Opis systemu informatycznego

advertisement
ALBIT Software
25-628 Kielce ul. Naruszewicza 38
FAX/TEL 041-368-02-44; 041-241-36-66; 041-344-50-35 GSM 662-246-800
www.albit.eu ; [email protected]
Dokumentacja techniczna
OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
ALBIT FKP
Zintegrowany System Finansowo – Kadrowo - Płacowy
Kielce, 2010
Wersja: 3.5
Zawartość
1
2
System FKP wg Ustawy o Rachunkowości ................................................................................. 3
1.1
Księgi rachunkowe ................................................................................................................ 3
1.2
Dziennik ( Zapisy księgowe ) ................................................................................................ 4
1.3
Księga główna ....................................................................................................................... 5
1.4
Księgi pomocnicze ................................................................................................................ 6
1.5
Zestawienie obrotów i sald kont księgi główna .................................................................... 8
1.6
Zasoby ochrony danych....................................................................................................... 10
1.7
Wydruki ............................................................................................................................... 12
1.8
Obowiązki Użytkownika systemu finansowo - księgowego. .............................................. 12
1.9
Opis struktury bazy danych ................................................................................................. 14
Zintegrowany System FKP ........................................................................................................ 28
2.1
Wykaz zbiorów danych systemu informatycznego ............................................................. 28
2.2
Wykaz programów tworzących system informatyczny....................................................... 29
2.3
Powiązania między programami systemu ALBIT FKP ...................................................... 30
3
Algorytmy przetwarzania danych .............................................................................................. 34
4
Zabezpieczenie bazy danych ...................................................................................................... 54
4.1
Kopiowanie pliku bazy danych ........................................................................................... 56
4.2
Używanie odtwarzanej bazy danych ................................................................................... 57
Karta dopuszczenia do stosowania przez jednostkę nowych wersji programu ALBIT FK ........... 58
Analiza zgodności programu ......................................................................................................... 60
2|Strona
1 System FKP wg Ustawy o Rachunkowości
Przepisy ustawy określają szczególne wymagania stawiane systemom przetwarzania danych,
które wspomagają prowadzenie rachunkowości w kontekście zasad, jakie obowiązują generalnie w
rachunkowości. W skrócie wymagania dotyczą wiarygodności informacji zawartych w księgach
rachunkowych, ich bezbłędności, sprawdzalności i bieżącego prowadzenia. Wymagania te stawiane
są zarówno przyjętym rozwiązaniom technicznym, jak metodzie i staranności prowadzenia
ewidencji księgowej przez użytkownika tych systemów. Obydwa te czynniki – techniczny i ludzki –
składają się na wynik finalny prowadzonej księgowości, stąd nawet najsprawniejszy system
komputerowy nie stanowi gwarancji poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Niezależnie jednak od oceny jakości pracy księgowego, ustawa określa zestaw cech programu,
które stanowią warunki konieczne do dopuszczenia go do używania, a także czynności, które muszą
być wykonywane w przypadku stosowania księgowości komputerowej.
1.1
Księgi rachunkowe
Zgodnie z art. 13 Ustawy o Rachunkowości system komputerowy musi zapewnić uzyskanie
następujących rodzajów urządzeń księgowych składających się na księgi rachunkowe. Urządzeniami
tymi są :
•
Dziennik,
•
Księga Główna ( ewidencja syntetyczna ),
•
Księgi pomocnicze ( ewidencja analityczna ),
•
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg
pomocniczych.
•
Wykaz składników aktywów i pasywów ( inwentarz )
Księgi rachunkowe powinny być :
•
trwale oznaczone nazwą ( pełną lub skróconą ) jednostki, której dotyczą, nazwą danego
rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzani.
•
wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego oraz daty
sporządzenia.
3|Strona
1.2
Dziennik ( Zapisy księgowe )
Dziennik
to
chronologiczne
ujęcie
zdarzeń,
jakie
nastąpiły
w
danym
okresie
sprawozdawczym, tj. zgodnie z sekwencyjną rejestracją operacji księgowych, dzień po dniu. Zbiory
tych danych mają dostarczyć sprawdzianu kompletności ujęcia w księgach rachunkowych operacji
dokonywanych w każdym kolejnym miesiącu i w sposób ciągły – w każdym roku obrotowym.
Sprawdzian liczności operacji stanowi numeracja porządkowa pozycji dziennika i łączna wartość ich
sumy ( obroty dziennika ), ustalana narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Można
prowadzić kilka odrębnych dzienników, z których każdy grupuje operacje jednego typu, pod
warunkiem zestawienia ich obrotów w dzienniku zbiorczym, zawierającym ich łączne obroty
narastająco w miesiącach i w roku obrotowym.
W Dzienniku powinno następować :
•
automatyczne numerowanie kolejnych pozycji, pod którą zapis jest zarejestrowany;
numeracja ta zapewnia ich ciągłość w roku obrotowym, co nie wyklucza możliwości
uwzględniania w niej podziału na poszczególne miesiące i/lub rodzaje dzienników, pod
warunkiem zachowania jednoznaczności w tym zakresie,
•
automatyczną kontrolę zaliczania zapisu do miesiąca, w którym rejestrowana operacja
została faktycznie dokonana i niedopuszczenie do niekontrolowanego i nieuprawnionego
przeniesienia go pomiędzy miesiącami,
•
automatyczne sumowanie obrotów narastająco w miesiącach i w roku obrotowym.
Moduł ALBIT FK pozwala na wprowadzenie zapisów księgowych do jednego dziennika. Oprócz
numeru pozycji, zapis księgowy automatyczny, otrzymuje informację o osobie wprowadzającej i
ewentualnie o sobie, która dokonała jej ostatniej modyfikacji.
Przeglądanie zapisów jak również ich wydruk jest możliwy w układzie chronologicznym. Do
dziennika zapisy księgowe mogą być wprowadzane ręcznie. Istnieje także możliwość generowania
zapisów z ewidencji pomocniczych za pomocą wzorców księgowań. Automatycznemu księgowaniu
podlegają faktury, dokumenty kasowe oraz bankowe, lista płac z modułów Płace i Kadry oraz Biegli.
W przypadku zapisów generowanych przez program, zgodnie z art. 20 Ustawy o
Rachunkowości uzyskują one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów
księgowych. Jest możliwość stwierdzenia źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za ich wprowadzenie. Dane źródłowe w miejscu ich powstania są chronione tj. nie
4|Strona
podlegają modyfikacji oraz usunięciu.
Wydruk Dziennika udostępniono z poziomu Wydruki//Dziennik.
Opcje wydruku :
Dziennik – Syntetyczny lub analityczny
Dziennik wer. 2 – Dziennik zapisów księgowych
Dziennik wer. 3 – Lista księgowań w dzienniku
Uwaga : Dziennik księgowy powinien być drukowany co miesiąc.
Wymogi stawiane dziennikowi księgowemu zawarto a Art. 14 Ustawy o Rachunkowości.
Dziennik powinien :
1. Zawierać
chronologiczne
ujęcie
zdarzeń,
jakie
nastąpiły
w
danym
okresie
sprawozdawczym.
2. Umożliwiać uzgadnianie jego obrotów z obrotami zestawieniami obrotów i sald kont księgi
głównej.
3. Kolejno numerować zapisy księgowe, a sumy zapisów ( obroty ) liczyć w sposób ciągły.
4. Jeżeli stosowane są dzienniki częściowe, grupujące zdarzenia według ich rodzajów należy
sporządzić zestawienie obrotów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy.
5. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy powinien
posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do
dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialne za treść zapisu.
1.3
Księga główna
Zgodnie z wymogami ustawy o Rachunkowości wydruk księgi główna to wydruk kont
syntetycznych wraz z zapisami zachowującymi chronologię. W zbiorach tych danych obowiązuje
zaliczenie kwoty każdej operacji w ciężar jednego konta i na dobro kilku kont ( lub na odwrót ), tak
by sumy obciążeń i uznań tych kont były równe. Zbiory tych danych mają dostarczyć informacji o
zwiększeniach i zmniejszeniach wartości tych wielkości ekonomicznych, które zostały wyróżnione w
zakładowym planie kont jako konta bilansowe i wynikowe ( czyli, według co najmniej takiego
stopnia szczegółowości, z jakim dane ksiąg rachunkowych wykazywane są w sprawozdaniu
5|Strona
finansowym ), ich sumach łącznych ( obrotach kont ) i saldach, ustalanych narastająco w
miesiącach i w roku obrotowym. Sprawdzianem ich zgodności z dziennikiem jest równość
narastających od początku roku obrotów wszystkich kont z obrotami dziennika. Technicznie
sprawdzian taki ustawa nakazuje przeprowadzić za każdy miesiąc w drodze zestawienia obrotów i
sald kont księgi głównej. Zestawienie takie, nazywane w praktyce także bilansem brutto, próbnym
lub surowym, ustawodawca zalicza do ksiąg rachunkowych, wymagając tym samym istnienia w
tych księgach formalnego zbioru danych, sprawdzającego ich wewnętrzną zgodność.
Wydruk Księgi Głównej udostępniono z poziomu: Wydruki/Księga Główna,
Opcja wydruku:
- Księga Główna – podstawowy wydruk księgi główna.
- Księga Główna – Tabelaryczna – Księga Główna w układzie tzw. „Amerykanki”
- Księga Główna – Syntetyczna – Księga główna z podziałem kont wg układu dziennika
- Księga Główna – Analityczna – Analityczne zestawienie kont księgowych umożliwiające wydruk
„Zestawienie Obrotów i Sald” jak i „Zestawienia Obrotów i Sald Kont Ksiąg Pomocniczych”.
- Zestawienie wg jednostek – Wydruk zestawienia wg kryterium jednostka.
Uwaga: Księga główna powinna być drukowana co najmniej na koniec okresu
obrachunkowego lub na dzień sporządzania inwentaryzacji
Konta księgi głównej reguluje art. 15 Ustawy o Rachunkowości.
- Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu syntetycznym*. Na kontach
księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku
zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
- Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej
*w ujęciu systematyczne tj. zgodnie z zarachowywaniem ich na konta syntetyczne
1.4
Księgi pomocnicze
Wydruk ksiąg pomocniczych to wydruk poszczególnych kont analitycznych wraz z zapisami
księgowymi zachowującymi chronologię. Inaczej mówiąc księgi pomocnicze tworzą dodatkowe
przekroje zapisów księgowych uporządkowanych systematycznie. Obejmują one operacje
6|Strona
księgowe, sklasyfikowane według bardziej szczegółowych kryteriów, uzupełniających te, zgodnie z
którymi są one gromadzone na kontach księgi głównej. Lista tych ksiąg jest stała; tworzy się je
stosowanie do potrzeb jednostki lub wymagań przepisów prawa. Ustawa Wymienia tylko typowe
spośród nich: konta szczegółowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
materiałów, towarów i produktów; rozrachunków z kontrahentami i pracownikami; operacji zakupu
i sprzedaży. Analogicznie można – w miarę potrzeby – wyodrębnić także i inne zbiory danych
tworzące księgi pomocnicze, np. księga operacji kasowych, bankowych, weksli i czeków obcych,
akcji i udziałów itp.
Księgi pomocnicze mogą być prowadzone ( art.16 ust.1 ) na dwa sposoby – jako wyodrębnione dla
każdej z nich :
•
podzbiory danych w ramach księgi głównej; sumy obrotów i sald kont pomocniczych
stanowią wówczas obroty i saldo odpowiadających im kont księgi głównej, a zapisy
dokonywane są w nich uprzednio lub równocześnie z zapisami na kontach księgi głównej.
Tak rozbudowaną księgę główną określa się zwykle w praktyce jako księgowość finansowa,
•
podsystemy rachunkowości poza księgą główną, które uszczegółowienia zapisów księgi
głównej, mają strukturę danych rozbudowaną w dostosowaniu do różnorodnych zadań
rachunkowości ( ustalenie i ewidencja dla : odpisów amortyzacyjnych, rachuby płac,
ubezpieczeń społecznych, podatków, rozliczania „otwartych pozycji” dla należności i
zobowiązań przy operacji zakupu ). Dane tych podsystemów zasilają wówczas księgę
główną, tworząc zbiory zapisów księgowych uporządkowane według wymagań księgowości
finansowej zapewniając zgodność zapisów w księgach pomocniczych i księgi głównej.
Niezależnie od sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych sprawdzian zgodności każdej z nich z
odpowiadającymi jej kontami księgi głównej stanowi równość sumy sald kont pomocniczych i salda
właściwego konta księgi głównej. Technicznie sprawdzian taki należy wykonać :
•
na koniec roku obrotowego – dla wszystkich kont ksiąg pomocniczych,
•
na dzień inwentaryzacji określonych składników majątkowych – dla tych kont ksiąg
pomocniczych, które te składniki reprezentują.
Wydruk Ksiąg Pomocniczych udostępniono z poziomu: Wydruki/Księga Główna,
Opcja wydruku:
- Księga Główna – Analityczna – Analityczne zestawienie kont księgowych umożliwiające wydruk
„Zestawienie Obrotów i Sald” jak i „Zestawienia Obrotów i Sald Kont Ksiąg Pomocniczych”.
7|Strona
Uwaga: Księga główna powinna być drukowana co najmniej na koniec okresu
obrachunkowego lub na dzień sporządzania inwentaryzacji
Konta ksiąg pomocniczych reguluje art. 16 Ustawy o Rachunkowości. Konta ksiąg pomocniczych
zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi
się je w ujęci systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek, komputerowych zbiorów
danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.
1.5
Zestawienie obrotów i sald kont księgi główna
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej zawiera następujące elementy :
•
symbole i nazwy kont,
•
salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
•
obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na
koniec okresu sprawozdawczego,
•
sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i
narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.
Wydruk Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej udostępniono z poziomu: Wydruki/Księga
Główna,
Opcja wydruku:
- Księga Główna – Analityczna – Analityczne zestawienie kont księgowych umożliwiające wydruk
„Zestawienie Obrotów i Sald”
Uwaga : Wydruk zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej należy sporządzać nie
rzadziej niż na koniec miesiąca.
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej reguluje art. 18 Ustawy o Rachunkowości.
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu
sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca.
8|Strona
Zestawienie powinno zawierać :
- symbole lub nazwy kont,
- salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i
narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,
- sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów na okres sprawozdawczy i
narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.
Zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych ( kont analitycznych )
Także zestawienie sald kont pomocniczych ustawodawca zalicza do ksiąg rachunkowych, nakładając
obowiązek istnienia w tych księgach formalnego zbioru danych, sprawdzającego wewnętrzną ich
zgodność.
Wydruk Zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych udostępniono z poziomu:
Wydruki/Księga Główna,
Opcja wydruku:
- Księga Główna – Analityczna – Analityczne zestawienie kont księgowych umożliwiające wydruk
„Zestawienia Obrotów i Sald Kont Ksiąg Pomocniczych”.
Uwaga : Wydruk zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych należy wykonać
najpóźniej na koniec okresu obrachunkowego, a na dzień inwentaryzacji – zestawienie sald
inwentaryzowanej grupy składników aktywów.
Zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych reguluje art. 18Ustawy o
Rachunkowości.
Sporządza się co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na dzień
inwentaryzacji
- zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.
9|Strona
1.6
Zasoby ochrony danych
Program zawiera system uprawnień do operowania danymi i korzystania z nich przez
poszczególne osoby mające dostęp do sprzętu, programów i danych; fizyczne zabezpieczenie
dostępu do sprzętu i programów; system kontroli przebiegu przetwarzania danych ( dziennika pracy
systemu).
Ochrona danych polega na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na
doborze środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu kopii rezerwowych
zbiorów danych na nośnikach magnetycznych oraz na zapewnieniu ochrony przed
nieupoważnionym dostępem do programów komputerowych ( Art. 71 ).
Ponadto :
•
program kontroluje ciągłości zapisów w dzienniku ( dziennikach ) – art. 14 ust. 4 ustawy o
rachunkowości.
•
pozwala na identyfikację źródła pochodzenia zapisów. Ustawa dopuszcza wprowadzanie
do ksiąg zapisów za pośrednictwem urządzeń łączności lub magnetycznych nośników
danych, a więc np. z innych kartotek dysku stałego, poprzez dyskietki lub drogą transmisji
sieciowej. Warunkiem uznania takiej operacji technicznej jest, by każdy zapis umożliwiał
identyfikację źródła jego pochodzenia, np. urządzenia nadawczego, źródłowego zbioru
przekazywanych danych czy ich systemu (art. 20 ust. 5 pkt 1). Sprawdzian stanowią wydruki
tych zapisów na papierze, właściwe dla zbiorów je przekazanych ( swoiste „ polecenie
księgowania”) i przyjmujących (np. sekwencja pozycji w odpowiednim dzienniku ). W
przypadku przenoszenia zapisów między zbiorami danych składających się na księgi
rachunkowe, zapisy księgowe umożliwiają ( art. 20 ust. 5 pkt 2 ) identyfikację źródła ich
pochodzenia, tj. zbiorów danych przekazujących je po dokonaniu pierwotnej ich rejestracji.
•
zapewnia sprawdzenie poprawności przetwarzania danych oraz kompletności i
identyczności zapisów ( art. 20. ust. 5 pkt. 3 ). Program działa w dużej mierze w oparciu o
księgowanie dokumentów źródłowych schematami księgowymi. Prawidłowość oraz
kompletność księgowania zależy od zdefiniowanego przez użytkownika schematu. Program
ma wbudowane sprawdzenie poprawności schematu księgowego, który kontroluje
schemat pod względem formalnym ( czy użytkownik nie popełnił błędu np. składni przy
10 | S t r o n a
wprowadzaniu warunku ). Za prawidłowość i kompletność pod względem merytorycznym
odpowiada użytkownik. Po każdym księgowaniu schematem na ekranie dla celów
kontrolnych pojawią się informacje z przebiegu księgowania, gdzie widoczne są konta, ich
strony, kwoty i opis oraz czy ostatecznie dokument został z powodzeniem zaksięgowany.
Ponadto program pozwala na wprowadzenie do dziennika tylko zapisów zbilansowanych
chyba, że w zapisie występują tylko konta pozabilansowe.
•
zapewnia trwałość zapisów. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób
trwały, bez pozostawiania miejsc na późniejsze dopiski lub zmiany ( Art. 23 ). Program
komputerowy musi zapewniać procedury i środki chroniące przed zniszczeniem lub
modyfikacją. W razie ujawnienia błędów, dozwolone są tylko korekty przez wprowadzenie
zapisów korygujących dodatnich lub ujemnych ( Art. 25 ).
•
chroni dane przed dostępem osób nieuprawnionych
•
umożliwia zamknięcie okresu – wiarygodność prowadzenia ksiąg wymaga, by zapisy były
dokonywane w sposób trwały bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze
dopiski i zmiany. Zapis zatwierdzony nie może być modyfikowany, a funkcja zamknięcia
okresu blokuje możliwość dopisywania księgowań. Nie jest możliwa modyfikacja, ani
usuwanie zapisów o dacie wcześniejszej od daty zamknięcia.
•
pozwala na przypisanie operatorom zakazów
− w obrębie poszczególnych dzienników księgowych – w zakresie:
dostępu do przeglądania ,
dostępu do dodawania zapisów,
dostępu do poprawiania zapisów.
dostępu do kasowania zapisów, znajdujących się w buforze
− w ramach przeglądania księgowań na poszczególnych kontach księgowych – prawa
te są jednoznaczne z prawami dostępu do przeglądania odpowiednich rejestrów
− blokad dostępu do określonych procedur np. do zatwierdzenia zapisów księgowych
− blokad dostępu baz danych
11 | S t r o n a
1.7
Wydruki
Wydruk ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości są :
trwale oznaczone nazwą pełną jednostki, której dotyczą,
zrozumiałą nazwą księgi, której dotyczą lub, z którą są związane wskutek roli, jaką
odpowiadające im zbiory danych pełnią w organizacji ksiąg rachunkowych,
wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia,
każda strona księgi rachunkowej jest automatycznie numerowana, z wyraźnym
oznaczeniem ostatniej („koniec wydruku”),
na kolejnych stronach księgi rachunkowej ma miejsce sumowanie zapisów, przy czym
została zapewniona kontrola ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald,
1.8
oznaczone nazwą programu przetwarzania ( jego aktualnej wersji ).
Obowiązki Użytkownika systemu finansowo - księgowego.
Ustawa o Rachunkowości Art. 10 nakłada na jednostkę gospodarczą obowiązek posiadania
dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowości, między innymi :
określenie roku obrotowego i wchodzącego w jego skład okresów sprawozdawczych,
meto wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w jakim
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej :
− zakładowy plan kont obejmuje wykaz kont księgi głównej ( ewidencji syntetycznej ),
przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (
ewidencji analitycznej ) i ich powiązania z kontami księgi głównej,
− wykaz zbiorów, stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla
komputera – musi w szczególności zawierać strukturę danych każdego z nich wraz
ze zrozumiale wyrażonymi nazwami i wyjaśnieniem znaczenia stosowanych kodów.
Z wykazu powinna wynikać zawartość informacyjna poszczególnych zbiorów,
wzajemne ich powiązania oraz rola, jaką każdy z nich spełnia w organizacji
całokształtu ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych. Ustawa nie
przesądza szczegółowej organizacji zbiorów danych, zobowiązuje jednak do tego, by
12 | S t r o n a
programy komputerowe, operujące danymi tych zbiorów, zapewniały uzyskiwanie
informacji księgowej w formie dziennika (dzienników), księgi głównej i ksiąg
pomocniczych, oraz zestawień obrotów i sald stanowiących sprawdzian zgodności
ksiąg,
− opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub
funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i
parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, a ponadto określenie
wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji przy prowadzeniu ksiąg
rachunkowych,
− pisemne stwierdzenie o dopuszczeniu przez jednostkę programu (programów) i
każdej jego zmiany do stosowania we własnej rachunkowości. Chodzi tu o
notyfikowanie, że jednostka świadomie dokonuje wyboru lub zmiany dotychczas
stosowanych programów lub rozszerza zakres ich stosowania. Wymaganie to rodzi
dla jednostki obowiązek starannego sprawdzenia tych programów, upewnia się co
do ich przydatności do potrzeb jednostki i zgodności
z obowiązującymi ją
przepisami, poprawności i zadowalającej sprawności działania. Odpowiedzialność za
podjętą decyzję ponosi kierownik jednostki lub upoważniona przez niego osoba,
− opis przeznaczenia każdego programu, sposobu działania (reguły obliczeń,
ewidencji, kontroli i wydruku danych) oraz wykorzystania podczas przetwarzania
danych,
− zasady
ochrony
danych,
przed
nieuprawnionymi
jej
zmianami
i
rozpowszechnianiem oraz staranne jej przechowywanie w trakcie używania
programu oraz przez 5 lat po tym okresie (art. 74, 71). Jest więc traktowana jako
istotny dla jednostki dokument systemu przetwarzania w rachunkowości, poddany
obowiązkowi archiwowania,
− sposoby zapewnienia właściwego stosowania programów.
Uwaga : Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o
której mowa w powyższych punktach.
Zgodnie z art. 71 Ustawy o Rachunkowości na użytkowniku oprogramowania spoczywa obowiązek :
13 | S t r o n a
systematycznego
tworzenia
kopii
rezerwowych
zbiorów
danych
na
nośnikach
magnetycznych
zapewnienia ochrony przed nieupoważnionym dostępem do programów komputerowych
stosowanie odpornych na zagrożenia nośników danych
dobór środków ochrony zewnętrznej.
1.9
Opis struktury bazy danych
Ustawa o rachunkowości nakłada na producentów oprogramowania poniższą strukturę ksiąg
rachunkowych oraz ich powiązania:
14 | S t r o n a
Tabele znajdują się w bazie SQL FK7_xxxx.FDB gdzie xxxx oznacza wyróżnik roku.
TABELA
C_BOOK_TO_GROUP_DEFINITION
C_DEF_GRUPY_ROZLICZENIA
C_GRUPY_ROZLICZENIA
FK_ANALITYKA
FK_AUTOLOGOWANIE
FK_BO_PARAGRAFU
FK_BO_PARA_WG_JEDNOSTEK
FK_BO_USTAWIENIA
FK_BUDZET_ZADANIOWY
FK_BZ_MIERNIKI
FK_CPV
FK_DATA_OBSLUGI
FK_DEFINICJA_A_Z_P
FK_DEF_BZ
FK_DEF_PLACE
FK_DEF_PRZELEW
FK_DEF_PRZELEW_POZ
FK_DEF_WB_KWOTY
FK_DEF_WB_RODZAJE
FK_DEF_ZEST
FK_DRZEWO
FK_EURO
FK_EXTERNAL_PROGRAM
FK_FAKTURY
FK_FAKTURY_LICZNIKI
FK_FAKTURY_POZYCJE
FK_FIRMY
FK_GRUPA
FK_JEDNOSTKA
FK_JEDNOSTKA_MIAR
FK_JEDNOSTKA_ORG
FK_JEDN_ORG_2_USER
FK_JEDN_ORG_USTAWIENIA
FK_KARTOTEKI
FK_KART_PROSTE
FK_KART_Z_PARAGRAFAMI
FK_KATEGORIE
FK_KG
FK_KONTA
FK_KONTA_BANKOWE
OPIS
Tabela systemowa
Definicje Grupy rozliczeniowe rozrachunków
Grupy rozliczeniowe rozrachunków
Definicje analityk planu kont
Parametr systemu FK
Bilans otwarcia kart paragrafowych
Bilans otwarcia kart paragrafowych wg
jednostek
Parametr systemu FK
Definicja budżetu zadaniowego
Definicja budżetu zadaniowego - mierniki
Definicja kodów CPV
Parametr systemu FK
Definicja klasyfikacji budżetowej
Definicje dokumentów schematów
księgowania BZ
Definicje dokumentów schematów
księgowania PŁAC
Definicje przelewów elektronicznych
Definicje przelewów elektronicznych
Definicje wyciągów bankowych
Definicje wyciągów bankowych
Definicje zestawień
Definicja grupowania planu kont
Definicje walut
Parametr systemu FK
Definicje rozrachunków
Definicje rozrachunków
Definicje rozrachunków
Nazwy kartotek firm
Nazwy kartotek grup firm
Nazwy jednostek
Definicje jednostek miar
Definicje jednostek organizacyjnych
Definicje organów
Definicje organów
Nazwy kartotek osobowych
Definicje kartotek osobowych
Definicje kartotek paragrafowych
Definicje kategorii
Zapisy księgowe analityczne
Zapisy księgowe syntetyczne
Nazwy i ustawienia kont bankowych
ZAWARTOŚĆ
Dziennik, KG
Dziennik, KG
15 | S t r o n a
FK_KSIEGA_GLOWNA
FK_MIESIAC
FK_OPCJE_DZ
FK_OPCJE_FR
FK_OPCJE_FV_VAT
FK_OPCJE_RK
FK_OPCJE_WB
FK_OSOBY
FK_PARAGRAFY
FK_PARAMETRY
FK_PK
FK_PK_POZYCJE
FK_PLANKONT
FK_PLAN_A_Z_P
FK_PLAN_PARAGRAFU
FK_PLAN_SZCZEGOLY_A_Z_P
FK_PLAN_WYDRUK
FK_PLAN_ZADAN
FK_PLAN_ZADANIA
FK_PLAN_ZADANIA_PARAGRAF
FK_POM_AKTUALIZACJA
FK_POM_A_Z_P
FK_POM_BZ
FK_POM_DEF_PAR
FK_POM_DEF_ZEST
FK_POM_FILTR_KSIEGOWANIA
FK_POM_FV_KOREKTY
FK_POM_JEND_ORG
FK_POM_KARTOTEKI
FK_POM_KONTA_FIRMY
FK_POM_OSOBY
FK_POM_PARAGRAF
FK_POM_PK_PARAGRAFY
FK_POM_POZIOM1
FK_POM_POZIOM2
FK_POM_POZIOM3
FK_POM_PROGRAMY
FK_POM_PRZEPISANIA_BO
FK_POM_RAPORTOWANIE
FK_POM_UB1
FK_POM_UB2
FK_POM_UPRAWNIENIA
FK_POM_URB23
FK_POM_URB28Z_W
FK_POM_URB28Z_Z
Tablica nagłówków dokumentów
Tabela systemowa
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Kartoteki osobowe
Definicje kartotek paragrafowych
Parametr systemu FK
Definicje poleceń księgowania
Definicje pozycji poleceń księgowania
Definicje planu kont
Definicje planu
Definicje planu
Definicje planu
Definicje planu
Definicje planu
Definicje planu
Definicje planu
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Księga główna
16 | S t r o n a
FK_POM_URB28Z_ZOB
FK_POM_URZIS
FK_POM_UZZWFJ
FK_POM_WS
FK_POM_WS_DEKRETACJA
FK_POM_WYDRUK_PK
FK_POM_ZADANIA_DEKRETACJA
FK_POM_ZADANIA_PARA
FK_RAPORTOWANIE
FK_RAPORTY
FK_RAPORTY_POZYCJE
FK_RB28
FK_RODZAJE_DOK
FK_ROZDZIALY
FK_ROZKSIEGOWANIE1
FK_ROZKSIEGOWANIE2
FK_SCIEZKI
FK_SUBKONTA_POZIOM1
FK_SUBKONTA_POZIOM2
FK_SUBKONTA_POZIOM3
FK_SZABLONY
FK_SZABLONY_DEKRETY
FK_SZABLONY_USTAWIENIA
FK_TRESCI
FK_TRYBY_P
FK_TYPY_BADAN
FK_TYPY_DOKUMENTOW
FK_UPRAWNIENIA_MENU
FK_USTAWIENIA_BILANS1
FK_USTAWIENIA_BILANS2
FK_USTAWIENIA_KART_OS
FK_USTAWIENIA_RB23
FK_USTAWIENIA_RB28
FK_USTAWIENIA_RB28Z
FK_USTAWIENIA_RZIS
FK_USTAWIENIA_WYDRUKOW
FK_USTAWIENIA_ZZWFJ
FK_WNIOSKI_ZAA
FK_WNIOSKI_ZAA_POZ
FK_WS
FK_WS_POZ
FK_WYDRUK_PK_BAZA
FK_WYDZIALY
FK_ZADANIA
FK_ZAMKNIECIE_MIESIACA
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Definicje raportów systemu FK
Definicje raportów systemu FK
Definicje raportów systemu FK
Definicje sprawozdania
Definicje rodzajów dokumentów systemu
Definicja klasyfikacji budżetowej
Tabela syntetyczna zapisów księgowych
Tabela analityczna zapisów księgowych
Parametr systemu FK
Definicje analityki subkontowej
Definicje analityki subkontowej
Definicje analityki subkontowej
Definicje szablonów księgowania
Definicje szablonów księgowania
Definicje szablonów księgowania
Parametr systemu FK
Parametr systemu FK
Parametr systemu FK
Parametr systemu FK
Definicja zabezpieczeń systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Wnioski zaangażowania
Wnioski zaangażowania - definicja
Wydatki strukturalne
Wydatki strukturalne - definicja
Definicje raportów systemu FK
Definicja wydziałów
Zadania budżetowe - definicja
Parametr systemu FK
Dziennik, KG
Dziennik, KG
17 | S t r o n a
FK_ZAPISY_MIESIECZNE
FK_ZESTAWIENIA
FK_ZRODLA_FINANSOWANIA
HASLA
IDENTYFIKATOR
INTERFACEGRAPH
KD_PK_DEFINICJA
K_PK_KASA
K_PK_RACHUNKI
K_PK_RB_SPEC
K_PK_SUMY
K_PRZELEW
K_ZESTAW
LICENCJA
PK_DA
PK_KST
POZIOM
P_PK_DEF
SD_PK_DEFINICJA
SEMAFOR
UPRAWNIENIA
USTAWIENIA
UZYTKOWNICY
UZYTKOWNICY2UPRAWNIENIA
WLASCICIEL
Tabela obrotów i sald kont
Definicje raportów systemu FK
Parametr systemu FK
Definicja zabezpieczeń systemu FK
Definicja zabezpieczeń systemu FK
Tabela systemowa
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Definicja zabezpieczeń systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Parametr systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Tablica relacyjna definicji systemu FK
Definicja zabezpieczeń systemu FK
Definicja zabezpieczeń systemu FK
Parametr systemu FK
Definicja zabezpieczeń systemu FK
Definicja zabezpieczeń systemu FK
Definicja zabezpieczeń systemu FK
Obroty i salda
Tabele przechowujące dane o zapisach księgowych.
TABELA
OPIS
ZAWARTOŚĆ
FK_KG
Zapisy księgowe analityczne
Dziennik, KG
FK_KONTA
Zapisy księgowe syntetyczne
Dziennik, KG
FK_KSIEGA_GLOWNA
Tablica nagłówków dokumentów
Księga główna
FK_ROZKSIEGOWANIE1
Tabela syntetyczna zapisów księgowych
Dziennik, KG
FK_ROZKSIEGOWANIE2
Tabela analityczna zapisów księgowych
Dziennik, KG
FK_ZAPISY_MIESIECZNE
Tabela obrotów i sald kont
Obroty i salda
Tabela FK_KG
Pole
ID_KONTA
ID_ROZ2
ID_KSIEGI
ID_RODZAJE
ID_FAKTURY
ID_FAKTURY_POZYCJE
Typ pola Długość pola
INT
INT
INT
INT
INT
INT
opis
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
18 | S t r o n a
ID_KONTA_DO_ZAANGAZOWANIA
ID_KONTA_DO_980
ID_WNIOSKU
ID_WNIOSKU_ZAA_POZ
ID_RK
ID_RK_POZYCJE
ID_PK
ID_ZADANIA
KWOTA_PS
ID_PS
KONTO_PS
PS
KWOTA
WN
MA
POZIOM_PS
SCIEZKA_PS
STRONA_LEWA
STRONA_PRAWA
P
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
ZNACZNIK1
ZNACZNIK2
ZNACZNIK3
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Kwota dokumentu
Dane zarezerwowane dla systemu FK
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
DOUBLE
INT
VARCHAR
30
VARCHAR
100
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
VARCHAR
200
VARCHAR
100
VARCHAR
100
VARCHAR
100
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
VARCHAR
150
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
TEXT
1
TEXT
1
TEXT
1
Zapis konta syntetycznego pozycji
strony winien
Pełna ścieżka księgowania pozycji
strony winien
Pełna kwota dokumentu
Kwota zapisu strony winien
Kwota zapisu strony ma
Pełna ścieżka księgowania pozycji
strony winien
Analityka konta syntetycznego strony
winien
Pełna ścieżka księgowania pozycji
strony winien
Pełna ścieżka księgowania pozycji
strony ma
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Treść dokumentu - Dane
zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
19 | S t r o n a
ZNACZNIK4
ZNACZNIK5
ZNACZNIK6
ZNACZNIK7
ZNACZNIK8
ZNACZNIK9
ZNACZNIK10
ID_USERLOGIN
DOD_KTO
DOD_DATA
MOD_KTO
MOD_DATA
ROZ2_LP
ROZ2_NR_DOKUMENTU
ROZ2_TRESC
ROZ2_WARTOSC
ROZ2_ID_USERLOGIN1
ROZ2_DATA_WYSTAWIENIA
ROZ2_DATA_WPLYWU
ROZ2_DATA_OPERACJI
ROZ2_RODZAJ_DOKUMENTU
ROZ2_DOD_KTO
ROZ2_DOD_DATA
ROZ2_MOD_KTO
ROZ2_MOD_DATA
NR_KSIEGOWY
DATA_KSIEGOWANIA
DATA_WPLYWU
DATA_OPERACJI
DATA_WYSTAWIENIA
RODZAJ_DOKUMENTU
NR_DOKUMENTU
NUMER_DOKUMENTU1
NUMER_DOKUMENTU2
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
ID użytkownika - dane
zarezerwowane dla systemu FK
INT
VARCHAR
20
VARCHAR
35
VARCHAR
20
VARCHAR
35
INT
VARCHAR
70
VARCHAR
2 000
DOUBLE
INT
VARCHAR
10
VARCHAR
10
VARCHAR
10
VARCHAR
50
VARCHAR
20
VARCHAR
35
VARCHAR
20
VARCHAR
35
INT
VARCHAR
10
VARCHAR
10
VARCHAR
10
VARCHAR
10
VARCHAR
50
VARCHAR
70
VARCHAR
70
INT
Login użytkownika wprowadzającego
dokument do systemu
Data wprowadzenia dokumentu do
systemu
Login użytkownika wprowadzającego
zmiany na dokumencie
Data wprowadzenia zmian na
dokumencie
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Numer dokumentu
Treść numeru dokumentu
Kwota dokumentu
ID użytkownika - dane
zarezerwowane dla systemu FK
Data wystawienia dokumentu
Data wpływu dokumentu do
jednostki, oddziału
Data operacji
Rodzaj dokumentu
Login użytkownika wprowadzającego
dokument do systemu
Data wprowadzenia dokumentu do
systemu
Login użytkownika wprowadzającego
zmiany na dokumencie
Data wprowadzenia zmian na
dokumencie
Numer księgowy przypisany do
pozycji dokumentu
Data księgowania
Data wpływu
Data operacji
Data wystawienia dokumentu
Symbol dokumentu
Symbol dokumentu wraz z numerm
Symbol dokumentu
Numer dokumentu
20 | S t r o n a
NUMER_UZYTKOWNIKA1
NUMER_UZYTKOWNIKA2
NUMER_UNIKATOWY
SUMA
ROZNICA
TRESC
VARCHAR
50
VARCHAR
50
VARCHAR
13
DOUBLE
TEXT
VARCHAR
1
2 000
INT
TRYB_PRACY
BO
ROK
MIESIAC
KG_ID_USERLOGIN
KG_ZNACZNIK
KG_LP
KG_PRZENIESIENIE
KG_DATA_Z
KG_ID_USERLOGIN_Z
KG_DOD_KTO
KG_DOD_DATA
KG_MOD_KTO
KG_MOD_DATA
STRONA
ID_PODPOZYCJI
ID_WS
ID_WS_POZ
ID_UMOWY
ID_RB28
ID_WPISU
Tabela FK_KONTA
Pole
ID_KONTA
ID_ROZ2
KWOTA_WN
KONTO_WN
WN
KWOTA
TEXT
1
VARCHAR
4
VARCHAR
2
INT
TEXT
1
INT
TEXT
VARCHAR
1
35
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Kwota dokumentu
Znacznik bilansowania się dokmentu
Treść pozycji dokumentu
Znacznik dla wyróżnienia
dokumentów: niezaksięgowany,
zaksięgowany, przedpłata.
Znacznik dokumentu bilans otwarcia
Rok księgowania dokumentu
Miesiąc księgowania dokumentu
ID użytkownika - dane
zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Data księgowania
ID użytkownika - dane
zarezerwowane dla systemu FK
INT
VARCHAR
20
Login użytkownika wprowadzającego
pozycję dokument do systemu
VARCHAR
35
Data wprowadzenia pozycji
dokumentu do systemu
VARCHAR
20
Login użytkownika wprowadzającego
zmiany na pzycji dokumentu
VARCHAR
35
TEXT
1
INT
INT
INT
INT
INT
INT
Typ pola Długość pola
INT
INT
DOUBLE
VARCHAR
30
VARCHAR
100
DOUBLE
Data wprowadzenia zmian na pozycji
dokumetu
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
opis
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Zapis kwoty strony winien
Zapis konta syntetycznego strony
winien
Pełna ścieżka księgowania strony
winien
Kwota dokumentu
21 | S t r o n a
KONTO_MA
MA
KWOTA_MA
DOD_KTO
DOD_DATA
MOD_KTO
MOD_DATA
ID_WN
POZIOM_LEWY
SCIEZKA_LEWA
ID_MA
POZIOM_PRAWY
SCIEZKA_PRAWA
W
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
M
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
ID_KSIEGI
ID_USERLOGIN
VARCHAR
30
VARCHAR
100
DOUBLE
VARCHAR
20
VARCHAR
35
VARCHAR
20
VARCHAR
35
INT
VARCHAR
200
VARCHAR
100
INT
VARCHAR
200
VARCHAR
100
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
VARCHAR
150
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
VARCHAR
INT
INT
INT
INT
150
Zapis konta syntetycznego strony ma
Pełna ścieżka księgowania strony ma
Zapis kwoty strony ma
Login użytkownika wprowadzającego
dokument do systemu
Data wprowadzenia dokumentu do
systemu
Login użytkownika wprowadzającego
zmiany na dokumencie
Data wprowadzenia zmian na
dokumencie
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Pełna ścieżka księgowania strny
winien
Analityka konta syntetycznego strony
winien
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Pełna ścieżka księgowania strony ma
Analityka konta syntetycznego strony
ma
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Treść dokumentu - Dane
zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Treść pozycji - Dane zarezerwowane
dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
22 | S t r o n a
W11
W12
W13
W14
W15
M11
M12
M13
M14
M15
ZNACZNIK1
ZNACZNIK2
ZNACZNIK3
ZNACZNIK4
ZNACZNIK5
ZNACZNIK6
ID_RK_POZYCJE
ID_RK
ZNACZNIK7
ZNACZNIK8
ZNACZNIK9
ZNACZNIK10
ID_PK
ID_DEF_WN
ID_DEF_MA
RODZAJ_WPISU_FV
ID_980
ID_DOKUMENTU
ID_NTD
ID_RK_KASA
ID_POZYCJE_KASA
DOD_DATA2
MOD_DATA2
ID_DEF_WB
ID_DEF_WB_POZ
ID_DEF_WB_KWOTY
ID_PROGRAMU
ID_ZADANIA
ID_FAKTURY
ID_FAKTURY_POZYCJE
ID_KONTA_DO_ZAANGAZOWANIA
STRONA_DO_ZAANGAZOWANIA
ID_KONTA_DO_980
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
TEXT
1
TEXT
1
TEXT
1
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
TEXT
1
INT
INT
INT
INT
INT
VARCHAR
35
VARCHAR
35
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
TEXT
INT
2
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Data dodania dokumentu - dane
zarezerwowane dla systemu FK
Data modyfikowania dokumentu dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
23 | S t r o n a
ID_ZAPIS_TECHNICZNY
LP_WNIOSKU
ID_WNIOSKU
ID_WNIOSKU_ZAA_POZ
ID_APARTMENT_SETTLEMENT
ID_COMPONENT_GROUP
ID_WS
ID_WS_POZ
ID_UMOWY
ID_PK_UMOWY
ID_PK_UMOWY_POZ
ID_KONTA_ZADANIA
ID_KONTA_DO_ZADANIA
ID_KONTA_WS
ID_KONTA_DO_WS
ID_RB28
INT
ID_WPISU
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
Tabela FK_KSIEGA_GLOWNA
Pole
Typ pola Długość pola
ID_KSIEGI
NR_KSIEGOWY
DATA_KSIEGOWANIA
DATA_WPLYWU
DATA_OPERACJI
RODZAJ_DOKUMENTU
NR_DOKUMENTU
SUMA
ROZNICA
TRESC
ID_RODZAJE
DOD_KTO
DOD_DATA
MOD_KTO
MOD_DATA
TRYB_PRACY
BO
ROK
MIESIAC
ID_USERLOGIN
DATA_WYSTAWIENIA
INT
INT
VARCHAR
10
VARCHAR
10
VARCHAR
10
VARCHAR
50
VARCHAR
70
DOUBLE
TEXT
VARCHAR
1
2 000
INT
VARCHAR
20
VARCHAR
35
VARCHAR
20
VARCHAR
35
INT
TEXT
1
VARCHAR
4
VARCHAR
2
INT
VARCHAR
10
opis
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Numer księgowy dokumentu
Data księgowania dokumentu
Data wpływu dokumentu do jednostki, oddziału
Data operacji
Rodzaj dokumentu
Numer dokumentu w rejestrze
Kwota dokumentu
Znacznik bilansowania się dokmentu
Treść dokumentu
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Login użytkownika wprowadzającego dokument
do systemu
Data wprowadzenia dokumentu do systemu
Login użytkownika wprowadzającego zmiany na
dokumencie
Data wprowadzenia zmian na dokumencie
Znacznik dla wyróżnienia dokumentów:
niezaksięgowany, zaksięgowany, przedpłata.
Znacznik dokumentu bilans otwarcia
Rok księgowania dokumentu
Miesiąc księgowania dokumentu
ID użytkownika - dane zarezerwowane dla
systemu FK
Data wystawienia dokumentu
24 | S t r o n a
NUMER_UNIKATOWY
ZNACZNIK
LP
VARCHAR
TEXT
13
1
INT
VARCHAR
DATA_Z
ID_USERLOGIN_Z
35
INT
DOD_DATA2
MOD_DATA2
NUMER_UZYTKOWNIKA1
NUMER_UZYTKOWNIKA2
NUMER_DOKUMENTU1
NUMER_DOKUMENTU2
PRZENIESIENIE
ARCHIWUM
ID_FAKTURY
ID_RAPORTY
ID_PK_UMOWY
VARCHAR
35
VARCHAR
35
VARCHAR
50
VARCHAR
50
VARCHAR
70
INT
TEXT
1
TEXT
1
INT
INT
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Numer dokumentu w rejestrze
Data zaksięgowania dokumentu do Księgi
główna
Użytkownik, który zaksięgował dokument
Data dodania dokumentu - dane
zarezerwowane dla systemu FK
Data modyfikowania dokumentu - dane
zarezerwowane dla systemu FK
Numer użytkownika
Numer użytkownika
Symbol rodzaju dokumentu
Numer dokumentu
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Znacznik dokumentu z okresu zamkniętego
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Tabela FK_ROZKSIEGOWANIE1
Pole
ID_ROZ1
ID_KSIEGI
KONTO
WN
MA
BILANSOWE_WN
BILANSOWE_MA
POZABILANSOWE_WN
POZABILANSOWE_MA
TRYB_PRACY
DATA
NUMER
DOD_KTO
DOD_DATA
MOD_KTO
MOD_DATA
ID_USERLOGIN
ID_PLAN
Typ pola Długość pola opis
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
VARCHAR
50 Symbol konta
DOUBLE
Kwota strony Wn
DOUBLE
Kwota strony Ma
DOUBLE
Kwota bilansowa strony Wn
DOUBLE
Kwota bilansowa strony Ma
DOUBLE
Kwota pozabilansowa strony Wn
DOUBLE
Kwota pozabilansowa strony Ma
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
VARCHAR
35 Data dokumentu
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Login użytkownika, który wpowadzał pozycję
VARCHAR
20
dokumentu
VARCHAR
35 Data wpowadzenia pozycji do dokumentu
VARCHAR
20 Login użytkownika wprowadzającego zmiany na pozycji
VARCHAR
35 Data modyfikacji pozycji
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Tabela FK_ROZKSIEGOWANIE2
Pole
Typ pola Długość pola
ID_ROZ2
INT
opis
Dane zarezerwowane dla systemu FK
25 | S t r o n a
ID_KSIEGI
LP
NR_DOKUMENTU
TRESC
WARTOSC
DOD_KTO
DOD_DATA
MOD_KTO
MOD_DATA
ID_USERLOGIN
DATA_WYSTAWIENIA
DATA_WPLYWU
DATA_OPERACJI
RODZAJ_DOKUMENTU
NUMER_UNIKATOWY
ID_FAKTURY
DATA_KSIEGOWANIA
ROZ_W
RODZAJ_WPISU
DOD_DATA2
MOD_DATA2
ZNACZNIK_PRZELEWU
ID_ZESTAW
ID_PROGRAMU
LP_UNIKATOWE
ID_FAKTURY_POZYCJE
ID_RAPORTY_POZYCJE
ID_CZ
ID_APARTMENT
INT
INT
VARCHAR
70
VARCHAR
2 000
DOUBLE
VARCHAR
20
VARCHAR
35
VARCHAR
20
VARCHAR
35
INT
VARCHAR
10
VARCHAR
10
VARCHAR
10
VARCHAR
50
VARCHAR
13
INT
VARCHAR
TEXT
10
1
INT
VARCHAR
35
VARCHAR
35
VARCHAR
35
INT
INT
SHORT
INT
INT
VARCHAR
INT
2 000
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Liczba porządkowa dokumentu w rejestrze
Numer dokumentu
Treść pozycji dokumentu
Suma pozycji
Login użytkownika, który wpowadzał pozycję
dokumentu
Data wpowadzenia pozycji do dokumentu
Login użytkownika wprowadzającego zmiany na
pozycji
Data modyfikacji pozycji
ID użytkownika - dane zarezerwowane dla systemu
FK
Data wystawienia dokumentu
Data wpływu dokumentu do jednostki, oddziału
Data operacji
Rodzaj dokumentu
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Data księgowania dokumentu
Znacznik księgowań w dokumencie
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Data dodania pozycji dokumentu - dane
zarezerwowane dla systemu FK
Data modyfikowania pozycji dokumentu - dane
zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Tabela FK_ZAPISY_MIESIECZNE
Pole
SCIEZKA
MIESIAC
ID_JEDNOSTKI
WN
MA
ID_PLANU
W
W1
W2
Typ pola Długość pola opis
150 Analityka konta syntetycznego
INT
Miesiąc księgowania dokumentu
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
DECIMAL
Kwota Winien
DECIMAL
Kwota Ma
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
INT
Dane zarezerwowane dla systemu FK
VARCHAR
26 | S t r o n a
W3
INT
W4
INT
W5
INT
W6
INT
W7
INT
W8
VARCHAR
W9
INT
W10
INT
W11
INT
ID_DEF
INT
150
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Dane zarezerwowane dla systemu FK
Wydruk Zestawienia kontrolnego udostępniono z poziomu: Wydruki/Zestawienie kontrolne
dziennika.
Uwaga : Wydruk zestawienia kontrolnego wykonuje się na żądanie.
27 | S t r o n a
2 Zintegrowany System FKP
2.1
Wykaz zbiorów danych systemu informatycznego
Każdy z programów tworzących zintegrowany system informatycznych przechowuje w swoich
bazach danych dane osobowe, księgi rachunkowe oraz inne dane.
Wykaz poszczególnych baz danych wraz z danymi które są w nich przechowywane:
Program
Plik bazy danych
FK7
FK7_xxxx.FDB*
Dane przechowywane w bazie
Księga „Główna”, Dziennik oraz rejestry
pomocnicze
Dane osobowe oraz rejestr list wypłat
Płace, Kadry
KADRY4.GDB
pracowników
Dochody_karta
DOCHODY_K.GDB
Księga dochodów
Sumy Depozytowa
DB_SUMY_DEP.FDB
Księgi depozytów oraz sum na zlecenie
Kasa
KASA.GDB
Rejestr dokumentów kasowych
Biegli
BIEGLI2.FDB
Dane osobowe oraz rozliczenia biegłych,
ławników, kuratorów, adwokatów, itd.
Księgi środków trwałych oraz pozostałych
KŚT
KST.GDB
środków trwałych
Komornicy
OS2.FDB
Rozliczenia zaliczek komorniczych
Archiwum
ARCHIWUM.FDB
Rejestr akt archiwalnych
Pożyczki Socjalne
PS.GDB
Rozliczenia spraw socjalnych
PZ
PZ.GDB
Rejestr schematów planowania budżetu
Sprawozdawczość
SPR.FDB
Rejestr sprawozdań
• - nazwa pliku bazy danych uzależniona jest od roku
28 | S t r o n a
2.2
Wykaz programów tworzących system informatyczny
Zintegrowany system Finansowo – Księgowy firmy ALBIT jest zestawem programów służących
do pełnej obsługi księgowości w jednostkach budżetowych. Na system składają się poszczególne
moduły:
− Biegli – program służy ewidencjonowaniu danych biegłych sądowych, tłumaczy
przysięgłych, ławników, adwokatów, kuratorów i innych. Na podstawie wprowadzonych
danych można tworzyć listy wypłat rachunków oraz faktur dla tych grup;
− Dochody – w module tym prowadzona jest analityka rachunku dochodów budżetowych. W
podziale na poszczególne karty paragrafowe zapisywane są obroty na koncie dochodów
(wpłaty, zwroty oraz zwroty do Ministerstwa Finansów);
− Depozyty – moduł pozwala na prowadzenie analityki rachunków bankowych depozytów
oraz sum na zlecenie, w podziale na odpowiednie księgi;
− Kasa – program służy do ewidencji operacji kasowych. Pozwala na drukowanie
dokumentów wpłat i wypłat z kasy oraz dokumentów Raportów Kasowych i zestawień;
− Komornicy – w programie tym prowadzona jest ewidencja zaliczek komorniczych w
podziale na utworzone karty komorników;
− FK – jest to program służący do rejestracji i drukowania wpisów księgi (Księga „Główna”
wraz z analitykami: podstawową, subkontową, paragrafową, itd.). Do programu FK przenosić
można dane z innych modułów firmy ALBIT (m.in. Dochodów, Biegłych czy Płac);
− Sprawozdawczość – moduł ten służy do tworzenia, ewidencji oraz przesyłania między
jednostkami sprawozdań. Część sprawozdań może być tworzona automatycznie z poziomu
innych programów na podstawie zawartych w nich danych (Dochody, FK, Płace oraz Sumy
Depozytowe);
− Płace, Kadry – połączone ze sobą programy służące do ewidencji kartotek pracowników
wraz z ich przebiegiem zatrudnienia i możliwością tworzenia list wynagrodzeń w podziale na
grupy (hierarchie) oraz możliwością ewidencji umów zlecenia i o dzieło (Prace Zlecone);
− Środki Trwałe KŚT – w module tym ewidencjonowane są środki trwałe (z możliwością
liczenia umorzeń), pozostałe środki trwałe oraz magazyn;
− Pożyczki Socjalne – jest to moduł powiązany z programem do obsługi Płac. Pozwala na
ewidencję świadczeń socjalnych dla pracowników (z możliwością przesyłania danych do
29 | S t r o n a
programu płacowego);
− PZ – program ten służy do planowania budżetu z tytułu wynagrodzeń pracowników, na
podstawie danych zawartych w modułach Płace i Kadry tworzone są schematy planowania,
które mogą być przesyłane między jednostkami;
− Archiwum – program służący do ewidencji archiwum w podziale na poszczególne akta i
teczki;
2.3
Powiązania między programami systemu ALBIT FKP
Programy mogą między sobą wymieniać dane. Dane osobowe oraz rachunkowe zapisywane
są w plikowych bazach danych opartych na serwerze Firebird SQL. Każdy z modułów posiada swój
własny plik bazy danych. Bazy danych nie są ze sobą fizycznie powiązane. Przesyłanie danych
pomiędzy poszczególnymi modułami polega na możliwości odczytu oraz/lub zapisu danych na
bazach danych innych programów (przykładowo moduł FK pobiera dane bezpośrednio z baz innych
programów).
Dostęp do plików baz danych uzyskiwany jest poprzez odpowiednią konfigurację źródeł
danych ODBC, dzięki temu każdy z programów może uzyskać dostęp do zasobów zapisanych w
innym programie. Ma to wpływ również na bezpieczeństwo danych ponieważ pliki baz danych
mogą być umieszczone w osobnych lokalizacjach (nawet na osobnych serwerach), które nie muszą
być udostępniane użytkownikom.
Odpowiednie zdefiniowanie połączeń między programami pozwala na zoptymalizowanie
pracy oraz wykorzystanie mechanizmów pozwalających na automatyzacje części zadań (przykładem
może być automatyczne dekretowanie dokumentów PK w systemie FK pobieranych z innych
programów).
Oprócz możliwości przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi modułami systemu
Finansowo – Księgowego istnieje również możliwość zdefiniowania połączeń z systemami
bankowymi. Współpraca polega na eksporcie danych do plików systemu bankowego oraz odczytu
danych z plikowych wyciągów bankowych.
Programy, które generują pliki przelewów do systemów bankowych:
30 | S t r o n a
− Biegli (listy wynagrodzeń);
− Płace (listy płac);
− Dochody (zwroty dochodów);
− Sumy Depozytowe (zwroty depozytów);
− FK (faktury);
− Komornicy (przelewy zaliczek komorniczych).
Programy odczytujące dane z wyciągów bankowych:
− Dochody;
− Sumy Depozytowe;
− FK.
Przepływ danych pomiędzy poszczególnymi modułami oraz systemami zewnętrznymi
(systemy bankowe oraz Trezor).
Ponadto istnieje możliwość połączenia modułu Sum Depozytowych z systemem bankowym
31 | S t r o n a
wykorzystując obsługę mikrokont (mikrorachunków). Dzięki czemu można zautomatyzować
wyliczanie odsetek od depozytów.
Poniżej znajduje się schemat połączeń z wykorzystaniem elektronicznych wyciągów
bankowych.
32 | S t r o n a
Z systemu informatycznego można również generować pliki zgłoszeń oraz rozliczeń do
systemu PŁATNIK ZUS. Programy połączone z tym systemem przedstawione są na poniższym
schemacie.
Ponadto istnieje możliwość generowania sprawozdań do systemu TREZOR (z modułu
Sprawozdawczość).
33 | S t r o n a
3 Algorytmy przetwarzania danych
1. Program Finansowo – Księgowy:
W programie FK dane księgowane są w poszczególnych rejestrach. Wykorzystując połączenia z
innymi programami importować można Polecenia Księgowania oraz Raporty Kasowe, które
zaksięgowane mogą być w Rejestrze Dokumentów Zewnętrznych lub Raportów Kasowych.
W rejestrze Wyciągów Bankowych, księgowane są czytane z systemu bankowego elektroniczne
wyciągi. Pozycje na wyciągu bankowym, które wykorzystują automatyzację dekretacji (listy
wynagrodzeń z programu Płac lub Biegłych oraz faktury, które zostały zapłacone przy użyciu
Rejestru faktur) zostaną rozpoznane przez system, przez co automatycznie zostaną im nadane
księgowania (dekretacje). Rejestr Dokumentów Użytkownika służy do ewidencji dodatkowych
dokumentów, które zostaną stworzone przez użytkownika.
Jeżeli wszystkie dokumenty księgowe znajdują się w odpowiednich rejestrach, można je
przypisać do Księgi „Główna” programu. Z dokumentów w ten sposób zaksięgowanych tworzyć
można wydruki Księgi, zestawień oraz Sprawozdania.
34 | S t r o n a
Procesy wprowadzania i przetwarzania danych (algorytmy przetwarzania)
35 | S t r o n a
36 | S t r o n a
37 | S t r o n a
38 | S t r o n a
Finansowo - Księgowy
(Oddział finansowy)
Finansowo - Księgowy
(Oddział Gospodarczy,
Oddział Administracyjny,
Oddział Inwestycyjny,
Oddział informatyczny,
Oddział kadr,
Oddział finansowy)
39 | S t r o n a
Finansowo - Księgowy
(Oddział finansowy)
40 | S t r o n a
Finansowo - Księgowy
(Wszystkie oddziały)
41 | S t r o n a
FK 1.1.16 – Finansowo - Księgowy
Polecenia przelewów
VideoTel
Finansowo - Księgowy
(Oddział finansowy)
Koniec procesu
Start
Utworzenie nowego
zestawu przelewu
Wprowadzenie
łącznej kwoty do
wydatkowania
Automatyczne
przyporządkowanie
płatności faktur i innych
płatności do zestawu nie
przekraczającej kwoty do
wydatkowania
Zatwierdzenie
zestawu do
wykonania
Wydruk
Lista przelewów
Plik exportu do
VideoTel’a
42 | S t r o n a
43 | S t r o n a
44 | S t r o n a
FK
(Oddział Finansowy)
Sprawozdawczość
(Oddział finansowy)
TREZOR
(Oddział
finansowy)
45 | S t r o n a
46 | S t r o n a
2. Program Dochody – karta:
W programie Dochody wpłaty księgowane mogą być na podstawie wczytanego
elektronicznego wyciągu bankowego oraz raportu kasowego (z programu Kasa). Następnie na
podstawie zaksięgowanych wpłat tworzyć można rezerwacje wpłat w celu generowania przelewów
(ewentualnie przekazów), na podstawie których wygenerować można pliki przelewów do systemu
bankowego. Wczytując wyciągi bankowe przelewy, które zostały wysłane na podstawie rezerwacji
zostaną automatycznie rozpoznane przez system i zaksięgowane w postaci zwrotów.
Na podstawie zaksięgowanych wpłat wydrukować można poszczególne Księgi paragrafowe,
zestawienia oraz wygenerować można sprawozdanie RB – 27.
47 | S t r o n a
3. Program Kasa:
W programie kasa przetwarzanie danych polega na bieżącym wprowadzaniu dokumentów na
poszczególne raporty kasowe, które powinny być zamykane (blokowane do edycji). Korzystając z
połączeń ściągać można dane osobowe z innych programów (Płace, Dochody, Biegli, Sumy
Depozytowe oraz Należności) oraz dane wypłat z list (Biegli oraz Płace). Ponadto istnieje możliwość
księgowania wpłat (pobieranie paragrafów z programu Dochody oraz FK i ewentualnie planu kont z
programu FK). Jeżeli program połączony jest z systemem należności możliwy jest podgląd danych
do wypłat (wysokość kosztów i grzywien).
48 | S t r o n a
4. Program Sum Depozytowych:
W programie sum depozytowych wpłaty księgowane są na podstawie wyciągów bankowych i
ewentualnie raportów kasowych. W celu tworzenie list wypłat z sum depozytowych (przelewów
lub przekazów) należy generować rezerwacje wpłat. Następnie księgując z wyciągów bankowych
rozchody wygenerowane na podstawie rezerwacji można zrealizować rezerwacje tworząc zwroty.
Na podstawie danych, które zostały wprowadzone tworzyć można wydruki Ksiąg, wykazu
zaległości,
zestawień
oraz
sprawozdania
RB-23Z2
(wraz
z
eksportem
do
programu
Sprawozdawczość).
5. Program Płace:
W programie Płace tworzone są listy wynagrodzeń na podstawie danych osobowych, umów
aneksów, danych dodatków oraz potrąceń. Na podstawie list mogą zostać tworzone sprawozdania
49 | S t r o n a
RB – 70 i MS – DB (z możliwością eksportu do programu Sprawozdawczość) oraz generowane pliki
druków rozliczeń DRA, RZA, RCA, RSA i ZUS IWA do systemu Płatnik ZUS.
Ponadto na podstawie stworzonych list wygenerować można pliki przelewów, które mogą
zostać wysłane do systemu bankowego.
6. Program Kadry:
W programie Kadry wprowadzane są dane osobowe oraz przebieg zatrudnienia (umowy,
aneksy oraz świadectwa pracy). Następnie dane pracownika uzupełnione mogą być dodatkowymi
danymi (nieobecności, ukończone szkoły, plany pracy oraz inne dane). Na podstawie
wprowadzonych informacji wykonywać można wszelkie zestawienia oraz wydruki. Można również
generować pliki zgłoszeń do systemu Płatnik ZUS (ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA oraz ZIUA).
50 | S t r o n a
7. Program KŚT:
W programie Księga Środków Trwałych dane, które zostaną wprowadzone do programu mogą
zostać wykorzystane do wydruku kodów kreskowych i wywieszek do pomieszczeń. Dzięki temu
podczas procesu inwentaryzacji spis z natury można wygenerować przy pomocy czytnika kodów
kreskowych (czytając kody poszczególnych pomieszczeń i przedmiotów).
Kolejnym procesem, który występuje w programie jest wyliczenie (na podstawie
wprowadzonych danych) amortyzacji środków trwałych. Dzięki temu tworzona jest tabela
umorzeń, na podstawie której tworzone są zestawienia oraz Sprawozdanie F-03.
W przypadku pozostałych środków trwałych inwentaryzacja odbywa się w identyczny sposób
(jak w przypadku środków trwałych), pominięta jest funkcjonalność związana z amortyzacją.
51 | S t r o n a
8. Program Pożyczki Socjalne:
W programie Pożyczki Socjalne zapisywane są wypłacane świadczenia socjalne. Na podstawie
danych importowanych z systemu Płacowo – Kadrowego rejestruje się świadczenia, które są
następnie eksportowane do programu Płace (jeżeli mają zostać uwzględnione na listach wypłat). W
przypadku generowania pożyczek tworzony jest plan spłaty, który następnie można eksportować
do programu Płace (jako potrącenia). Spłacone raty pożyczek można importować z systemu
płacowego.
9. Program Sprawozdawczość:
52 | S t r o n a
W programie Sprawozdawczość przechowywane są wszystkie sprawozdania, które
generowane są w programach (Płace, FK, Dochody i Sumy Depozytowe). Sprawozdania te można
poprawiać, drukować i eksportować do pliku w celu wysyłania ich do innych jednostek.
W programie można również ręcznie generować sprawozdania oraz używać do tego celu
sprawozdań importowanych z pliku (z jednostek podrzędnych). Przesyłać między jednostkami
można również definicje (szablony) sprawozdań.
10. Program PZ:
Schematy planów tworzone są na podstawie umów, dodatków, wyliczonej wysługi, zmiany
stawek awansowych oraz gratyfikacji, które importowane są z systemu Płace/Kadry. Utworzone
schematy mogą być eksportowane do plików, dzięki czemu można je przesyłać między jednostkami
i importować z plików.
Dodatkowo istnieje w programie możliwość importowanie danych z list wynagrodzeń, dzięki
czemu sprawdzić można wykonanie planu na poszczególne miesiące.
53 | S t r o n a
4 Zabezpieczenie bazy danych
Bazy danych zintegrowanego systemu informatycznego pracują na bezpłatnym serwerze
Firebird SQL, który posiada wiele poziomów bezpieczeństwa. Na najbardziej zewnętrznym
poziomie logowanie do SQL jest bezpośrednio połączone z bezpieczeństwem zapewnionym przez
Windows. Kolejne poziomy posiadają mechanizmy określające prawa dostępu dla użytkowników,
które mogą być nadane dla określonych obiektów (tabele, rzędy, kolumny). Za każdym razem, gdy
polecenie SQL jest wysyłane do baz danych, musi być sprawdzona jego poprawność i to, czy
wysyłający polecenie ma do tego prawa. SQL umożliwia gromadzenie grup skomplikowanych
poleceń do późniejszego wywołania. Gromadzone procedury są zbiorami poleceń SQL
zawierającymi zapytania i operacje przetwarzania, gotowymi do wywołania w końcowej aplikacji.
Kolejnym zabezpieczeniem system użytkowników i uprawnień zastosowany w programach.
Dzięki temu każdy użytkownik posiada własnego użytkownika oraz hasło, którym loguje się do
programu. Uprawnienia pozwalają na ograniczenie dostępu do funkcji programu przez osoby
nieuprawnione.
W trakcie pracy systemów może okazać się, iż baza danych jest obszerna np. 200-300 MB. Jest
to związane z przyrastaniem baz danych SQL po aktualizacjach i innych operacjach na bazie, gdzie
baza SQL nie zwalnia nieużywanej części pliku. Po reorganizacji bazy wraca ona do normalnego
rozmiaru. Nie jest problemem również praca na bazie nie reorganizowanej lecz operacje dyskowe
mogą spowalniać (nawet nieznacznie) pracę z SQL. W celu przyśpieszenia działania baz danych
proponujemy aby kompaktowanie bazy odbywało się raz w tygodniu oraz po każdej aktualizacji
programu, kiedy program wyświetli informację o aktualizacji bazy.
W celu ochrony bazy danych przed nieprawidłowościami związanymi z kopiowaniem plików
bazy
proszę
o
wykonywanie
kopii
bezpieczeństwa
poniższymi
instrukcjami.
1. Backup bazy danych
C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\gbak.exe baza.fdb KOPIA.fbk -backup_database -verify
-ignore -garbage_collect -user sysdba –pass {HASŁO}
54 | S t r o n a
2. Odtworzenie bazy danych
C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\gbak.exe KOPIA.fbk baza.fdb -R -create_database verify -user SYSDBA -password {HASŁO}
gdzie:
baza.fdb - baza danych, która zostanie zarchiwizowana polecenie może mieć również składnię:
serwer:alias, lub serwer:ścieżka do bazy danych (FDB lub GDB)
KOPIA.fbk
-kopia
baza
danych,
która
zostanie
zarchiwizowana
kopia bazy danych zawiera wszystkie zapisy bazy danych.
Reorganizacja bazy danych wraz w wyczyszczeniem pustych i nieużywanych rekordów i
reindeksacją bazy będzie wyglądało następująco:
C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\gbak.exe baza.fdb KOPIA.fbk -backup_database -verify
-ignore
-garbage_collect
-user
sysdba
-pass
{HASŁO}
Xcopy KOPIA.fbk dysk:\ścieżka_backupu_bazy
C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\gbak.exe KOPIA.fbk baza.fdb -R -create_database verify -user SYSDBA -password {HASŁO}
Weryfikacja bazy danych:
C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\gfix.exe baza.fdb -validate −no_update -full -user
SYSDBA -password {HASŁO}
Powyższe instrukcje można umieścić w harmonogramie zadań WINDOWS (Cron Linux) i wykonywać
je np. po godzinach pracy jednostki. Czas reorganizacji to jedynie kilka minut, natomiast w czasie
testowania zauważyliśmy znaczny wzrost wydajności całego systemu.
Poniższa instrukcja służy do lepszego opanowania zadań i problemów jakie mogą wyniknąć w
czasie działań na bazie. Wszelkie działania powinny być konsultowane z naszymi pracownikami w
celu wyeliminowania niepotrzebnych problemów z odtwarzaniem baz danych.
Serwer Firebird SQL jest takim samym programem jak każdy inny program. Jedyne, co z całą
pewnością można powiedzieć o wszelkich programach to to, że zdarzają się w nich błędy. Serwer
55 | S t r o n a
Firebird SQL działa bardzo stabilnie (zwłaszcza pod kontrolą systemu operacyjnego Linux), ale
oczywiście może się zdarzyć, że jakiś błąd w kodzie serwera spowoduje uszkodzenie bazy danych.
Oczywiście są również inne potencjalne powody uszkodzenia bazy danych, na przykład częściowo
uszkodzona elektronika dysku, wirusy komputerowe, niepoprawne wyłączenie komputera lub po
prostu błędne działania osoby administrującej serwerem.
Jeżeli serwer Firebird SQL działa na serwerze, który jest zasilany przez zasilacz awaryjny (UPS),
system jest normalnie zamykany oraz administrator nie wykonuje opisanych dalej działań
mogących uszkodzić bazę danych to prawdopodobieństwo uszkodzenia bazy danych jest bardzo
małe.
Jest też szereg działań, których wykonanie może spowodować uszkodzenie bazy danych.
4.1
Kopiowanie pliku bazy danych
Jednym z częściej popełnianych błędów jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przez
kopiowanie pliku bazy danych — na przykład przy pomocy programu do zapisywania kopii plików z
dysku na streamer lub płyty CD/DVD itp. Takie działanie jest błędem z kilku powodów.
Najważniejszym powodem jest ryzyko uszkodzenia bazy danych. Programy kopiujące często na czas
kopiowania blokują dostęp innych programów do pliku lub jego części. Natomiast serwer Firebird
zakłada, że jest jedynym programem korzystającym z pliku bazy danych. Jeżeli cały lub część pliku
bazy danych zostanie zablokowana to serwer może nie działać poprawnie i w efekcie uszkodzić plik
bazy danych.
Jeżeli kopiujemy plik bazy danych podczas pracy użytkowników tej bazy to może się zdarzyć, że
uszkodzone zostaną zarówno oryginalny plik bazy danych oraz wykonywana kopia! NIGDY nie
kopiuj pliku bazy danych jeżeli nie masz pewności, że żaden użytkownik nie korzysta z tej bazy
danych!
Kopię bezpieczeństwa należy wykonywać przy pomocy programu GBAK (lub innego działającego
analogicznie programu). Podczas wykonywania kopii wykonywane jest również porządkowanie
bazy danych (garbage collection). Jeżeli kopia bezpieczeństwa jest wykonywana regularnie to
również regularnie baza jest porządkowana. Powoduje to stabilniejszą oraz szybszą pracę serwera i
aplikacji korzystających z tej bazy danych.
Plik powstały w wyniku działania programu GBAK można oczywiście swobodnie kopiować.
56 | S t r o n a
4.2
Używanie odtwarzanej bazy danych
Jeżeli podczas odtwarzania bazy danych pozwolimy użytkownikom na korzystanie z odtwarzanej
właśnie bazy to niemal na pewno odtworzona baza będzie uszkodzona!
Aby uniknąć takiego niebezpieczeństwa najlepiej odtwarzać bazę do pliku o innej nazwie i dopiero
po utworzeniu pliku skopiować go w docelowe miejsce lub zmienić nazwę na docelową. Jeżeli baza
jest odtwarzana przy pomocy standardowego programu GBAK to zamiast opcji −replace_database
lepiej używać opcję −create_database.
Powody sprzętowe
Powodem uszkodzenia bazy mogą być oczywiście wszelkiego rodzaju awarie sprzętu, a w
szczególności:
•
niespodziewany zanik zasilania gdy komputer nie ma zasilacza awaryjnego lub inny powód
niepoprawnego zakończenia pracy komputera,
•
błędne działanie dysku twardego, sterowników lub innych podzespołów komputera,
•
brak wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku gdy baza danych musi zostać
powiększona,
•
brak wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku dla plików roboczych tworzonych
podczas wykonywania niektórych działań.
Zgodnie z art.71 Ustawy o Rachunkowości na użytkowniku oprogramowania spoczywa obowiązek :
- systematycznego tworzenia kopii zapasowych danych na nośnikach magnetycznych;
- zapewnienie ochrony przed dostępem do programów;
- dobór ochrony zewnętrznej;
- stosowanie odpornych na zagrożenia nośników magnetycznych (CDROM).
57 | S t r o n a
Karta dopuszczenia do stosowania przez jednostkę nowych wersji
programu ALBIT FK
Numer
wersji
Data
emisji
Data
dopuszczenia
do stosowania
Podpis osoby
odpowiedzialnej
za dopuszczenie
programu
Uwagi
58 | S t r o n a
59 | S t r o n a
ALBIT Usługi Informatyczno Księgowe
Ksi
25-628 Kielce ul. Naruszewicza 38
FAX/TEL 041-368-02-44; 041-241-36-66; 041--344-50-35 GSM 662-246-800
www.albit.eu ; [email protected]
Analiza zgodności
ci programu
System finansowo-księgowy
finansowo
gowy FK7
którego autorem jest firma: ALBIT Usługi Informatyczno – Księgowe
Księ
ul. Naruszewicza 38, 25-628
25
Kielce
pod względem
dem wymogów ustawy o rachunkowości
rachunkowo ci z dnia 29.09.1994 r. z późn.
pó
zmianami
Dokumentacja programu
•
Dokumentacja spełnia wymogi wynikające
wynikaj
z art. 10
•
Dokumentacja spełnia wymogi wynikające
wynikaj
z art. 24
Księgi
gi i wydruki programu
•
Księgi
gi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 13
•
Księgi
gi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 14
•
Księgi
gi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 15
•
Księgi
gi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 18
•
Księgi
gi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 20
•
Księgi
gi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 23
•
Księgi
gi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 24
•
Księgi
gi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 25
Ochrona danych
•
Zasady ochrony danych spełniają
spełniaj wymogi wynikające z art. 71
•
Zasady ochrony danych spełniają
spełniaj wymogi wynikające z art. 72
•
Zasady ochrony danych spełniają
spełniaj wymogi wynikające z art. 73
Stwierdzam zgodność programu z wymogami ustawy o rachunkowości
rachunkowo ci z dnia 29 września
wrze
1994
roku przewidywanymi dla programów tego rodzaju.
60 | S t r o n a
Download