Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi

advertisement
ZATRUDNIANIE OBYWATELI REPUBLIKI
BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI
MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY
Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami Republiki Białorusi,
Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres
nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im
wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca
pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu
powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy temu cudzoziemcowi, określające:

dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy

nazwę zawodu,

miejsce wykonywania pracy,

datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy,

rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,

wysokość wynagrodzenia brutto za pracę,

informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o
zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.
Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej, krótkiej wizyty w urzędzie pracy
i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca. Zarejestrowane oświadczenie
stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca wizy uprawniającej do wykonywania pracy.
INFORMACJE
DOTYCZACE OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM
„Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywaniapracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji,
Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy” wraz z „Pouczeniem dla podmiotu składającego
oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”należy wydrukować dwustronnie.
Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym, aby umożliwić bezproblemową
weryfikację danych identyfikujących zarówno pracodawcę jak i cudzoziemca.
Oryginał czytelnie wypełnionego oświadczenia wraz z kopią oświadczenia należy dostarczyć do PUP w celu
dokonania rejestracji.
W związku z tym, że w oświadczeniu wprowadzono element deklaracji oświadczeniodawcy dotyczący
prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo braku tychże, zewnętrzny pośrednik pracy będzie
prowadził weryfikację zgodności powyższych deklaracji ze stanem faktycznym na podstawie okazanych przez
podmiot dokumentów, w oparciu o bazę danych PUP lub elektroniczną bazę KRS.
Prowadzenie działalności gospodarczej potwierdzają m.in. wpis do KRS, wpis do Ewidencji Działalności
Gospodarczej, w przypadku działalności rolniczej może to być m.in. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w
KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny
dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego, np. oświadczenie określone w art. 7 ust. 1 ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 64, poz. 592 z późn. zm.).
W przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej ani
rolniczej, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.
W przypadku, gdy liczba złożonych przez podmiot oświadczeń lub też inne elementy oświadczenia będą budziły
poważne i uzasadnione podejrzenia co do fikcyjnego zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
czy też występowania innego rodzaju nadużyć, informacja ta zostanie przekazana organom kontrolnym (Straży
Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji).
Pracownik PUP dokonujący rejestracji oświadczenia jest zobowiązany do przedkładania pracodawcy, do
zapoznania się i podpisu w/w pouczenie.
Kopię podpisanego pouczenia zatrzymuje się w ewidencji organu rejestrującego oświadczenie.
Odmowa zapoznania się z pouczeniem prawnym jest odnotowywana na druku oświadczenia w polu „rejestracja
oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy”.
W odniesieniu do składania deklaracji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o
lokalny rynek pracy należy wziąć pod uwagę to, że pracownik PUP może przy okazji rejestracji oświadczenia
przedstawić kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
W przypadku, gdy powierzającym wykonanie pracy jest agencja pracy tymczasowej, zaleca się wpisywanie przy
„miejscu wykonywania pracy” siedziby pracodawcy użytkownika lub miejsca, w którym cudzoziemiec wykonuje
pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.
Należy pamiętać, że nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę
rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.
Zaleca się, aby podmiot powierzający pracę zgłosił do PUP fakt rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania
pracy, celem odnotowywania w aktach.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przypadków,
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 poz. 588).
Pliki do pobrania:
1.
OŚWIADCZENIEO ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI
ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI
ROZYJSKIEJ LUB UKRAINY
1.
POUCZENIE DLA PODMIOTU SKŁADAJACEGO OSWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA
WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI
Download