vi procedura dotyczy sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza

advertisement
VIPROCEDURA
DOTYCZYSYTUACJI,GDYDOPRZEDSZKOLA
UCZĘSZCZADZIECKOPRZEWLEKLECHORE
1. Obowiązkidyrektora:
1) pozyskać od rodziców/opiekunów prawnych dziecka szczegółowe informacje na temat
chorobyorazwynikającychzniejograniczeńwfunkcjonowaniu;
2) zobowiązać nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, m.in. poprzez analizę
publikacjizserii„Onesąwśródnas";
3) zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola
w zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz wsytuacji zaostrzenia
objawówczyatakuchoroby;
4) w porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola
opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego dziecka, zarówno
nacodzień,jakiwprzypadkuzaostrzeniaobjawówczyatakuchoroby.Procedurytemogą
uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu
pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp.
Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi tego
dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników przedszkola do bezwzględnego ich
stosowania;
5) wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu dostosować formy
pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości
psychofizycznych tego dziecka, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologicznopedagogicznej;
6) podjąć starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej
naduczniami.
2. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić
dzieckuprzewleklechoremukorzystaniezedukacjiprzedszkolnej.
3. Zgodęnapodawanielekówdzieckumożewyrazićnauczyciel,któryodbyłszkoleniewewnętrzne
zzakresupostępowaniazdzieckiemprzewleklechorymwprzedszkolu.
4. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać
następującychzasad:
a) zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia
lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki
oraznazwieleku,sposobieiokresiejegodawkowania,
b) wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego imiennego upoważnienia:
dokontrolicukruwekrwiudzieckachoregonacukrzycę,lubpodawanialekówwziewnych
naastmę,
c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedłożyć dokumentację medyczną dziecka
orazupoważnienierodziców/opiekunówprawnych,
d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych,
dyrektorwyznaczaspośródpracowników,zaichzgodą,osobydo podawania leku dziecku
zktórychjednapodajelekiodnotowujetenfaktw rejestrze podawanych leków poprzez
zapisanieimieniainazwiskadziecka,nazwy podanego leku, daty i godziny podania dawki,
adruganadzorujew/wczynności:obydwiewyznaczoneosobyzobowiązanesąpotwierdzić
fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych
podpisówpodsporządzonymrejestrem.
5. Lekprzekazanyprzezrodzicadoprzedszkolajestprzechowywanywszafiezamykanejnaklucz
wskazanejprzezdyrektoraprzedszkola.
6. Nauczyciel upoważniony do podawania leku wraz z osobą nadzorującą podawanie leku
każdorazowo zaraz po podaniu leku umieszczają go w wyznaczonym przez dyrektora miejscu
zabezpieczającprzeddostępemprzezosobynieupoważnione.
7. Kluczedoszafysąprzechowywanewmiejscuwyznaczonymprzezdyrektoraprzedszkola.
8. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek napisać dokładną instrukcję dotyczącą sposobu
podawania leku oraz dołączyć do dokumentacji ulotkę od leku i przekazać dyrektorowi
przedszkola.
9. Delegowanie przez rodziców/opiekunów prawnych uprawnień do wykonywania czynności
związanych z podawaniem leku dziecku przewlekle choremu i opieką nad tym dzieckiem
oraz zgoda pracownika przedszkola, punktu przedszkolnego i zobowiązanie do sprawowania
opiekiwinnymiećformęumowypisemnejpomiędzyrodzicami/opiekunamiprawnymidziecka
przewleklechorego,anauczycielem,nauczycielami.
Zapoznałam się z treścią VI Procedury dotyczącej sytuacji, gdy do przedszkola
uczęszczadzieckoprzewleklechore,obowiązującawNiepublicznychPrzedszkolach
FundacjiFamilijnyPoznań–PrzedszkoleGalileo.
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
6. .........................................
7. .........................................
8. .........................................
9. .........................................
10. .........................................
11. .........................................
12. .........................................
13. .........................................
14. .........................................
15. .........................................
16. .........................................
17. .........................................
18. .........................................
19. .........................................
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards