PROCEDURA PODANIA LEKU

advertisement
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI PODAWANIA
LEKU DZIECKU PRZEWLEKLE CHOREMU UCZĘSZCZAJĄCEMU DO
PRZEDSZKOLA
1.



Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.
674 ze zm.),
Statut Przedszkola nr 8 w Nysie.
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez
nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.
2. Definicja
,,Choroba przewlekła to proces patologiczny trwający ponad 4 tygodnie, cechujący się
brakiem nasilonych objawów chorobowych. W przebiegu chorób przewlekłych mogą
nastąpić zaostrzenia objawów, zmniejszenie się ich lub czasowe ustąpienie”.
3. Cele procedury
Zasady postępowania pracowników przedszkola, które mają zapewnić ochronę
zdrowia dziecka przewlekle chorego podczas jego pobytu w przedszkolu.
4. Zakres
Dokument reguluje zasady bezpiecznego pobytu dziecka przewlekle chorego w
przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki
pracowników przedszkola oraz rodziców w stosunku do dziecka.
5. Osoby odpowiedzialne
Dyrektor
Nauczyciele
Pracownicy niepedagogiczni
Rodzice
6. Opis działania
1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby
umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel/pracownik
niepedagogiczny, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle
chorym w przedszkolu.
3. Jeśli nauczyciel/ pracownik niepedagogiczny wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków
w przedszkolu, należy:
a) zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego
zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków
na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,
b) wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do podawania
leku przez nauczyciela / pracownika niepedagogicznego dziecku przewlekle choremu
na terenie przedszkola
c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz
upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,
d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów
prawnych dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, osobę do
podawania leku dziecku. Osoba ta podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze
podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego
leku, daty i godziny podania oraz dawki, czytelnie się podpisując.
UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ
PRZEWLEKŁĄ
Ja, niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)
Upoważniam Panią………………………………………………………………….............................
(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika)
Do podawania leku
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)
Mojemu dziecku…………………………………………………………………………………
Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania
leku.
……………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)
Nysa,……………......
ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE
LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Ja, niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika)
Wyrażam zgodę na podanie dziecku
…………………………………………………………………...............................................
(imię i nazwisko dziecka)
leku
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………………
…….
(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres podawania)
Oświadczam, że zostałam poinformowana o sposobie podania leku/ wykonania czynności
medycznej.
…………………………………………………...
(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika przedszkola)
Nysa, dn. ………………………..……….
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards