Grzegorz Opala

advertisement
Starzenie się społeczeństwa,
prognozy demograficzne
epidemiologia choroby Alzheimera
rekomendacje wynikające z polskiej
prezydencji
GRZEGORZ OPALA
Starzenie się społeczeństwa
Prognozy demograficzne
Epidemiologia choroby Alzheimera
Rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji
1998
AGEQUAKE
“We are in the midst of silent revolution
that extends well beyond demographic, with
major economic, social, cultural, psychological
and spiritual implications”
Kofi Annan
General Secretary of UN
International Year of Elderly People 1.10.1998
STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA
Zmiany demograficzne w XX wieku
W minionym 50-cioleciu
• oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wzrosła o około 20 lat
osiągając 66 lat
obecnie
• W UE każdego roku liczba mieszkańców powyżej 60 lat wzrasta o 2 mln
• największy przyrost ma miejsce w najstarszej grupie, powyżej 80 r. ż.
• 80-ciolatkowie stanowią już 4% ogólnej populacji, a w 2060 będzie 12%
2013
STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA
Japonia jest obecnie jedynym
krajem w którym populacja w
wieku podeszłym i starczym
przekroczyła 30% ogólnej
populacji
•
ale
• około 2050 roku, populacja
64 państw w tym większość
państw europejskich, osiągnie
podobne proporcje
Photo: ALAMY
STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA
Wraz z
• rosnącą średnią długością życia
• malejącym przyrostem naturalnym (obecny poziom dzietności w Polsce
wynosi 1,3 potrzeba 2,1 dla utrzymania populacji)
mieszkańcy Europy są już starsi od jakiegokolwiek
innego większego regionu na świecie
• ta różnica będzie się pogłębiać.
Starzenie się społeczeństwa - Europa
Oczekiwana długość życia rośnie o około 2-3 miesiące każdego roku.
W 2009 roku wynosiła:
w UE
w Polsce
Hiszpanie, Francuzi,
Włosi i Szwedzi
dla kobiet
82,4 lata,
80,9 lat
ponad 85 lat
dla mężczyzn
76,4.
72,4.
ponad 80 lat
Raport Komisji Europejskiej i Eurostatu, opublikowany 1 kwietnia 2011 r
STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA
W Polsce
populacja powyżej 65 r.ż. liczy 4 850 000 (13%)
• wg standardów demograficznych
populacja Polski już osiągnęła etap starości demograficznej
M. Rószkiewicz, Psychogeriatria Polska 2006,3(1);1-10
Starzenie się społeczeństwa
Prognozy demograficzne
Epidemiologia choroby Alzheimera
Rekomendacje wynikające z polskiej
prezydencji
Prognozy demograficzne na świecie
• Zgodnie z prognozami liczebność najstarszej populacji
będzie zwiększać się o ponad 200 milionów co 10 lat,
– przekroczy jeden miliard w tej dekadzie
– by wzrastając w kolejnych latach osiągnąć
dwa ! miliardy w 2050 roku
• Liczba stulatków ma świecie wzrośnie
– z 316,600 in 2011
– do 3.2 million in 2050.
ONZ raport 2012
Prognozy demograficzne (Wielka Brytania)
W Wielkiej Brytanii przewiduje się, że
• liczba stulatków przekroczy pół miliona
około 2066 roku
• jedna trzecia dzieci urodzonych w 2012 roku
będzie świętowała swoje 100-tne urodziny
British Government Statistics
Prognozy demograficzne (Polska)
Populacja powyżej 65 r.ż. liczy 4 850 000 (13%)
• do 2030 roku
- populacja >65 powiększy się o
i będzie stanowiła około
3,61 mln
8,5 miliona (23%)
- nastąpi wzrost przeciętnego trwania życia
mężczyźni
kobiety
o 7,2 lat
o 4,5 roku
do 77,6 lat
do 83,4 lat
• liczba 75-latków wzrośnie w naszym kraju o blisko 2 miliony
•
M. Rószkiewicz, Psychogeriatria Polska 2006,3(1);1-10
Zdrowie Publiczne 2013 NIZP PZH Raport "Sytuacja zdrowotna ludności polskiej i jej uwarunkowania"
Prognozy demograficzne (Polska)
populacja 60+
• Populacja osób starszych systematycznie rośnie
- w 2010 r. populacja 60+ stanowiła 19,7 %.
• Przekroczenie 12 % przez populację 60 + jest wyznacznikiem
przekroczenia progu demograficznej starości .
• Polska należy do krajów o zaawansowanym procesie
demograficznego starzenia się.
Prognozy demograficzne (Polska)
populacja 60+
W 2035 r.
• odsetek ludności w wieku 60+ wyniesie 30 %
• mediana wieku (parametr wyznaczający granicę wieku, którą połowa
populacji przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła)
ulegnie podwyższeniu z 38 lat w 2010 r. do 47,9 lat.
Prognozy demograficzne
STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA STANOWI JUŻ DZIŚ TYKAJĄCĄ BOMBĘ
• Zgodnie z najnowszym (2012) raportem ONZ ,
– liczba ludzi powyżej 60 roku życia przekroczy
miliard jeszcze w ciągu tej dekady.
• Świat potrzebuje pilnych działań by rozwiązać problemy
związane z następstwami szybko starzejącej się populacji
Report ONZ 2012
Starzenie się społeczeństwa
Prognozy demograficzne
Epidemiologia choroby Alzheimera
Rekomendacje wynikające z polskiej
prezydencji
Epidemiologia choroby Alzheimera
prognozy demograficzne a choroby mózgu w
wieku podeszłym
• Choroby mózgu w wieku podeszłym – ch. Alzheimera
– wiek czynnikiem ryzyka
• Aktualnie na świecie żyje
ponad 70 milionów ludzi liczących powyżej 80 lat
• Ocenia się, że do 2050 roku ich liczba
wzrośnie 5-ciokrotnie
350 milionów !
CHOROBY MÓZGU W EUROPIE
W krajach UE gwałtownie rośnie liczba Europejczyków
cierpiących na choroby mózgu
(obliczenia uwzględniają 12 chorób mózgu)
• w 2005
127 milionów
• w 2010
299 milionów
leczonych z powodu chorób mózgu
European Brain Council – 2005 Eur. Neuropsych.(2011) 21, 718-779
Epidemiologia choroby Alzheimera
• w przypadku przewlekłej nieuleczalnej choroby
- liczba przybywających z każdym rokiem chorych i
- coraz dłuższy czas ich przeżycia
zwiększają rozpowszechnienie czyli liczbę chorych w ogóle.
• Ponieważ ch. Alzheimera jest nierozerwalnie związana z wiekiem, to
- wzrost liczebności starszych grup wiekowych w populacji będzie
nieuchronnie prowadził do wzrostu jej rozpowszechnienia
• Będzie to prowadzić do coraz to większych kosztów społecznych w
szerokim tego słowa znaczeniu.
Epidemiologia choroby Alzheimera
otępienia
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
• Częstość występowania otępień wzrasta od 65 roku życia
dwukrotnie co 5 lat.
W przedziale wieku :
65 – 70 = 5%
70 – 75 = 10%
75 – 80 = 20%
80 – 85 = 40% ?
• ch. Alzheimera - w Polsce ok. 200.000 osób
Występowanie w Europie (2004)
4 886 252
Roczny koszt
55 175 000 000 Euro
wg EBC
Epidemiologia choroby Alzheimera
występowanie i koszty otępień w Europie (Euro PPP million*)
Otępienie
liczba
przypadków
koszt
jednostkowy
koszt
całkowity
(mld)
2004
4,9 mln
11,292
55,175
2010
6,3 mln
16,584
105,163
(European Brain Council 2004 - 2010)
Epidemiologia choroby Alzheimera
• W grupie chorób związanych z wiekiem ogromny problem
stanowią ch. Alzheimera i inne otępienia.
• Zdaniem Ferri i wsp. liczba osób z otępieniem w populacji 60+
w Europie Zachodniej wzrośnie
z 4,9 mln w 2001 r. do 9,9 mln w 2040 r.
Epidemiologia choroby Alzheimera
Starzenie się społeczeństwa
Prognozy demograficzne
Epidemiologia choroby Alzheimera
Rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji
CHOROBY MÓZGU W EUROPIE
• Szybko wzrastająca liczba ludzi starszych w Europie powoduje
odpowiednio wzrost liczby chorób mózgu
• Jest bardzo ważne by wyciągać wnioski ze znanych już wyników
badań wskazujących na konsekwencje prowadzące do
– ogromnego wzrostu obciążeń ekonomicznych państwa
– wpływu na narodowe systemy zdrowia
– wpływu chorób mózgu na koszty całkowite ochrony zdrowia
European Brain Council – (2005) Eur. Neuropsych.(2011) 21, 718-779
Najważniejszy wniosek z badań z 2010 roku
– koszty całkowite chorób mózgu gwałtownie rosną
(Eur. Neuropsych.(2011) 21, 718-779)
• W 2004 koszty chorób mózgu w Europie osiągnęły
386 miliardów Euro = 829 Euro na 1 mieszkańca Europy
• W 2010 koszty chorób mózgu w Europie osiągnęły kwotę
798 miliardów Euro = 1550 Euro na 1 mieszkańca Europy
• Dane nie uwzględniają rzadziej występujących chorób mózgu
Rzeczywiste koszty chorób mózgu są znacznie wyższe
Eur. Neuropsych.(2011) 21, 718-779
Porównanie kosztów chorób mózgu do innych
głównych chorób
• Koszty chorób mózgu są wyższe niż koszty chorób
sercowo naczyniowych, nowotworów i cukrzycy
razem wziętych
• To musi mieć swoje konsekwencje w odniesieniu do
badań naukowych,
opieki zdrowotnej,
nauczania medycyny i
badań nad nowymi lekami
ZAMIAST PODSUMOWANIA
KOSZTY I ZYSKI
•
Nawet niewielkie - o 6 miesięcy - opóźnienie początku objawów
choroby Alzheimera zmniejszyłoby liczbę chorych
po 10 latach o 100 000,
a po 50 latach o 380 000.
• To względnie niewielkie opóźnienie dawałoby roczne oszczędności
–około 4,7 miliarda $, po 10 latach i
–18 miliardów po 50 latach.
Brookmeyer R,at all: Projections of Alzheimer’s disease in the United States and the public health impact of delaying
disease onset. Am J Public Health 1998;88:1337-1342.
Choroby mózgu
priorytet polskiej prezydencji w UE
Pierwszy Europejski Dzień Mózgu.
Starzenie się, Udar Mózgu i Choroba Alzheimera
– Poszukiwanie Innowacyjnych Rozwiązań
Warszawa 18 listopad 2011
Uczestnicy Konferencji podkreślają, że:
• koniecznym jest zapewnienie obywatelom Europy warunków do
starzenia się z godnością, w tym
– jak najlepszego rozwiązywania problemów etycznych związanych z chorobami
mózgu, jak również
– przestrzegania zasad Europejskiej Karty Praw Podstawowych w szczególności
zapisów rozdziału I dotyczącego godności;
• złożoność opieki nad starszym pacjentem wymaga
interdyscyplinarnego, profesjonalnego i wielosektorowego
podejścia oraz integracji sektorów zdrowia, nauki i polityki
społecznej;
• istotnym elementem opieki nad starszym pacjentem jest ochrona
prawna i respektowanie ich praw
• inicjatywy na rzecz rozwoju i finansowania badań mózgu pozostają
ciągle zbyt mało skuteczne;
Uczestnicy Konferencji przypominają, że:
• Europa stoi przed ogromnym wyzwaniem dla krajowych
polityk zdrowotnych w związku z prognozami
demograficznymi, które przewidują podwojenie ludności UE
w wieku powyżej 65 lat pomiędzy rokiem 1995 a 2050
– 30% ludności UE, czyli 135 milionów ludzi ukończy 65 lat w 2050 r.
• szacuje się, iż na chorobę Alzheimera i inne otępienia cierpi
w Europie około 7 mln osób, a do 2020 r. liczba ta
prawdopodobnie ulegnie podwojeniu
– choroby neurodegeneracyjne będą stanowić poważne i rosnące
obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej w Europie, w tym dla
opieki nieinstytucjonalnej oraz placówek opieki długoterminowej;
Konkluzje
•
należy doprowadzić do priorytetyzacji chorób mózgu wieku
podeszłego w celu poprawienia jakości dostępu tej
populacji do opieki i leczenia,
•
działania te powinny pomóc w planowaniu potrzeb w
zakresie opieki i wsparcia dla chorych i ich opiekunów i
ułatwić przewidywanie wpływu na sytuację finansową
systemów zdrowotnych i społecznych
•
konieczne jest zapewnienie stabilności świadczeń
zdrowotnych z budżetów państw oraz ze środków
pomocowych UE, które powinny być wykorzystywane w
celu lepszego finansowania badań naukowych;
Konkluzje
Postulujemy aby rok 2014 ogłosiła Rada
Europy Europejskim Rokiem Mózgu
CHOROBY MÓZGU W WIEKU PODESZŁYM
Download