02_GODLEWSKI_T_i_inni_Zagrożenia utraty stateczności

advertisement
XXVII
Konferencja
Naukowo-Techniczna
awarie budowlane 2015
ZAGROŻENIA UTRATY STATECZNOŚCI HYDRAULICZNEJ
GŁĘBOKIEGO WYKOPU NA PRZYKŁADZIE BUDOWY
WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO OBIEKTU HANDLOWEGO
TOMASZ GODLEWSKI, [email protected]
STANISŁAW ŁUKASIK
JAROSŁAW TKACZYK
WITOLD BOGUSZ
MARCIN WITOWSKI
Zakład Geotechniki i Fundamentowania, Instytut Techniki Budowlanej
Streszczenie: Artykuł porusza problemy geotechnicznego i hydrogeologicznego rozpoznania podłoża budowlanego, w kontekście realizacji głębokiego wykopu w skomplikowanych warunkach gruntowych, przy występowaniu silnie napiętego zwierciadła wód podziemnych. Analizy dokonano na przykładzie budowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, posadowionego na płytowym fundamencie bezpośrednim, z częścią
podziemną realizowaną w osłonie ścian szczelinowych. W trakcie głębienia wykopu na terenie inwestycji
doszło do serii awarii polegających na wystąpieniu przebić hydraulicznych. Przyczyną awarii były naturalne
i antropogeniczne nieciągłości gruntowych warstw nieprzepuszczalnych, izolujących dno wykopu.
Słowa kluczowe: głębokie wykopy, przebicie hydrauliczne, ściana szczelinowa.
1. Wprowadzenie
Analiza stateczności hydraulicznej, opisywanej w punkcie 10 Eurokodu 7 [1] jako zniszczenia hydrauliczne, dotyczy obiektów budowlanych narażonych na występowanie niekorzystnych oddziaływań ciśnienia wody gruntowej. Są to mechanizmy wywołane ciśnieniem porowym oraz przepływem wody w gruncie, gdzie wyróżniamy:
– zniszczenie spowodowane wyparciem (przez wypór wody), UPL,
– zniszczenie spowodowane wypiętrzeniem hydraulicznym, HYD,
– zniszczenie spowodowane erozją wewnętrzną,
– zniszczenie spowodowane przebiciem hydraulicznym.
Podczas realizacji głębokich wykopów (>3 m) w niekorzystnym układzie gruntowowodnym możemy mieć do czynienia z praktycznie każdym z wymienionych mechanizmów
utraty stateczności hydraulicznej, ponieważ zjawiska te są często powiązane. Z uwagi na stan
UPL, wymagane jest sprawdzenie stateczności na wyparcie konstrukcji lub warstwy gruntu
o małej przepuszczalności, porównując stałe oddziaływania utrzymujące (np. ciężar i tarcie na
ścianach bocznych) ze stałymi i zmiennymi oddziaływaniami destabilizującymi wywołanymi
m.in. parciem wody. Warunek ten jest zazwyczaj rozpatrywany dla etapu docelowego obiektu
budowlanego (konstrukcji lub dna wykopu) – rys. 1.
Do zniszczenia wywołanego wypiętrzeniem hydraulicznym dochodzi w sytuacji przekroczenia granicznej wartości naprężeń całkowitych gruntu przez naprężenia wywołane ciśnieniem
wody w porach. Zjawisko to powstaje najczęściej na skutek występowania spadku hydraulicznego, głównie w gruntach niespoistych lub gruntach o niskiej spójności. Stan graniczny
wypiętrzenia hydraulicznego jest ściśle związany ze stanem granicznym erozji wewnętrznej,
320
Zagrożenia utraty stateczności hydraulicznej głębokiego wykopu…
będącej niejako kontynuacją zniszczenia. Do zniszczenia dochodzi poprzez wypłukiwanie
drobnych frakcji, co powoduje niekorzystną zmianę granulometryczną szkieletu gruntowego.
Rys. 1. Przykłady sytuacji związanych z wyparciem konstrukcji a) lub dna wykopu b) [1]
Ostatnim z opisanych zjawisk jest zniszczenie wywołane przebiciem hydraulicznym.
Mechanizm ten definiowany jest jako nagła utrata stateczności gruntu w wyniku działania
ciśnienia wody filtrującej w podłożu. Zjawisko to może prowadzić do powstania zapadlisk
wokół miejsca wypływu, a w rezultacie do dalszego postepowania awarii. Przykład takiej
awarii przedstawiono w dalszej części artykułu opisując realizację wielopowierzchniowego
obiektu handlowego.
2. Opis konstrukcji obiektu
Opisywany przykład dotyczy realizacji jednego z wielkopowierzchniowych centrów handlowych w Polsce – budynek o powierzchni około 2,5 ha z częścią podziemną sięgającą 10 m p.p.t.
Obudowę wykopu wykonano w technologii ścian szczelinowych, zamykających obwód budynku (~625 m). W obrysie ścian szczelinowych zaprojektowano płytę denną szczelnie zamykającą
część podziemną budynku. Konstrukcja obiektu stanowi układ szkieletowy, słupowo-płytowy.
Płyta fundamentowa została wykonana jako żelbetowa, monolityczna z betonu klasy
C30/37-W8, o grubości podstawowej 80 cm i 141 cm przy ścianach szczelinowych, z lokalnymi
pogrubieniami. Wierzch płyty zaprojektowano na rzędnej –9,99 m (+162,21 m n.p.m.) [4].
Ściany szczelinowe posadowiono w gruntach zastoiskowych słaboprzepuszczalnych warstw Va
i Vb (~150,90 m n.p.m.) [4]. Jako zabezpieczenie obudowy wykonano jeden poziom tymczasowych kotew gruntowych. W narożach ścian szczelinowych zamontowano rozpory stalowe,
usytuowane w poziomie kotwienia.
3. Warunki gruntowo-wodne
Budynek zlokalizowano w obrębie doliny rzecznej, w skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Poziom posadowienia płyty dennej zaprojektowano w strefie zalegania piasków
i żwirów, poniżej których zalega kompleks izolujących pyłów i glin o miąższości 7–11 m. Strop
skał węglanowych zalega na głębokości ok. 21 m p.p.t., na którym ukształtowały się plejstoceńskie osady rzeczne (aluwia piaszczyste i spoiste) i zastoiskowe (gytie mineralne i przechodzące
z głębokością w gliny pylaste). Górne partie profilu budują holoceńskie grunty organiczne
(namuły i torfy). Profil kończy warstwa gruntów nasypowych zbudowanych z gruzu i odpadów.
Geotechnika
321
Warunki geotechniczne w poziomie posadowienia ściany szczelinowej i płyty dennej są
następujące:
– w poziomie posadowienia płyty dennej występują w przewadze nawodnione grunty piaszczyste warstwy IIIa w stanie średniozagęszczonym – ID = 0,6,
– w poziomie posadowienia ściany szczelinowej występują głównie osady zastoiskowe warstw
Va i Vb oraz lokalnie (północno-zachodni narożnik) występują grunty warstwy VI w postaci
zwietrzelin gliniasto-gruzowych skał podłoża, w stanie plastycznym – IL = 0,35 (poziom
wód kredowych) – rys. 4.
Na omawianym obszarze występują dwa poziomy wodonośne. Dolny poziom wodonośny
występuje w paleoceńsko-kredowych spękanych utworach węglanowych. Poziom ten nawiercono na głębokości od 19,8 do 20,7 m p.p.t., w obrębie zwietrzelin podłoża skalnego (poz. ustabilizowany ~ 170 m n.p.m., tj. ~1–1,5 m p.p.t.) [5]. Wody tego poziomu są napinane przez
nadległy, słaboprzepuszczalny pakiet osadów zastoiskowych i aluwiów spoistych. Pierwszy
poziom wodonośny występuje w obrębie doliny, powyżej poziomu paleoceńsko-kredowego
i związany jest z osadami czwartorzędowymi (aluwia piaszczyste). Układ zwierciadła tego
poziomu jest zróżnicowany i waha się od 1,2 do 5,3 m p.p.t. (~169 m n.p.m.).
Poniżej na rysunku 2 przedstawiono fragment przekroju geotechnicznego obrazujący
budowę geologiczną oraz położenie zwierciadeł wód podziemnych w odniesieniu do położenia
projektowanego obiektu.
Rys. 2. Przekrój geotechniczny z układem poziomów wodonośnych [3]
4. Opis awarii
W trakcie głębienia wykopu, doszło do serii przebić hydraulicznych podłoża. Pierwsze
przebicia powstały w wyniku natrafienia na niezinwentaryzowane i nieprawidłowo zlikwidowane obiekty, tj. starą studnię głębinową oraz piezometr. Obie instalacje sięgały do kredowego
poziomu wodonośnego. Prowadzone prace doprowadziły do naruszenia równowagi ciśnień
w zasypanych i zakolmatowanych instalacjach, powodując niekontrolowany samowypływ
wody do wykopu oraz konieczność wstrzymania prac na budowie. Interwencyjnie podjęto
działania ratunkowe polegające na skanalizowaniu wypływu wody przy użyciu rury stalowej,
na tyle długiej, aby poziom wody mógł stabilizować się poniżej jej górnej krawędzi. Pozwoliło
322
Zagrożenia utraty stateczności hydraulicznej głębokiego wykopu…
to na ustabilizowanie sytuacji i zatrzymanie napływu wód do wykopu, a także uzyskano czas
na zorganizowanie działań naprawczych.
Podobny zabieg nie powiódł się w przypadku piezometru i pomimo nasadzenia rury
stalowej, dopływ wody odbywał się nadal poza jej przekrojem, przy dopływie ok. 70 m3/godz.
Przebicie to, doprowadziło w efekcie do rozmycia gruntu w promieniu ok. 3 m – rys. 3.
Rys. 3. Miejsce awarii – widoczne zapadlisko wywołane przebiciem hydraulicznym wokół
piezometru [4]
Kolejne przebicie powstało w trakcie wykonywania wykopu do rzędnej docelowej, na etapie realizacji lokalnych przegłębień. Przebicie to powstało prawdopodobnie na skutek rozmycia gruntu w trakcie głębienia ścian szczelinowych, które na fragmencie przebiegu posadowiono w strefie zwietrzeliny skał kredowego poziomu wodonośnego – rys. 4.
X
Rys. 4. Mapa gruntów w poziomie posadowienia ścian szczelinowych z podziałem wykopu na obszary
w odniesieniu do współczynnika stateczności – dla rzędnej 161,4 m n.p.m. [4]
Geotechnika
323
Efektem tego było powstanie dwóch miejsc wypływu wody w sąsiedztwie ściany szczelinowej.
Tym razem wypływy te były niewielkie (małe wydatki), stąd założono hipotezę przepływu po
ścianie szczelinowej (na kontakcie z gruntem), gdzie spadek ciśnienia wypływu mógł być
spowodowany wydłużeniem drogi filtracji i oporem przepływu w strefie kontaktowej wskutek
występowania tzw. koszulki z zawiesiny bentonitowej. Wypływy te udało się z powodzeniem
zainiektować z wnętrza wykopu.
Ostania awaria związana ze zniszczeniem hydraulicznym powstała na etapie realizacji płyty
dennej, w trakcie wykonywania przegłębienia o głębokości ok. 2 m, wykonanego w sąsiedztwie
zrealizowanej sekcji płyty fundamentowej. Zdarzenie to miało charakter bardzo dynamiczny.
Dopływ wody do wykopu po kilku godzinach od inicjacji przebicia oszacowano na około
30 m3/godz. Awaria ta powodowała wynoszenie wraz z wypływającą wodą cząstek gruntu oraz
rozmywanie podłoża. Skutkowało to powstaniem zapadliska w dnie przegłębienia. Po skanalizowaniu wypływu (obsadzenie rury) oraz częściowym zdławieniu procesu przez zasypanie zapadliska kruszywem (dociążenie), rozpoczęto iniektowanie obszaru awarii. Zabiegi te pozwoliły na skuteczne zlikwidowanie wypływu.
Rys. 5. Miejsce awarii (przegłębienie w wykopie), jako szczegół-skanalizowanie wypływu w rurze [4]
5. Działania prewencyjne
W celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji fundamentu oraz zachowania projektowanych parametrów gruntu, konieczne było utrzymanie szczelności dna wykopu odcinając
dopływy wód podziemnych. Dlatego też, podjęto próbę uszczelnienia powstałych przebić
hydraulicznych, opierając się na metodzie modyfikacji gruntu poprzez wykonanie niskociśnieniowych iniekcji gruntowych. Rozwiązanie to miało za zadanie podwyższenie własności
mechanicznych oraz obniżenie właściwości filtracyjnych ośrodka gruntowego. Głównym
czynnikiem powodującym zmianę parametrów modyfikowanego gruntu jest zainiektowane
spoiwo, tworzące w połączeniu ze szkieletem gruntowym swoisty konglomerat mineralny.
Spoiwem tym jest płynna zawiesina otrzymana na bazie modyfikowanych iłów i cementu.
324
Zagrożenia utraty stateczności hydraulicznej głębokiego wykopu…
Dodatkowe badania geotechniczne
Wdrożenie skutecznej metody naprawczej wymagało wykonania dodatkowych badań
podłoża. W tym celu przeprowadzono uzupełniające badania geofizyczne, których głównym
zadaniem było wskazanie stref podwyższonego ryzyka utraty stateczności hydraulicznej.
Zastosowano metodę tomografii elektrooporowej (ERT), z uwagi na jej dużą przydatność do
wyodrębniania w podłożu warstw przepuszczalnych i potencjalnie izolujących – rys. 6.
Metoda ta dobrze wykazuje silne kontrasty w przewodności badanych gruntów. Wyniki badań
pozwoliły na uszczegółowienie przebiegu stropu utworów słaboprzepuszczalnych (izolujących) oraz miąższości tych warstw. Profile wykonano z poziomów ok. 164–167 m n.p.m.
Wyniki przedstawiono w formie przekrojów w odniesieniu do danych archiwalnych z wierceń
i sondowań – przykład na rys. 6.
Badania ERT wykazały, że w obrębie warstw niskooporowych (izolujących) występują
miejscami pola o nieco wyższych opornościach, które należy interpretować jako przewarstwienia lub soczewki o zwiększonym udziale frakcji piaszczystej, w niższych partiach związane prawdopodobnie z utworami starszego podłoża (zwietrzelin).
Dodatkowo, w niektórych przekrojach zarejestrowano zwiększony udział gruntów wysokooporowych kosztem warstwy niskooporowej (izolującej), sięgające do ok. 5 m poniżej
poziomu docelowej rzędnej wykopu, a sposób występowania tych anomalii może wskazywać
na lokalne kotły eworsyjne, wypełnione materiałem o grubszej frakcji.
Rys. 6. Przekrój geofizyczny w rejonie przebicia hydraulicznego (stary piezometr). Linia przerywana
wskazuje zróżnicowanie stropu warstw izolujących [2]
Wykonane badania umożliwiły weryfikację założeń dotyczących stateczności dna wykopu
oraz pozwoliły na wskazanie obszarów wymagających wykonania dodatkowych uszczelnień.
Modyfikacje w technologii realizacji wykopu
Z uwagi na częściowe posadowienie ścian szczelinowych w poziomie stropu skał kredowych
i ich zwietrzelin (łącznie 23 sekcje na 100 wykonanych), istniało ryzyko wystąpienia warunków
do zainicjowania filtracji i napływu wód kredowych do wykopu. Poza tym, dodatkowe rozpoznanie układu warstw w podłożu wskazało na obszary potencjalnie zagrożone wystąpieniem
przebicia hydraulicznego i utraty stateczności wykopu z uwagi na zbyt małą grubość warstwy
Geotechnika
325
izolującej. Z tych powodów podjęto decyzję o zmianie technologii realizacji wykopu. Aby tego
dokonać, przeprowadzono analizę stateczności dna wykopu z uwagi na wyparcie.
Wykop podzielono na obszary z uwagi na wartość współczynnika bezpieczeństwa – rys. 4.
Na tej podstawie zaktualizowano harmonogram prac fundamentowych wskazując rejony,
gdzie prowadzenie prac do rzędnej docelowej jest bezpieczne (pola nr 3, 4 i częściowo 1) oraz
obszary (2, 5 i częściowo 1), gdzie prowadzenie prac jest możliwe tylko do założonych rzędnych (ok. 1,5–2 m powyżej rzędnej docelowej).
Kolejne działania polegały na wykonaniu dodatkowych studni depresyjnych. Studnie te
miały na celu obniżenie napiętego zwierciadła wód kredowych (o ok. 2 m) na czas wykonania
wykopu i płyty dennej. Obszary najbardziej zagrożone występowaniem przebić hydraulicznych w rejonach piaszczysto-żwirowych oraz niektóre zagrożone strefy przy ścianach szczelinowych (pole nr 6 oraz częściowo 5 i 2) poddano uszczelnieniu metodą iniekcji niskociśnieniowych. W miejscach o większym ryzyku przebić wykonano iniekcję w siatce trójkątów
o rozstawie otworów wynoszącym 1,5 m. Na pozostałym obszarze zagrożenia wykonano
iniekcję prewencyjną przez otwory w rozstawie 2,5 m.
Obszar przewidzianej iniekcji miał postać ciągłej przesłony, która poprzez odpowiednie
zaprojektowanie poziomów iniektowania oraz rozstawu otworów iniekcyjnych, wraz z granicznymi ilościami spoiwa, zapewniła szczelność dna wykopu
6. Wnioski
Opisany przypadek jest przykładem skali zagrożeń jaki może spowodować przebicie hydrauliczne niezależnie od przyczyny jego powstania, który wyraźnie wskazuje na konieczność
prowadzenia dokładnej analizy problemów związanych z możliwością wystąpienia stanów
granicznych zniszczenia hydraulicznego, opisywanych w Eurokodzie 7 [1].
W skomplikowanych warunkach geologicznych, jeśli istnieje ryzyko przebicia hydraulicznego, dokumentacje wykonywane na etapie projektu budowlanego mogą być niewystarczające. Wnioski płynące z opisanej awarii podkreślają potrzebę wykonywania geotechnicznych
badań uzupełniających na etapie projektu wykonawczego lub nawet na etapie samej realizacji,
szczególnie w sytuacji, kiedy założenia projektowe (np. ostateczny sposób realizacji posadowienia) wykazują minimalną wartość współczynnika bezpieczeństwa. Jest to zgodne z zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997 [1]. Poza tym, etapowanie badań geotechnicznych
pozwala na optymalne projektowanie. Doświadczenia ITB na dużych budowach wskazują też
na liczne korzyści płynące z testowania rozwiązań projektowych w trakcie samej realizacji,
np. wielkoskalowe próbne obciążenia, w myśl definicji metody obserwacyjnej. Dodatkowe
badania geotechniczne generują koszty i niekiedy powodują zmiany w harmonogramie prac.
Zaniechanie tych działań może skutkować degradacją podłoża wykopu i w konsekwencji powstaniem awarii, co pociąga za sobą opóźnienia w realizacji i dodatkowe koszty, niewspółmierne z nakładami na geotechnikę!
Mimo wymagań prawa geologicznego, o konieczności prawidłowej likwidacji otworów
eksploatacyjnych lub badawczych, zdarzają się podobne przypadki grożące poważnymi
problemami geotechnicznymi i środowiskowymi. Likwidacje studni głębinowej i piezometru
były nieprawidłowe. Wielu problemów i sytuacji awaryjnych można też uniknąć wykonując
szczegółową inwentaryzację przed realizacją obiektu (dane historyczne odnośnie zagospodarowania terenu, wywiad środowiskowy itp.). Należy też zwrócić uwagę na problem szerszego
monitorowania w zakresie hydrogeologii w przypadkach występowania wody naporowej.
W skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, jeśli istnieje ryzyko zniszczeń
wywołanych przez wodę naporową, już na etapie opracowania projektu należy przewidzieć
326
Zagrożenia utraty stateczności hydraulicznej głębokiego wykopu…
działania zapobiegawcze. W opisanym przypadku szybkie wdrożenie opisanych działań prewencyjnych pozwoliło na ograniczenie ryzyka powstania kolejnych przebić, umożliwiając
jednocześnie kontynuowanie prac fundamentowych. Na podkreślenie zasługuje duża rozwaga
i odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy, który podjął przemyślane decyzje, odpowiednio reagując i modyfikując harmonogram prac, skutkiem czego było „uratowanie” budowy
i udane dokończenie obiektu.
Literatura
1. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.
2. PIG-PIB: Wykonanie badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej…, Warszawa 2013.
3. Geosystem, W. Opęchowski: Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych górnokredowo-paleoceńskiego poziomu wodonośnego dla budowy centrum handlowego…,
Warszawa 2013.
4. ITB: Materiały projektowe oraz opinie i materiały własne związane z tematem, Warszawa 2013.
5. Godlewski T. Zastosowanie metod geofizycznych w rozpoznaniu geotechnicznym podłoża – XXVIII
Ogólnopolskie WPPK, Wisła, 2013., Mat. konf., s. 159–184.
THE RISK OF THE HYDRAULIC FAILURE OF THE DEEP EXCAVATION
ON THE EXAMPLE OF THE CONSTRUCTION
OF THE LARGE AREA COMMERCIAL BUILDING
Abstract: The paper presents issues concerning geotechnical and hydrogeological investigation of subsoil
within the context of the execution of the deep excavation in complex ground conditions, namely the confined
water table with high hydrostatic pressure. The problem has been analyzed on the example of the larg area
commercial building, founded on a raft foundation, within a diaphragm wall supported excavation. During
excavation, a series of hydraulic failures. The natural and anthropogenic discontinuities of the impervious strata
were the cause of the failure.
Keywords: aging concrete, reactor shield, durability of concrete.
Download