Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem

advertisement
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.
Przedmiotem zamówienia są usługi naprawy i konserwacji siłowni telekomunikacyjnych
oraz naprawy i konserwacji siłowni telekomunikacyjnych wraz z wymianą akumulatorów
na terenie całego kraju.
II. Na podstawie art. 29 ust. 3a znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, które zostały określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
III. Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt II przy realizacji przedmiotu Umowy powinno trwać
przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku zakończenia stosunku pracy
osoby (osób) wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia przed
zakończeniem terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zatrudnienia w to miejsce innej osoby (osób), tak aby wymagania określone w klauzuli
społecznej były spełnione przez cały okres realizacji Umowy.
IV. Szczegółowe zasady dotyczące wymogów zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
wskazane są w istotnych postanowieniach umowy.
Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi zabezpieczy Wykonawca
we własnym zakresie. Materiały do wykonania usługi muszą być fabrycznie nowe.
W przypadku siłowni, do których części zamienne okażą się niedostępne, Zamawiający opuszcza
naprawę, z wykorzystaniem podzespołów regenerowanych, z zachowaniem warunków gwarancji.
Każdy przypadek wykorzystanie elementów regenerowanych musi być wcześniej skonsultowany
z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego.
Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego oddzielnie do każdej lokalizacji zostaną wpisani do
umowy.
Usługa będzie realizowana w miejscu zamontowania siłowni telekomunikacyjnej w dniach
roboczych - tj. od poniedziałku do piątku - w godzinach od 7.30 do 15.30 chyba, że Zamawiający
i Wykonawca w trakcie prowadzonych rozmów ustalą inaczej.
Wszystkie punkty i zakres czynności wykonuje w obecności i pod nadzorem upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy.
CZĘŚĆ I
Przegląd, konserwacja i naprawa siłowni telekomunikacyjnych.
Zadanie 1.1.
Przegląd siłowni telekomunikacyjnej w 1 RWT SP /WT Śrem/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
JW 4430 w Śremie, ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem
Siłownia prądu stałego SWCH-48/100
rok produkcji: 1996
producent: TELZAS
MARATHON XL6V 180
szt. 16
Zakres czynności do zadania 1.1.
Kontrolne rozładowanie baterii
Sprawdzenie pojemności i napięć na ogniwach baterii.
Wykonanie pomiarów napięć i prądu ładowania prostowników.
Sprawdzenie połączeń i stanu styków siłowni i baterii.
Kontrola poprawności sygnalizowania poprawnej pracy, uszkodzeń i awarii urządzenia (diody
i żarówki sygnalizacyjne).
6) Wykonanie dokumentacji:
- protokół rozładowania (zgodnie z załączonym wzorem).
- protokół z przeprowadzonych czynności.
1)
2)
3)
4)
5)
Zadanie 1.2.
Przegląd pogwarancyjny siłowni telekomunikacyjnej w 2 RWT SP /SOT Mrzeżyno/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
SOT Mrzeżyno, ul. Wojska Polskiego 1;
72-330 Mrzeżyno
Siłownia telekomunikacyjna SVS 240/120(4x30A)
rok produkcji: 2000
producent: A.L.V. Link
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
8 OPzV 800 HOPPECKE
szt. 24
Zadanie 1.3.
Przegląd pogwarancyjny siłowni telekomunikacyjnej w 2 RWT SP /SOT Mrzeżyno/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
SOT Mrzeżyno, ul. Wojska Polskiego 1,
72-330 Mrzeżyno
SIŁOWNIA MERAWEX SI48-10
rok produkcji: 2002
producent: MERAWEX
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
MWL 45-12
szt. 4
Zadanie 1.4.
Przegląd pogwarancyjny siłowni telekomunikacyjnej w 2 RWT SP /SOT Świdwin/.
Miejsce
SOT Świdwin, ul. Wiejska7,
78-300 Świdwin (port lotniczy)
Nazwa urządzenia
SIŁOWNIA SVS 62,5/50 ALV
rok produkcji: 1999
producent: A.L.V. Link
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
6V40PZV/200Ah
szt. 24
Zakres czynności do zadań 1.2-1.4.
1) Sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz
systemowego,
2) Oczyszczenie i odkurzenie podzespołów systemu z ewentualnych zabrudzeń,
sprawdzenie parametrów zespołów prostownikowych oraz połączeń stykowych,
3) Kontrola ustawień prostowników, korekta ustawień,
4) Pomiar ładowania prostowników, napięć wejściowych i wyjściowych,
5) Sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów,
6) Wymiana filtrów powietrza,
7) Dokręcenie/korekta połączeń śrubowych,
8) Kontrola poprawności reakcji na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego,
9) Pomiar parametrów elektrycznych baterii,
10) Kontrolne rozładowanie baterii,
11) Pomiar pojemności baterii,
12) Pomiar parametrów baterii w czasie próby pojemności,
13) Weryfikacja stanu technicznego baterii,
14) Kontrola wizualna stanu technicznego stojaków baterii,
15) Sporządzenie dokumentacji- protokół odbioru,
16) Sporządzenie protokołu z kontrolnego rozładowania baterii
Zadanie 1.5.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Wrocław /WŁ Biedrusko/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
ul. Ogrodowa 1,
62-003 Biedrusko
Siłownia telekomunikacyjna MERAWEX SI48-1U-16-2,
nr fabryczny: 0087
rok produkcji: 2008
producent: MERAWEX
Zadanie 1.6.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Wrocław /WŁ Bolesławiec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Al. Wojska Polskiego 54, 59-700 Bolesławiec
Siłownia telekomunikacyjna SI 48-20,
nr fabryczny: 04222627
rok produkcji: 2004
producent: MERAWEX
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.7.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Wrocław /WŁ Czerwińsk/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk
1. Siłownia telekomunikacyjna PS 5020,
nr fabryczny: 582514
rok produkcji: 1999
producent: HARMER/SIMMONS
2. Siłownia telekomunikacyjna SI48-1U-4xEPL 28-12,
nr fabryczny: 0052
rok produkcji: 2006
producent: MERAWEX
3. Siłownia telekomunikacyjna SI48-1U-4xEPL 28-12,
nr fabryczny: 0084
rok produkcji: 2008
producent: MERAWEX
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.8.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Wrocław /WŁ Leszno/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Racławicka1, 64-100 Leszno
Siłownia telekomunikacyjna PS 5020,
nr fabryczny: 582510
rok produkcji: 1999
producent: HARMER/SIMMONS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.9.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Wrocław /ROA Poznań/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
ul. Kościuszki 92/98 61-716 Poznań
Siłownia telekomunikacyjna EMERSON NetSure 701,
nr fabryczny: b/n.
rok produkcji: 2013
producent: EMERSON NETWORK POWER ENERGY
System AB
Zadanie 1.10.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Wrocław /WŁ Sieradz/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
1. Siłownia telekomunikacyjna PS 5020,
nr fabryczny: 459630
rok produkcji: 1996
producent: HARMER/SIMMONS
2. Siłownia telekomunikacyjna2xPDK-24/13,
nr fabryczny: 053, 060
rok produkcji: 1996
producent: TELZAS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.11.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Wrocław.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław
Siłownia telekomunikacyjna EMERSON 701DC
BZA108 51/6x3500,
nr fabryczny: B24 000000 201108 WTBK 32001
rok produkcji: 2013
producent: EMERSON NETWORK POWER ENERGY
System AB
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.12.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Wrocław /WŁ Żagań/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Żarska 1, 66-100 Żagań
Siłownia telekomunikacyjna SI48-10 MARWEX,
nr fabryczny: 04230501
rok produkcji: 2004
producent: MERAWEX
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres prac do wykonania w ramach zadań 1.5 - 1.12:
1) Kontrola ogólna stanu systemu zasilania:
a) Ciągłość stanu połączeń głównych torów prądowych i połączeń śrubowych.
b) Stanu urządzeń zabezpieczających.
c) Warunków wentylacji i chłodzenia.
d) Stanu instalacji uziemiającej.
2) Kontrola ustawień parametrów sterownika siłowni oraz regulacja do parametrów
zgodnych z DTR.
3) Sprawdzenie oprogramowania siłowni oraz wprowadzenie ewentualnej korekty lub wgranie
nowego oprogramowania – dotyczy zad. 1.9 i zad. 1.11 – siłownie EMERSON.
4) Sprawdzenie ustawień prostowników oraz ich regulacja.
5) Pomiary napięć systemu oraz poszczególnych prostowników.
6) Sprawdzenie zgodności wartości napięcia i prądu siłowni.
7) Pomiar obciążenia systemu.
8) Sprawdzenie obciążenia prostowników.
9) Pomiar kontrolny temperatury pracy systemu i otoczenia.
10) Kontrola ograniczeń prądowych.
11) Czyszczenie i konserwacja siłowni.
12) Kontrola baterii akumulatorów:
a) Wykonanie 5 godz. testu kontrolnego rozładowania baterii przez opór rozładowczy.
b) Doładowanie wykrytych ogniw opóźnionych.
c) Pomiary napięć i rezystancji poszczególnych ogniw.
d) Sprawdzenie, poprawienie zespoleń instalacji połączeń między ogniwowych i
bateryjnych.
e) Pomiary temperatury poszczególnych ogniw.
f)
Pomiary rezystancji izolacji baterii.
g) Sporządzenie protokołu kontrolnego rozładowania baterii.
Zadanie 1.13.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Jagiellońska 53 10-283 OLSZTYN
Siłownia telekomunikacyjna SEM 600 A PO
rok produkcji: 1994
producent: SAFT NIFE
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.14.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Saperska 1 10-073 OLSZTYN
Siłownia telekomunikacyjna SEM 50
rok produkcji: 1994
producent: SAFT NIFE
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.15.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Bemowo Piskie/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Kętrzyńskiego 1 12-207 BEMOWO PISKIE
1. Siłownia telekomunikacyjna SVS 67,5/37,5 A
rok produkcji: 2003
producent: POWER SUPPLY SYSTEM
2. Inwerter ARCON ST 1250VA 48V DC/230V AC
/w ukompletowaniu siłowni/
Producent: ARCON
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.16.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Orzysz/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Wojska Polskiego 33 12-250 ORZYSZ
1. Siłownia telekomunikacyjna MS 200L/48200/5x50/P1
rok produkcji: 1994
producent: BUSINESS POWER SYSTEM
2. Przetwornica MSI 2000/48-230/2x4,6/SOB
/ w ukompletowaniu siłowni/
producent: BUSINESS POWER SYSTEM
3. Zestaw prostowniczy 2xPDK-24/13
rok produkcji: 1996
producent: TELZAS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.17
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Giżycko/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Nowowiejska 20 11-500 GIŻYCKO
1. Siłownia telekomunikacyjna MS200L (5xPSC1000)
(5Xpcs1000)
rok produkcji: 1994
producent: BUSINESS POWER SYSTEM
2. 2x przetwornica 48VDC-220VAC BENING
w ukompletowaniu siłowni
Producent: BENING
3. Zestaw prostowniczy 2xPDK-24/13
rok produkcji: 1997
producent: TELZAS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.18.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Giżycko/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Al. Wojska Polskiego 21 11-500 GIŻYCKO
Zestaw prostowniczy 2xPDK-24/13
rok produkcji: 1996
producent: TELZAS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.19.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Węgorzewo/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
ul. Gen. J. Bema 7, 11-601 WĘGORZEWO
1. Siłownia MERAWEX SI48-10A
rok produkcji: 2008
producent: MERAWEX
2. Siłownia telekomunikacyjna 62.5/37.5
VOIGT&HAEFFNER SVS-G48,60/75-8GRS01
rok produkcji: 2003
producent: VOIGT&HAEFFNER
Zadanie 1.20
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Suwałki/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Wojska Polskiego 21, 16-400 SUWAŁKI
1. Siłownia telekomunikacyjna SUN180
rok produkcji: 1995
producent: TELZAS
2. Inwerter Voight&Heaffner 2,5kVA
w ukompletowaniu siłowni
producent: Voight&Heaffner
3. Zestaw prostowniczy 2xPDK-24/13
rok produkcji: 1996
producent: TELZAS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.21
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Omulew/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
OR MON OMULEW
Siłownia telekomunikacyjna PS 1910/2xSM600
rok produkcji: 2012
producent: HARMER/SIMMONS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.22.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Braniewo/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Sikorskiego 41, 14-501 BRANIEWO
1. Siłownia telekomunikacyjna PS 5020/ 3 x SM 1800
rok produkcji: 2001
producent: HARMER/SIMMONS
2. Zestaw prostowniczy 2xPDK-24/13-b
rok produkcji: 1996
producent: TELZAS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.23
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Morąg/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Al. Wojska Polskiego 33, 14-301 MORĄG
1. Siłownia telekomunikacyjna PS 1910/2xSM600
rok produkcji: 1996
producent: HARMER/SIMMONS
2. Zestaw prostowniczy 2xPDK-24/13-b
w ukompletowaniu siłowni
Producent: TELZAS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.24
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Białystok/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Kawaleryjska 70 Białystok
1. Siłownia telekomunikacyjna MSI 2000/48230/2x4,6/SOB
rok produkcji: 1993
producent: ASCOM
2. Siłownia telekomunikacyjna MS 200L/48150/4x50/P1
rok produkcji: 1993
producent: ASCOM
3. Siłownia telekomunikacyjna PS 5020
rok produkcji: 2001
producent: SILTEC
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zadanie 1.25
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Olsztyn /WŁ Mińsk Mazowiecki/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
ul. Warszawska 267 Mińsk Mazowiecki
Siłownia telekomunikacyjna TELEKOM
HARMER/SIMMONS 48-56V
rok produkcji: 2001
producent: HARMER/SIMMONS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres prac do wykonania w ramach zadań 1.13-1.25:
1) Kontrola ogólna stanu systemu zasilania:
a) Ciągłość stanu połączeń głównych torów prądowych i połączeń śrubowych.
b) Stanu urządzeń zabezpieczających.
c) Warunków wentylacji i chłodzenia.
d) Stanu instalacji uziemiającej.
2) Kontrola ustawień parametrów sterownika siłowni oraz regulacja do parametrów
zgodnych z DTR.
3) Sprawdzenie ustawień prostowników oraz ich regulacja.
4) Pomiary napięć systemu oraz poszczególnych prostowników.
5) Sprawdzenie zgodności wartości napięcia i prądu siłowni.
6) Pomiar obciążenia systemu.
7) Sprawdzenie obciążenia prostowników.
8) Pomiar kontrolny temperatury pracy systemu i otoczenia.
9) Kontrola ograniczeń prądowych.
10) Czyszczenie i konserwacja siłowni.
11) Kontrola baterii akumulatorów:
a) Wykonanie 5 godz. testu kontrolnego rozładowania baterii przez opór rozładowczy.
b) Doładowanie wykrytych ogniw opóźnionych.
c) Pomiary napięć i rezystancji poszczególnych ogniw.
d) Sprawdzenie, poprawienie zespoleń instalacji połączeń międzyogniwowych i bateryjnych.
e) Pomiary temperatury poszczególnych ogniw.
Zadanie 1.26.
Naprawy i konserwacji siłowni telekomunikacyjnej w RWT Bydgoszcz /WŁ Choszczno/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
WŁ Choszczno, ul. Dąbrowszczaków
73-200 Choszczno
Siłownia PS5020
rok produkcji: 2002
producent: SILTEC
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres czynności do zad. 1.26
1) Sprawdzenie działania siłowni pod obciążeniem;
2) Pomiar prądu, napięcia zasilania oraz napięcia wyjściowego PS
3) Sprawdzenie i dokonanie regulacji ustawień wewnętrznych i zewnętrznych,
4) Wymiana części i podzespołów wyeksploatowanych, nie spełniających norm,
5) Przeprowadzenie konserwacji siłowni.
Zadanie 1.27
Naprawa i konserwacja siłowni telekomunikacyjnej w RWT Bydgoszcz /WŁ Koszalin/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
WŁ Koszalin, ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin
Siłownia PS5020/48V//3x1800-100A
rok produkcji: 1997
producent: HARMER SIMMONS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres czynności do zad. 1.27
1) Naprawa podzespołów siłowni telekomunikacyjnej:
- nadpalone styki i złącza elementów
- przegrzane przewody połączeniowe
2) Sprawdzenie, regulacja obciążenia systemu oraz pomiar napięć,
3) Kontrolowane rozładowanie i naładowanie zespołu baterii,
4) Pomiar napięć i rezystancji poszczególnych ogniw,
5) Sprawdzenie instalacji i połączeń między ogniwowych i bateryjnych,
6) Przeprowadzenie konserwacji siłowni.
Zadanie 1.28.
Naprawa i konserwacja siłowni telekomunikacyjnej w RWT Bydgoszcz /WŁ Koszalin/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
WŁ Koszalin, ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin
Siłownia STB 24/40
rok produkcji: 1994
producent: TELZAS
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres czynności do zad. 1.28
1) Naprawa podzespołów siłowni telekomunikacyjnej:
- nadpalone styki i złącza elementów
- przegrzane przewody połączeniowe
2) Sprawdzenie, regulacja obciążenia systemu oraz pomiar napięć siłowni,
3)
4)
5)
6)
Kontrolowane rozładowanie i naładowanie zespołu baterii,
Pomiar napięć i rezystancji poszczególnych ogniw,
Sprawdzenie instalacji i połączeń między ogniwowych i bateryjnych w siłowni,
Konserwacja siłowni telekomunikacyjnej.
Zadanie 1.29.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Kraków / WŁ Lublin/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
WŁ Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 4,
20-031 Lublin
Siłownia PS1UDC+
rok produkcji: 2013
producent: GAMATRONIC
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres czynności do zad. 1.29
1) Zasilacz:
• kontrola Stanów alarmowych zapisanych w pamięci siłowni,
• kontrola poprawności działania sygnalizacji alarmowej.
• kontrola temperatury szyn połączeń wewnątrz siłowni,
• ogólna ocena stanu siłowni oraz warunków w pomieszczeniu pracy,
• kontrola poprawności połączeń energetycznych lak również logicznych i sygnałowych,
• kontrola wraz z ewentualna korekta poprawności dokręcenia śrub,
• kontrola stanu wentylatorów chłodzących,
• kontrola kalibracji i nastaw parametrów wewnętrznych modułów,
• kontrola uziemienia,
• czyszczenie siłowni,
• spisanie protokołu z przeglądu.
2) Akumulatory:
• pomiar napięcia buforowego na każdym szeregu bateryjnym,
• pomiar temperatur napięć i rezystancji wewnętrznych ogniw pilotowych,
• czyszczenie akumulatorów,
• pomiar wartości składowej zmiennej w prądzie ładowania,
• pomiar rozkładu temperatur na baterii akumulatorów,
• wykonanie pomiaru napięcia float na poszczególnych blokach bateryjnych,
• wykonanie pomiaru rezystancji wewnętrznej bloków bateryjnych,
• kontrola rozładowania poprzez siłownię za zgodą administratora obiektu,
• sprawdzenie gazowania bloków,
• spisanie protokołu z przeglądu.
Zadanie 1.30 Przegląd konserwacyjny zasilacza w RWT Kraków /WŁ Lublin/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
WŁ Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 4,
20-031 Lublin
Zasilacz MEGAPOWER 100KVA
rok produkcji: 2013
producent: GAMATRONIC
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres czynności do zad. 1.30
1) Zasilacz:
• kontrola stanów alarmowych zapisanych w pamięci zasilacza UPS,
• kontrola temperatury wnętrza zasilacza oraz kondensatorów,
• ogólna ocena stanu zasilacza oraz warunków w pomieszczeniu pracy,
• kontrola elementów nocy oraz kondensatorów DC,
• kontrola poprawności połączeń energetycznych, jak również logicznych i sygnałowych,
• kontrola kalibracji nastaw parametrów wewnętrznych zasilaczy,
• weryfikacja wersji firmware LCD, CU a oraz ewentualnych ich upgrade,
• czyszczenie i odkurzanie radiatorów, krat wentylacyjnych oraz wnętrza zasilacza.
• kontrola uziemienia
• spisanie protokołu z przeglądu.
2) Akumulatory:
• pomiar napięcia buforowego na każdym szeregu bateryjnym,
• pomiar temperatur napięć rezystancji wewnętrznych ogniw pilotowych.
• stan końcówek,
• pomiar prądu ładowania w każdym szeregu bateryjnym,
• pomiar wartości składowej zmiennej w prądzie ładowania,
• pomiar rozkładu temperatur na baterii akumulatorów,
• wykonanie pomiaru napięcia float na poszczególnych blokach bateryjnych,
• wykonanie pomiaru rezystancji wewnętrznej bloków bateryjnych,
• kontrola rozładowania poprzez siłownię za zgodą administratora obiektu,
• sprawdzenie gazowania bloków,
• czyszczenie akumulatorów,
• spisanie protokołu z przeglądu.
Zadanie 1.31
Przegląd konserwacyjny zestawu do monitoringu siłowni telekomunikacyjnej w RWT Kraków
/WŁ Lublin/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
WŁ Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 4,
20-031 Lublin
Zestaw do monitoringu MKZ-03
rok produkcji: 2013
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres czynności do zad. 1.31
System monitoringu stanu pracy i parametrów stacji zasilania:
• sprawdzenie komunikacji i poprawności działania,
• sprawdzenie poprawności generowanych alarmów,
• spisanie protokołu z przeglądu.
Zadanie 1.32
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnej w RWT Kraków
Miejsce
Nazwa urządzenia
RWT Kraków, ul. Rakowicka 29, 30-901 Kraków 50
Siłownia PS1UDC+
rok produkcji: 2013
producent: GAMATRONIC
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres czynności do zad. 1.32
1) Zasilacz:
• kontrola zadziałania sygnałów alarmowych,
• kontrola temperatury szyn połączeń wewnątrz siłowni,
• kontrola elementów mocy oraz kondensatorów DC i dławików,
• kontrola poprawności połączeń energetycznych jak również logicznych i sygnałowych,
• kontrola stanu wentylatorów chłodzących,
• kontrola kalibracji i ustawienia parametrów wewnętrznych modułów prostownikowych,
• spisanie protokołu z przeglądu.
• czyszczenie modułów zasilaczy oraz sprawdzenie pod kątem przegrzań, spuchnięcia czy
rozwarstwienia elementów ewentualna wymiana/naprawa
• czyszczenie i odkurzenie radiatorów, krat wentylacyjnych oraz wnętrza siłowni DC
2) Akumulatory:
• pomiar napięcia buforowego na każdym szeregu bateryjnym,
• pomiar temperatur napięć i rezystancji wewnętrznych ogniw pilotowych,
• stan zaworów, ślady przegrzania, odkształcenia, zabrudzenia,
• kontrola poprawności uziemienia baterii,
• pomiar prądu ładowania w każdym szeregu bateryjnym,
• wykonanie pomiaru napięcia float na poszczególnych blokach
• wykonanie pomiaru rezystancji wewnętrznej bloków bateryjnych,
• kontrola rozładowania poprzez siłownię za zgodą administratora
• spisanie protokołu z przeglądu.
Zadanie 1.33
Przegląd konserwacyjny zasilacza w RWT Kraków
Miejsce
Nazwa urządzenia
RWT Kraków, ul. Rakowicka 29, 30-901 Kraków 50
Zasilacz MEGAPOWER 250 KVA
rok produkcji: 2012
producent: GAMATRONIC
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres czynności do zad. 1.33
1)
2)
Zasilacz:
• kontrola temperatury kondensatorów i kondensatorów filtrów,
• kontrola elementów mocy oraz kondensatorów szyny DC,
• kontrola poprawności połączeń energetycznych jak również logicznych i sygnałowych,
• kontrola stanu wentylatorów chłodzących,
• kontrola kalibracji i ustawienia parametrów wewnętrznych zasilaczy,
• czyszczenie i odkurzanie radiatorów, krat wentylacyjnych oraz wnętrza zasilacza,
• spisanie protokołu z przeglądu.
Akumulatory:
• pomiar napięcia buforowego na każdym szeregu bateryjnym,
• stan zaworów, ślady przegrzania, odkształcenia, zabrudzenia, wycieki;
• kontrola poprawności uziemienia baterii,
• pomiar prądu ładowania w każdym szeregu bateryjnym,
• pomiar wartości składowej zmiennej w prądzie ładowania,
• wykonanie pomiaru napięcia float na poszczególnych blokach bateryjnych,
• wykonanie pomiaru rezystancji wewnętrznej bloków bateryjnych,
• kontrola rozładowania poprzez siłownię za zgodą administratora obiektu,
• spisanie protokołu z przeglądu.
CZĘŚĆ II
Przegląd, konserwacja i naprawa siłowni telekomunikacyjnych związana z dostępem do
informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.
Zadanie 2.1.
Przegląd pogwarancyjny zestawu prostowniczego w 1 RWT SP Poznań Babki /WT Śrem/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
JW 4430 w Śremie, ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem
Zestaw prostownikowy 2xPDK 24/13A
rok produkcji: 1996
producent: TELZAS
HAZE- Gel HZY 12 – 200 12V 240 Ah
szt. 16
Zakres czynności do zadania 2.1:
Kontrolne rozładowanie baterii
Sprawdzenie pojemności i napięć na ogniwach baterii.
Wykonanie pomiarów napięć i prądu ładowania prostowników.
Sprawdzenie połączeń i stanu styków siłowni i baterii.
Kontrola poprawności sygnalizowania poprawnej pracy, uszkodzeń i awarii urządzenia (diody i
żarówki sygnalizacyjne).
6) Wykonanie dokumentacji:
- protokół rozładowania (zgodnie z załączonym wzorem).
- protokół z przeprowadzonych czynności.
1)
2)
3)
4)
5)
Zadanie 2.2
Przegląd pogwarancyjny zestawu prostowniczego w 2 RWT SP Bydgoszcz /SOT Świdwin/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOT Świdwin, ul. Wiejska7,
78-300 Świdwin (port lotniczy)
SIŁOWNIA STB 24/40
rok produkcji: 1994
producent: TELZAS
ACUMAX AML 160-12(12V-160Ah)
szt. 2
Zakres czynności do zadania 2.2:
1) Sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz
wewnątrzsystemowego,
2) Oczyszczenie i odkurzenie podzespołów systemu z ewentualnych zabrudzeń,
sprawdzenie parametrów zespołów prostownikowych oraz połączeń stykowych,
3) Kontrola ustawień prostowników, korekta ustawień,
4) Pomiar ładowania prostowników, napięć wejściowych i wyjściowych,
5) Sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów,
6) Wymiana filtrów powietrza,
7) Dokręcenie/korekta połączeń śrubowych,
8) Kontrola poprawności reakcji na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego,
9) Pomiar parametrów elektrycznych baterii,
10) Kontrolne rozładowanie baterii,
11) Pomiar pojemności baterii,
12) Pomiar parametrów baterii w czasie próby pojemności,
13) Weryfikacja stanu technicznego baterii,
14) Kontrola wizualna stanu technicznego stojaków baterii,
15) Sporządzenie dokumentacji- protokół odbioru,
16) Sporządzenie protokołu z kontrolnego rozładowania baterii
Zadanie 2.3
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Malbork/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Malbork – koszary - SOK, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork
Siłownia prądu stałego SCM60 24V/3x10SA
rok produkcji: 1999
producent: TELZAS
GNB MARATHON M12V70F /żelowe
szt. 4
Zadanie 2.4.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Malbork/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Malbork – Lotnisko - SOK, Królewo Malborskie,
82-200 Malbork
Siłownia prądu stałego SCM60 24V/3x10SA
rok produkcji: 1999
producent: TELZAS
AGM MARATHON M12V90FT
Szt. 4
Zadanie 2.5.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Malbork/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Malbork – koszary - SOT, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork
Siłownia SI 48-1U-16-2
rok produkcji: 2008
producent: MERAWEX
EUROPOWER EPL 25-12, 12V 28Ah
Szt. 4
Zadanie 2.6.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Malbork/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Malbork – SOT, Lasowice Wielkie,
82-200 Malbork
Siłownia SVS 62,5/37.5 ALV LINK
rok produkcji: 2000
producent: ALV Link
SONNENCHEIN DRYFIT A 706/140
Szt. 8
Zadanie 2.7.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Malbork/.
Miejsce
WT Malbork – SOT, Lasowice Wielkie,
82-200 Malbork
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
Siłownia SI 48-20
rok produkcji: 2001
producent: MERAWEX
KOBE 12V 44Ah
Szt. 4
Zadanie 2.8.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Malbork/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Malbork – SOT, JW. 1128, ul. 17 Marca
82-200 Malbork
Siłownia PS 5020/48V 2xSM 1800
rok produkcji: 1998
producent: SILTEC
EUROPOWER EPE 100-12
Szt. 8
Zadanie 2.9.
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Malbork/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Malbork – Lotnisko - SOK, Królewo Malborskie,
82-200 Malbork
Siłownia SDB 50-02
rok produkcji: 1998
producent: TELZAS
SONNENSCHEIN A412/180 Ah
Szt. 4
Zadanie 2.10
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Malbork/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Malbork, Grupa Radiowa Królewo Malborskie
82-200 Malbork
Zasilacz UPS SCHRACK US DD 5000-Zabezpieczenie
VCS
rok produkcji: 2009
producent: TELZAS
bezobsługowe kwasowo-ołowiowe VRLA
w technologii AGM
Szt. 2
Zadanie 2.11
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Grójec/.
Miejsce
WT Grójec –SOT,
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
05-600 Grójec, Ogrodzienice
Siłownia SI 48-10
rok produkcji: 2009
producent: MERAWEX
SP 12-65 SUNLIGHT 12V40Ah
Szt. 4
Zadanie 2.12
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Grójec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Grójec –SOK,
05-600 Grójec, Ogrodzienice
Siłownia SCM 60
rok produkcji: 1999
producent: TELZAS
MARATON M12/70F 80Ah
Szt. 4
Zadanie 2.13
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Grójec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
1 ORel –WT Grójec –SOT,
21-500 Biała Podlaska Roskosz
Siłownia SVS-G48/756GRS10
rok produkcji: 2000
producent: VOIGHT&HARFFNER
6v-40G;v 128 A706/140Ah
Szt. 8
Zadanie 2.14
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Grójec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
1 ORel –WT Grójec –SOT,
21-500 Biała Podlaska Roskosz
Siłownia 48-1U-16
rok produkcji: 2008
producent: MERAWEX
EPL 28-12
Szt. 4
Zadanie 2.15
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Grójec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
1 ORel –WT Grójec –SOT,
21-500 Biała Podlaska Roskosz
Siłownia PSB 200
rok produkcji: 2007
producent: ELTEC
LMRA 18-12
Szt. 4
Zadanie 2.16
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa
Mazowiecki/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
JW. 23 BLT, WT Mińsk Mazowiecki (SKiT Barcząca)
05-300 Mińsk Mazowiecki
siłownia SUJ 60
rok produkcji: 2002
producent: TELZAS
LC-X1265PG
Szt. 8
Zadanie 2.17
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa
Mazowiecki/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
HOPPECKE 5OPz V350, 1,2 V 120Ah
szt. 24
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
Zadanie 2.20
/WT Mińsk
JW. 23 BLT, WT Mińsk Mazowiecki (SOK Barcząca)
05-300 Mińsk Mazowiecki
siłownia SCM 60, 24V/3x10A
rok produkcji: 2008
producent: MERAWEX
ACUMAX AML 120-12 6V 40 AH
Szt. 8
Zadanie 2.19
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa
Mazowiecki/.
Miejsce
/WT Mińsk
SKiT Barcząca, JW 23 BLT, WT Mińsk Mazowiecki,
Janów Lotnisko, 05-300 Mińsk Mazowiecki
siłownia SVS 240/210, z centrali DGT
rok produkcji: 1999
producent: ALV Link
Zadanie 2.18
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa
Mazowiecki/.
Miejsce
/WT Mińsk
/WT Mińsk
JW. 23 BLT, WT Mińsk Mazowiecki (SOK Barcząca)
05-300 Mińsk Mazowiecki
siłownia SCM 60, 24V/3x10A
rok produkcji: 2008
producent: MERAWEX
ACUMAX AML 120-12 6V 40 AH
Szt. 8
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Lipowiec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Lipowiec, Lipowiec 138,
12-100 Szczytno
Siłownia SI 48-20
rok produkcji: 2005
producent: MERAWEX
EPL 28-12 żelowe
Szt. 4
Zadanie 2.21
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Lipowiec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Lipowiec, Lipowiec 138,
12-100 Szczytno
Siłownia SI 48-10 na centrali DGT 3450,
rok produkcji: 1997
producent: MERAWEX
EPL 110-12V , 12V 110Ah żelowe
Szt. 2
Zadanie 2.22
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Lipowiec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Lipowiec, Lipowiec 138,
12-100 Szczytno
Siłownia SI 48-20/2000 w ukompl. krotnicy DGT
3330/MX 64
rok produkcji: 2000
producent: MERAWEX
KOBE HV44-12, 12V 44Ah
Szt. 4
Zadanie 2.23
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Lipowiec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Lipowiec, Lipowiec 138,
12-100 Szczytno
siłownia SI 48-10 A, na wyposażeniu. DGT 3450 MX
60
rok produkcji: 2002
producent: MERAWEX
LTL 12/40, 12V 40 Ah
Szt. 4
Zadanie 2.24
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Lipowiec/.
Miejsce
WT Lipowiec SOK, Lipowiec 138,
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
12-100 Szczytno
Siłownia SCM -60
rok produkcji: 1999
producent: TELZAS
MARATHON, M12V 90FT /żelowe
Szt. 4
Zadanie 2.25
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Lipowiec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Lipowiec SOK, Lipowiec 138,
12-100 Szczytno
Siłownia SCM -60
rok produkcji: 1999
producent: TELZAS
MARATHON, M12V 90FT /żelowe
Szt. 4
Zadanie 2.26
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Lidzbark
Warmiński/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOK Lidzbark Warmiński GRE, JW 3411,
ul. Kalinowskiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
Siłownia SCM-60
rok produkcji: 1999
producent: TELZAS
MARATHON, M12V 90FT /żelowe
szt. 4
Zadanie 2.27
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Lipowiec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Lipowiec /krt Kruklanki, JW 2031,
11-500 Kruklanki
Siłownia SI 48-1U/2008 /krotnica DGT 3330/MX 64
rok produkcji: 2008
producent: MERAWEX
EPL 28-12 /żelowe, 12V 28 Ah
szt. 4
Zadanie 2.28
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Lipowiec/.
Miejsce
WT Lipowiec /krt Kruklanki, JW 2031,
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
11-500 Kruklanki
Siłownia SVS 62,5/37,5/ 2000 na centrali DGT 3450
rok produkcji: 2000
producent: ALV Link
SONNENCHEIN A 706/140, 6V 140Ah
Szt. 8
Zadanie 2.29
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Lipowiec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
WT Lipowiec /Chruściel,
14-526 Płoskinia
Siłownia SI 48-1U/2008, Krotnica DGT 3330/MX 64
rok produkcji: 2008
producent: MERAWEX
EUROPOWER, EPL 28-12, 12V 28 Ah
Szt. 4
Zadanie 2.30
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Lidzbark
Warmiński/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOT Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
Siłownia SI 48-10A
rok produkcji: 2002
producent: MERAWEX
LEAFTRON 12/40, 12V 40 Ah
Szt. 4
Zadanie 2.31
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Lidzbark
Warmiński/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOT Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
Siłownia SVS 62,5/37,5
rok produkcji: 1999
producent: ALV Link
HOPPECKIE 4OPzV200
Szt. 24
Zadanie 2.32
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Lidzbark
Warmiński/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
JW 3709, WT Sochaczew,
96-500 Sochaczew
Siłownia SVS 240/210
rok produkcji: 1999
producent: ALV Link
HOPPECKIE 8OPzV800
Szt. 24
Zadanie 2.33
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/WT Sochaczew/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
ZO Borzęcin ul. Spacerowa 85
Siłownia PS 191000/3X SM 600
rok produkcji: 1996
producent: HARMER SIMMONS
YUASA ENDURANCE EN 100-6
Szt. 8
Zadanie 2.34
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /SOK Pyry/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOK, Pyry, 02-800 Warszawa, ul. Leśna
Siłownia SUJ 24/50/30Z
rok produkcji: 2005
producent: TELZAS
MARATHON L-12V 85
Szt. 4
Zadanie 2.35
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa/SOK Bemowo/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOK Bemowo, ul. Radiowa 2
Siłownia STB 24/40
rok produkcji: 1994
producent: TELZAS
SONNENCHEIN A 602/580
Szt. 12
Zadanie 2.36
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /SOK Żwirki i
Wigury/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
Zadanie 2.37
SOK Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 103
Siłownia SUJ 24V/100 3x10A
rok produkcji: 2002
producent: TELZAS
WARKER 12VE 75
Szt.4
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /SOK Warszawa
Okręcie/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOK Warszawa, Okęcie
Siłowni SCM 60 27V/3x10A
rok produkcji: 2000
producent: TELZAS
MARATHON GMB M12 70F
Szt.4
Zadanie 2.38
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /SOT Pyry/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOT Pyry, 02-800 Warszawa, ul. Leśna
Siłownia WSZ 11 60PzV 600
rok produkcji: 2013
producent: TELZAS
A602 /748
Szt. 48
Zadanie 2.39
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /SOT Pyry/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOT Pyry, 02-800 Warszawa, ul. Leśna
Siłownia P 70141.070 3000W 48VDC-PRSV1000
3x1000V
rok produkcji: 2008
producent: ELTEK
EUROPOWER EP120-12
Szt. 4
Zadanie 2.40
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /SOT Bemowo/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOT- Bemowo, ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa
Siłownia SCM 600
rok produkcji: 1998
producent: HARMER SIMMONS
EWROPOWER EPS 100-12
Szt. 8
Zadanie 2.41
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /SOT Warszawa
Okręcie/.
Miejsce
SOT Warszawa-Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
Urządzenie zasilające C-31 RSU-312
rok produkcji: 1994
producent: ALCATEL
VISION FP 12 230V-X 75 Ah
Szt. 8
Zadanie 2.42
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /SOT Lidzbark
Warmiński/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu
zasilacza
SOT Lidzbark Warmiński, ul. Kalinowskiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
Zasilacza UPS 1200 PRO
rok produkcji: 2004
producent: FIDELTRONIC
GP 1272, 12V 7 AH
Szt. 4
Zadanie 2.43
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /RZT 1 Warszawa
Izabelin/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu
zasilacza
RZT 1 Warszawa-Izabelin, ul. Aleja 3 Maja
05-080 Izabelin
Zasilacz UPS, SOMEC SIKON, moc 3-4,5-6 kVA
rok produkcji: 2008
producent: MODULYS
ACUMAX-AML 12V 120Ah
Szt. 4
Zadanie 2.44
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa
Stara/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
/Olszewnica
32 dywizjon rakietowy OP, lok. Olszewnica Stara,
ul. Wojska Polskiego 05-123 Chotomów 61
Siłownia PS 5020/48V/2x1800W-50A b/n
z centrali DGT 3450
rok produkcji: 1998
producent: SILTEC
SBL - 100Ah-12V
Szt. 8
Zakres czynności do zadań: 2.3-2.44
1. Sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz
systemowego,
2. Oczyszczenie i odkurzenie podzespołów systemu z ewentualnych zabrudzeń,
3. Sprawdzenie parametrów zespołów prostownikowych oraz połączeń stykowych,
4. Kontrola ustawień prostowników, korekta ustawień,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pomiar ładowania prostowników, napięć wejściowych i wyjściowych,
Sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów,
Wymiana filtrów powietrza,
Dokręcenie/korekta połączeń śrubowych mocowań przewodów elektrycznych
Kontrola poprawności reakcji na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego,
Pomiar parametrów elektrycznych baterii,
Kontrolne rozładowanie baterii,
Pomiar pojemności baterii,
Pomiar parametrów baterii w czasie próby pojemności,
Weryfikacja stanu technicznego baterii,
Kontrola wizualna stanu technicznego stojaków baterii.
Zadanie 2.45
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /SOT Wawelska/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
SOT–Wawelska, ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa,
Siłownia SPH 80/8xfuh
rok produkcji: 2008
producent: TELZAS
bez akumulatorów - przetwarzanie energii z prądu
stałego na zmienny
Zakres czynności do zadania 2.45
1. Sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz
systemowego,
2. Oczyszczenie i odkurzenie podzespołów systemu z ewentualnych zabrudzeń,
3. Sprawdzenie parametrów przetworników oraz połączeń stykowych,
4. Dokręcenie/korekta połączeń śrubowych mocowań przewodów elektrycznych,
5. Kontrola i korekta ustawień,
6. Sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów,
7. Wymiana filtrów powietrza,
8. Kontrola poprawności reakcji na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego,
9. Ocena stanu technicznego siłowni,
10. Sporządzenie dokumentacji (protokół odbioru),
11. Sporządzenie protokołu z przeglądu siłowni.
Zadanie 2.46
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych z wymianą akumulatorów z własnych
zasobów magazynowych w 4 RWT SP Warszawa /RZT 1 Warszawa-Izabelin/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
RZT 1 Warszawa-Izabelin, ul. Aleja 3 Maja
05-080 Izabelin,
Zasilacz UPS MAS2BC 108T-B3 moc 8kVA
rok produkcji: 2006
producent: SOCOMEC
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Zakres czynności do zadania 2.46
1. Demontaż zainstalowanych ogniw baterii,
2. Wizualna ocena stanu technicznego stojaka baterii,
3. Dokonanie ewentualnie drobnych napraw w stojaku baterii,
4. Dokonanie korekty ustawienia i wypoziomowania stojaka baterii,
5. Ustawienie nowych baterii na stojaku,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Połączenie ogniw baterii,
Sprawdzenie parametrów oraz połączeń stykowych,
Dokręcenie/korekta połączeń śrubowych mocowań przewodów elektrycznych,
Pomiar napięć wszystkich baterii,
Kontrola ustawień parametrów elektrycznych siłowni oraz korekta ustawień,
Pomiar ładowania, napięć wejściowych i wyjściowych,
Ocena stanu technicznego siłowni,
Sporządzenie dokumentacji (protokół odbioru),
Sporządzenie protokołu z przeglądu siłowni i baterii.
Zadanie 2.47
Naprawa siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /WT Grójec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Niesprawności, wynikające z przeglądu
w 2016r.
WT Grójec - SOK
05-600 Grójec, Ogrodzienice
Siłownia SCM60
rok produkcji: 1999
producent: TELZAS
Uszkodzone 3 wentylatory w prostownikach oraz filtry
przeciwpyłowe
Zadanie 2.48
Naprawa siłowni telekomunikacyjnych w 4 RWT SP Warszawa /SOT Warszawa/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Niesprawności, wynikające z przeglądu
w 2016r.
SOT Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa
Siłownia SUD 630/490
rok produkcji: 2000
producent: TELZAS
Uszkodzone 9 wentylatorów w prostownikach oraz filtry
przeciwpyłowe
Zakres czynności do zadań 2.47-2.48
1) Demontaż prostowników,
2) Naprawa lub wymiana uszkodzonych wentylatorów i filtrów przeciwpyłowych,
3) Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
4) Dokręcenie/korekta połączeń śrubowych mocowań przewodów elektrycznych,
5) Montaż prostowników w urządzeniu,
6) Kontrola pracy,
7) Kontrola ustawień parametrów elektrycznych siłowni oraz korekta ustawień,
8) Pomiar ładowania, napięć wejściowych i wyjściowych,
9) Ocena stanu technicznego siłowni.
CZĘŚĆ III
Naprawa i konserwacja siłowni telekomunikacyjnej z dostawą, wymianą i akumulatorów
związana z dostępem do informacji niejawnych z klauzulą POUFNE
Zadanie 3.1. Naprawa i konserwacja siłowni telekomunikacyjnych z dostawą, wymianą
i utylizacją akumulatorów w 3 RWT SP Kraków /SOK Łask/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
SOK Łask (JW. 4658), ul. 9-go Maja 95,
98-100 Łask
Siłownia SCM-60 24 V / 3 x10A
rok produkcji: 1999
producent: TELZAS
MARATHON M12V90 FT
szt. 4
Zakres czynności do zadania 3.1
1) dostawa i wymiana akumulatorów na nowe.,
2) oczyszczenie i odkurzenie podzespołów systemu z ewentualnych zabrudzeń
3) sprawdzenie połączeń i okablowania zasilającego, linowego i uziemiającego oraz wewnątrz
systemowego wraz ze stanem połączeń wtykowo gniazdowych,
4) kontrola wentylatorów (i ewentualna wymiana),
5) kontrola połączeń śrubowych,
6) kontrola prostowników PDM-24/10 i inwertorów ( ewentualna wymiana),
7) kontrola nastaw prostowników,
8) kontrola interfejsów cyfrowych i analogowych ( ewentualna wymiana),
9) pomiar napięć wejściowych i wyjściowych,
10) kontrola poprawności reakcji systemu na zanik zmiennego napięcia zewnętrznego.
11) kontrola wyświetlaczy ( ewentualna wymiana),
12) kontrola sterownika mikroprocesorowego MK-3 ( ewentualna wymiana)
13) diagnostyka (i ewentualna wymiana) innych podzespołów wchodzących w fabryczne
ukompletowanie siłowni (np. czujnik temperatury, gniazdo interfejsu RS232, wyłącznik
zasilania zespołu prostownikowego itp.)
Opis akumulatorów do zamontowania.
Opis przedmiotu zamówienia











Napięcie – 12V
Pojemność nominalna – 86 Ah
Tolerancja: 0%/+10%
Rezystancja wewnętrzna – 5,1mΩ
Wyprowadzenie – F M6 - 90°
Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” – wykonany w technologii AGM
( elektrolit uwięziony w macie separatora)
Gabaryty maksymalne kasety, w której
umieszczone są akumulatory
Długość/Szerokość/Wysokość –
395 mm/500 mm/300 mm
Wsp. korekcji nap. ładowania
-0,0055V/10C
Napięcie buforowe dla 200C –2,27[V/og.]
Samorozładowanie na dzień <0,14[%]
Trwałość projektowana: 12 lat +
( do 80% pojemności nominalnej. Long Life)
Niski poziom gazowania – wewnętrzna
rekombinacja
Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
J. m.
Ilość
Uwagi
4
Do siłowni telekomunikacyjnej
SCM 60
szt.



Gwarancja – minimum 24 miesiące
Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
Zadanie 3.2
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych z zakupem akumulatorów w 4 RWT SP
Warszawa /WT Dębina/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
do zutylizowania
JW 2031 Dębina 05-152 Czosnów lok. Dębina
Siłownia SVS 62.5/37.5 ALV LINK
rok produkcji: 2000
producent: ALV Link
AGM EPL 170-6 6V 170Ah żelowe
W siłowni zamontowanych jest 8 szt. – wymianie
podlega 1 szt.
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
 Akumulator 6V, 170 Ah
Tolerancja: +5%
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
w technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe 6V
 Pojemność akumulatora - 170 Ah
Tolerancja: +5%
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/:
- Długość: 260 mm
- Szerokość: 171mm
- Wysokość: 244 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe –M6
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
J. m.
Ilość
Uwagi
szt.
1
Do siłowni SVS 62.5/37.5
ALV LINK
Zadanie 3.3
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych z zakupem akumulatorów w 4 RWT SP
Warszawa /SOT Wawelska - Warszawa/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
do zutylizowania
SOT Wawelska Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 103
Siłownia SUD 630
rok produkcji: 2000
producent: ALV Link
8OPzV800 żelowe
Szt. 48
Opis akumulatorów do zamontowania.
Opis przedmiotu zamówienia
 Napięcie akumulatora 2 V;
 pojemność 800 Ah
Tolerancja: +5%;
 Wymiary /wraz z zaciskami/:
- Długość: 210 mm;
- Szerokość: 191 mm;
- Wysokość: 668 mm
 Typ akumulatora - bezobsługowy
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe M10
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 20 lat
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach.
J. m.
Ilość
szt.
48
Uwagi
Siłownia SUD 630
Zadanie 3.4
Przegląd konserwacyjny siłowni telekomunikacyjnych z zakupem akumulatorów w 4 RWT SP
Warszawa /WT Lipowiec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
do zutylizowania
WT Lipowiec /krt Plewki JW 2031 Plewki
18-200 Wysokie Mazowieckie
Siłownia SVS 62,5/37,5 /na centrali DGT 3450
rok produkcji: 2000
producent: ALV Link
SONNENCHEIN DRYFIT A 706/140 żelowe
Szt. 8
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
J. m.
Ilość
Uwagi
 Akumulator 6V, 140 Ah
Tolerancja: +5%
 Typ akumulatora - bezobsługowy
akumulator - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
żelowany kwas siarkowy).
 Napięcie znamionowe -6 V
 Pojemność akumulatora - 140 Ah
szt.
8
Siłownia SVS 62,5/37,5
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/:
- Długość: 285 mm;
- Szerokość: 232 mm;
- Wysokość: 327 mm z klemą
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M8
 Projektowana żywotność w temperaturze
20 stopni - min. 15 lat
Zakres czynności do zadań 3.2-3.4
1. Demontaż zainstalowanych ogniw baterii,
2. Wizualna ocena stanu technicznego stojaka baterii,
3. Dokonanie ewentualnie drobnych napraw w stojaku baterii,
4. Dokonanie korekty ustawienia i wypoziomowania stojaka baterii,
5. Ustawienie nowych baterii z zakupu na stojaku,
6. Połączenie ogniw baterii,
7. Sprawdzenie parametrów oraz połączeń stykowych,
8. Dokręcenie/korekta połączeń śrubowych mocowań przewodów elektrycznych,
9. Pomiar napięć wszystkich baterii,
10. Kontrola ustawień parametrów elektrycznych siłowni oraz korekta ustawień,
11. Pomiar ładowania, napięć wejściowych i wyjściowych,
12. Ocena stanu technicznego siłowni.
13. Sporządzenie dokumentacji (protokół odbioru),
14. Sporządzenie protokołu z przeglądu siłowni i baterii.
Część IV
Przegląd pogwarancyjny
w RWT Wrocław.
siłowni
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
Zadanie 4.1
Przegląd pogwarancyjny siłowni
w RWT Wrocław /WŁ Biedrusko/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko.
Siłownia PS191000XSM600
nr fabryczny: 4011, 4012, 4013
rok produkcji: 2001
producent: HARMER/SIMMONS
YUASA EN100-6 ENDURANCE 6V 100Ah
Szt. 32
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
J. m.
Akumulator 6V, 100 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 6 V
 Pojemność akumulatora - 100 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
200 mm/208 mm/238 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M8
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
Zadanie 4.2
Przegląd pogwarancyjny siłowni
w RWT Wrocław /WŁ Brzeg/.
szt.
Ilość
Uwagi
Do siłowni telekomunikacyjnej
PS191000XSM600
Nr 4011, 4012, 4013
32
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
ul. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg
Siłownia STB 24/40
nr fabryczny: 067
rok produkcji: 1994
producent: TELZAS
HPG SLA 121000, 12V 100 Ah
Szt. 2
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
Akumulator 12 V, 160 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 12 V
 Pojemność akumulatora - 160 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
350 mm/220 mm/200 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M8
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
J. m.
szt.
Ilość
Uwagi
Do siłowni telekomunikacyjnej
STB 24/40
Nr 067
2
Zadanie 4.3
Przegląd pogwarancyjny siłowni telekomunikacyjnych
w RWT Wrocław /WŁ Krosno Odrzańskie/.
z
wymianą
akumulatorów
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno
Odrzańskie
Siłownia SI48-1U-16-2,
nr fabryczny: 6255417
rok produkcji: 2006
producent: MERAWEX
Europower EPL 28/12 12V, 28Ah
Szt. 4
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
Akumulator 12 V, 28 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 12 V
 Pojemność akumulatora - 28 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/Długość/Szerokość/Wysokość –
175 mm/166 mm/125 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M5
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
J. m.
szt.
Ilość
Uwagi
Do siłowni telekomunikacyjnej
SI48-1U-16-2
Nr 6255417
4
Zadanie 4.4
Przegląd pogwarancyjny siłowni telekomunikacyjnych
w RWT Wrocław /WŁ Krosno Odrzańskie/.
z
wymianą
akumulatorów
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno Odrzańskie
Siłownia SI48-1U-16,
nr fabryczny: 7264295
rok produkcji: 2007
producent: MERAWEX
Europower EPL 28/12 12V, 28Ah
Szt. 4
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
Akumulator 12 V, 28 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 12 V
 Pojemność akumulatora - 28 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
175 mm/166 mm/125 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M5
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
J. m.
szt.
Ilość
4
Uwagi
Do siłowni telekomunikacyjnej
SI48-1U-16
Nr 7264295
Zadanie 4.5
Przegląd pogwarancyjny siłowni telekomunikacyjnych z wymianą akumulatorów
w RWT Wrocław /WŁ Krosno Odrzańskie/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno
Odrzańskie
Siłownia SI48-10A,
nr fabryczny: 5236003
rok produkcji: 2005
producent: MERAWEX
MWL 28-12 12V, 28Ah
Szt. 4
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
Akumulator 12 V, 28 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 12 V
 Pojemność akumulatora - 28 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/Długość/Szerokość/Wysokość –
175 mm/166 mm/125 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M5
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
Zadanie 4.6
J. m.
szt.
Ilość
4
Uwagi
Do siłowni telekomunikacyjnej
SI48-10A
Nr 5236003
Przegląd pogwarancyjny siłowni
w RWT Wrocław /WŁ Lubliniec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
2xPDK-24/13,
nr fabryczny: 057/067
rok produkcji: 1997
producent: TELZAS
HAZE AGM HZB12-70J 12V 64,8Ah (C20 To 1.75VPC)
Szt. 2
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
Akumulator 12 V, 70 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 12 V
 Pojemność akumulatora - 70 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
400 mm/170 mm/200 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M8
 Projektowana żywotność w temperaturze
20 stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po
12 latach projektowanej żywotności
minimum 80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
Zadanie 4.7
J. m.
szt.
Ilość
2
Uwagi
Do siłowni telekomunikacyjnej
2xPDK-24/13
Nr 057/067
Przegląd pogwarancyjny siłowni telekomunikacyjnych z wymianą akumulatorów
w RWT Wrocław /WŁ Lubliniec/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
PS 5020,
nr fabryczny: 582516
rok produkcji: 1999
producent: HARMER/SIMMONS
YUASA EN100-6 ENDURANCE 6V 100Ah
Szt. 16
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
Akumulator 6 V, 100 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 6 V
 Pojemność akumulatora - 100 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
200 mm/208 mm/238 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M8
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
Zadanie 4.8
J. m.
szt.
Ilość
16
Uwagi
Do siłowni telekomunikacyjnej
PS 5020
Nr 582516
Przegląd pogwarancyjny siłowni
w RWT Wrocław /WŁ Opole/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Niemodlińska 88, 45-865 Opole
Siłownia 2xPDK-24/13,
nr fabryczny: 016/070
rok produkcji: 1996
producent: TELZAS
VRLA Dryfit A400 4 V 280Ah
Szt. 6
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
J. m.
Ilość
Uwagi
Akumulator 4 V, 280 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe – 4 V
 Pojemność akumulatora - 280 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
250 mm/230 mm/290 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M13
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
szt.
6
Do siłowni telekomunikacyjnej
2xPDK-24/13
Nr 016/070
Zadanie 4.9
Przegląd pogwarancyjny siłowni
w RWT Wrocław /WŁ Opole/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Niemodlińska 88, 45-865 Opole
Siłownia STB 24/40,
nr fabryczny: 81
rok produkcji: 1996
producent: TELZAS
VRLA dryfit A 400 12V 180Ah
Szt. 2
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
J. m.
Ilość
Uwagi
Akumulator 12 V, 200 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator
w technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 12 V
 Pojemność akumulatora - 200 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
518 mm/274 mm/238 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – A-Terminal
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
szt.
2
Do siłowni telekomunikacyjnej
STB 24/40
Nr 81
Zadanie 4.10
Przegląd pogwarancyjny siłowni
w RWT Wrocław /WŁ Opole/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Niemodlińska 88, 45-865 Opole
Siłownia PS 5020,
nr fabryczny: 459632
rok produkcji: 1996
producent: HARMER/SIMMONS
SSB - SBL 12 V 100 Ah
Szt. 8
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
J. m.
Ilość
Uwagi
Akumulator 12 V, 100 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 12 V
 Pojemność akumulatora - 100 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
331 mm/173 mm/238 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M8
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
szt.
8
Do siłowni telekomunikacyjnej
PS 5020
Nr 459632
Zadanie 4.11
Przegląd pogwarancyjny siłowni
w RWT Wrocław /WŁ Opole/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Niemodlińska 88, 45-865 Opole
Siłownia SI48-10A,
nr fabryczny: 230498
rok produkcji: 2004
producent: MERAWEX
EURO POWER EPL 4-12 12V, 40Ah
Szt. 4
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
J. m.
Ilość
Uwagi
Akumulator 12 V, 40 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 12 V
 Pojemność akumulatora - 40 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
315 mm/165 mm/171mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M6
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
szt.
4
Do siłowni telekomunikacyjnej
SI48-10A
Nr 230498
Zadanie 4.12
Przegląd pogwarancyjny siłowni
w RWT Wrocław /WŁ Sulechów/.
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Wojska Polskiego 1, 66-100 Sulechów
Siłownia SI48-1U,
nr fabryczny: 0122
rok produkcji: 20112
producent: MERAWEX
Europower EPL 28/12 12V, 28Ah
Szt. 4
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
J. m.
Akumulator 12 V, 28 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe - 12 V
 Pojemność akumulatora - 28 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
175 mm/166 mm/125 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M5
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
szt.
Ilość
Uwagi
4
Do siłowni telekomunikacyjnej
SI48-1U
Nr 0122
Zadanie 4.13
Przegląd pogwarancyjny
w RWT Wrocław.
siłowni
Miejsce
Nazwa urządzenia
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Trzmielowicka 28-50, 50-984 Wrocław
Siłownia telekomunikacyjna SEM 25 48V/25A,
nr fabryczny: 73364/01
rok produkcji: 1994
producent: SAFT NIFE ALCATEL CIT
A706/126 SONNENSCHEIN
Szt. 16
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
J. m.
Ilość
Uwagi
Akumulator 6 V, 126 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe – 6 V
 Pojemność akumulatora – 126 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość–
282 mm/178 mm/241mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M8
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
szt.
16
Do siłowni telekomunikacyjnej
SEM 25 48V/25A
Nr 73364/01
Zadanie 4.14
Przegląd pogwarancyjny
w RWT Wrocław.
Miejsce
Nazwa urządzenia
siłowni
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Weigla 5, 50-984 Wrocław
Siłownia telekomunikacyjna SEM 25 48V/25A,
nr fabryczny: 73366/01
rok produkcji: 1994
producent: SAFT NIFE ALCATEL CIT
A704/245 SONNENSCEIN
Szt. 24
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
Akumulator 4 V, 245 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe – 4 V
 Pojemność akumulatora - 245 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
250 mm/232 mm/296 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M8
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
J. m.
Ilość
szt.
3x24
Razem
72
Uwagi
Do siłowni telekomunikacyjnej
SEM 25 48V/25A
Nr 73366/01
Zadanie 4.15
Przegląd pogwarancyjny
w RWT Wrocław.
Miejsce
Nazwa urządzenia
siłowni
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław
Siłownia telekomunikacyjna SEM 25 48V/25A,
nr fabryczny: 73368/01
rok produkcji: 1994
producent: SAFT NIFE ALCATEL CIT
A704/245 SONNENSCHEIN
Szt. 24
Opis akumulatorów do zamontowania w siłowni.
Opis przedmiotu zamówienia
J. m.
Ilość
Uwagi
Akumulator 4 V, 245 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe – 4 V
 Pojemność akumulatora - 245 Ah
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
250 mm/232 mm/296 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M8
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
szt.
3x24
Razem
72
Do siłowni telekomunikacyjnej
SEM 25 48V/25A
Nr 73368/01
Zadanie 4.16
Przegląd pogwarancyjny
w RWT Wrocław.
Miejsce
Nazwa urządzenia
siłowni
Wyznaczeni do kontaktów roboczych
Akumulatory w ukompletowaniu siłowni
(do utylizacji)
telekomunikacyjnych
z
wymianą
akumulatorów
ul. Czajkowskiego 109, 50-984 Wrocław
Siłownia telekomunikacyjna SEM 25 48V/25A,
nr fabryczny: 73369/01
rok produkcji: 1994
producent: SAFT NIFE ALCATEL CIT
A704/245 SONNENSCHEIN
Szt. 24
Opis akumulatorów do zamontowania.
Opis przedmiotu zamówienia
J. m.
Ilość
Uwagi
Akumulator 4 V, 245 Ah
 Typ akumulatora - bezobsługowy akumulator
typu „VRLA” - żelowy (akumulator kwasowoołowiowy posiadający jako elektrolit
zżelowany kwas siarkowy) lub akumulator w
technologii AGM (elektrolit uwięziony w
separatorach z włókna szklanego)
 Napięcie znamionowe – 4 V
 Pojemność akumulatora - 245 Ah.
Tolerancja: +15%/-5%.
 Gabaryty maksymalne /wraz z zaciskami/ Długość/Szerokość/Wysokość –
250 mm/232 mm/296 mm
 Bieguny ogniw wykonane pod zaciski
śrubowe – M8
 Projektowana żywotność w temperaturze 20
stopni Celsjusza – minimum 12 lat – po 12
latach projektowanej żywotności minimum
80% pojemności nominalnej
 Samorozładowanie w temperaturze 20
stopni Celsjusza – nie większe niż 0,06% na
dzień
 Temperatura otoczenia przy pracy
krótkotrwałej – minimum od 0 do +40 stopni
Celsjusza
 Dopuszczalne bezpieczne głębokie
rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539
TS
 Gwarancja – minimum 24 miesiące
 Instrukcja zasad eksploatacji w języku
polskim
 Akumulatory o tych samych parametrach
muszą pochodzić z tej samej serii
produkcyjnej
szt.
3x24
Razem
72
Do siłowni telekomunikacyjnej
SEM 25 48V/25A
Nr 73369/01
Zakres prac do wykonania w części IV:
1) Demontaż akumulatorów nie spełniających wymogów technicznych.
2) Montaż nowych akumulatorów w miejsce zdemontowanych akumulatorów nie spełniających
wymogów technicznych.
3) Sprawdzenie pewności połączeń spawanych.
4) Sprawdzenie pewności połączeń skręcanych.
5) Dostawa stojaka metalowego, piętrowego pod dwie baterie, o wymiarach dostosowanych do
zaproponowanych w ofercie akumulatorów – dotyczy zad. 4.2 siłownia telekomunikacyjna
STB 24/40, nr fabr. 067 w Brzegu.
6) Wymiana złącz łączących akumulatory (złącza te wykonać z przewodu miedzianego
w postaci linki miękkiej izolowanej o przekroju 50 mm² i zakończyć końcówkami kablowymi
miedzianymi bielonymi na śrubę M8. Końcówki powinny posiadać osłony izolacyjne,
które można na czas wykonywania pomiaru napięcia akumulatora przesunąć) - dotyczy
zadań: 4.13-4.16 (siłownie telekomunikacyjne SEM 25 48V/25A nr 73364/01, 73366/01,
73368/01, 73369/01 we Wrocławiu):
Zad. 4.13 – 16 szt. akumulatorów jest zabudowanych na dwóch stojakach po 8 szt.
Każdy stojak składa się z dwóch poziomów. Na poziomie są zabudowane 4 szt.
akumulatorów, ułożone w dwóch rzędach.
Zad.: 4.14-4.16 - w każdej siłowni 24 akumulatory są zabudowane na jednym stojaku
dwupoziomowym po 12 szt. na każdym poziomie, ułożone w dwóch rzędach.
7) Przeprowadzenie ładowania powrotnego.
8) Pomiar rezystancji izolacji doziemnej ogniw.
9) Uruchomienie systemu zasilania.
10) Sporządzenie protokołów z badań, prób i pomiarów.
11) Odbiór pozostałych po wykonaniu naprawy
części i materiałów wymagających zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska utylizacji.
12) Kontrola ogólna stanu systemu zasilania:
a) Ciągłość stanu połączeń głównych torów prądowych i połączeń śrubowych.
b) Stanu urządzeń zabezpieczających.
c) Warunków wentylacji i chłodzenia.
d) Stanu instalacji uziemiającej.
13) Kontrola
ustawień
parametrów
sterownika
siłowni
oraz
zgodnych z DTR.
14) Sprawdzenie ustawień prostowników oraz ich regulacja.
15) Pomiary napięć systemu oraz poszczególnych prostowników.
16) Sprawdzenie zgodności wartości napięcia i prądu siłowni.
17) Pomiar obciążenia systemu.
18) Sprawdzenie obciążenia prostowników.
regulacja
do
parametrów
19) Pomiar kontrolny temperatury pracy systemu i otoczenia.
20) Kontrola ograniczeń prądowych.
21) Czyszczenie i konserwacja siłowni.
22) Włączenie baterii do pracy buforowej z siłownią.
23) Regulacja napięcia buforowania zgodnie z warunkami technicznymi.
a)
Wykonanie 5 godz. testu kontrolnego rozładowania baterii przez opór rozładowczy.
b)
Doładowanie wykrytych ogniw opóźnionych.
c)
Pomiary napięć i rezystancji poszczególnych ogniw.
d)
Sprawdzenie,
poprawienie
zespoleń
instalacji
połączeń
i bateryjnych.
e)
Pomiary temperatury poszczególnych ogniw.
f)
Pomiary rezystancji izolacji baterii.
g)
Sporządzenie protokołu kontrolnego rozładowania baterii.
między
ogniwowych
Download