Prezentacja ze spotkania w dniu 21.05.2015

advertisement
PROJEKTY BADAWCZE
FINANSOWANE
PRZEZ NCN
Monika Ratajczak, Małgorzata Ostachowicz
Dział Obsługi Projektów
Gdańsk, 21 maja 2015
Typy konkursów
OPUS
konkurs na projekty
badawcze, w tym
finansowanie zakupu lub
wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji
tych projektów (dla osób
posiadających dorobek
naukowy)
PRELUDIUM
SONATA
konkurs na projekty
badawcze realizowane
przez osoby
rozpoczynające karierę
naukową
nieposiadające stopnia
naukowego doktora
konkurs na projekty
badawcze realizowane
przez osoby
rozpoczynające karierę
naukową posiadające
stopień naukowy
doktora
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Typy konkursów
SONATA BIS
konkurs na projekty
badawcze mające na celu
powołanie nowego zespołu
naukowego, realizowane
przez osoby posiadające
stopień naukowy lub tytuł
naukowy, które uzyskały
stopień naukowy doktora w
okresie od 2 do 12 lat przed
rokiem wystąpienia z
wnioskiem
HARMONIA
konkurs na projekty
badawcze realizowane
w ramach współpracy
międzynarodowej
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
MAESTRO
konkurs dla doświadczonych
naukowców na projekty
badawcze mające na celu
realizację pionierskich
badań naukowych, w tym
interdyscyplinarnych,
ważnych dla rozwoju nauki,
wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy,
których efektem mogą być
odkrycia naukowe
Typy konkursów
SYMFONIA
na między dziedzinowe
projekty badawcze
realizowane przez wybitnych
naukowców, których badania
wyróżniają się najwyższą
jakością, odważnym
przekraczaniem granic
pomiędzy różnymi
dziedzinami nauki,
przyczyniając się do tworzenia
nowych wartości i otwierania
nowych perspektyw w nauce
ETIUDA
FUGA
konkurs na stypendia
doktorskie
konkurs na staże
krajowe po uzyskaniu
stopnia naukowego
doktora
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Wnioskowanie
Przygotowując wniosek na projekt badawczy należy dokładnie przemyśleć:
skład zespołu realizującego projekt
harmonogram realizacji projektu (12 lub 24 lub 36 miesięcy)
wysokość wnioskowanych środków finansowych na poszczególne
kategorie (WYNAGRODZENIA – istotne zmiany)
rodzaj i ilość przewidzianej do zakupienia aparatury
opisy poszczególnych kategorii
koniecznie trzeba pamiętać o materiałach biurowych, eksploatacyjnych,
wszystkich delegacjach i konferencjach
Stopień niedoszacowania poszczególnych pozycji kosztorysu może osiągnąć 10% - 15%.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zakresie realizacji projektu w większości przypadków
będzie wymagało sporządzenia aneksu do umowy.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Zmiany w konkursach NCN
W konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (tj. w danej edycji
konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu
tylko w jednym wniosku, niezależnie od rodzaju konkursu.
KIEROWNIK PROJEKTU
Kierownikiem projektu typu PRELUDIUM, SONATA I SONATA BIS
można być tylko raz!
Rada NCN zdecydowała również, że nie będzie można ubiegać się o
finansowanie kolejnego grantu, jeśli kieruje się już więcej niż dwoma
projektami lub jeśli kieruje się dwoma projektami i jednocześnie
wniosek, w którym występuje się jako kierownik projektu jest w trakcie
oceny w NCN.
ZNIESIENIE KARENCJI
Ważną zmianą wprowadzoną w regulaminie konkursów przez Radę NCN
jest zniesienie karencji nakładanej na kierowników projektów. Ustalono,
że ograniczenia w występowaniu o środki finansowe dotyczyć będą
konkretnego wniosku, nie osoby kierownika. Począwszy od konkursów
ogłoszonych 16 marca 2015 r., o finansowanie w następujących po sobie
edycjach konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA mogą rywalizować
wnioski składane po raz pierwszy oraz te wnioski, które w poprzedniej
edycji konkursów tego typu zostały zakwalifikowane do drugiego etapu
oceny merytorycznej, ale nie uzyskały finansowania.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Zmiany w konkursach NCN
Zawieszenie ograniczeń w składaniu
wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM
i SONATA (komunikat z 19.05.2015)
ZAWIESZENIE
OGRANICZEŃ
Informujemy, że w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9
i SONATA 9 nie obowiązują ograniczenia nałożone
paragrafem 38. poprzedniego regulaminu (Uchwała Rady
NCN nr 71/2014) ani paragrafem 40. aktualnego regulaminu
(Uchwała Rady NCN nr 26/2015). Oznacza to, że w
konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 (termin
naboru do 16 czerwca 2015 r.) z wnioskami mogą
występować osoby spełniające warunki konkursowe bez
względu na nałożoną wcześniej karencję, jak również
w ramach konkursów mogą być składane wnioski, które nie
zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej
w poprzedniej edycji tych konkursów.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Zmiany w konkursach NCN
KOSZTY POŚREDNIE
STRONA
INTERNETOWA NCN
Decyzją Rady, wysokość kosztów pośrednich może wynosić
co najwyżej 20% kosztów bezpośrednich
z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej,
urządzeń i oprogramowania.
Warto zwrócić uwagę na drobną, ale znaczącą dla ogółu
społeczeństwa zmianę.
Po raz pierwszy w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA
każdy projekt, który otrzyma finansowanie zostanie
zaprezentowany na stronie internetowej NCN w postaci
popularnonaukowego streszczenia po ogłoszeniu wyników
konkursu.
W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu
odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze
środków publicznych.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Zmiany w konkursach NCN
WYNAGRODZENIA
Budżet wynagrodzeń może obejmować środki na wynagrodzenia
etatowe, wynagrodzenia dodatkowe oraz stypendia naukowe.
Wprowadzone zmiany mają na celu tworzenie opłacanych ze środków
grantu nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla kierowników
projektu oraz osób zatrudnianych na stanowiskach typu post-doc.
W konkursie OPUS możliwe jest również wypłacanie stypendiów
naukowych dla młodych badaczy – studentów i doktorantów.
Wysokość budżetu wynagrodzeń uzależniona jest od wielkości
zespołu naukowego, a dla poszczególnych konkursów ustalone
zostały maksymalne pule środków. W ten sposób kierownik projektu
otrzymuje do dyspozycji pulę na wynagrodzenia, które może
wykorzystać w określonym czasie dla określonego typu zatrudnienia.
W konsekwencji, na etapie sporządzania wniosku nie trzeba już
szczegółowo planować dystrybucji puli wynagrodzeń dodatkowych –
będzie nią na bieżąco dysponować kierownik, co pozwoli mu
elastycznie kształtować skład zespołu badawczego, adekwatnie do
potrzeb projektu. Z formularza wniosku zniknie wymagany
dotychczas wskaźnik procentu czasu poświęconego na realizację
projektu w ramach wszystkich obowiązków zawodowych oraz kwoty
za jednostkę czasu.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
KOSZTY BEZPOŚREDNIE
to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu badawczego.
Wynagrodzenia
– etatowe
– dodatkowe
– stypendia
naukowe
Aparatura
naukowobadawcza,
urządzenia
i oprogramowanie
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Inne koszty
bezpośrednie
Wynagrodzenia etatowe
Wynagrodzenie etatowe dla kierownika*
Kierownik może wnioskować o wynagrodzenie etatowe dla siebie:
•
jeśli nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub mianowania w podmiocie prowadzącym
działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą,
•
jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymienionym podmiocie, ale umowa ta
wygasa w czasie 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków; w takiej sytuacji można zaplanować
wynagrodzenie etatowe dla kierownika na okres od zakończenia trwającej umowy do daty zakończenia
nowego projektu.
Maksymalne limity wynagrodzeń etatowych dla kierownika to:
•
120 tys. zł rocznie w konkursie OPUS
•
85 tys. zł rocznie w konkursie SONATA
Kwoty te są kwotami brutto brutto ze wszystkimi narzutami pracodawcy.
Jeśli zatrudnienie w danym roku będzie krótsze niż 12 miesięcy, sugerowaną kwotę należy proporcjonalnie obniżyć.
Stawkę roczną należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę planowanych miesięcy zatrudnienia.
Istnieje możliwość wskazania wyższej kwoty wynagrodzenia, a uzasadnienie szczególnych okoliczności powinno być
przedstawione we wniosku. Należy pamiętać, że zasadność podwyższenia wynagrodzenia podlega ocenie przez
Zespół Ekspertów.
* Nie dotyczy projektów finansowanych w ramach konkursów PRELUDIUM
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Wynagrodzenia dodatkowe
Maksymalna kwota na dodatkowe wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości zespołu
badawczego, z wyłączeniem osób, dla których wynagrodzenie dodatkowe nie może być
planowane.
Przy obliczaniu wysokości budżetu wynagrodzeń dodatkowych ze składu zespołu (kierownik
projektu i wykonawcy) wyłącza się osoby, które w okresie realizacji projektu będą:
• zatrudnione z puli wynagrodzeń etatowych tego lub innego projektu NCN,
• będą pobierać stypendia naukowe w ramach tego lub innego projektu NCN
Kierownik może zrezygnować z pobierania wynagrodzenia dodatkowego na rzecz innych
wykonawców.
W ramach środków na wynagrodzenie dodatkowe można zaplanować sfinansowanie
zatrudnienia w formie:
• umowy o pracę (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy),
• umowy cywilnoprawnej (o dzieło lub zlecenie).
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
.
Wynagrodzenia dodatkowe
W konkursie PRELUDIUM limit na wszystkie wynagrodzenia dodatkowe wynosi
1 tys. zł miesięcznie. Kwota ta może zostać podzielona pomiędzy kierownika
projektu i ewentualnego wykonawcę lub może być przeznaczona tylko dla
kierownika.
W konkursie SONATA budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc
realizacji projektu wynosi co najwyżej:
1. w przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń
etatowych:
• 1,5 tys. zł w projekcie indywidualnym,
• 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób, z czego co najwyżej 1,5 tys. zł dla
kierownika projektu.
2. w przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
• 1 tys. zł dla jednej lub więcej osób.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Wynagrodzenia dodatkowe
W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji
projektu wynosi co najwyżej:
1. w przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń
etatowych:
– 2,5 tys. zł w projekcie indywidualnym;
– 3,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 2,5 tys. zł dla kierownika
projektu;
– 4,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 2,5 tys. zł dla
kierownika projektu;
2. w przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
– 1 tys. zł dla jednej osoby;
– 2 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Stypendia naukowe
Stypendia naukowe mogą być wypłacane pod warunkiem, że:
a) są przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych
dla młodych naukowców w projektach badawczych określonym uchwałą
Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.;
b) w okresie pobierania stypendium naukowego wykonawca nie pobiera
wynagrodzenia ze środków NCN;
c) łączna kwota pobieranych przez wykonawcę stypendiów naukowych
finansowanych ze środków NCN nie przekracza 3 tys. zł miesięcznie.
W konkursie PRELUDIUM i SONATA nie dopuszcza się wypłacania
stypendiów naukowych.
W konkursie OPUS budżet stypendiów naukowych na każdy miesiąc
realizacji projektu wynosi co najwyżej 6 tys. zł.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Obliczanie wynagrodzeń dodatkowych
Przykład:
Typ konkursu: OPUS 9
Liczba miesięcy: 36
Maksymalne wynagrodzenie dla kierownika i 1 wykonawcy
3.500 x 36 = 126.000 (z czego co najwyżej 2.500 x 36 = 90.000 dla kierownika )
Maksymalne wynagrodzenie dla kierownika i n wykonawców
Założenie: n wykonawców ≥ 2
4.500 x 36 = 162.000 (z czego co najwyżej 2.500 x 36 = 90.000 dla kierownika )
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Aparatura naukowo-badawcza, urządzenia i oprogramowanie
Aparatura naukowo-badawcza to zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o
małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych, która zgodnie z zasadami rachunkowości
jednostki zaliczana jest do środków trwałych.
Aparatura nie może stanowić dużej infrastruktury badawczej, oznacza to, że wartość jednostkowa aparatu nie może
przekraczać wartości odpowiednio 500 000 zł w projektach z zakresu ST i NZ lub 150 000 zł w projektach z
zakresu HS. Należy zwrócić uwagę na warunki poszczególnych konkursów regulujące kwestie związane z
aparaturą:
•
w konkursie HARMONIA nie dopuszcza się zakupu aparatury,
•
w konkursie SONATA wskazane limity kwotowe dotyczą łącznego kosztu zakupu aparatury,
•
w konkursie PRELUDIUM koszt zakupu aparatury nie może przekraczać 30% wysokości wnioskowanych
środków na realizację projektu.
Ze środków projektu możliwy jest zakup lub wytworzenie aparatury, jednakże zakup aparatury nie może być
głównym celem projektu. Planując zakup aparatury należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy sprzęt nie jest
dostępny w jednostce i jakie są ewentualne warunki oraz zasady jego wykorzystania. Wnioskodawca nie jest
zobowiązany do podawania szczegółowej specyfikacji kupowanego sprzętu, o ile nie jest to konieczne do oceny
zasadności zakupu. Podanie zbyt precyzyjnych specyfikacji może wiązać się z koniecznością formalnej zmiany
warunków realizacji projektu w sytuacji dostępności na rynku innych modeli spełniających wymogi wskazane
we wniosku. Nie należy wskazywać zakupu aparatury jako osobnego zadania badawczego w harmonogramie.
Urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo-badawczej, zaliczane do środków trwałych zgodnie z
zasadami rachunkowości obowiązującymi w jednostce, należy także ująć w tej kategorii.
Oprogramowanie planowane na potrzeby projektu, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi
w jednostce powinno być zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Inne koszty bezpośrednie
Materiały i drobny
sprzęt
koszty zakupu środków
nietrwałych przeznaczonych do
bezpośredniego zużycia przy
realizacji projektu oraz
drobnego sprzętu
laboratoryjnego i biurowego
niezaliczanego do środków
trwałych, w tym m.in.:
• surowce, półprodukty,
odczynniki,
• materiały biurowe, artykuły
piśmiennicze,
• drobny sprzęt laboratoryjny,
sprzęt informatyczny/biurowy
(np. komputer, drukarka,
skaner, monitor, kserokopiarka),
inne urządzenia, o ile zgodnie z
zasadami (polityką)
rachunkowości podmiotu
realizującego nie są zaliczane o
środków trwałych.
Usługi obce
Wyjazdy służbowe
w tej kategorii ujmowane są
koszty dotyczące usług
nabywanych od podmiotów
zewnętrznych (instytucjonalnych
oraz osób fizycznych
prowadzących działalność
gospodarczą), w tym m.in.:
• koszty zakupu usług badawczych
(analizy laboratoryjne,
opracowania statystyczne,
badania ankietowe itp.),
• koszty zakupu innych usług
specjalistycznych niezbędnych dla
prawidłowej realizacji projektu
(korekty językowe, usługi
edytorskie, graficzne, doradcze,
monitoringowe itp.),
• koszty usług pocztowych,
kurierskich lub transportowych
bezpośrednio związanych z
realizacją konkretnego zadania
badawczego,
• koszty wynajmu sali, cateringu
itp. niezbędne do prowadzenia
realizacji zadań badawczych z
udziałem osób badanych.
koszty wyjazdów służbowych
członków zespołu badawczego,
w tym m.in.:
• koszty udziału w seminariach
/ konferencjach związanych z
tematyką projektu,
• koszty wyjazdów (w tym
delegacji) niezbędnych dla
realizacji projektu np.
kwerendy, badania terenowe
itp.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Koszty wyjazdów służbowych
obejmują:
• diety i zwrot kosztów podróży
na zasadach określonych w
przepisach wydanych na
podstawie art. 775 § 2 Kodeksu
pracy,
• ubezpieczenie osobowe,
• opłaty konferencyjne,
• inne uzasadnione i niezbędne
do realizacji projektu koszty
takie jak: wizy, koszty
wymaganych szczepień itp.
Inne koszty bezpośrednie
Wizyty, konsultacje
koszty indywidualnych
przyjazdów/wizyt
współpracowników
zewnętrznych i/lub
konsultantów ściśle
związane z tematyką
projektu.
W tej kategorii
kwalifikowalne są
wyłącznie koszty
osobowe w postaci
diet, zwrotu kosztów
podróży i noclegów.
Wykonawcy
zbiorowi
ujęte zbiorczo koszty
gratyfikacji dla osób o
jednorodzajowym zakresie
obowiązków (np.
ankieterzy) oraz
uczestników badań.
Minimalna liczba takich
wykonawców to 5 osób.
Należy przedstawić
szczegółowy kosztorys, w
tym cel poniesienia
wydatków i łączny koszt,
oraz liczbę osób
otrzymujących
świadczenia, wartość
świadczeń jednostkowych i
formę świadczeń
(pieniężna, rzeczowa).
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Inne
inne koszty, niemieszczące się
w pozostałych kategoriach,
w tym m.in.:
• koszty zakupu danych / baz
danych lub dostępu do nich,
• specjalistyczne publikacje /
pomoce naukowe i fachowe,
• koszty publikacji wyników
badań (o ile spełniają warunki
określone w umowie).
W projekcie badawczym można
zaplanować działania mające na
celu promocję realizowanego
projektu i jego rezultatów.
Planowane do poniesienia
koszty związane z takimi
działaniami, spełniające
warunki kwalifikowalności,
należy ująć odpowiednio w
kategorii „Koszty wynagrodzeń i
stypendia naukowe”, „Usługi
obce” itd.
Koszty pośrednie
to koszty ogólne funkcjonowania jednostki, pośrednio związane z realizacją projektu badawczego,
w tym w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa,
prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru
rachunkowemu);
koszty remontów i dostosowania pomieszczeń;
koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp.
opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe i kurierskie;
koszty utrzymania czystości pomieszczeń, dozoru;
koszty ubezpieczeń majątkowych;
opłaty manipulacyjne, administracyjne, bankowe.
Koszty ogólne funkcjonowania jednostki, w szczególności te wskazane powyżej, nie mogą być
pokrywane z innej pozycji kosztów niż koszty pośrednie.
Koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich,
z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej.
Jednostka powinna uzgodnić z kierownikiem projektu zagospodarowanie co najmniej 25%
wartości kosztów pośrednich.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne
Ocena kwalifikowalności kosztów odbywa się m.in. już na etapie oceny wniosku
KOSZT KWALIFIKOWALNY
to wydatek, który może zostać objęty
finansowaniem ze środków NCN i spełnia łącznie
następujące warunki:
1) jest niezbędny dla realizacji projektu,
2) został poniesiony w okresie realizacji projektu
tj. od dnia zawarcia umowy o realizację
i finansowanie projektu badawczego do dnia jego
zakończenia1,
3) został poniesiony w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasady efektywności kosztowej
czyli uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów,
4) jest możliwy do zidentyfikowania
i zweryfikowania, rzetelnie udokumentowany
i właściwie zaewidencjonowany w księgach
rachunkowych,
5) jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
w tym regulacjami wewnętrznymi podmiotu
realizującego oraz regulacjami NCN, w tym
zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.
KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY
to wydatki, które nie mogą być objęte
finansowaniem ze środków NCN, w tym
w szczególności:
1) rezerwy na straty lub potencjalne przyszłe
zobowiązania np. ryzyka kursowe, odsetki od
zadłużenia, obsługę zadłużenia i opłaty za
opóźnienie płatności, mandaty, grzywny, kary
i koszty postępowania sądowego,
2) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli
podmiot realizujący ma prawną możliwość
jego odzyskania,
3) koszty procedur związanych z nadaniem
stopnia/tytułu naukowego,
4) koszty honorariów z tytułu recenzji
wydawniczych.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Opisy kategorii
Przy opisywaniu kategorii, poza konkretnie wskazanymi elementami
aparatury stosować tzw. słowa/sformułowania klucze, np.:
zakup materiałów do realizacji, wytworzenia i montażu
odczynniki chemiczne
materiały i surowce do budowy / rozbudowy / modyfikacji stanowiska
materiały biurowe: tonery do drukarek, papier, nośniki danych, itp.
materiały eksploatacyjne do komputerowych urządzeń peryferyjnych
materiały BHP
zakup literatury naukowej
zakup wydawnictw specjalistycznych
koszty delegacji, konferencji i szkoleń związanych z tematyką
realizowanego projektu
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Proces składania wniosku
Złożenie / przesłanie wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z wymaganymi
załącznikami do siedziby NCN
Wydrukowanie wypełnionego formularza z systemu OSF i opatrzenia go wymaganymi
pieczęciami oraz podpisami
Przesłanie kompletnego wniosku drogą elektroniczną do NCN
Wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku on-line i dołączenie
przygotowanych w formie elektronicznej załączników
Rejestracja wnioskodawcy w systemie OSF
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
O tym należy pamiętać:
Chęć złożenia wniosku na projekt w danej edycji konkursów ogłoszonych
przez NCN należy zgłosić do Działu Obsługi Naukowej na adres e-mail:
[email protected] przesyłając informację na temat:
typu konkursu
panelu, do którego należy dany projekt
tytułu projektu
imię i nazwisko kierownika projektu
Przed wysłaniem wniosku do NCN przekazać do Działu Obsługi Projektów celem
weryfikacji: harmonogram, kalkulację kosztorysu oraz kalkulacje dotyczące
wykonawców, wszystkie opisy kategorii poszczególnych kosztów.
Składając wniosek w ostatnim momencie, należy się liczyć z blokowaniem się
systemu OSF oraz trudnościami z uzyskaniem podpisów Dyrekcji.
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Download