PYTANIA DO EGZAMINU KOŃCOWEGO KURSÓW NA STOPNIE

advertisement
PYTANIA DO EGZAMINU KOŃCOWEGO KURSÓW NA STOPNIE
RATOWNIKA I MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR
prowadzonych przez Instruktora wykładowcę WOPR nr 567
J.J. Rypniewskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Stopnie w ratownictwie wodnym
Podstawowe zadania WOPR
Uprawnienia WOPR, jako stowarzyszenia
Struktura WOPR
Podstawowe warunki prawidłowej lokalizacji kąpieliska
W jakiej odległości od siebie powinny być rozmieszczone na kąpielisku koła
ratunkowe?
Definicja pływalni
Definicja basenu (niecki basenowej)
Definicja kąpieliska zorganizowanego
Definicja kąpieliska prowizorycznego
Na czym polega odpowiedzialność dyscyplinarna ratownika WOPR
Na czym polega odpowiedzialność cywilna ratownika WOPR
Podstawowe obowiązki ratownika
Uprawnienia młodszego ratownika
Kiedy ratownik WOPR wykonuje czynności zawodowe bez odpowiednich
uprawnień?
Warunki kąpieli grup zorganizowanych
Wyposażenie pływalni w sprzęt ratowniczy
Wyposażenie kąpieliska zorganizowanego w sprzęt ratowniczy
Wyposażenie kąpieliska prowizorycznego w sprzęt ratowniczy
Wyposażenie stanowiska ratowniczego
Wyposażenie łodzi ratowniczych
Akcja ratownicza na rzekach o silnym prądzie
Akcja ratownicza w miejscach bagnistych
Akcja ratownicza w wypadkach załamania się lodu
Jakie obszary powinny być objęte zakazami kąpieli i jak się je oznacza
Narysuj przekrój dna morskiego w strefie falowania i przyboju. Zaznacz
charakterystyczne elementy
Narysuj przekrój dna morskiego w okolicy ostróg. Zaznacz charakterystyczne
elementy
Minimalne składowe treści regulaminu kąpieliska lub pływalni
Postępowanie w wypadku napłynięcia na strefę wirów
Kiedy wywiesza się czerwona flagę i co ona oznacza?
Minimalne normy zatrudnienia ratowników na pływalniach, kąpieliskach
śródlądowych i morskich
Gdzie mierzymy temperaturę wody na kąpieliskach śródlądowych, a gdzie na
morskich
Postępowanie w wypadku napłynięcia na wodorosty
Narysuj kąpielisko, oznacz strefy głębokości oraz pozostałe elementy
Przyczyny i okoliczności tonięcia
Jakie są przepisowe i zwyczajowe sygnały wzywania pomocy na wodach
śródlądowych i morskich
Podstawowe zasady racjonalnej organizacji akcji ratowniczej
Wymień i narysuj lub opisz metody przeszukiwania dna
Wymień czynniki akcji ratowniczej
Jakie trzy elementy należy wziąć pod uwagę zapewniając bezpieczeństwo na
miejscu zdarzenia?
Wymień strefy działań ratowniczych
Scharakteryzuj działania w strefie zagrożenia
Scharakteryzuj działania w strefie potencjalnego zagrożenia
44.
45.
46.
47.
48.
48.
49.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Scharakteryzuj działania w strefie filtracji
Scharakteryzuj działania w strefie udzielania pomocy
Jakie zjawiska meteorologiczne zapowiadają pochmurna i wietrzną pogodę?
Jakie zjawiska meteorologiczne zapowiadają pogodę bezdeszczową z
umiarkowanymi wiatrami?
Jakie zjawiska meteorologiczne zapowiadają silne wiatry?
Opisać wpływ wiatru na wygląd morza oraz lądu przy sile wiatru 5 stopni w skali
Beauforta
Podaj definicję grupy zorganizowanej i jej maksymalną liczebność na jednego
prowadzącego zajęcia
Kto zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo prowadzić zorganizowane
zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej na pływalni
i kąpielisku
Jakie dokumenty powinien otrzymać ratownik od pracodawcy przy podejmowaniu
pracy
Kolejność udzielania pomocy w przypadku zbiorowego tonięcia
W jaki sposób, zgodnie z przepisami, powinien odbywać się ruch jednostek
pływających w rejonie
oznakowanych kąpielisk
Źródła przepisów regulujące zasady bezpieczeństwa nad wodą
Kto zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo kontrolować pracę kąpieliska,
pływalni i
ratowników
Podstawowe zasady prowadzenia Dziennika pracy ratowników
Zasady bezpiecznej kąpieli (prewencja)
Zasady postępowania przy udzielaniu pomocy wywróconej jednostce pływającej
Co to są prądy rozrywające, jakie niebezpieczeństwa są z nimi związane, jakie są
zasady zachowania
przy ich wystąpieniu
Co to jest ewakuacja i kiedy ją można przeprowadzić
Okresy tonięcia
Podaj definicję utonięcia
Podaj definicje tonięcia
Podaj definicję utopienia
Podstawowe zasady współpracy ze śmigłowcem ratowniczym
Opisz fizyczny mechanizm oddychania
Co badamy (w kolejności) oceniając podstawowe funkcje życiowe
poszkodowanego?
Kiedy można przerwać rozpoczęte zabiegi reanimacyjne?
Czym może być spowodowana mechaniczna niedrożność układu oddechowego?
Jak postępujemy z poszkodowanym, który ma zachowaną przytomność?
Najczęstsze błędy przy sztucznym oddychaniu
Co świadczy o drożności dróg oddechowych i w jaki sposób należy to ocenić?
Podaj definicję resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Opisz charakterystyczne elementy patomechanizmu utonięcia w wodzie słodkiej
Postępowanie przy omdleniach u dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób
starszych
Jak postępujemy z poszkodowanym nieprzytomnym z zachowaną akcją
oddechową i krążeniem?
Proces umierania człowieka – narysować lub opisać etapy
Etapy udzielania pierwszej pomocy
Jakie czynności wykonujemy (w kolejności) przy oczyszczaniu jamy ustnej z ciał
obcych?
Opisz charakterystyczne elementy patomechanizmu utonięcia w wodzie słonej
Jakie informacje musi zawierać telefoniczne zgłoszenie wezwania pomocy?
Elementy łańcucha ratunkowego
Najczęstsze błędy przy pośrednim masażu serca
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Jakie czynności wykonujemy (w kolejności) przy przywracania drożności dróg
oddechowych?
Ile mililitrów wynosi przeciętnie objętość swobodnego wdechu (objętość
oddechowa), a jaką objętość
wdechową (w mililitrach) wykorzystujemy przy sztucznym oddychaniu ?
Jakie elementy należy uwzględnić przy ocenie sytuacji na miejscu wypadku?
Podaj numer telefonu alarmowego WOPR
Główne cele udzielania pierwszej pomocy
Kiedy można nie podjąć zabiegów reanimacyjnych
W jaki sposób osoby nie posiadające przeszkolenia medycznego (ratownicy
niemedyczni) powinny poszukiwać u poszkodowanego oznak zachowanego
krążenia?
Jakie są symptomy prawidłowo i efektywnie prowadzonej akcji reanimacyjnej?
Na czym polega pierwsza pomoc przedlekarska?
Przyczyny wywołujące wstrząs
Objawy wstrząsu krwotocznego
Objawy wstrząsu kardiogennego
Objawy wstrząsu anafilaktycznego
Postępowanie we wstrząsie krwotocznym
Postępowanie we wstrząsie kardiogennym
Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym
Podział złamań
Objawy złamań
Postępowanie w przypadku złamań otwartych
Postępowanie w przypadku złamań zamkniętych
Postępowanie w przypadku podejrzenia złamania kości miednicy
Postępowanie w przypadku podejrzenia złamania żeber
Postępowanie w przypadku złamania żuchwy
Postępowanie przy zranieniach otwartych
Postępowanie przy zranieniach zamkniętych
Postępowanie przy amputacji
Ogólne objawy krwotoku wewnętrznego
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu krwotoku do jamy czaszki
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu krwotoku do przewodu pokarmowego
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu krwotoku do jamy brzusznej
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu krwotoku do jamy płucnej
Postępowanie w przypadku krwotoku z nosa
Postępowanie w przypadku krwotoku z kończyn
Postępowanie w przypadku napadu drgawek gorączkowych
Na czym polega hipotermia?
Objawy oraz postępowanie przy hipotermii 1 stopnia
Objawy oraz postępowanie przy hipotermii 2 stopnia
Objawy oraz postępowanie przy hipotermii 3 stopnia
Postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym lub piorunem
Objawy oraz postępowanie przy oparzeniach termicznych 1 stopnia
Objawy oraz postępowanie przy oparzeniach termicznych 2 stopnia
Objawy oraz postępowanie przy oparzeniach termicznych 3 stopnia
Opisać metodę dziewiątek w określeniu powierzchni oparzeń u dorosłych
Opisać metodę dziesiątek w określeniu powierzchni oparzeń u dzieci
Kiedy konieczne jest wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej do
poparzonego?
Postępowanie w zewnętrznych oparzeniach chemicznych
Objawy oraz postępowanie w wewnętrznych oparzeniach chemicznych
Objawy oraz postępowanie przy odmrożeniach 1 stopnia
Objawy oraz postępowanie przy odmrożeniach 2 stopnia
Objawy oraz postępowanie przy odmrożeniach 3 stopnia
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu ataku cukrzycowego
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
171.
172.
173.
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu ataku astmy
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu ataku padaczki
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu uszkodzenia kręgosłupa
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu uszkodzenia miednicy
Objawy oraz postępowanie przy uszkodzeniu twarzoczaszki
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu ugryzienia przez zwierzę jadowite
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu urazu czaszkowo mózgowego
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu zawału serca
Objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu udaru cieplnego
Kiedy pomimo wyraźnych objawów wstrząsu nie stosujemy u poszkodowanego
ułożenia w pozycji przeciwwstrząsowej?
Na czym polega zasada Pota przy unieruchamianiu złamań?
Jak postępujemy z ciałem obcym w ranie?
W którym miejscu wykonujemy ucisk przy pośrednim masażu serca u osoby
dorosłej, dziecka, niemowlęcia?
Jak głęboki powinien być ucisk klatki piersiowej przy pośrednim masażu serca u
osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia?
Z jaką częstotliwością na min. wykonujemy ucisk klatki piersiowej przy pośrednim
masażu serca u osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia?
Po jakim czasie (lub ilości cykli) badamy objawy krążenia i oddychania przy
resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia?
Kiedy wzywamy pomoc do poszkodowanego nieurazowego (osoby dorosłej,
dziecka, niemowlęcia)?
Kiedy wzywamy pomoc do poszkodowanego z podejrzeniem urazu (osoby
dorosłej, dziecka, niemowlęcia)?
Jaką metodę sztucznego oddychania stosujemy u osoby dorosłej, dziecka,
niemowlęcia?
W jaki sposób udrażniamy górne drogi oddechowe przy podejrzeniu urazu
kręgosłupa?
Ile pełnych cykli RKO wykonujemy na min. u osoby dorosłej, dziecka,
niemowlęcia?
W jaki sposób układamy poszkodowanego z podejrzeniem urazu żeber?
W jaki sposób układamy poszkodowanego z podejrzeniem urazu brzucha?
W jaki sposób układamy poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa?
W jaki sposób układamy poszkodowanego z podejrzeniem urazu miednicy
W jaki sposób układamy poszkodowanego z urazem twarzoczaszki
W jaki sposób układamy poszkodowanego z urazem głowy
W jaki sposób wykonuje się opatrunek uciskowy?
Kiedy stosujemy opaskę uciskową i jak postępujemy po jej założeniu?
Jak długo poszkodowany może leżeć na jednym boku przy zastosowaniu pozycji
bocznej ustalonej?
Omów mechanizm działania pośredniego masażu serca (jak w sztuczny sposób
wymuszany jest obieg krwi?)
Jaka jest różnica w działaniu opaski uciskowej i opatrunku uciskowego?
Jakie są zasady postępowania z poszkodowanym z otwartym urazem brzucha?
Wymień niebezpieczeństwa związane z powstaniem oparzenia. Jak możemy im
przeciwdziałać?
Wymień czynniki pogłębiające wstrząs. Czy możemy im przeciwdziałać? Jeśli tak,
to w jaki sposób?
Pierwsza pomoc przy zatruciach drogami pokarmowymi
Kiedy nie układamy poszkodowanego nieprzytomnego z zachowanym krążeniem i
oddechem w pozycji bocznej ustalonej?
Jakie czynności powinien wykonać ratownik, jeśli wykonanie skutecznego wdechu
natrafia na trudności?
Jaki jest prawidłowy stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów przy akcji
prowadzonej przez jednego lub dwóch ratowników u osoby dorosłej, dziecka,
niemowlęcia?
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
218.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
Jakie błędy mogą doprowadzić do wdmuchnięcia powietrza do żołądka?
Jakich sposobów użyjesz, aby sprawdzić przytomność poszkodowanego?
Jaki jest główny cel prowadzenia zabiegów RKO przez osoby bez przygotowania
medycznego?
Przyczyny wystąpienia napadów drgawkowych
Gdzie sprawdzamy tętno u osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia?
Jakie elementy składają się na pojęcie odruchów życiowych u poszkodowanego
W jaki sposób sprawdzamy objawy akcji oddechowej u poszkodowanego?
Kiedy poszkodowanego uznajemy za urazowego
Podaj wyjątki od reguły zakazu podawania poszkodowanemu jakichkolwiek leków
Podaj wyjątki od reguły nie usuwania ciał obcych z rany
Kiedy uznajemy kończynę za amputowaną
Kiedy w zatruciach nie dążymy do wywołania wymiotów i dlaczego
Postępowanie w przypadku podejrzenia odmy opłucnowej zamkniętej
Postępowanie w przypadku odmy opłucnowej otwartej
Kiedy nie używamy do dezynfekcji rany wody utlenionej i dlaczego
Postępowanie przy zakrztuszeniu u osoby dorosłej przytomnej
Postępowanie przy zakrztuszeniu u osoby dorosłej nieprzytomnej
Postępowanie przy zakrztuszeniu u niemowlęcia
Przedziały wiekowe w określeniu niemowlę, dziecko, osoba dorosła
Na czym polega zapewnienie komfortu termicznego poszkodowanemu
Jakie są cele zapewnienia komfortu psychicznego poszkodowanemu
Podstawowe zasady niesienia psychologicznego wsparcia poszkodowanemu
Scharakteryzuj możliwe zachowania poszkodowanych w zagrażających im
sytuacjach
Niesienie pomocy osobie mającej problemy ze słuchem i mową
Co to jest materiał potencjalnie zakaźny
Indywidualne środki ochrony przed materiałami potencjalnie zakaźnymi
Zasady postępowania przy użyciu rękawiczek ochronnych jednorazowego użytku
Podstawowe zasady postępowania w profilaktyce przeciwzakażeniowej
U jakich poszkodowanych należy podejrzewać uraz czaszkowo-mózgowy
Kiedy należy wezwać pogotowie ratunkowe przy napadzie drgawkowym
Rodzaje ekspozycji na materiał zakaźny
Postępowanie w przypadku ekspozycji skóry i błon śluzowych na materiał zakaźny
Zasady stosowania szyn Kramera
Na czym polega defibrylacja elektryczna i kiedy się ją wykonuje
Zasady i metody unieruchomień prowizorycznych kończyn
Zasady wykonywania naciągu kończyny z pozycji patologicznej
Podstawowe zadania opatrunku
Podstawowe wymagania dla opatrunku
Jakie są wskazania do zmiany lub dołożenia opatrunku
Rodzaje opatrunków
Jakie następcze obrażenia mogą być spowodowane wystąpieniem drgawek
W jakich sytuacjach należy podejrzewać uraz kręgosłupa
Jakich zasad należy przestrzegać przy konieczności przemieszczenia
poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jeśli nie ma sztywnego środka
ewakuacji
Podaj definicję zdarzenia masowego
Podział poszkodowanych w zdarzeniu masowym na grupy w zależności od
priorytetów działań medycznych
Zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
Postępowanie z ofiarami wypadku drogowego
Na czym polega zasada jednej deski
Jakie są wskazania do założenia kołnierza ortopedycznego
Odmienność postępowania reanimacyjnego u kobiety ciężarnej
Odmienność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy podejrzeniu
wypadku nurkowego
226.
Na czym polega defibrylacja mechaniczna i kiedy się ją wykonuje
KONIEC CZĘŚCI I
Instruktorem prowadzącym na kursach jest Jarosław Jerzy Rypniewski,
Instruktor wykładowca WOPR nr 567, Instruktor Motorowodny PZMWiNW nr 492 (m.st.m),
Instruktor Żeglarstwa PŻŻ nr 2439 (j.st.m), Instruktor Rekreacji nr 72 - specjalność sporty
wodne,
płetwonurek CMAS, psycholog, pedagog, Prezes Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD
WODĄ,
Wiceprezes ds Szkolenia Sopockiego WOPR, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Ratowników Wodnych, Kierownik Grupy Ratownictwa
Specjalistycznego,
Instruktor BLS i AED
Download