Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
Ewolucja Wszechświata
Wykład 9
Diagram HR
Ewolucja gwiazd małych
9 mld lat
1 mld lat
Jądro kurczy się
Gwiazda odrzuca zewnętrzne warstwy
Mgławica planetarna
Błysk helowy
Jądro stygnie –
brak paliwa
Spalanie helu
w jądrze
Spalanie wodoru w
warstwie otaczającej
jądro
Spalanie wodoru w jądrze
Biały karzeł
Ewolucja gwiazd
Obłok gazowy o masie 50 Słońc zaczyna
zapadać się pod wpływem grawitacji.
Tworzą się gwiazdy, niektóre z protoplanetarnymi dyskami.
Początkowo obłok ma 1,2 lat świetlnych
średnicy i temperaturę 10 K.
Symulacje powstawania gwiazd:
http://www.ukaff.ac.uk/movies.shtml
Ewolucja gwiazd masywnych
Gwiazdy o masach większych niż 3 masy Słońca
Nukleosynteza nie kończy się na węglu, jak dla gwiazd mniejszych.
Gdy wyczerpią się zapasy helu, jądro gwiazdy kurczy się i osiąga
temperaturę (T > 600 mln K), przy której dochodzi do zapalenia
węgla:
C 12C 24Mg  
+13,930 MeV
C 12C 23Na  p
+2,238 MeV
12
C  12C  20Ne  
+4,612 MeV
12
C  12C 16O  2
-0,114 MeV
12
12
Ewolucja gwiazd masywnych
Nukleosynteza kończy się na żelazie 56Fe.
Synteza żelaza jest już procesem endotermicznym.
Ewolucja gwiazd masywnych
Synteza coraz cięższych jąder trwa coraz krócej!
Podczas syntezy żelaza
jądro traci energię
Jądro zaczyna się zapadać i
ogrzewać.
Ewolucja gwiazd masywnych
Podczas zapadania jądro przechodzi przez fazę białego karła
(zdegenerowany gaz elektronowy), jednak masa jest większa niż
1,44M i ciśnienie zdegenerowanego gazu nie może
powstrzymać grawitacji.
W temperaturze 5 – 10 mld K zaczyna się
proces fotodezintegracji jąder:
56
Fe    13 He  4n
4
4
Jądra atomowe
rozpadają się
He    2 p  2n
W procesie tym pobierana
jest wielka energia
Jądro gwiazdy zapada się
coraz szybciej
Ewolucja gwiazd masywnych
Większość protonów zamienia się w neutrony w wyniku
odwrotnego rozpadu beta:
p  e   n  
Jest to proces nieodwracalny, ponieważ rozpady beta nie
mogą zachodzić.


n  p  e 
Na te elektrony nie ma miejsca w przestrzeni fazowej
degeneracja gazu elektronowego
Gwiazdy neutronowe
Neutrony też są fermionami
Powstaje zdegenerowany gaz neutronowy o olbrzymim ciśnieniu,
które zatrzymuje proces kontrakcji.
Jądro staje się gwiazdą neutronową
Obiekt o promieniu około 10 - 20 km, masie równej 1 – 2 mas
Słońca i gęstości miliarda ton na cm3!
Największą masą gwiazdy neutronowej jest prawdopodobnie
1,5-2 masy Słońca (masa Oppenheimera-Volkoffa)
Gdy masa jest większa, ciśnienie zdegenerowanego gazu
neutronowego nie może powstrzymać kontrakcji jądra i gwiazda
zapada się w czarną dziurę.
Śmierć gwiazdy
Wypalone gwiazdy mogą zajmować położenia tylko na tych
krawędziach.
Gwiazdy neutronowe
Porównanie wielkości
gwiazdy neutronowej i
białego karła.
Gęstość gwiazdy
neutronowej jest ogromna!
Gwiazdy neutronowe
W czasie kurczenia jądra
zostaje zachowany moment
pędu.
Wielokrotne zmniejszenie
promienia powoduje znaczny
wzrost prędkości rotacji.
Gwiazdy neutronowe mają bardzo silne, dipolowe pola
magnetyczne. Bieguny magnetyczne nie muszą znajdować
się na osi rotacji.
Niektóre gwiazdy neutronowe obserwujemy jako pulsary.
Pulsary wysyłają krótkie błyski o częstościach radiowych,
powtarzające się z zegarową dokładnością z okresem od
milisekund do sekund.
Fale radiowe generowane są przez relatywistyczne
elektrony, krążące wokół linii sił pola magnetycznego.
Kierunek emisji promieniowania ograniczony jest do wąskiego
stożka w przestrzeni, który szybko rotuje wraz z gwiazdą.
Supernowa
Jądro gwiazdy z materii neutronowej jest nieściśliwe.
Opadające na nie zewnętrzne warstwy gwiazdy,
gwałtownie odbijąją się.
Gwiazda wybucha jako supernowa
Emituje tyle energii, ile cała
galaktyka (miliardy gwiazd)
W czasie wybuchu zachodzą
szybkie reakcje syntezy
ciężkich pierwiastków
(cięższych od żelaza).
Cykl życiowy masywnej gwiazdy
Supernowa
Zmiany jasności
supernowej w czasie.
Wybuch supernowej trwa zaledwie kilka dni.
Supernowa
nukleosynteza
Wyczerpanie zapasów i
kontrakcja jądra
Początek wybuchu
W trakcie wybuchu maleje jasność i zmienia się barwa od niebieskiej do czerwonej
Pozostała wirująca gwiazda neutronowa - pulsar
Supernowa
Wybuch supernowej w galaktyce
Centaurus A
Zmienność jasności
supernowej w czasie
Jej jasność porównywalna z
jasnością całej galaktyki
Po kliknięciu na zdięciu
uruchomi się film mpeg
Supernowa
Trzy zdjęcia wykonane za pomocą
HST ukazują: (u góry) Głębokie Pole
Hubble'a z licznymi odległymi
galaktykami;
(u dołu z lewej) strzałka wskazuje
galaktykę eliptyczną, w której
wybuchła supernowa - obszar ten
to powiększony kwadracik na
górnym zdjęciu;
(u dołu z prawej) sama
eksplodująca gwiazda.
Fot. NASA/Adam Riess/STScI.
Porównano dwa zdjęcia Głębokiego
Pola Hubble'a, wykonane w
odstępie 2 lat: w 1995 i 1997 r.
Porównując komputerowo jasność
galaktyk i jej zmiany, odkryto nagłe
pojaśnienie na zdjęciu z 1997 r.
Supernowa!
Supernowe
Kolizja dwóch galaktyk NGC 4038 i NGC
4039 w konstelacji Kruka (zdjęcie
z obserwatorium Chandra). Czarne
dziury i gwiazdy neutronowe widoczne
jako silne źródła promieniowania
rentgenowskiego (jasno świecące plamy).
W czasie kolizji galaktyk rzadko dochodzi
do bezpośrednich zderzeń gwiazd,
w zamian za to chmury gazu i pyłu obu
galaktyk, oddziałując na siebie, wyzwalają
gwałtowne eksplozje gwiazd olbrzymów,
w wyniku których powstają tysiące
supernowych. Eksplodujące gwiazdy
pozostawiają bąble wzbudzonego
gorącego gazu i zapadnięte jądra gwiazd.
Autor: NASA
Wielkości gwiazd -porównanie
Ewolucja gwiazd - podsumowanie
Ewolucja gwiazdy
masywnej
Ewolucja gwiazdy
podobnej do Słońca
Brązowe karły
Masa gwiazdy
Ewolucja gwiazd - podsumowanie
Gromady gwiazd
Droga Mleczna w otoczeniu gromad gwiazd.
Fot. Obserwatorium w Lund
Gromady gwiazd
Gromady otwarte
Gromady otwarte są mniejsze od gromad kulistych. W ich
skład wchodzi do kilku tysięcy gwiazd.
Są stosunkowo młode, ich wiek
dochodzi do kilku miliardów lat,
ale najmłodsze z nich liczą sobie
zaledwie kilka milionów lat.
Gromada otwarta NGC1850
Gromady gwiazd
Diagramy HR dla gromad otwartych – prawie wszystkie
gwiazdy leżą na ciągu głównym. Wiek gromady liczony w
milionach lat.
Gromady gwiazd
Wiek gromady można określić na podstawie punktu odejścia
od ciągu głównego.
Gromady gwiazd
Gromady kuliste
W skład gromad kulistych wchodzi wiele tysięcy lub nawet
milionów gwiazd, które tworzą sferę.
Gromady tego typu są bardzo stare - czasem ich wiek jest
zbliżony do wieku Wszechświata.
Gromady gwiazd
Diagram HR dla gromady kulistej NGC6362
Wiek gromady: 12 mld lat
Populacje gwiazd
Podział gwiazd wprowadzony przez W. Baadego w latach 1940:
Populacja I - gwiazdy względnie młode, występujące w
ramionach spiralnych galaktyk, zwykle w sąsiedztwie
gazu i pyłu.
Populacja II - gwiazdy starsze, występujące zwykle w
obszarach pozbawionych gazu i pyłu takich jak gromady
kuliste i jądra galaktyk.
Gwiazdy neutronowe
Gwiazda w końcowym etapie swojej ewolucji, zbudowana ze
zdegenerowanych neutronów.
Obiekt o rozmiarach rzędu 10 - 20 km, masie
zbliżonej do masy Słońca.
Analogia do stanu podstawowego atomu.
Neutrony zajmują najniższe poziomy energetyczne i one określają
rozmiary gwiazdy, podobnie jak elektrony zajmujące najniższe
stany energetyczne w atomie określają jego wielkość.
Istnienie gwiazd neutronowych zostało przewidziane teoretycznie
w 1938 r. (L. Landau), a pierwszych obserwacji dokonano w 1967 r.
(odkrycie pulsara przez J. Bell i A. Hewisha).
Gwiazdy neutronowe
Gwiazda neutronowa rodzi się
jako obiekt bardzo gorący, o
temperaturze wnętrza T ~ 1011 K
Szybko stygnie – już po roku
temperatura spada do T ~ 109 K
Gęstość materii we wnętrzu gwiazdy neutronowej rośnie od
kilku g/cm3 na powierzchni do ~ 1015 g/cm3 w jej centrum.
Ogromna siła grawitacji powoduje, że już na głębokości kilku
metrów gęstość materii przekracza 106 g/cm-3.
Gwiazdy neutronowe powstają w wyniku zapadania grawitacyjnego
centralnych rdzeni masywnych gwiazd (M > 8 mas Słońca),
poprzedzającego wybuch supernowej.
Mogą również powstawać w wyniku zapadania grawitacyjnego
akreujących materię białych karłów.
Gwiazdy neutronowe
Często gwiazdy neutronowe występują w układach podwójnych.
Gaz z pobliskiego sąsiada może opadać na gwiazdę neutronową,
przyciągany przez jej silne pole grawitacyjne. Gaz opada po spirali
w środku, której znajduje się gwiazda neutronowa. Podczas
opadania gaz tworzy dysk akrecyjny.
Gwiazdy neutronowe
Akrecja na gwiazdę neutronową. Materia opadająca na gwiazdę w
okolicach biegunów wytwarza duże ilości energii. W przestrzeń
zostaje wysłane silne promieniowanie X.
Świat Nauki, styczeń 1994
Gwiazdy neutronowe
Centaur X-3. Rentgenowski układ podwójny gwiazdy neutronowej
i błękitnej gwiazdy o masie 10 - 40 mas Słońca. Świat Nauki, styczeń
1994
Gwiazdy neutronowe
W czasie kurczenia jądra zostaje zachowany moment pędu.
Wielokrotne zmniejszenie promienia powoduje znaczny
wzrost prędkości rotacji.
Ilustracja zachowania
momentu pędu
Kliknij na obrazek
Gwiazdy neutronowe
Jądra znajdujące się w
najbardziej zewnętrznej
warstwie gwiazdy nie
ulegają rozpadowi, lecz
tworzą rodzaj skorupy
krystalicznej materii
jądrowej, utrzymującej
materię gwiazdy w
równowadze.
Odkrycie pulsarów
W 1967 w Instytucie Astronomii Uniwersytetu w Cambridge prof. Hewish
zajmował się błyskami źródeł promieniowania radiowego.
Doktorantka Hewisha, Jocellyn Bell, zarejestrowała
szybkozmienne źródło pulsujące z niezwykle precyzyjnym
okresem powtarzalności:
T = 1.27376349759 s
Niebawem odkryto następne o okresie
T=0.033 s
Okres zmian zbyt mały,aby
wytłumaczyć pulsacje przez
efekt zaćmieniowy w układzie
podwójnym lub oscylacje
gwiazdy.
Rozwiązanie:
Rotacja małej gwiazdy ze źródłem
promieniowania znajdującym się
na jej powierzchni.
Tak szybki obrót mogła wytrzymać tylko hipotetyczna supergęsta
gwiazda neutronowa o promieniu około 10 km.
Odkrycie pulsarów
Początkowo podejrzewano związek pulsarów z pozaziemskimi
cywilizacjami – blokada informacyjna zarządzona przez władze
Brytyjskiej Marynarki Królewskiej.
Pierwsze pulsary były opatrywane inicjałami LGM
(od Little Green Man).
Dopiero stwierdzenie systematycznego wydłużenia się okresu
obaliło hipotezę cywilizacji pozaziemskiej.
Inicjały LGM zostały zastąpione przez PSR
(od Pulsating Radio Source)
Dzisiaj znamy ponad 700 pulsarów, obserwowanych w
paśmie radiowym, a także optycznym, rentgenowskim i
wysokoenergetycznym gamma.
Promieniowanie pulsarów
W czasie grawitacyjnego
zapadania gwiazdy
zachowywany jest strumień
pola magnetycznego.
Ponieważ zapadająca się
gwiazda neutronowa zmniejsza
rozmiar około milion razy, jej
pole powierzchni zmniejsza się
1012 razy. Tak więc gwiazdy
neutronowe obdarzone są
gigantycznymi polami
magnetycznymi.
Promieniowanie pulsarów
Skorupa (crust) to jądra żelaza
tworzące siatkę krystaliczną.
Swobodne elektrony w skorupie krążą
wokół linii pola magnetycznego,
emitując skolimowaną wiązkę fal w
zakresie od rentgenowskich do
radiowych.
Kształt impulsów podobny dla
wszystkich długości fal, wskazuje,
że źródło emisji jest w jednym
miejscu gwiazdy.
Promieniowanie pulsarów
Bieguny magnetyczne
zwykle nie leżą na osi
rotacji.
Wiązka promieniowania
wiruje wokół osi obrotu
gwiazdy – efekt latarni
morskiej.
Wiele gwiazd neutronowych nie obserwujemy w postaci pulsarów,
ponieważ ich wiązki radiowe nigdy nie trafiają w Ziemię.
Promieniowanie pulsarów
Wypromieniowanie energii odbywa
się kosztem energii kinetycznej
ruchu obrotowego pulsara.
Prędkość kątowa maleje, a
okres obrotu wydłuża się w
tempie T/T = 10-15.
Systematyczne wzrastanie
okresu czasami zakłóca
nagłe zmniejszenie jego
wartości.
Glicz, czyli trzęsienie gwiazdy
Promieniowanie pulsarów
Glicz - nagłe skrócenie okresu rotacyjnego spowodowane
gwałtowanym zmniejszeniem momentu bezwładności.

Nadciekłe jądro gwiazdy
neutronowej, które w wyniku
szybkiej rotacji jest eliptyczne,
otoczone jest krystaliczna skorupą.
Promieniowanie pulsarów
Pulsar systematycznie
spowalnia swoją rotację
Zmniejsza się eliptyczność jądra
i krystaliczna skorupa traci
podtrzymujące ją podłoże.
Skorupa co jakiś czas pęka, załamuje się i opada na jądro.
Promień gwiazdy
neutronowej maleje
ze wzrostem masy
Maleje moment bezwładności
i wzrasta prędkość kątowa
Przyspieszenie okresu o jedną milionową część odpowiada zmniejszeniu się
pulsara o jedną dziesiątą milimetra. Gdyby pulsara powiększyć do wielkości
Ziemi, oznaczało by to, że w wyniku trzęsienia Ziemi jej powierzchnia nagle
opadłaby wszędzie o jeden metr.
Download