umowa udostępnienia

advertisement
UMOWA UDOSTĘPNIENIA
konstrukcji nośnych napowietrznych linii dystrybucyjnych 20 kV i
0,4 kV
W dniu .................... w Wałbrzychu pomiędzy Gminą Dzierżoniów ul. Szkolna 14,
58-200 Dzierżoniów reprezentowaną przez
Wójta Gminy Dzierżoniów – Marka Chmielewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Krystyny Kozłowskiej
zwaną w dalszej części Umowy „Gminą”
a
EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-314 Wrocław, Plac Powstańców
Śląskich 20, Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w miejscowości Wałbrzych, 58300, ul. Piotra Wysockiego 11, wpisanym do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ……………., o
kapitale
zakładowym
…………………
zł
w
całości
wpłaconym,
NIP: …………………, REGON: ………………………, reprezentowanym przez:
1. ………………………………… 2. ………………………………… -
..................................
..................................
zwanym w dalszej części umowy „EnergiaPro”
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
EnergiaPro oświadcza, że jest właścicielem linii napowietrznych średniego napięcia
– 20 kV oraz niskiego napięcia – 0,4 kV, wyszczególnionych i opisanych w
załączniku Nr 1 do umowy, znajdujących się na terenie obszaru gmin Dzierżoniów,
Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Bardo, na których to liniach
zostaną zabudowane urządzenia sieci teleinformatycznej w postaci linii
światłowodowej w technologii ADSS według projektu technicznego opracowanego i
przedstawionego przez Gminę.
§2
1. EnergiaPro oddaje, a Gmina przyjmuje do używania linie napowietrzne
średniego napięcia – 20 kV oraz niskiego napięcia – 0,4 kV, o których mowa w §
1 niniejszej umowy, celem wykonania montażu urządzeń sieci teleinformatycznej
2. Pod pojęciem sieci teleinformatycznej strony rozumieją – napowietrzną linię do
przesyłu sygnałów teleinformatycznych, wykonaną w postaci kabla
światłowodowego w technologii ADSS, zabudowaną na konstrukcjach
wsporczych linii energetycznych, napowietrznych, w sposób spełniający wymogi
Polskiej Normy PN-E-05100-1, składającą się z kabla światłowodowego (ADSS),
izolacji, konstrukcji mocujących kabel oraz urządzeń pomocniczych służących
transmisji sygnału teleinformatycznego.
3. Zestawienie ilościowe składników oddanej do używania sieci, zawierające jej
charakterystykę (parametry techniczne), przedstawia załącznik Nr 1 do Umowy –
„Zestawienie linii napowietrznych, na których zabudowane zostaną urządzenia
sieci teleinformatycznej”.
4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony lub
jej upoważnionych przedstawicieli protokółu zdawczo – odbiorczego,
stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
§3
Gmina oświadcza, że przyjętą do użycia sieć, o której mowa w §1 niniejszej umowy,
będzie wykorzystywać wyłącznie na cele związane z funkcjonowaniem sieci
teleinformatycznej zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu
podmiotom zlokalizowanym na terenie gmin Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza,
Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Bardo.
§4
1. EnergiaPro oddaje do używania Gminie linie napowietrzne średniego napięcia
– 20 kV oraz niskiego napięcia – 0,4 kV, o których mowa w § 1 niniejszej
umowy, na okres od dnia zawarcia umowy do czasu rozpoczęcia przez
EnergiaPro modernizacji lub remontu
kapitalnego przedmiotowych linii
napowietrznych, lub ich likwidacji, o czym EnergiaPro ma obowiązek
powiadomić Gminę z półrocznym wyprzedzeniem.
2. Urządzenia sieci teleinformatycznej, zabudowane zostaną na konstrukcjach
wsporczych linii napowietrznych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy na
podstawie opracowanej dokumentacji techniczno – prawnej (projekt budowlany i
wykonawczy) uzgodnionej z EnergiaPro.
3. Prace montażowe wykona, na zlecenie i koszt Gminy, firma (przedsiębiorstwo)
posiadające odpowiednie doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe do
realizacji takich zadań.
4. EnergiaPro oświadcza, że linie energetyczne, napowietrzne, średniego napięcia
– 20 kV oraz niskiego napięcia – 0,4 kV, na których będą zabudowane
urządzenia sieci teleinformatycznej są czynnymi urządzeniami energetycznymi,
eksploatowanymi przez EnergiaPro zgodnie z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)”.
§5
1. Za używanie napowietrznych linii średniego napięcia – 20 kV oraz niskiego
napięcia 0,4 kV do zabudowy i eksploatacji urządzeń sieci teleinformatycznej
Gmina uiszczać będzie każdego miesiąca kwotę ryczałtową ………….zł za każdą
wykorzystaną konstrukcję nośną (słownie:…………. złotych) plus podatek VAT w
obowiązującej wysokości, płatną z dołu w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury VAT, na konto bankowe EnergiaPro ……………………………….. lub w
dowolnej kasie EnergiaPro.
2. EnergiaPro zobowiązuje się wystawiać faktury VAT w terminie do 5 dni
roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.
3. Kwota opłaty miesięcznej za używanie linii będzie corocznie waloryzowana na
podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły,
opublikowanego przez Prezesa GUS, w terminie 14-u dni od daty jego ogłoszenia
Nowa stawka obowiązywać będzie corocznie od 1 stycznia. Podwyższenie
czynszu w myśl postanowień niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany umowy.
§6
1. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia eksploatacji urządzeń sieci
teleinformatycznej zabudowanych na udostępnionych liniach napowietrznych
średniego napięcia – 20 kV oraz niskiego napięcia – 0,4 kV zgodnie z
obowiązującymi
przepisami
w
zakresie
eksploatacji
urządzeń
teleinformatycznych.
2. W przypadku zlecenia eksploatacji urządzeń sieci teleinformatycznej na liniach,
o których mowa w § 1 przez osoby trzecie, Gmina gwarantuje, że wykonywanie
prac eksploatacyjnych będzie się odbywać na podstawie „Instrukcji Organizacji
Prac Zespołów Pracowników obcych przy Urządzeniach Energetycznych
EnergiaPro.”
3. Gmina ponosi odpowiedzialność solidarną z osobami trzecimi za uszkodzenia
i zniszczenia udostępnionych linii napowietrznych, o których mowa w §1
niniejszej umowy, powstałe w trakcie wykonywania czynności montażowych i
eksploatacyjnych.
4. Gmina zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi przy
wykonywaniu robót montażowych i eksploatacyjnych.
5. Gmina ponosi wszelką odpowiedzialność, wynikającą z przepisów o eksploatacji
urządzeń sieci teleinformatycznej oraz związaną z tym odpowiedzialność
cywilną.
6. Gmina upoważnia EnergiaPro do kontroli sposobu wywiązywania się z
postanowień niniejszej umowy.
§7
EnergiaPro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które
powstaną w czasie trwania niniejszej umowy, powstałe w wyniku działania osób
trzecich, siły wyższej oraz kradzieży poszczególnych elementów sieci
teleinformatycznej.
§8
EnergiaPro przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku, gdy:
1. Gmina jest w zwłoce z regulowaniem zapłaty wymienionej w § 5 niniejszej
umowy co najmniej przez dwa pełne okresy płatności, bez konieczności
uprzedzenia Gminy o zamiarze rozwiązania umowy i wyznaczenia dodatkowych
terminów zapłaty.
2. Gmina dopuści się naruszenia innych postanowień umowy, a w szczególności §
6 ust.1 i 2 niniejszej umowy.
3. Gmina zaniedbuje przejętą do użycia sieć do tego stopnia, że zostaje ona
narażona na uszkodzenie.
§9
1. Umowa obowiązuje na czas określony, tj. czas prowadzenia eksploatacji sieci, o
której mowa w §1.
§ 10
Wszelkie oświadczenia wynikające z postanowień niniejszej umowy oraz jej zmiany
i uzupełnienia mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 12
Ewentualne spory, mogące wyniknąć podczas stosowania niniejszej umowy,
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby EnergiaPro.
§ 13
Integralną część umowy stanowią:


załącznik nr 1 – „Zestawienie linii napowietrznych, na których zabudowane
zostaną urządzenia sieci teleinformatycznej”.
załącznik nr 2 - protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
EnergiaPro
Gmina
Download