3. Przewidywane efekty ekologiczne

advertisement
Załącznik do Uchwały Nr 496 /XLIV/09
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 11 września 2009 r.
42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5
tel. (032) 285-70-13
fax (032) 284-84-36
e-mail: [email protected]
Inwestor:
Gmina Lubliniec
ul. Paderewskiego 5
42-700 LUBLINIEC
Temat opracowania:
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
DLA GMINY LUBLINIEC
ANEKS
Justyna GRUS
Zespół wykonawczy:
Marcin TRZEPIZUR
Przy współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta
Data opracowania: wrzesień 2009 r.
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY LUBLINIEC - ANEKS
Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.
2
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY LUBLINIEC - ANEKS
Spis treści:
1. WPROWADZENIE .................................................................................................................................................. 3
2. ZAKRES i termin wykonania PRAC ....................................................................................................................... 4
3. Przewidywane efekty ekologiczne ............................................................................................................................ 7
4. Część ekonomiczna .................................................................................................................................................. 9
Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.
3
1.
WPROWADZENIE
Gmina Lubliniec od 2007r. realizuje na swoim terenie obszarowy Program
ograniczenia niskiej emisji. Skierowany jest on do mieszkańców gminy, którzy
przeprowadzają termomodernizacje w swoich budynkach jednorodzinnych.
Działanie prowadzone są na podstawie opracowanego w okresie kwietnia i maja
2006r. Programu, który został przyjęty chwałą Nr 528/LVIII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 lipca 2006r., Regulaminu „Modernizacji źródeł ciepła w budynkach
indywidualnych realizowana w ramach PONE dla Gminy Lubliniec” przyjętego do
realizacji Uchwałą nr 41/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 lutego 2007r. i
zmienionego Uchwałą nr 209/XXI/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 stycznia
2008r.
Program możliwy jest do przeprowadzenia dzięki uzyskaniu dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Gmina uzyskała promesę na dofinansowanie trzech kolejnych etapów Programu.
Wartość udzielonej promesy wynosiła 9 959 153 zł. Udzielona promesa zakładała
realizację 505 inwestycji, a ich zakres przyjęty został na podstawie deklaracji
mieszkańców przedstawionych w ankietach i przyjętych do opracowania Programu. Na
podstawie dwóch podpisanych umów pomiędzy Gminą a WFOŚiGW udzielone zostały
pożyczki na realizację dwóch etapów Programu. W chwili obecnej Gmina przygotowuje
się do uruchomienia trzeciego etapu.
W ramach zadania możliwe do wykonania są następujące prace:
 wymiana starego kotła węglowego na nowy węglowy, gazowy, olejowy
 montaż kolektorów słonecznych
 ocieplenie przegród zewnętrznych.
W rozbiciu na warianty zakres prac przedstawia się następująco:
1. Zabudowa kotła na węgiel
2. Zabudowa kotła olejowego
3. Zabudowa kotła na gaz
4. Zabudowa kotła na węgiel wraz z układem solarnym
5. Zabudowa kotła na gaz wraz z układem solarnym
6. Zabudowa kotła na węgiel wraz z termomodernizacją
7. Zabudowa kotła na gaz wraz z termomodernizacją
8. Zabudowa kotła na węgiel wraz z termomodernizacją + układ solarny
9. Zabudowa kotła na gaz wraz z termomodernizacją + układ solarny
Podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych zaangażowani są zarówno
mieszkańcy, firmy wykonawcze, jak i Operator wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta.
W związku ze szczególnym charakterem programu, który wiąże się z realizacją
prac w budynkach indywidualnych mieszkańców, w czasie trwania Programu
następowały zmiany zarówno w zakresie ilości inwestycji jak i ich zakresu.
Dla uzyskania kolejnej pożyczki na przeprowadzenie trzeciego etapu należało
skorygować opracowanie Programu, aby jego zapisy odpowiadały rzeczywistemu
zakresowi zadania.
Poniżej zostały przedstawione faktyczne ilości, koszty oraz efekty trzech etapów
Programu – dwóch zrealizowanych i trzeciego planowanego.
2.
ZAKRES I TERMIN WYKONANIA PRAC
Poniższa tabela przedstawia zakres i ilości trzech etapów Programu – dwóch
zrealizowanych i trzeciego planowanego.
Tabela 1. Zestawienie ilości inwestycji realizowanych w ramach Programu
Przeprowadzono oraz rozliczono już dwa etapy Programu, w następujących
terminach:
 I etap: czerwiec 2007r. – maj 2008r.
 II etap: czerwiec 2008r. – lipiec 2009r.
Realizację trzeciego etapu zaplanowano na okres:
październik 2009r. – maj 2010r.
Gmina
dopuszcza
w
trakcie
realizacji
Programu
zmiany
w
zakresie
realizowanych inwestycji pozwalających na utrzymanie lub poprawienie efektu
ekologicznego w stosunku do wcześniejszych założeń. Jednym z takich przypadków
może być np. zmiana w stosunku do planowanego źródła ciepła – wymiana kotła
węglowego na gazowy, zamiast planowanej wcześniej wymiany kotła węglowego na
węglowy.
3.
PRZEWIDYWANE EFEKTY EKOLOGICZNE
Emisja zanieczyszczeń w stanie istniejącym dla zakładanej ilości budynków
w ilości 416 szt., w których wykonano lub planuje się wykonać modernizację wynosi:
o zanieczyszczenia pyłowo gazowe:
465 Mg/rok
o
emisja CO2
11 231 Mg/rok
Dla tych samych obiektów po wykonaniu modernizacji łączna wielkość emisji
wynosić będzie:
o zanieczyszczenia pyłowo gazowe:
170 Mg/rok
o
emisja CO2
5 221 Mg/rok
Efekt ekologiczny, czyli zmniejszenia emisji zanieczyszczeń dla obiektów
indywidualnych objętych programem wyniesie:
o zanieczyszczenia pyłowo gazowe:
295 Mg/rok
o
emisja CO2
6 010 Mg/rok
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz emisji CO 2 w wyrazie
procentowym dla zakładanej ilości modernizacji przedstawia się następująco:
o zanieczyszczenia pyłowo gazowe:
63 %
o
emisja CO2
54 %
Rysunek 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
Rysunek 2. Emisja dwutlenku węgla
Podczas
obliczeń
emisji
zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych
i
efektu
ekologicznego, podobnie jak podczas opracowywania wniosków do WFOŚiGW
w Katowicach korzystano z „Materiałów informacyjno-instruktażowych Ministerstwa
OŚZNiL seria 1/96”.
Przedstawione w niniejszym aneksie do Programu ilości i zakres prac mogą ulec
zmianie jedynie w takim zakresie, który pozwoli uzyskać równoważny lub lepszy efekt
ekologiczny.
CZĘŚĆ EKONOMICZNA
4.
Dla określenia kosztów realizacji Programu przyjęto następujące założenia:



wymiana źródła ciepła – koszt: 12.000 zł
zabudowa kolektora słonecznego – koszt 15.000 zł
przeprowadzeniu termomodernizacji budynku – koszt: 25.000 zł
Tabela 2. Zestawienie zakładanych kosztów inwestycji realizowanych w ramach Programu
Teoretyczny koszt zgodnie z przyjętymi jednostkowymi nakładami inwestycyjnymi
dla wszystkich obiektów wynosi:
14 682 000,00 PLN
Wkład finansowy WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki, zakładany jako
70% kosztów dla jednostkowych nakładów inwestycyjnych wynosić powinien:
10 277 400,00 PLN
Szacowany koszt całego Programu uwzględniający oszczędności powstałe w
trakcie realizacji pierwszego i drugiego etapu oraz maksymalne koszty przyjęte zgodnie
z jednostkowymi nakładami inwestycyjnymi dla wszystkich obiektów w trzecim etapie
przedstawia tabela nr 3.
Koszt
całkowity [zł]
Pożyczka
WFOŚIGW [zł]
Udział
mieszkańca
[zł]
I etap
6.045.305
3.835.652
2.209.653
II etap
6.403.631
4.082.428
2.321.203
III etap planowany
2.914.000
2.039.800
874.200
Razem
15.362.936
9.957.880
5.405.056
Etapy realizacji
Tabela 3. Zestawienie faktycznie poniesionych kosztów w ramach trzech etapów Programu
Wkład finansowy WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki, zakładany jako
70%
kosztów
dla
jednostkowych
nakładów
inwestycyjnych
uwzględniający
oszczędności z pierwszego i drugiego etapu oraz maksymalny poziomy dofinansowania
w trzecim etapie wynosi:
9 957 880 PLN
Zakładany zakres prac i koszty realizacji III etapu zostały obliczone w celu
maksymalnego wykorzystania udzielonej kwoty promesy, która wynosi 9 959 153 PLN.
Ostateczny koszt realizacji trzeciego etapu Programu oraz wkład Funduszu
znany będzie po wykonaniu kosztorysów ofertowych i podpisaniu umów trójstronnych
oraz zostanie przedstawiony w rozliczeniu końcowym zadania z WFOŚiGW.
Download