcyjnej o powierzchni 3.000 m² na gruncie zakupionym przed
złożeniem zgłoszenia.
Dane przedstawione w zgłoszeniu:
 wnioskodawca jest przedsiębiorcą małym,
 szacunkowe koszty kwalifikowane wybudowania hali wyniosą 1.500.000 zł.
Maksymalna intensywność pomocy (kwota dopuszczalnego zwolnienia z podatku)
dla małego przedsiębiorcy wynosi 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
W tym przypadku kwota do jakiej przedsiębiorca może zostać zwolniony z podatku od
nieruchomości wynosi:
1.500.000 zł x 45% = 675.000 zł
Podatek od nieruchomości (od budynku) w okresie 3 lat wyniesie 205.740 zł.
Przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia przez okres trzech lat
(grunty jako niezwiązane z inwestycją początkową będą podlegały opodatkowaniu).
14
Przykład 2
Przedsiębiorca złożył zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia z podatku od
nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji początkowej polegającej na zakupie
gruntu o pow. 20.000 m², wybudowaniu hali o pow. 4.000 m² wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w postaci budowli.
Dane przedstawione w zgłoszeniu:
 wnioskodawca jest przedsiębiorcą innym niż MŚP (duży przedsiębiorca),
 szacunkowe koszty kwalifikowane inwestycji początkowej wyniosą łącznie
4.000.000 zł,
- koszt zakupu gruntu –1.000.000 zł,
- koszt wybudowania hali – 2.000.000 zł,
- wartość budowli – 1.000.000 zł.
 przedsiębiorca na realizację tej samej inwestycji otrzymał także wsparcie ze środków
publicznych w wysokości 1.200.000 zł
Maksymalna intensywność pomocy dla przedsiębiorcy innego niż MŚP wynosi 35%
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Dopuszczalna wielkość pomocy
na
inwestycję początkową wynosi:
4.000.000 zł x 35% = 1.400.000 zł
15
Ponieważ Inwestor otrzymał już wsparcie w wysokości 1.200.000 zł, co stanowi 30%
Maksymalnej Intensywności Pomocy, wysokość zwolnienia z podatku od
nieruchomości nie może przekroczyć kwoty 200.000. zł (pozostałe do wykorzystania
5%).
Podatek od nieruchomości w okresie trzech lat wyniesie. ok. 387.720 zł, a więc
przedsiębiorca uzyska zwolnienie z podatku od nieruchomości maksymalnie na okres 18
miesięcy (193.860 zł). Niedopuszczalne jest zwolnienie z podatku na okres pełnych
3 lat, bowiem doprowadziłoby to do przekroczenia Maksymalnej Intensywności
Pomocy 1.200.000 + 387.720 =1.538.720 zł (38,47% kosztów kwalifikowanych).
16
Ponieważ Inwestor otrzymał już wsparcie w wysokości 1.200.000 zł, co stanowi 30%
Maksymalnej Intensywności Pomocy, wysokość zwolnienia z podatku od
nieruchomości nie może przekroczyć kwoty 200.000. zł (pozostałe do wykorzystania
5%).
Podatek od nieruchomości w okresie trzech lat wyniesie. ok. 387.720 zł, a więc
przedsiębiorca uzyska zwolnienie z podatku od nieruchomości maksymalnie na okres 18
miesięcy (193.860 zł). Niedopuszczalne jest zwolnienie z podatku na okres pełnych
3 lat, bowiem doprowadziłoby to do przekroczenia Maksymalnej Intensywności
Pomocy 1.200.000 + 387.720 =1.538.720 zł (38,47% kosztów kwalifikowanych).
17
ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMATYKI POMOCY
PUBLICZNEJ
Podstawowe regulacje konieczne dla funkcjonowania prawa pomocy publicznej są
ustanowione na poziomie Unii Europejskiej. Jednakże korzystanie z niektórych
wymagało przeniesienia regulacji na grunt prawa krajowego (np. regionalna pomoc
inwestycyjna), inne zaś mogą być stosowane bezpośrednio, bez konieczności
ustanawiania przepisów krajowych (np. pomoc de minimis). Szczegółowe zależności
pomiędzy regulacjami istniejącymi na tych dwóch poziomach (unijnym oraz krajowym)
są mocno skomplikowane, a także struktura i klasyfikacja źródeł prawa pomocowego na
tych szczeblach charakteryzuje się dużym stopniem zróżnicowania i złożoności.
Niejednokrotnie więc, wyjaśnienie wątpliwości dotyczących problematyki pomocy
publicznej, czy też udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania nie może się
odbywać ad hoc, wymaga bowiem głębokiej analizy z uwzględnieniem szeregu aktów
prawnych, nierzadko również koniecznym staje się zasięgnięcie opinii prawnej, czy też
uzyskania stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
18
Dziękuję za uwagę!
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miasta Szczecin
www.szczecin.eu
19
Download