Instrukcja obsługi LM1 Luminometr Clean‑Trace

advertisement
3
PL
Luminometr Clean‑Trace™
Instrukcja obsługi
LM1
PL
3
(Polski)
Data wydania: 2016-06
Luminometr Clean‑Trace™
SPIS TREŚCI
PRZEZNACZENIE..................................................................... 1
OPIS PRODUKTU..................................................................... 3
Wykorzystanie detekcji ATP do monitorowania i
zarządzania higieną.................................................... 3
KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI............................................. 4
OBSŁUGA LUMINOMETRU 3M CLEAN‑TRACE.............. 4
Użytkowanie i konserwacja akumulatora....................... 4
Ładowanie akumulatora.................................................... 4
Kiedy akumulator jest naładowany................................. 4
Korzystanie ze wskaźnika poziomu
naładowania akumulatora ....................................... 4
Zarządzanie akumulatorem ............................................. 4
Uruchamianie zasilania ......................................................5
Wyłączanie zasilania..........................................................5
Sterowanie oprogramowaniem........................................5
Obsługa elementów sterowania luminometru
3M Clean‑Trace ........................................................ 6
Użytkowanie podstawy .....................................................7
Logowanie się na luminometrze 3M Clean‑Trace........7
Logowanie się na luminometrze 3M Clean‑Trace
z wykorzystaniem kodu PIN......................................7
Wyłączanie trybu uśpienia luminometru
3M Clean‑Trace......................................................... 8
Korzystanie z czujnika wymazówki i czujnika
pozycji pionowej........................................................ 8
Wylogowywanie się z luminometru
3M Clean‑Trace......................................................... 8
PRZEPROWADZANIE TESTÓW W PUNKTACH
POMIAROWYCH W RAMACH PLANÓW PRÓBEK... 8
Przeprowadzanie testu ATP w punkcie
pomiarowym w ramach planu próbki .................... 8
Przeprowadzanie ponownego testu w punkcie
pomiarowym ATP ze statusem ostrzeżenia
lub niepowodzenia testu przed przejściem do
innego punktu pomiarowego................................... 9
Przeprowadzanie ponownego testu w punkcie
pomiarowym ATP ze statusem ostrzeżenia lub
niepowodzenia testu po przejściu do innego
punktu pomiarowego...............................................10
Przeprowadzanie testu kontroli wizualnej w punkcie
pomiarowym w ramach planu próbki ...................10
Zapisywanie temperatury lub pH dla punktu
pomiarowego w ramach planu próbki ................... 11
Dodawanie opcjonalnych komentarzy do wyniku
testu ATP ze statusem ostrzeżenia lub
niepowodzenia.......................................................... 12
Zmiana zapisu temperatury lub pH dla punktu
pomiarowego w ramach planu próbki .................. 12
Przechodzenie do innego punktu pomiarowego
w tym samym planie próbki.................................... 12
Przechodzenie do innego punktu pomiarowego
w innym planie próbki.............................................. 13
Wyświetlanie wyników testu ......................................... 13
Ustawianie niestandardowego rodzaju testu w
punkcie pomiarowym w ramach planu próbki .... 13
Przeprowadzanie ponownego testu w ramach
niestandardowego rodzaju testu............................ 14
PRZEPROWADZANIE TESTOWANIA W
RAMACH NIEPLANOWANYCH PUNKTÓW
POMIAROWYCH.............................................................. 14
Przeprowadzanie nieplanowanego testu ATP ............ 14
Przeprowadzanie nieplanowanego testu
kontroli wizualnej ..................................................... 15
SYNCHRONIZOWANIE LUMINOMETRU 3M
CLEAN‑TRACE Z BAZĄ DANYCH KOMPUTERA...... 15
Ustawianie synchronizacji za pomocą
połączenia USB ......................................................... 16
Ustawianie synchronizacji za pomocą
połączenia Bluetooth ............................................... 16
Ustawianie synchronizacji za pomocą
połączenia Wi-Fi ...................................................... 16
Zmiana rodzaju połączenia.............................................. 17
Ustawianie czasu synchronizacji.................................... 17
PRZEPROWADZANIE ZADAŃ
ADMINISTRACYJNYCH................................................. 18
Ustawianie daty i godziny na luminometrze
3M Clean‑Trace........................................................ 18
Przeprowadzanie kontroli diagnostycznej.................... 18
Zmiana jasności ekranu.................................................... 18
Ponowne uruchamianie luminometru
3M Clean‑Trace........................................................ 18
Eksportowanie pliku dziennika....................................... 18
Wyświetlanie wersji oprogramowania.......................... 18
Rozwiązywanie problemów ........................................... 19
ZAŁĄCZNIK ............................................................................ 21
ii
PL
(Polski)
PRZEZNACZENIE
Luminometr 3M Clean‑Trace, zasilany akumulatorem, jest stosowany głównie do obiektywnego i czułego oznaczania
końcowego wyniku testów na trójfosforan adenozyny (ATP). Do ładowania akumulatora luminometru 3M Clean‑Trace
służy dostarczony zasilacz. Oprogramowanie do zarządzania higieną 3M™ Clean‑Trace™ służy do transferu,
porządkowania i zapisywania danych generowanych podczas testów ATP 3M™ Clean‑Trace™.
Firma 3M nie zaprojektowała ani nie przewidziała luminometru 3M Clean‑Trace, jego zasilacza ani oprogramowania
do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace do użytku z produktami innych producentów, użytku z konstrukcjami innych
producentów ani użytku w jakichkolwiek zastosowaniach, które nie zostały ocenione ani udokumentowane przez
firmę 3M i które mogą skutkować niebezpiecznymi sytuacjami. Luminometr 3M Clean‑Trace nie jest przeznaczony
do stosowania w środowisku potencjalnie łatwopalnym lub zagrożonym wybuchem. Mimo że system monitorowania
i zarządzania higieną 3M Clean‑Trace jest bardzo czuły, jego wyników nie należy wykorzystywać jako wskaźnika
sterylności powierzchni ani roztworów. System monitorowania i zarządzania higieną 3M Clean‑Trace nie jest
przeznaczony do diagnozowania schorzeń u ludzi ani zwierząt. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy i przestrzegania ich.
Firma 3M przewiduje, że testy 3M Clean‑Trace na oznaczanie trójfosforanu adenozyny (ATP), urządzenia oraz
oprogramowanie będą obsługiwane przez techników, którzy przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie metodyki
stosowania testu 3M Clean‑Trace ATP.
Użytkowanie produktu w sposób niezgodny ze specyfikacją może prowadzić do ograniczenia oferowanej przez niego
ochrony.
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Użytkownicy są odpowiedzialni za zapoznanie się z instrukcjami oraz informacjami dotyczącymi produktu. W celu
uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem
www.3M.com/foodsafety lub zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem
firmy 3M.
Przy wyborze metody testowania należy mieć na uwadze, że takie czynniki zewnętrzne, jak metody probkowania,
protokoły testowania, przygotowanie probki, dalsze postępowanie i technika laboratoryjna mogą wpływać na
uzyskiwane wyniki.
Obowiązkiem użytkownika przy wyborze jakiejkolwiek metody testowania lub produktu jest poddanie ocenie
dostatecznej liczby probek z właściwymi matrycami i z uwzględnieniem zagrożeń powodowanych przez
mikroorganizmy, tak aby zastosowana metoda mogła spełnić oczekiwania użytkownika i ustalone przez niego kryteria.
Obowiązkiem użytkownika jest rownież dopilnować, aby zastosowane metody testowania i uzyskane wyniki spełniały
wymagania klienta i dostawcy.
Tak jak w przypadku każdej metody testowania, wyniki uzyskiwane za pomocą produktu Bezpieczeństwa żywności 3M
nie stanowią gwarancji jakości testowanych matryc lub procesow.
Wyjaśnienie znaczenia symboli dotyczących bezpieczeństwa
Uwaga: przeczytać załączoną dokumentację
PRZESTROGA: Zaleca się recykling luminometru 3M
Clean‑Trace, by zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.
Ten produkt zawiera części nadające się do recyklingu. W
celu uzyskania informacji dotyczących recyklingu należy
skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym
firmy 3M.
Oznaczenie WEEE — Produkt zawiera elementy
elektryczne oraz elektroniczne i nie wolno go wyrzucać
do standardowych pojemników na odpady. Aby uzyskać
informacje na temat utylizacji sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, należy zapoznać się z treścią lokalnych
wytycznych.
Oznaczenie UL NRTL (bezpieczeństwo elektryczne —
Stany Zjednoczone i Kanada)
1
PL
(Polski)
Oznaczenie CE (zgodność z odpowiednimi wymogami
obowiązującymi na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).
Oznaczenie RCM (bezpieczeństwo elektryczne i
zgodność elektromagnetyczna — Australia)
Numer modelu luminometru 3M Clean‑Trace, tj. LM1.
Numer seryjny luminometru 3M Clean‑Trace
WARUNKI ROBOCZE OTOCZENIA
Warunki otoczenia
Warunki robocze
Wyłącznie do użytku w
pomieszczeniach
- podłączać złącza transmisji danych wyłącznie do
komputera spełniającego wymogi IEC/EN/UL/CSA
60950-1
- luminometr 3M Clean‑Trace podłączony do
komputera należy chronić przed działaniem cieczy i
dużą wilgotnością
Jednostki miary
Wysokość n.p.m.
Maks. 3000
metrów
Zakres temperatury roboczej
od +5 do +40 (od +41 do +104)
°C (°F)
Wilgotność względna
10–90 (bez kondensacji)
%
Zakres temperatury przechowywania
od -40 do +70 (od -40 do +158)
°C (°F)
Napięcie prądu przemiennego dla
zasilacza
100–240
V
Częstotliwość
50–60
Hz
Prąd przemienny dla zasilacza
300
mA
Napięcie wyjściowe zasilacza
5
V DC
Prąd wyjściowy zasilacza
1,2
A
Natężenie prądu wejściowego
luminometru
850
mA
Przepięcie
Kategoria II
Stopień zanieczyszczenia
2
Wahania napięcia źródła zasilania do
+10% napięcia znamionowego
Tymczasowe wzrosty napięcia w
źródle zasilania
DANE TECHNICZNE PRZYRZĄDU
Dane techniczne
Jednostki miary
Długość
59,27 (2,33)
mm (cale)
Szerokość
88,47 (3,48)
mm (cale)
Wysokość
268,17 (10,56)
mm (cale)
Masa
517,83 (18,26)
g (oz.)
Złącza zewnętrzne
Port USB 2.0 typu mini-AB
OGRANICZONA GWARANCJA
Sprzęt Bezpieczeństwa żywności 3M („sprzęt”) obejmuje [lista poszczególnych produktów] , a także wszelkie
powiązane oprogramowanie i inne komponenty dostarczane przez 3M, opisane w stosownych instrukcjach instalacji i
instrukcjach użytkownika („Dokumentacja użytkownika”).
2
PL
(Polski)
OGRANICZONA GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Firma 3M gwarantuje, że w ciągu jednego roku od daty dostawy, sprzęt będzie sprawny zgodnie z Dokumentacją
użytkownika. NINIEJSZA GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ, JEŚLI: (A) SPRZĘT BYŁ NAPRAWIANY PRZEZ OSOBĘ
NIEUPOWAŻNIONĄ PRZEZ FIRMĘ 3M; LUB (B) SPRZĘT BYŁ ZMIENIANY, MODYFIKOWANY LUB NIEWŁAŚCIWIE
STOSOWANY; LUB (C) SPRZĘT BYŁ STOSOWANY Z PRODUKTAMI, ZASOBAMI, KOMPONENTAMI LUB
OPROGRAMOWANIEM NIEDOSTARCZONYM PRZEZ FIRMĘ 3M DO UŻYTKU ZE SPRZĘTEM; LUB (D) SPRZĘT
LUB KOMPONENT JEST UŻYWANY W INNYM CELU (NA PRZYKŁAD STOSOWANIE Z INNYMI PŁYTKAMI
DRUKOWANYMI LUB OPROGRAMOWANIEM) LUB (E) SPRZĘT NIE BYŁ KONSERWOWANY LUB UŻYWANY
ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ UŻYTKOWNIKA. O ILE NIE STOI TO W SPRZECZNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA,
GWARANCJA NINIEJSZA OPRACOWANA ZOSTAŁA W CELU ZASTĄPIENIA WSZELKICH INNYCH GWARANCJI
WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH, OBEJMUJĄCYCH MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYCIA, DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ POKUPNOŚCI LUB WSZELKIE
GWARANCJE DOMNIEMANE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU SPRZEDAŻY, CZYNNOŚCI, Z PRZEPISÓW
PRAWA ZWYCZAJOWEGO LUB HANDLOWEGO. FIRMA 3M NIE GWARANTUJE BEZAWARYJNEJ PRACY
OPROGRAMOWANIA.
Jeśli w ciągu jednego roku od przesyłki sprzęt nie spełni wymagań określonych powyższą gwarancją, jedynym
zobowiązaniem firmy 3M i wyłącznym zadośćuczynieniem dla użytkownika będzie jedna z następujących opcji: 1)
naprawa lub wymiana wadliwego elementu; lub 2) zwrot ceny zakupu.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
O ILE NIE JEST TO NIEZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA, FIRMA 3M NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA WYRZĄDZONE
PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB PRZEZ INNE OSOBY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE LUB
CELOWE USZKODZENIA, OBEJMUJĄCE NA PRZYKŁAD UTRATĘ DOCHODÓW, INWESTYCJI BIZNESOWYCH
LUB MOŻLIWOŚCI, NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA 3M ZOSTANIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD. Strony zgadzają się, że całkowita odpowiedzialność firmy 3M względem
użytkownika, za bezpośrednie uszkodzenia spowodowane wszelkimi przyczynami nie przekroczy sumy stu dolarów
lub ceny zakupu sprzętu, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. W niektórych stanach lub krajach
obowiązywać mogą przepisy ustalające inne prawa odpowiedzialności niż te, które wymieniono powyżej. W takich
stanach lub krajach obowiązywać będą minimalne warunki odpowiedzialności.
Aby zamówić serwis, należy uzyskać numer procedury zwrotu materiału (RMA) od centrum serwisowego. Należy
zadzwonić pod nr 1-800-328-1671.
OPIS PRODUKTU
Wykorzystanie detekcji ATP do monitorowania i zarządzania higieną
System monitorowania i zarządzania higieną 3M Clean‑Trace składa się z następujących elementów: luminometru 3M
Clean‑Trace, testów 3M™ Clean‑Trace™ oraz oprogramowania do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace. System ten
służy do wykrywania obecności trójfosforanu adenozyny (ATP) na powierzchniach lub w próbkach wody, aby dokonać
pomiaru zanieczyszczenia w celu monitorowania i zarządzania higieną.
Wykorzystywaną technologię detekcji stanowi bioluminescencja trójfosforanu adenozyny (ATP). ATP jest obecny w
każdym materiale pochodzącym ze zwierząt i warzyw, w tym w większości resztek pożywienia, w żywych i martwych
bakteriach, grzybach i innych mikroorganizmach. W testach 3M Clean‑Trace wykorzystywane są enzymy lucyferyny/
lucyferazy do wytwarzania światła o natężeniu proporcjonalnym do ilości obecnego ATP. W luminometrze 3M
Clean‑Trace przeprowadzany jest pomiar natężenia światła emitowanego w próbce i wyświetlany jest wynik testu
we względnych jednostkach światła (RLU). Użytkownicy przeprowadzają badanie walidacyjne na danej powierzchni
lub w próbkach wody w celu określenia wartości progowych wyników testu ze statusem powodzenia, ostrzeżenia i
niepowodzenia w jednostkach RLU.
Szybkie wyniki testu dostarczane przez luminometr 3M Clean‑Trace umożliwiają użytkownikom podjęcie
natychmiastowych środków zaradczych w odpowiedzi na wynik testu ze statusem niepowodzenia. Punkt pomiarowy
z wynikiem testu ze statusem niepowodzenia można wyczyścić ponownie i przeprowadzić ponowny test przed
rozpoczęciem produkcji, zapewniając osiągnięcie celów związanych z zarządzaniem higieną. Wyniki dostarczają danych,
które można wykorzystać częściowo w celu podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu produkcji żywności lub napojów.
Przed przeprowadzeniem testów 3M Clean‑Trace przy użyciu luminometru 3M Clean‑Trace należy zapoznać się z
dokumentami zawierającymi instrukcję użycia.
3
PL
(Polski)
KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI
1. Instrukcja obsługi luminometru 3M Clean‑Trace jest dostępna wyłącznie w formie elektronicznej. Można uzyskać do
niej dostęp na dwa sposoby:
w pasku menu oprogramowania do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace, a następnie
• kliknąć Help (Pomoc) ?
kliknąć [Instrukcja obsługi];
• przejść pod adres www.3M.com/CleanTraceLM1manual
2. Można kliknąć dowolny nagłówek ze spisu treści, aby natychmiast przejść do wybranego rozdziału, lub przewinąć
strony albo przekartkować instrukcję obsługi aż do wybranego rozdziału.
3. Aktualizacje oprogramowania 3M Clean‑Trace obejmują również aktualizacje niniejszej instrukcji obsługi, które
zostaną automatycznie zainstalowane łącznie z aktualizacjami oprogramowania.
4. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis sposobu działania i procesów luminometru 3M Clean‑Trace. Jest ona
zorganizowana w taki sposób, aby użytkownik mógł wyszukać w spisie treści konkretne zadanie i postępować
zgodnie ze szczegółową instrukcją.
5. W instrukcji opisującej obsługę oprogramowania krok po kroku zastosowano następujący styl wytycznych:
a. Kursywa to nazwa rozdziału niniejszej instrukcji obsługi.
b. Pogrubiona czcionka to dokładny tekst odnoszący się do terminu pojawiającego się na ekranie.
c. [Pogrubiona czcionka w nawiasie] to nazwa przycisku, który można nacisnąć lub wybrać za pomocą przycisku
sterowania kursorem na ekranie.
OBSŁUGA LUMINOMETRU 3M CLEAN‑TRACE
Użytkowanie i konserwacja akumulatora
• Luminometr 3M Clean‑Trace jest wyposażony w wewnętrzny akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania,
który należy naładować w celu użycia luminometru 3M Clean‑Trace.
Ładowanie akumulatora
• Należy wybrać adapter do ładowarki odpowiedni do zasilania elektrycznego stosowanego w danym kraju.
• Podłączyć ładowarkę do luminometru 3M Clean‑Trace.
• Podłączyć ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
• Akumulator zostaje całkowicie naładowany po upływie około 2 godzin.
• W celu monitorowania stanu naładowania należy włączyć luminometr 3M Clean‑Trace. W poziomie naładowania
akumulatora pojawia się ikona błyskawicy.
Kiedy akumulator jest naładowany
• Odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
• Odłączyć ładowarkę od luminometru 3M Clean‑Trace.
Korzystanie ze wskaźnika poziomu naładowania akumulatora
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.
• Kiedy luminometr 3M Clean‑Trace jest włączony, wskaźnik przedstawia pozostały poziom
Rysunek 1
naładowania akumulatora.
• Na rysunku 1 wskaźnik przedstawia w pełni naładowany akumulator.
• W miarę spadku poziomu naładowania akumulatora niebieski odcinek wskaźnika staje się coraz krótszy.
• Kiedy akumulator jest naładowany na poziomie poniżej 10%, wskaźnik zmienia kolor na czerwony, wskazując
konieczność naładowania akumulatora.
• W razie spadku poziomu naładowania akumulatora poniżej 5% luminometr 3M Clean‑Trace zostaje automatycznie
wyłączony.
Zarządzanie akumulatorem
• W normalnych warunkach użytkowania akumulator zapewnia do ośmiu godzin pracy.
• W miarę zużycia akumulatora będzie on zapewniał energię na mniej niż osiem godzin pracy.
• Akumulator należy naładować, kiedy wskaźnik świeci na czerwono i wskazuje poziom naładowania poniżej 10%.
• Przed ponownym naładowaniem akumulator nie musi być całkowicie rozładowany.
4
PL
(Polski)
• W przypadku przechowywania luminometru 3M Clean‑Trace przez okres dłuższy niż miesiąc akumulator powinien
być naładowany do poziomu 50%. Luminometru 3M Clean‑Trace nie należy przechowywać z całkowicie
rozładowanym akumulatorem, ponieważ akumulator może utracić możliwość ponownego naładowania.
Luminometru 3M Clean‑Trace nie należy przechowywać z w pełni naładowanym akumulatorem, ponieważ może on
utracić możliwość całkowitego naładowania.
• Zaleca się wymianę akumulatora po upływie dwóch lat normalnego użytkowania. W celu dokonania wymiany
akumulatora luminometr 3M Clean‑Trace musi zostać przesłany do centrum serwisowego firmy 3M.
Uruchamianie zasilania
Przed uruchomieniem luminometru 3M Clean‑Trace należy sprawdzić komorę, upewniając się, że jest pusta.
1. Nacisnąć i przytrzymać szary przycisk wł./wył.
poniżej przycisków sterowania kursorem. Pojawi się czerwone
logo firmy 3M, potwierdzające rozpoczęcie procesu uruchamiania, a następnie kilkakrotnie pojawi się pełne logo
firmy 3M.
2.Ekran Witamy wyświetla instrukcję instalacji oprogramowania do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace na
komputerze użytkownika za pomocą kreatora instalacji dostępnego w segmencie pamięci luminometru 3M
Clean‑Trace, który pojawia się na komputerze jako pamięć USB.
• Aby ekran ten nie pojawiał się w przyszłości, należy zaznaczyć pole wyboru Nie wyświetlaj ponownie.
3. Ekran wygasa na kilka sekund, a następnie pojawia się ekran Kontrola diagnostyczna. Podczas kontroli
diagnostycznej widoczny jest pasek postępu. Należy wybrać opcję [Kontynuuj], kiedy nie będzie już wyszarzona.
4. Luminometr 3M Clean‑Trace podejmuje próbę synchronizacji z komputerem.
• Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Synchronizowanie luminometru 3M Clean‑Trace z bazą danych
komputera w niniejszej instrukcji obsługi.
• Aby pominąć synchronizację, należy wybrać opcję [Pomiń synchronizację].
5. Pojawia się ekran logowania. Instrukcję można znaleźć w rozdziale Logowanie się na luminometrze 3M Clean‑Trace
niniejszej instrukcji obsługi.
Wyłączanie zasilania
1. Naciskać przycisk wł./wył.
2.
przez 3 sekundy.
Pojawia się opcja [Wyłącz] w celu potwierdzenia, że proces wyłączania został rozpoczęty.
3.Wybrać [Wyłącz].
4. Pojawia się komunikat Luminometr zostanie wyłączony.
5.Wybrać [OK]. Ekran wyświetlacza wygasa, co potwierdza, że proces wyłączania zasilania został ukończony.
6. Można też wybrać opcję [Anuluj], aby anulować proces wyłączania.
Sterowanie oprogramowaniem
Sterowanie oprogramowaniem luminometru 3M Clean‑Trace jest możliwe za pomocą ekranu dotykowego lub pada do
sterowania kursorem.
• Używając ekranu dotykowego, należy zastosować standardowe gesty, takie jak dotykanie i przeciąganie.
umieszczonego w przedniej części luminometru 3M
• Można również użyć pada do sterowania kursorem
Clean‑Trace. Aby przesunąć kursor do konkretnej opcji na ekranie, wystarczy nacisnąć strzałki na padzie do
sterowania kursorem:
Nacisnąć strzałkę w górę
, aby przesunąć kursor w górę.
Nacisnąć strzałkę w dół
, aby przesunąć kursor w dół.
Nacisnąć strzałkę w lewo
, aby przesunąć kursor w lewo.
Nacisnąć strzałkę w prawo
, aby przesunąć kursor w prawo.
• Aby wybrać opcję na ekranie, do której użytkownik przesunął kursor, należy nacisnąć przycisk wyboru
padzie do sterowania kursorem.
5
na
PL
(Polski)
Obsługa elementów sterowania luminometru 3M Clean‑Trace
Rysunek 2 przedstawia elementy sterowania luminometru 3M Clean‑Trace.
5
1. Przełącznik wł./wył. — instrukcję można znaleźć w rozdziale Uruchamianie
zasilania.
4
2. Przyciski sterowania kursorem — instrukcję można znaleźć w rozdziale
Sterowanie oprogramowaniem.
3
3. Ekran wyświetlacza/dotykowy — instrukcję można znaleźć w rozdziale
Sterowanie oprogramowaniem.
4. Port USB/zasilania — instrukcję można znaleźć w rozdziałach Ładowanie
akumulatora i Ustawianie synchronizacji za pomocą połączenia USB.
2
5. Korek kołyskowy — instrukcję można znaleźć na rysunku 3.
1
Rysunek 2
Rysunek 3 przedstawia dokładną procedurę wprowadzania testu 3M
Clean‑Trace do luminometru 3M Clean‑Trace w celu przeprowadzenia
testowania oraz usuwania go po ukończeniu testu.
1. Otworzyć luminometr 3M Clean‑Trace, naciskając na korek kołyskowy.
2. Wprowadzić aktywowany test 3M Clean‑Trace do komory, upewniając się,
że na dnie komory znajduje się kuweta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3. Uchwyt testu 3M Clean‑Trace powinien być widoczny w górnej części
komory.
4. Zwolnić korek kołyskowy. Wówczas można przeprowadzić test na
obecność ATP za pomocą testu 3M Clean‑Trace znajdującego się
wewnątrz komory.
5. Po ukończeniu testu na obecność ATP należy otworzyć komorę, naciskając
na korek kołyskowy.
6. Aby usunąć test 3M Clean‑Trace, należy chwycić górną część testu i
pociągnąć w górę. Należy przestrzegać instrukcji dotyczącej utylizacji
zawartej w instrukcji użycia testu 3M Clean‑Trace. Należy sprawdzić
wszelkie dodatkowe regulacje prawne dotyczące utylizacji produktów w
lokalnych przepisach prawnych.
6
Rysunek 3
PL
(Polski)
Użytkowanie podstawy
W celu zapewnienia dodatkowej stabilności oraz wygody luminometr 3M
Clean‑Trace można umieścić na podstawie 3M™ Clean‑Trace™. Podstawa 3M
Clean‑Trace dodatkowo trzyma luminometr 3M Clean‑Trace pod optymalnym
kątem do jego obsługi i podglądu. (Patrz rysunek 4).
Rysunek 4
Luminometr 3M Clean‑Trace zawiera także rozkładaną podstawkę
wbudowaną w dolną powierzchnię urządzenia. (Patrz rysunek 5).
Rysunek 5
Logowanie się na luminometrze 3M Clean‑Trace
Po włączeniu luminometru 3M Clean‑Trace zostaje automatycznie przeprowadzona kontrola diagnostyczna. Jeśli
wynik kontroli diagnostycznej mieści się w wymaganych granicach, pojawia się ekran logowania.
1. Użytkownik domyślny jest logowany automatycznie. Wybrać [Zaloguj się].
• W przypadku konfiguracji użytkowników za pomocą oprogramowania do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace
i wybrać swoją nazwę
w celu dokonania wyboru nazwy użytkownika należy wybrać opcję Użytkownik
użytkownika. Wybrać [Zaloguj się].
2. Automatycznie pojawia się opcja Nieplanowany pomiar. Plany próbek pojawiają się w przypadku utworzenia i
zsynchronizowania ich za pomocą oprogramowania do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace. Użytkownik może
rozpocząć nowy cykl pracy dla planu próbki lub rozpocząć nowy test niezaplanowany. Aby powrócić do tego ekranu
.
w dowolnym momencie, należy nacisnąć opcję Ekran główny
• Aby uzyskać więcej informacji, należy odnieść się do rozdziałów Przeprowadzanie testów niezaplanowanych lub
Przeprowadzanie testów w punktach pomiarowych w ramach planów próbek w niniejszej instrukcji obsługi.
Logowanie się na luminometrze 3M Clean‑Trace z wykorzystaniem kodu PIN
Po włączeniu luminometru 3M Clean‑Trace zostaje automatycznie przeprowadzona kontrola diagnostyczna. Jeśli
wynik kontroli diagnostycznej mieści się w wymaganych granicach, pojawia się ekran logowania.
1. Użytkownik domyślny jest logowany automatycznie. Wybrać [Zaloguj się].
• W przypadku konfiguracji użytkowników za pomocą oprogramowania do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace
i wybrać swoją nazwę
w celu dokonania wyboru nazwy użytkownika należy wybrać opcję Użytkownik
użytkownika. Wybrać [Zaloguj się].
• Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN. Po wprowadzeniu każdej cyfry na ekranie
.
pojawia się gwiazdka (*). Następnie nacisnąć przycisk Wprowadź
• W razie nieprawidłowego wprowadzenia cyfr należy wybrać opcję Usuń
wprowadzić prawidłową cyfrę.
, aby usunąć cyfrę, a następnie
• Jeśli kod PIN nie zostanie wprowadzony prawidłowo, możliwe jest podjęcie dwóch dodatkowych prób. Po trzech
nieudanych próbach nazwa użytkownika oraz kod PIN zostaną zablokowane. Odczekać 5 minut na automatyczne
wyczyszczenie nazwy użytkownika i kodu PIN.
• Jeśli nazwa użytkownika nie pojawia się lub kod PIN użytkownika nie działa prawidłowo, należy skontaktować się
z przełożonym.
• Po prawidłowym wprowadzeniu nazwy użytkownika i kodu PIN nacisnąć przycisk Wprowadź
7
.
PL
(Polski)
2. Na ekranie Nowy test pojawiają się elementy Nieplanowany pomiar oraz plany próbek. Użytkownik może rozpocząć
nowy cykl pracy dla planu próbki lub rozpocząć nowy test niezaplanowany. Aby powrócić do tego ekranu w
dowolnym momencie, należy nacisnąć opcję Ekran główny
.
• Aby uzyskać więcej informacji, należy odnieść się do rozdziałów Przeprowadzanie testów niezaplanowanych lub
Przeprowadzanie testów w punktach pomiarowych w ramach planów próbek w niniejszej instrukcji obsługi.
Wyłączanie trybu uśpienia luminometru 3M Clean‑Trace
Luminometr 3M Clean‑Trace oszczędza energię akumulatora w razie braku aktywności ekranu dotykowego lub
przycisków sterowania kursorem. Po 5 minutach braku aktywności luminometr 3M Clean‑Trace przechodzi w tryb
uśpienia, a ekran zostaje przyciemniony. Po upływie 2 dodatkowych godzin braku aktywności luminometr 3M
Clean‑Trace zostaje automatycznie wyłączony i przed użyciem konieczne jest jego ponowne uruchomienie. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Uruchamianie zasilania niniejszej instrukcji obsługi.
1. W celu wyłączenia trybu uśpienia luminometru 3M Clean‑Trace należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy
przycisk strzałki w górę
na padzie do sterowania kursorem.
2. Ekran wyświetla informacje, które pojawiły się, zanim został uruchomiony tryb uśpienia, dzięki czemu można
kontynuować swoją pracę.
• Jeśli luminometr 3M Clean‑Trace nie przełącza się z trybu uśpienia:
Luminometr 3M Clean‑Trace może być wyłączony. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wł./wył.
przez 3
sekundy, aby uruchomić urządzenie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Uruchamianie
zasilania niniejszej instrukcji obsługi.
Akumulator może być całkowicie wyczerpany. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale
Ładowanie akumulatora niniejszej instrukcji obsługi.
Luminometr 3M Clean‑Trace może wymagać naprawy. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy
skontaktować się z przedstawicielem firmy 3M.
Korzystanie z czujnika wymazówki i czujnika pozycji pionowej
Bezpośrednio po ukończeniu pomiaru testu 3M Clean‑Trace należy wyjąć test 3M Clean‑Trace z komory luminometru.
Jeśli test pozostaje w komorze luminometru 3M Clean‑Trace dłużej niż przez 30 sekund, czujnik wymazówki
powiadomi użytkownika o konieczności jego usunięcia.
• Kiedy test znajduje się w komorze, luminometr 3M Clean‑Trace należy utrzymywać w pozycji pionowej w celu
zapewnienia dokładności wyników i uniknięcia rozlania odczynników, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia
wrażliwych elementów urządzenia. W razie przechylenia luminometru 3M Clean‑Trace pod kątem większym niż
68 stopni od pionu, kiedy test znajduje się w komorze, pojawia się symbol przechylenia
, informujący o tym,
że pomiar testu został anulowany. Wybrać [OK], a następnie przytrzymać luminometr 3M Clean‑Trace w pozycji
pionowej i ponownie przeprowadzić pomiar testu.
Wylogowywanie się z luminometru 3M Clean‑Trace
1. Wybrać Ustawienia
.
2.Wybrać [Wyloguj się]. Pojawia się ekran logowania. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Logowanie się na
luminometrze 3M Clean‑Trace niniejszej instrukcji obsługi.
PRZEPROWADZANIE TESTÓW W PUNKTACH POMIAROWYCH W RAMACH PLANÓW
PRÓBEK
Przeprowadzanie testu ATP w punkcie pomiarowym w ramach planu próbki
1. Aby uruchomić nowy cykl pracy, należy wybrać plan próbki, a następnie wybrać opcję [Nowy przebieg testowy…].
• Jeśli plan próbki nie pojawia się, należy przewinąć w górę
górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe plany próbek.
lub przewinąć w dół
lub też przesunąć listę w
W razie ponownego uruchamiania nieukończonego planu próbki można także wybrać plan próbki, a następnie
wybrać datę początkową oraz czas ponownego uruchomienia.
• Jeśli data początkowa i czas nie pojawiają się, należy przewinąć w górę
przesunąć listę w górę lub w dół.
8
lub przewinąć w dół
lub też
PL
(Polski)
• Pojawia się widok listy, przedstawiający listę punktów pomiarowych w planie próbki oraz liczbę punktów
pomiarowych w każdej kategorii wyniku:
Całkowita liczba punktów
pomiarowych
Liczba w kategorii
Powodzenie
Liczba w kategorii
Liczba w kategorii
Ostrzeżenie
Niepowodzenie
• Aby wybrać rodzaj testu, należy wybrać opcję [Typy pomiarów...], a następnie wybrać rodzaj testu do
przeprowadzenia.
2. Aby wybrać punkt pomiarowy do przeprowadzenia testu, należy nacisnąć punkt pomiarowy.
• Można przeprowadzić test w punktach pomiarowych w sekwencji lub w dowolnej kolejności.
lub przewinąć w dół
• Jeśli punkt pomiarowy nie pojawia się, należy przewinąć w górę
listę w górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe punkty pomiarowe.
lub też przesunąć
• Aby wyświetlić inny punkt pomiarowy, należy wybierać kolejną nazwę punktu pomiarowego
punktu pomiarowego aż do wyświetlenia żądanego punktu pomiarowego.
lub poprzedniego
znajdujące się
• W celu wyświetlenia obrazu i opisu danego punktu pomiarowego należy wybrać informacje
obok nazwy punktu pomiarowego. Wybrać opcję Wstecz , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
3. Należy przestrzegać instrukcji użycia testów 3M Clean‑Trace. Pobrać próbkę, aktywować test i potrząsać nim przez
co najmniej 5 sekund.
a. Otworzyć luminometr 3M Clean‑Trace, naciskając na korek kołyskowy. Następnie wprowadzić aktywowany
test do komory. Kiedy test znajduje się w komorze, luminometr 3M Clean‑Trace należy utrzymywać w pozycji
pionowej w celu zapewnienia dokładności wyników i uniknięcia rozlania odczynników, co mogłoby doprowadzić
do uszkodzenia wrażliwych elementów urządzenia.
b.Wybrać [Uruchom]
prawej strony.
, aby rozpocząć pomiar. Pojawia się pasek postępu
, przesuwający się z lewej do
c. Pojawia się wynik testu, który jest zachowywany w pamięci, dzięki czemu można go zsynchronizować z
oprogramowaniem do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace. Wynik jest interpretowany także z wykorzystaniem
ustanowionych granic statusu powodzenia/niepowodzenia i zostaje wyświetlony na ekranie ze statusem
, OSTRZEŻENIE
lub NIEPRAWIDŁOWE .
PRAWIDŁOWE
d. Aby usunąć test 3M Clean‑Trace z luminometru 3M Clean‑Trace, należy nacisnąć na korek kołyskowy, chwycić
górną część testu i pociągnąć do góry. Należy przestrzegać instrukcji dotyczącej utylizacji zawartej w instrukcji
użycia testu 3M Clean‑Trace.
4. Aby przeprowadzić test w kolejnym punkcie pomiarowym, należy wybierać kolejny punkt pomiarowy
poprzedni punkt pomiarowy aż do wyświetlenia żądanego punktu pomiarowego.
• Można także przeprowadzić ponowny test, wybierając opcję [Ponowne badanie]
lub
, a następnie [Uruchom]
• Można również wyświetlić listę punktów pomiarowych, wybierając opcję [Widok listy]
.
.
Przeprowadzanie ponownego testu w punkcie pomiarowym ATP ze statusem ostrzeżenia lub niepowodzenia testu
przed przejściem do innego punktu pomiarowego
1. Przed przejściem do kolejnego punktu pomiarowego należy postępować zgodnie z instrukcją użycia testu 3M
Clean‑Trace w zakresie pobrania próbki, aktywowania testu i potrząsania nim przez co najmniej 5 sekund.
2. Otworzyć luminometr 3M Clean‑Trace, naciskając na korek kołyskowy. Następnie wprowadzić aktywowany test do
komory. Kiedy test znajduje się w komorze, luminometr 3M Clean‑Trace należy utrzymywać w pozycji pionowej w
celu zapewnienia dokładności wyników i uniknięcia rozlania odczynników, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia
wrażliwych elementów urządzenia.
, a następnie opcję [Uruchom]
3. Wybrać opcję [Ponowne badanie]
postępu
, przesuwający się z lewej do prawej strony.
, aby rozpocząć pomiar. Pojawia się pasek
4. Pojawia się wynik testu, który jest zachowywany w pamięci, dzięki czemu można go zsynchronizować z
oprogramowaniem do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace. Wynik jest interpretowany także z wykorzystaniem
ustanowionych granic statusu powodzenia/niepowodzenia i zostaje wyświetlony na ekranie ze statusem
, OSTRZEŻENIE
lub NIEPRAWIDŁOWE .
PRAWIDŁOWE
9
PL
(Polski)
5. Aby usunąć test z luminometru 3M Clean‑Trace, należy nacisnąć na korek kołyskowy, chwycić górną część testu
i pociągnąć do góry. Należy przestrzegać instrukcji dotyczącej utylizacji zawartej w instrukcji użycia testu 3M
Clean‑Trace.
Przeprowadzanie ponownego testu w punkcie pomiarowym ATP ze statusem ostrzeżenia lub niepowodzenia testu po
przejściu do innego punktu pomiarowego
Aby wybrać punkt pomiarowy do ponownego przetestowania w obrębie tego samego planu próbki, należy wybrać
opcję Następny lub Poprzedni .
• W celu zastosowania innego planu próbki można także wybrać opcję Ekran główny
próbki, po czym wybrać datę i godzinę cyklu pracy.
• Można także przewinąć w dół
ponownego przetestowania.
lub przewinąć w górę
, a następnie wybrać plan
, a następnie wybrać punkt pomiarowy do
1. Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia testu 3M Clean‑Trace w zakresie pobrania próbki, aktywowania
testu i potrząsania nim przez co najmniej 5 sekund.
2. Otworzyć luminometr 3M Clean‑Trace, naciskając na korek kołyskowy. Następnie wprowadzić aktywowany test do
komory. Kiedy test znajduje się w komorze, luminometr 3M Clean‑Trace należy utrzymywać w pozycji pionowej w
celu zapewnienia dokładności wyników i uniknięcia rozlania odczynników, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia
wrażliwych elementów urządzenia.
, a następnie opcję [Uruchom]
3. Wybrać opcję [Ponowne badanie]
postępu
, przesuwający się z lewej do prawej strony.
, aby rozpocząć pomiar. Pojawia się pasek
4. Na ekranie pojawia się wynik testu, który jest zachowywany w pamięci, dzięki czemu można go zsynchronizować
z oprogramowaniem do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace. Wynik jest interpretowany także z wykorzystaniem
ustanowionych granic statusu powodzenia/niepowodzenia i zostaje wyświetlony na ekranie ze statusem
, OSTRZEŻENIE
lub NIEPRAWIDŁOWE .
PRAWIDŁOWE
5. Aby usunąć test z luminometru 3M Clean‑Trace, należy nacisnąć na korek kołyskowy, chwycić górną część testu
i pociągnąć do góry. Należy przestrzegać instrukcji dotyczącej utylizacji zawartej w instrukcji użycia testu 3M
Clean‑Trace.
Przeprowadzanie testu kontroli wizualnej w punkcie pomiarowym w ramach planu próbki
1. Aby uruchomić nowy cykl pracy, należy wybrać plan próbki, a następnie wybrać opcję [Nowy przebieg testowy…].
• Jeśli plan próbki nie pojawia się, należy przewinąć w górę
górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe plany próbek.
lub przewinąć w dół
lub też przesunąć listę w
W razie ponownego uruchamiania nieukończonego planu próbki można także wybrać plan próbki, a następnie
wybrać datę początkową oraz czas ponownego uruchomienia.
• Jeśli plan próbki nie pojawia się, należy przewinąć w górę
górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe plany próbek.
lub przewinąć w dół
lub też przesunąć listę w
• Pojawia się widok listy, przedstawiający listę punktów pomiarowych w planie próbki oraz liczbę punktów
pomiarowych w każdej kategorii wyniku:
Całkowita liczba punktów
pomiarowych
Liczba w kategorii
Powodzenie
Liczba w kategorii
Ostrzeżenie
Liczba w kategorii
Niepowodzenie
• Aby wybrać rodzaj testu, należy wybrać opcję [Typy pomiarów...], a następnie wybrać rodzaj testu do
przeprowadzenia.
2. Aby wybrać punkt pomiarowy do przeprowadzenia testu, należy nacisnąć punkt pomiarowy.
• Jeśli dany punkt pomiarowy obejmuje test ATP i test kontroli wizualnej, wówczas test kontroli wizualnej pojawia
się bezpośrednio po teście ATP.
• Można przeprowadzić test w punktach pomiarowych w sekwencji lub w dowolnej kolejności.
• Jeśli punkt pomiarowy nie pojawia się, należy przewinąć w górę
10
lub przewinąć w dół
lub też przesunąć
PL
(Polski)
listę w górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe punkty pomiarowe.
• Aby wyświetlić inny punkt pomiarowy, należy wybierać kolejną nazwę punktu pomiarowego
punktu pomiarowego aż do wyświetlenia żądanego punktu pomiarowego.
lub poprzedniego
znajdujące się
• W celu wyświetlenia obrazu i opisu danego punktu pomiarowego należy wybrać informacje
obok nazwy punktu pomiarowego. Wybrać opcję Wstecz , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
• Wybrać opcję [Prawidłowe] w przypadku pomyślnego wyniku testu lub opcję [Nieprawidłowe] w przypadku
wyniku niepomyślnego.
• W razie wybrania opcji Prawidłowe pojawia się ekran Prawidłowe
pojawia się ekran Nieprawidłowe .
. Jeśli wprowadzono opcję Nieprawidłowe,
• Aby wykonać test ponownie, należy wybrać opcję [Ponowne badanie]
, a następnie [Uruchom]
.
. Pojawia się ekran Add Comment
• Aby dodać komentarz do wyniku, należy wybrać Dodaj komentarz
(Dodaj komentarz) i wszystkie wcześniej dodane komentarze. Wybrać [Dodaj komentarze], a następnie wybrać
komentarz do dodania. Wybrać [OK]. Wybrać [Wstecz]. Aby nie dodawać komentarza, należy wybrać opcję
[Wstecz] , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
3. Aby przeprowadzić test w kolejnym punkcie pomiarowym, należy wybierać kolejny punkt pomiarowy
poprzedni punkt pomiarowy aż do wyświetlenia żądanego punktu pomiarowego.
• Można także przeprowadzić ponowny test, wybierając opcję [Ponowne badanie]
lub
, a następnie [Uruchom]
.
.
• Można również wyświetlić listę punktów pomiarowych, wybierając opcję Widok listy
Zapisywanie temperatury lub pH dla punktu pomiarowego w ramach planu próbki
1. Aby uruchomić nowy cykl pracy, należy wybrać plan próbki, a następnie wybrać opcję [Nowy przebieg testowy…].
• Jeśli plan próbki nie pojawia się, należy przewinąć w górę
w górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe plany próbek.
lub przewinąć w dół
lub też przesunąć listę
• W razie ponownego uruchamiania nieukończonego planu próbki należy wybrać plan próbki z datą początkową
lub przewinąć w dół
, aby
i wybraną godziną. Jeśli plan próbki nie pojawia się, należy przewinąć w górę
wyświetlić dodatkowe nazwy planu próbki.
• Pojawia się widok listy, przedstawiający listę punktów pomiarowych w planie próbki oraz liczbę punktów
pomiarowych w każdej kategorii wyniku:
Całkowita liczba punktów
pomiarowych
Liczba w kategorii
Powodzenie
Liczba w kategorii
Ostrzeżenie
Liczba w kategorii
Niepowodzenie
• Aby wybrać rodzaj testu, należy wybrać opcję [Typy pomiarów...], a następnie wybrać rodzaj testu do
przeprowadzenia. Wybrać [Gotowe].
2. Aby wybrać punkt pomiarowy do przeprowadzenia testu, należy nacisnąć punkt pomiarowy.
• Jeśli dany punkt pomiarowy obejmuje test ATP i zapis temperatury lub pH, wówczas zapis temperatury lub pH
pojawia się bezpośrednio po teście ATP.
• Można przeprowadzić test w punktach pomiarowych planu próbki w sekwencji lub w dowolnej kolejności.
Na ekranie pojawia się pierwszy punkt pomiarowy w planie próbki. Aby przeprowadzić test w innym punkcie
pomiarowym, należy wybierać kolejny punkt pomiarowy , aż pojawi się żądany punkt pomiarowy. Można
wyświetlić poprzedni punkt pomiarowy, wybierając poprzedni punkt pomiarowy .
znajdujące się
• W celu wyświetlenia obrazu i opisu danego punktu pomiarowego należy wybrać informacje
obok nazwy punktu pomiarowego. Wybrać opcję [Wstecz] , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
3. Wybrać pole. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadzić wynik testu temperatury lub wynik testu pH.
4. Pojawia się wynik testu, który jest zachowywany w pamięci, dzięki czemu można go zsynchronizować z
oprogramowaniem do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace. Wynik jest interpretowany także z wykorzystaniem
ustanowionych granic statusu powodzenia/niepowodzenia i zostaje wyświetlony na ekranie ze statusem
lub NIEPOWODZENIA .
POWODZENIA
11
PL
(Polski)
• Aby dodać komentarz do wyniku, należy wybrać symbol Dodaj komentarz
. Pojawi się ekran Dodaj
komentarze i wszystkie wcześniej wybrane komentarze. Wybrać [Dodaj komentarze], a następnie wybrać
komentarz do dodania. Wybrać [OK]. Wybrać [Wstecz].
• Aby nie dodawać komentarza, należy wybrać opcję Wstecz
, aby przejść do poprzedniego ekranu.
5. Aby przeprowadzić test w kolejnym punkcie pomiarowym, należy wybierać kolejny punkt pomiarowy
poprzedni punkt pomiarowy aż do wyświetlenia żądanego punktu pomiarowego.
• Można także przeprowadzić ponowny test, wybierając opcję [Ponowne badanie]
lub
, a następnie [Uruchom]
• Można również wyświetlić listę punktów pomiarowych, wybierając opcję Widok listy
.
.
Dodawanie opcjonalnych komentarzy do wyniku testu ATP ze statusem ostrzeżenia lub niepowodzenia
1. Aby wyświetlić lub dodać komentarze dla wyświetlanego wyniku testu, należy wybrać opcję Dodaj komentarz
. Pojawia się ekran Dodaj komentarze i wszystkie wcześniej wybrane komentarze.
2.Wybrać [Dodaj komentarze], a następnie wybrać komentarz do dodania. Wybrać [OK]. Wybrać [Wstecz].
3. Aby nie dodawać komentarza, należy wybrać opcję [Wstecz]
, aby przejść do poprzedniego ekranu.
Zmiana zapisu temperatury lub pH dla punktu pomiarowego w ramach planu próbki
1. Aby wybrać punkt pomiarowy do ponownego przetestowania w obrębie tego samego planu próbki, należy wybrać
opcję Następny lub Poprzedni .
2. W celu zastosowania innego planu próbki należy wybrać opcję Ekran główny
czym wybrać datę i godzinę cyklu pracy.
3. Przewinąć w dół
przetestowania.
lub przewinąć w górę
, a następnie wybrać plan próbki, po
, a następnie wybrać punkt pomiarowy do ponownego
4. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadzić wynik testu temperatury lub wynik testu pH.
• Pojawia się wynik testu, który jest zachowywany w pamięci, dzięki czemu można go zsynchronizować z
oprogramowaniem do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace. Wynik jest interpretowany także z wykorzystaniem
ustanowionych granic statusu powodzenia/niepowodzenia i zostaje wyświetlony na ekranie ze statusem
, OSTRZEŻENIE
lub NIEPRAWIDŁOWE .
PRAWIDŁOWE
• Aby dodać komentarz do wyniku, należy wybrać symbol Dodaj komentarz
wcześniej wybrane komentarze.
. Pojawiają się wszystkie
•Wybrać [Dodaj komentarze].
• Wybrać komentarz. Wybrać [OK]. Wybrać [Wstecz].
Przechodzenie do innego punktu pomiarowego w tym samym planie próbki
1. Aby przejść do kolejnego punktu pomiarowego w planie próbki, należy wybrać Następny . Wyświetla się nazwa
kolejnego punktu pomiarowego w planie próbki. Należy ponownie wybierać Następny , aby przejść do kolejnego
punktu pomiarowego w planie próbki, aż do wyświetlenia ostatniego punktu pomiarowego w planie próbki.
2. Aby przejść do poprzedniego punktu pomiarowego w planie próbki, należy wybrać Poprzedni . Wyświetla się
nazwa poprzedniego punktu pomiarowego w planie próbki. Należy ponownie wybierać Poprzedni , aby przejść do
wcześniejszego punktu pomiarowego w planie próbki, aż do wyświetlenia pierwszego punktu pomiarowego w planie
próbki.
3. Po wyświetleniu żądanego punktu pomiarowego należy postępować zgodnie z treścią niniejszej instrukcji w
rozdziale Przeprowadzanie testu ATP w punkcie pomiarowym w ramach planu próbki, począwszy od kroku 5.
12
PL
(Polski)
Przechodzenie do innego punktu pomiarowego w innym planie próbki
1. Wybrać Ekran główny
, aby przejść do ekranu planu próbki.
2. W celu przeprowadzenia testu ATP w punkcie pomiarowym we wcześniej rozpoczętym planie próbki należy wybrać
plan próbki z wybraną datą i godziną rozpoczęcia. Jeśli dany próbki nie pojawia się, należy przewinąć w górę
lub przewinąć w dół
lub też przesunąć listę w górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe plany próbek.
3. Aby przejść do kolejnego punktu pomiarowego w planie próbki, należy wybrać Następny . Wyświetla się nazwa
kolejnego punktu pomiarowego w planie próbki. Należy ponownie wybierać Następny , aby przejść do kolejnego
punktu pomiarowego w planie próbki, aż do wyświetlenia ostatniego punktu pomiarowego w planie próbki.
4. Aby przejść do poprzedniego punktu pomiarowego w planie próbki, należy wybrać Poprzedni . Wyświetla się
nazwa poprzedniego punktu pomiarowego w planie próbki. Należy ponownie wybierać Poprzedni , aby przejść do
wcześniejszego punktu pomiarowego w planie próbki, aż do wyświetlenia pierwszego punktu pomiarowego w planie
próbki.
5. Po wyświetleniu żądanego punktu pomiarowego należy postępować zgodnie z treścią niniejszej instrukcji w
rozdziale Przeprowadzanie testu ATP w punkcie pomiarowym w ramach planu próbki, począwszy od kroku 5.
Wyświetlanie wyników testu
1. Aby przejść do ekranu planu próbki, należy wybrać Wyniki
.
2. Aby wyświetlić wyniki o niepomyślnym statusie testu, należy wybrać [Nieprawidłowe pomiary]. Aby wyświetlić
najnowsze wyniki, należy wybrać [Ostatni pomiar]. Aby wyświetlić wyniki dla wybranego planu próbki, należy
wybrać [Plan próbkowania].
3. Wyniki testu są wyświetlane z wykorzystaniem następujących kolorów: czerwonego w przypadku wyników testu ze
statusem niepowodzenia, żółtego w przypadku wyników testu ze statusem ostrzeżenia i zielonego dla wyników testu
ze statusem powodzenia. Ekran wyświetla także nazwę planu próbki, nazwę punktu pomiarowego, datę i godzinę
wykonania testu oraz nazwisko osoby przeprowadzającej test.
lub przewijanie w górę
4. Aby wyświetlić dodatkowe wyniki testu, należy wybrać przewijanie w dół
także przewinąć w górę lub w dół, wykonując ruch przeciągający na ekranie dotykowym.
. Można
Ustawianie niestandardowego rodzaju testu w punkcie pomiarowym w ramach planu próbki
Jeśli plan próbki nie pojawia się, należy przewinąć w górę
lub przewinąć w dół
lub też przesunąć listę w górę
lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe plany próbek.
• W razie ponownego uruchamiania nieukończonego planu próbki należy wybrać plan próbki z datą początkową
i wybraną godziną. Jeśli plan próbki nie pojawia się, należy przewinąć w górę
lub przewinąć w dół
, aby
wyświetlić dodatkowe nazwy planu próbki.
• Pojawia się widok listy, przedstawiający listę punktów pomiarowych w planie próbki oraz liczbę punktów
pomiarowych w każdej kategorii wyniku:
Całkowita liczba punktów
pomiarowych
Liczba w kategorii
Powodzenie
Liczba w kategorii
Ostrzeżenie
Liczba w kategorii
Niepowodzenie
• Aby wybrać rodzaj testu, należy wybrać opcję [Typy pomiarów...], a następnie wybrać rodzaj testu do
przeprowadzenia. Wybrać [Gotowe].
1. Aby wybrać punkt pomiarowy do przeprowadzenia testu, należy wybrać punkt pomiarowy.
• Jeśli dany punkt pomiarowy obejmuje test ATP i niestandardowy rodzaj testu, wówczas niestandardowy rodzaj
testu pojawia się bezpośrednio po teście ATP.
• Można przeprowadzić test w punktach pomiarowych planu próbki w sekwencji lub w dowolnej kolejności.
Na ekranie pojawia się pierwszy punkt pomiarowy w planie próbki. Aby przeprowadzić test w innym punkcie
pomiarowym, należy wybierać kolejny punkt pomiarowy , aż pojawi się żądany punkt pomiarowy. Można
wyświetlić poprzedni punkt pomiarowy, wybierając poprzedni punkt pomiarowy .
znajdujące się
• W celu wyświetlenia obrazu i opisu danego punktu pomiarowego należy wybrać informacje
obok nazwy punktu pomiarowego. Wybrać opcję [Wstecz] , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
13
PL
(Polski)
2. Wybrać szary pasek pojawiający się poniżej rodzaju testu. Wybrać [Wprowadź wartość]. Za pomocą klawiatury
numerycznej wprowadzić wynik testu. Aby usunąć nieprawidłowo wprowadzoną cyfrę, należy nacisnąć przycisk
Backspace
, a następnie wprowadzić prawidłową cyfrę. Wybrać [Gotowe].
3. Na ekranie pojawia się wynik testu, który jest zachowywany w pamięci, dzięki czemu można go później
zsynchronizować z oprogramowaniem do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace. Wynik testu jest interpretowany
także z wykorzystaniem granic statusu powodzenia/niepowodzenia, a status wyniku testu zostaje wyświetlony na
, OSTRZEŻENIE
lub NIEPRAWIDŁOWE .
ekranie ze statusem PRAWIDŁOWE
4. Na ekranie pojawia się kolejny punkt pomiarowy w wybranym planie próbki. Można powtórzyć ten proces,
zaczynając od kroku 5, aby wprowadzić wynik testu dla punktu pomiarowego wyświetlanego na ekranie.
Przeprowadzanie ponownego testu w ramach niestandardowego rodzaju testu
1. Aby wybrać punkt pomiarowy do ponownego przetestowania, należy wybrać opcję Następny
Aby użyć innego planu próbki, należy wybrać Ekran główny
, a następnie wybrać Następny
aby przejść do punktu pomiarowego do ponownego przetestowania.
lub Poprzedni .
lub Poprzedni ,
znajdujące się
a. W celu wyświetlenia obrazu i opisu danego punktu pomiarowego należy wybrać informacje
obok nazwy punktu pomiarowego. Wybrać opcję Wstecz , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
2. Wybrać pole. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadzić wynik testu. Aby usunąć nieprawidłowo
, a następnie wprowadzić prawidłową cyfrę. Wybrać
wprowadzoną cyfrę, należy nacisnąć przycisk Backspace
[Gotowe].
3. Na ekranie pojawia się wynik testu, który jest zachowywany w pamięci, dzięki czemu można go zsynchronizować
z oprogramowaniem do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace. Wynik jest interpretowany także z wykorzystaniem
ustanowionych granic statusu powodzenia/niepowodzenia i zostaje wyświetlony na ekranie ze statusem
, OSTRZEŻENIE
lub NIEPRAWIDŁOWE .
PRAWIDŁOWE
PRZEPROWADZANIE TESTOWANIA W RAMACH NIEPLANOWANYCH PUNKTÓW
POMIAROWYCH
Przeprowadzanie nieplanowanego testu ATP
1.Wybrać [Nieplanowany pomiar] .
Aby uruchomić nowy cykl pracy, należy wybrać [Nowy przebieg testowy…].
• W przypadku ponownego uruchamiania cyklu pracy nieukończonych testów niezaplanowanych można także
wybrać datę i godzinę rozpoczęcia ponownego uruchomienia testu.
2. Wybrać Select Test Type (Wybierz rodzaj testu)
, a następnie wybrać rodzaj testu:
• UXL100 (powierzchnia ATP)
•AQF100
• AQT200 (woda ogółem)
3.Wybrać [OK].
4. Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia testu 3M Clean‑Trace w zakresie pobrania próbki, aktywowania
testu i potrząsania nim przez co najmniej 5 sekund.
5. Otworzyć luminometr 3M Clean‑Trace, naciskając na korek kołyskowy. Następnie wprowadzić aktywowany test do
komory. Kiedy test znajduje się w komorze, luminometr 3M Clean‑Trace należy utrzymywać w pozycji pionowej w
celu zapewnienia dokładności wyników i uniknięcia rozlania odczynników, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia
wrażliwych elementów urządzenia.
, przesuwający się z lewej do
6.Wybrać [Uruchom] , aby rozpocząć pomiar. Pojawia się pasek postępu
prawej strony. Pojawia się wynik testu, który jest zachowywany w pamięci, dzięki czemu można go zsynchronizować
z oprogramowaniem do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace.
7. Aby usunąć test z luminometru 3M Clean‑Trace, należy nacisnąć na korek kołyskowy, chwycić górną część testu
i pociągnąć do góry. Należy przestrzegać instrukcji dotyczącej utylizacji zawartej w instrukcji użycia testu 3M
Clean‑Trace.
8. Aby przeprowadzić kolejny niezaplanowany test ATP, wybrać [Nowe] i powtórzyć proces.
• Można także przeprowadzić ponowny test, wybierając opcję [Ponowne badanie]
14
, a następnie [Uruchom]
.
PL
(Polski)
Przeprowadzanie nieplanowanego testu kontroli wizualnej
1.Wybrać [Nieplanowany pomiar] .
2. Aby uruchomić nowy cykl pracy, należy wybrać [Nowy przebieg testowy…].
W przypadku ponownego uruchamiania cyklu pracy nieukończonych testów niezaplanowanych można także wybrać
datę i godzinę rozpoczęcia ponownego uruchomienia testu.
• Jeśli nie pojawia się data i godzina rozpoczęcia, należy przewinąć w górę
przesunąć listę w górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe plany próbek.
3. Wybrać Wybierz rodzaj testu
lub przewinąć w dół
lub też
, a następnie wybrać [Oględziny].
4.Wybrać [OK].
5. Wybrać opcję [PRAWIDŁOWE] w przypadku pomyślnego wyniku testu lub opcję [NIEPRAWIDŁOWE] w przypadku
wyniku niepomyślnego.
6. W razie wybrania opcji Prawidłowe pojawia się ekran Prawidłowe
pojawia się ekran Nieprawidłowe
i symbol dodania komentarza
. W razie wybrania opcji Nieprawidłowe
oraz [Ponowne badanie]
.
7. W celu przeprowadzenia kolejnego testu kontroli wizualnej wybrać [Nowe].
. Pojawia się ekran Dodaj komentarze
• Aby dodać komentarz, należy wybrać opcję Dodaj komentarz
i wszystkie wcześniej dodane komentarze. Wybrać [Dodaj komentarze], a następnie wybrać komentarz do
dodania. Wybrać [OK]. Wybrać [Wstecz].
• Aby nie dodawać komentarza, należy wybrać opcję [Wstecz]
, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
SYNCHRONIZOWANIE LUMINOMETRU 3M CLEAN‑TRACE Z BAZĄ DANYCH KOMPUTERA
Za pomocą oprogramowania menedżera synchronizacji zainicjować synchronizację między luminometrem 3M
Clean‑Trace a komputerem. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Obsługa menedżera synchronizacji instrukcji
obsługi oprogramowania do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace.
• Pierwsza synchronizacja musi być przeprowadzona przy użyciu połączenia USB.
• Po rozpoczęciu synchronizacji automatycznie zostaje przeprowadzona kontrola diagnostyczna.
• W razie rozpoczęcia synchronizacji w ciągu mniej niż dwóch minut od ukończenia ostatniej synchronizacji
pojawi się komunikat ostrzegawczy. Należy odczekać co najmniej dwie minuty, a następnie ponownie rozpocząć
synchronizację.
• W przypadku synchronizacji luminometru 3M Clean‑Trace, który już zawiera plany próbek różne od planów próbek
obecnych na komputerze, z którym trwa synchronizacja, pojawi się komunikat ostrzegawczy.
o Wybrać Ustawienia. Wybrać [Synchronizuj]. Pasek postępu pokazuje, kiedy synchronizacja zostaje ukończona.
o Aby anulować synchronizację, należy wybrać [Pomiń synchronizację].
o Aby kontynuować synchronizację, należy wybrać [Kontynuuj]. Opcja ta powoduje usunięcie planów próbki
i wyników testu z luminometru 3M Clean‑Trace i zastępuje dostępne plany próbek planami znajdującymi się na
komputerze, z którym przeprowadzana jest synchronizacja.
• Podczas synchronizacji luminometru 3M Clean‑Trace z komputerem informacje są przesyłane w obu kierunkach:
z komputera do luminometru 3M Clean‑Trace:
- nazwy użytkownika i kody PIN;
- plany próbek i punkty pomiarowe obejmujące granice powodzenia/niepowodzenia oraz obrazy punktów
pomiarowych, jeśli są dostępne;
- konfiguracja organizacji, na przykład liczby dni przechowywania zsynchronizowanych wyników testu.
z luminometru 3M Clean‑Trace do komputera:
- wyniki testu obejmujące datę i godzinę testu, informacje na temat użytkownika przeprowadzającego test i
komentarze, jeśli są dostępne;
- luminometr 3M Clean‑Trace obsługuje trzy tryby łączności: przewód USB, połączenie Wi-Fi i połączenie
Bluetooth.
15
PL
(Polski)
Ustawianie synchronizacji za pomocą połączenia USB
W celu skorzystania z połączenia za pomocą przewodu USB: podłączyć jeden koniec przewodu USB dostarczonego
przez firmę 3M do portu USB/zasilania i podłączyć drugi koniec przewodu USB do portu USB na komputerze.
• Aby zarejestrować luminometr 3M Clean‑Trace podczas jego pierwszej synchronizacji, należy zalogować się
do menedżera synchronizacji. Należy zapoznać się z rozdziałem Logowanie nazwy użytkownika w menedżerze
synchronizacji instrukcji obsługi oprogramowania do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace.
• 1. Wybrać [Ustawienia]
[Wybierz].
. Wybrać [Preferowane połączenie — (rodzaj połączenia)]. Wybrać [USB]. Wybrać
Ustawianie synchronizacji za pomocą połączenia Bluetooth
• Pierwsza synchronizacja musi być przeprowadzona za pomocą połączenia USB w celu zarejestrowania luminometru
3M Clean‑Trace.
• Aby skorzystać z połączenia Bluetooth: skonfigurować połączenie Bluetooth z luminometrem 3M Clean‑Trace.
Procedura ta wymaga jednoczesnego użycia luminometru 3M Clean‑Trace i oprogramowania menedżera
synchronizacji zainstalowanego na komputerze za pośrednictwem kreatora instalacji oprogramowania
przeznaczonego dla oprogramowania do zarządzania higieną 3M Clean‑Trace. Instrukcję parowania dla połączenia
Bluetooth można znaleźć w rozdziale Konfiguracja połączenia Bluetooth instrukcji obsługi oprogramowania do
zarządzania higieną 3M Clean‑Trace.
Ustawianie synchronizacji za pomocą połączenia Wi-Fi
• Pierwsza synchronizacja musi być przeprowadzona za pomocą połączenia USB w celu zarejestrowania luminometru
3M Clean‑Trace.
• Aby skorzystać z połączenia Wi-Fi, należy: skonfigurować usługę internetową na luminometrze 3M Clean‑Trace,
który następnie prześle skonfigurowane przez użytkownika informacje dotyczące usługi internetowej do komputera
podczas pierwszej synchronizacji za pomocą oprogramowania menedżera synchronizacji.
1. Dotykać górnej części ekranu przez 1 sekundę, a następnie przeciągnąć kursor w dół.
2. Wybrać Połączenia
.
3. Wybrać opcję WiFi
.
4. Włączyć Wi-Fi i wybrać swoją sieć Wi-Fi. W przypadku zabezpieczonej sieci Wi-Fi wprowadzić dane
uwierzytelniające. Tego rodzaju informacje można uzyskać od działu wsparcia IT.
5. Wybrać Powróć
.
6. Wybrać Ustawienia
.
7.Wybrać [Preferowane połączenie — (rodzaj połączenia)]
8. Wybrać opcję [Wi-fi].
9.Wybrać [Konfiguracja usługi sieci Web].
10.Sprawdzić, czy nazwa hosta, nr portu wspólnych usług i Numer portu usług urządzenia są prawidłowe.
Tego rodzaju informacje można uzyskać od działu wsparcia IT. Jeśli te informacje są prawidłowe, wybrać OK.
W przeciwnym razie skorzystać z poniższej instrukcji do zaktualizowania tych informacji.
•Wybrać [Wprowadź nazwę hosta] i za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę serwera internetowego. Tego
rodzaju informacje można uzyskać od działu wsparcia IT.
• Można także odszukać nazwę serwera internetowego dla danego komputera:
a. Kliknąć przycisk Start systemu Windows na komputerze.
b.Wybrać Computer
c.Wybrać System Properties
d. Nazwa serwera internetowego użytkownika jest wyszczególniona na ekranie jako Full Computer Name.
e.Wybrać [Gotowe].
•Wybrać [Nr portu wspólnych usług] i za pomocą klawiatury wprowadzić numer portu IIS dla numeru
portu Common Service. W celu odszukania Nr portu wspólnych usług dla komputera wyposażonego
w oprogramowanie menedżera synchronizacji:
16
PL
(Polski)
a. Kliknąć przycisk Start systemu Windows na komputerze.
b.Kliknąć Run…
c. Wprowadzić inetmgr do pola Open:, a następnie kliknąć OK.
d. Rozwinąć nazwę komputera w kolumnie Połączenia.
e. Rozwinąć opcję Sites.
f.Kliknąć Clean‑TraceCommonServices. Nr portu wspólnych usług to 4-cyfrowy numer, pojawiający się
w obszarze Browse Web Site w kolumnie Actions (Akcje). Na przykład 9003.
g.Wybrać [Gotowe].
•Wybrać [Numer portu usług urządzenia] i za pomocą klawiatury wprowadzić numer portu IIS dla numeru
portu Device Service. W celu odszukania Numer portu Device Services dla komputera wyposażonego
w oprogramowanie menedżera synchronizacji:
a. Kliknąć przycisk Start systemu Windows na komputerze.
b.Kliknąć Run…
c. Wprowadzić inetmgr do pola Open:, a następnie kliknąć OK.
d. Rozwinąć nazwę komputera w kolumnie Połączenia.
e. Rozwinąć opcję Sites.
f.Kliknąć Clean‑TraceDeviceServices. Numer portu Device Services to 4-cyfrowy numer, pojawiający się
w obszarze Browse Web Site w kolumnie Akcje. Na przykład 9004.
g.Wybrać [Gotowe].
h.Wybrać [OK].
• Aby wyświetlić aktualne informacje dotyczące usługi internetowej na luminometrze 3M Clean‑Trace bez
, a następnie wybrać [Konfiguracja usługi sieci Web]. Aby
zmieniania ich, należy wybrać [Ustawienia]
powrócić do opcji Ustawienia, należy wybrać [OK].
• Aby dokonać zmiany rodzaju połączenia na Wi-Fi, należy zapoznać się z rozdziałem Zmiana rodzaju połączenia
w niniejszej instrukcji obsługi.
• Oprogramowanie Wi-Fi luminometru 3M Clean‑Trace domyślnie wykorzystuje następujące porty komputera:
9002, 9003, 9004 i 9005. Upewnić się, że porty te są udostępnione w oprogramowaniu antywirusowym lub
oprogramowaniu zapory.
Zmiana rodzaju połączenia
.
1. Wybrać Ustawienia
2.Wybrać [Preferowane połączenie — (rodzaj połączenia)]
3. Wybrać preferowany rodzaj połączenia:
• USB;
• Wi-fi;
• Bluetooth;
• Pomiń synchronizację — Ten wybór dezaktywuje proces synchronizacji.
4.Wybrać Wybierz.
Ustawianie czasu synchronizacji
.
1. Wybrać Ustawienia
2.Wybrać [Czas synchronizacji].
3. Obracać kołami z godzinami i minutami aż do podświetlenia właściwego czasu.
4.Wybrać [Gotowe].
17
PL
(Polski)
PRZEPROWADZANIE ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH
Ustawianie daty i godziny na luminometrze 3M Clean‑Trace
1. Dotykać górnej części ekranu przez 1 sekundę, a następnie przeciągnąć kursor w dół.
2. Wybrać wyświetlaną datę i godzinę.
3. W celu aktywowania [Ustaw datę] i [Ustawianie godziny] należy wybrać [Automatyczna data i czas].
4. Aby ustawić datę, należy wybrać [Ustaw datę], a następnie obracać kołami z miesiącami, dniami i latami aż do
wyświetlenia prawidłowej daty. Wybrać [Gotowe].
5. Aby ustawić godzinę, należy wybrać [Ustawianie godziny], a następnie obracać kołami z godzinami, minutami i
oznaczeniami „AM/PM” aż do wyświetlenia prawidłowej godziny. Wybrać [Gotowe].
6. Wybrać Powróć
.
Przeprowadzanie kontroli diagnostycznej
1. Wybrać Ustawienia
.
2.Wybrać [Kontrola diagnostyczna], aby wykonać tę samą kontrolę diagnostyczną, jaka jest przeprowadzana
automatycznie na luminometrze 3M Clean‑Trace po uruchomieniu zasilania. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w rozdziale Uruchamianie zasilania niniejszej instrukcji obsługi.
Zmiana jasności ekranu
1. Wybrać Ustawienia
.
2.Wybrać [Jasność ekranu].
3. Aby zwiększyć jasność ekranu, przeciągnąć suwak w prawo. Aby zmniejszyć jasność ekranu, przeciągnąć suwak w
lewo.
Ponowne uruchamianie luminometru 3M Clean‑Trace
.
1. Wybrać Ustawienia
2.Wybrać [Uruchom ponownie urządzenie].
Eksportowanie pliku dziennika
1. Wybrać Ustawienia.
2. Aby wygenerować plik dziennika, wybrać [Eksportuj plik dziennika].
• Aby wyświetlić plik dziennika, należy:
a. Podłączyć luminometr 3M Clean‑Trace do komputera za pomocą przewodu USB.
b. Odszukać ścieżkę: 3M Clean‑Trace\Luminometer Main Storage\Logs.
c. Aby otworzyć plik dziennika, użyć programu Microsoft® Notepad®.
Wyświetlanie wersji oprogramowania
.
1. Wybrać Ustawienia
2.Wybrać [Informacje].
3. Przeciągnąć listę wersji oprogramowania w górę, aby wyświetlić pełną listę.
4.Wybrać [Kontynuuj].
18
PL
(Polski)
Rozwiązywanie problemów
Niniejszy rozdział ma na celu zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas
używania luminometru 3M Clean‑Trace. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z firmą 3M
lub lokalnym dystrybutorem firmy 3M.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Komunikat o
niskim poziomie
naładowania
akumulatora
Akumulator wymaga naładowania.
Wyłączyć luminometr 3M Clean‑Trace. NIE NALEŻY
przeprowadzać testu, jeśli pojawia się ostrzeżenie NISKI
POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA. Podłączyć
przewód ładowania do luminometru 3M Clean‑Trace i do
źródła zasilania.
Komunikat
niepowodzenia
kontroli
diagnostycznej
Wybrać [Spróbuj ponownie], aby powtórzyć kontrolę
diagnostyczną. W razie ponownego niepowodzenia
kontroli diagnostycznej należy skontaktować się z firmą
3M lub jej lokalnym dystrybutorem.
Wykryto
nieprawidłową
wymazówkę
Wprowadzić test 3M Clean‑Trace.
Niedziałający
ekran
a. Urządzenie w trybie uśpienia
b. Całkowicie rozładowany
akumulator
c. Awaria urządzenia
Nie wykryto
wymazówki
Wyniki poniżej
oczekiwań
a. Naciskać przycisk strzałki w górę w panelu sterowania
przez 3 sekundy.
b. Naładować akumulator.
c. Należy skontaktować się z firmą 3M lub z jej lokalnym
dystrybutorem.
Wprowadzić test 3M Clean‑Trace.
a. Problem związany z próbką/
odczynnikiem
b. Awaria urządzenia
a. Podjąć próbę z nowym testem 3M Clean‑Trace i ze
znanymi próbkami dodatnimi, np. 3M™ Clean‑Trace™
Surface Positive Control lub 3M™ Clean‑Trace™
Water Positive Control.
b. Należy skontaktować się z firmą 3M lub z jej lokalnym
dystrybutorem.
Komunikat
otwartego korka
kołyskowego
Korek kołyskowy został otwarty
podczas próby rozpoczęcia procesu
odczytu.
Wymazówka
pozostawiona w
komorze
Zamknąć korek kołyskowy po wprowadzeniu testu 3M
Clean‑Trace i przed rozpoczęciem procesu odczytu.
Aby zapobiec wyciekowi do komory, w razie
pozostawienia testu 3M Clean‑Trace w komorze na
dłużej niż 30 sekund od ukończenia pomiaru komunikat z
głośnym dźwiękiem przypomina o konieczności usunięcia
testu z komory po ukończeniu pomiaru.
Nie rozpoznano
wymazówki
Wprowadzić test 3M Clean‑Trace.
Luminometr
został
upuszczony
Wyłączyć zasilanie i odczekać 5 minut. Uruchomić
luminometr ponownie. Jeśli nie wyświetla się żaden
komunikat błędu, oznacza to, że luminometru można
używać.
Luminometr
mógł doznać
mechanicznego
wstrząsu
Wyłączyć zasilanie i odczekać 5 minut. Uruchomić
luminometr ponownie. Jeśli nie wyświetla się żaden
komunikat błędu, oznacza to, że luminometru można
używać.
Anulowano
zadanie
Luminometr został przechylony
podczas pomiaru testu.
Test został anulowany. Prosimy pewnie przytrzymać
luminometr, odchylony o najwyżej 68 stopni od pionu.
19
PL
(Polski)
Błąd
synchronizacji
Urządzenie nie zostało
zarejestrowane.
Aby zarejestrować urządzenie podczas pierwszej
synchronizacji, należy zalogować się do menedżera
synchronizacji na komputerze, a następnie
zsynchronizować urządzenie. Więcej informacji można
znaleźć w rozdziale Obsługa menedżera synchronizacji
instrukcji obsługi oprogramowania do zarządzania higieną
3M Clean‑Trace.
Brak odpowiedzi
urządzenia
Tymczasowy błąd oprogramowania.
Aby wykonać „twardy reset”, należy przytrzymać
wciśnięty przycisk wł./wył. przez 15 sekund. Aby
uruchomić urządzenie ponownie, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk wł./wył. przez 3 sekundy.
Nieoczekiwanie
wysokie wyniki
testu
Urządzenie zostało upuszczone lub
uległo wstrząsowi fizycznemu.
Błąd: 7
Problem z uaktualnieniem
oprogramowania wbudowanego
Wyłączyć zasilanie na 5 minut, a następnie ponownie
uruchomić zasilanie.
1. Wyłączyć luminometr 3M Clean‑Trace i uruchomić go
ponownie.
2. Powtórzyć proces uaktualniania oprogramowania
wbudowanego.
3. Jeżeli problem nie ustąpił, proszę skontaktować się z
firmą 3M lub z jej lokalnym dystrybutorem.
Błąd: 9
Korek był otwarty podczas odczytu
testu.
1. Zamknąć korek.
2. Powtórzyć odczyt testu.
3. Jeżeli problem nie ustąpił, proszę skontaktować się z
firmą 3M lub z jej lokalnym dystrybutorem.
Błąd: 11
Błąd: 15
Temperatura urządzenia wynosi
>40°C
1. Z luminometru 3M Clean‑Trace należy korzystać w
temperaturze otoczenia równiej lub niższej niż 40°C.
2. Jeżeli problem nie ustąpił, proszę skontaktować się z
firmą 3M lub z jej lokalnym dystrybutorem.
Błąd: 12
Błąd: 16
Temperatura urządzenia wynosi <5°C
1. Z luminometru 3M Clean‑Trace należy korzystać w
temperaturze otoczenia równiej lub wyższej niż 5°C.
2. Jeżeli problem nie ustąpił, proszę skontaktować się z
firmą 3M lub z jej lokalnym dystrybutorem.
Błąd: 1
Błąd: 2
Błąd: 4
Błąd: 6
Błąd: 8
Błąd: 10
Błąd: 13
Błąd: 14
Błąd: 28
Błąd: 17
Błąd: 31
Błąd: 18–30
Błąd: 33–123
1. Wyłączyć luminometr 3M Clean‑Trace i uruchomić go
ponownie.
2. Powtórzyć zadanie z wykorzystaniem luminometru 3M
Clean‑Trace.
3. Jeżeli problem nie ustąpił, proszę skontaktować się z
firmą 3M lub z jej lokalnym dystrybutorem.
20
PL
(Polski)
ZAŁĄCZNIK
Ekran luminometru 3M Clean‑Trace jest laminowany, spojony i odporny na roztrzaskanie. Jest on zaprojektowany tak,
aby zachować spójność w razie uszkodzenia.
Luminometr 3M Clean‑Trace umożliwia obsługę w rękawiczkach. Rękawice muszą mieć maksymalnie 102 mikrony
(4 milicale) grubości i nie mogą być tkane z użyciem substancji metalicznych.
Czyszczenie i odkażanie luminometru 3M Clean‑Trace
OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć zagrożenia spowodowane przez niebezpieczne napięcie, przed czyszczeniem
urządzenie należy wyłączyć i odłączyć z gniazda zasilania.
W przypadku rozlania materiału urządzenie należy niezwłocznie wyczyścić i odkazić.
Zewnętrzne powierzchnie urządzenia należy czyścić regularnie raz w miesiącu.
Czyszczenie i odkażanie powierzchni zewnętrznych:
1. Wyłączyć zasilanie, naciskając przycisk włączania/wyłączania i przytrzymując go przez 3 sekundy (1, patrz
poniższy rysunek), a następnie odłączyć przewód USB (2, patrz poniższy rysunek) z boku przyrządu.
2. Delikatnie przetrzeć powierzchnie zewnętrzne przyrządu za pomocą jednorazowego ręcznika namoczonego
nieznacznie w roztworze łagodnego i niepozostawiającego plam środka odkażającego/czyszczącego, na
przykład łagodnego płynu do mycia naczyń. Starannie wyżąć jednorazowy ręcznik, aby był wilgotny, ale nie
kapał. Podczas czyszczenia powierzchni zewnętrznych omijać złącze przewodu USB z boku przyrządu.
3. Użyć nowego ręcznika jednorazowego, aby powtórzyć procedurę z użyciem wody (destylowanej lub
demineralizowanej).
4. Powierzchnie zewnętrzne przyrządu należy pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu na co
najmniej 1 godzinę. Nie podłączać przewodu zasilania, ani przewodu USB przed pozostawieniem urządzenia do
wyschnięcia w przewiewnym miejscu na co najmniej godzinę.
5. Podłączyć przewód USB (2) i włączyć zasilanie, naciskając przycisk włączania/wyłączania i przytrzymując go
przez 3 sekundy (1).
2
1
21
3M Food Safety
3M United States
3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553
3M Canada
Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921
3M Latin America
3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263
3M Europe and MEA
3M Deutschland GmbH
Carl-Shurz - Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000
3M United Kingdom PLC
Morley Street,
Loughborough
Leicestershire
LE11 1EP
United Kingdom
+(44) 1509 611 611
3M Österreich GmbH
Euro Plaza
Gebaude J, A-1120 Wien
Kranichberggasse 4
Austria
+(43) 1 86 686-0
3M Asia Pacific
No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869
3M Japan
3M Health Care Limited
6-7-29, Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321
3M Australia
Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
61 1300 363 878
3
3M Health Care
2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144 USA
www.3M.com/foodsafety
© 2016, 3M. All rights reserved.
3M and Clean‑Trace are trademarks of 3M. Used under license in Canada.
All other trademarks are the property of their respective companies.
34-8718-2963-5
Download