BBL Sensi-Disc Antimicrobial Susceptibility Test

advertisement
 BBL Sensi-Disc Antimicrobial Susceptibility Test Discs
(Krążki do testów wrażliwości)

8085891(02)
2015-04
Polski
PRZEZNACZENIE — Niniejsze krążki są przeznaczone do półilościowej oceny wrażliwości patogenów grzybiczych metodą in
vitro przy użyciu testu dyfuzji krążkowej na podłożu agarowym.
STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIE — Metody dyfuzji na podłożu agarowym, wykorzystujące osuszone, papierowe krążki nasączone
określonymi stężeniami antybiotyków, zostały wprowadzone w latach 40. W celu ograniczenia zmienności w tych testach Bauer
i wsp. opracowali standaryzowaną procedurę z zastosowaniem podłoża testowego Mueller Hinton Agar.1,2
Różne instytucje oraz organizacje określające standardy opublikowały standaryzowane procedury referencyjne oparte na
metodzie Bauera-Kirby’ego. Wśród najwcześniejszych i najszerzej zaakceptowanych procedur standaryzowanych były te
opublikowane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA)3 oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO).4,5
Procedura ta została przyjęta jako uzgodniony standard przez Instytut Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych (CLSI) i jest
okresowo uaktualniana.6,7
Metodę dyfuzji krążkowej oceniającą wrażliwość grzybów z gatunku Candida opracowano i w 2004 r. opublikowano jako
Zatwierdzone Wytyczne CLSI M-44-A, Ocena wrażliwości drożdżaków na leki przeciwgrzybicze metodą dyfuzji krążkowej.8
Metoda dyfuzji krążkowej często umożliwia uzyskanie jakościowych wyników 24 h wcześniej niż rozcieńczenie w pożywce
płynnej, dzięki czemu niektóre laboratoria kliniczne uzyskują w krótszym czasie badanie lekowrażliwości grzybów, i stanowi
alternatywną metodę o mniejszych kosztach. Informacje dotyczące bieżących zaleceń znajdują się w aktualnych dokumentach
wydanych przez CLSI.
ZASADY PROCEDURY — Krążki zawierające środki przeciwgrzybicze nakłada się na powierzchnię płytek z podłożem agarowym
Muellera Hintona wzbogaconym o 2% glukozę i 0,5 µg/mL barwnika błękitu metylenowego (GMB), na których wcześniej
wykonano posiew czystych hodowli wyizolowanych z materiałów klinicznych. Po zakończeniu inkubacji na płytkach należy
sprawdzić obecność i zmierzyć rozmiar stref zahamowania wzrostu otaczających krążki oraz porównać je z ustalonymi
zakresami rozmiarów stref konkretnych antybiotyków przeciwgrzybiczych w celu określenia antybiotyku(-ów) najbardziej
odpowiedniego do leczenia przeciwgrzybiczego.8
ODCZYNNIKI – Krążki marki BD BBL Sensi-Disc mają średnicę 6 mm i zostały przygotowane przez impregnację wysokiej jakości
papieru chłonnego antybiotykami lub innymi środkami chemioterapeutycznymi w ściśle określonych stężeniach. Krążki po obu
stronach wyraźnie oznaczono literami i liczbami wskazującymi substancję i zawartość leku. (Zob. tabela zawierająca stężenia
składników aktywnych). Zawartość leku na krążku jest oznaczana przy użyciu metod ustalonych przez FDA lub metod
podobnych albo porównywalnych z opublikowanymi w Rejestrze federalnym w Stanach Zjednoczonych.
Krążki BD BBL Sensi-Disc znajdują się w kasetach, z których każda zawiera 50 krążków. Ostatni krążek w każdym opakowaniu
jest oznaczony literą „X” i zawiera lek zgodnie z symbolem. Kasety są stosowane w aplikatorach BD BBL Sensi-Disc, w których
skład wchodzą: aplikator dla pojedynczego krążka, aplikator dla 8 szalek Petriego o średnicy 100 mm, aplikator typu
Self-Tamping dla 6 lub 8 szalek o średnicy 100 mm oraz aplikator typu Self-Tamping dla 12 płytek o średnicy 150 mm.
Ostrzeżenia i środki ostrożności: Do stosowania w diagnostyce in vitro.
Podczas użytkowania należy przestrzegać poniższych zaleceń. Działanie krążka nie zależy jedynie od stężenia leku, którym jest
on pokryty, ale także od stosowania właściwego inokulum i hodowli kontrolnych, prawidłowo działających, przetestowanych
płytek, właściwej temperatury przechowywania oraz innych czynników.
Wykonywanie wszystkich procedur wymaga przestrzegania aseptycznych technik i środków ostrożności związanych z
zagrożeniem mikrobiologicznym. Po użyciu hodowle, pojemniki oraz inne skażone materiały należy sterylizować.
Zalecenia dotyczące przechowywania:
1. Po otrzymaniu materiału krążki przechowywać w temperaturze od –20 do +8°C.
2. Przed otwarciem należy pozostawić pojemniki do uzyskania temperatury pokojowej. Po zakończeniu pracy ponownie
umieścić niewykorzystane krążki w chłodziarce. Po usunięciu szczelnego opakowania kasetę z krążkami włożyć do
szczelnego, suchego pojemnika.
3. Zużywać najpierw najstarsze krążki.
4. Należy wyrzucić przeterminowane krążki. Ponadto kasety, z których w ciągu tygodnia często wyjmowano krążki, oraz krążki
pozostawione w laboratorium przez noc należy odrzucić lub przetestować przed ewentualnym użyciem.
5. Jeśli krążki tworzą nieprawidłowe strefy z zalecanymi mikroorganizmami kontrolnymi, należy sprawdzić całą procedurę.
Przyczyną nieprawidłowego rozmiaru strefy może być sam krążek, posiew, przygotowanie bądź głębokość podłoża (około 4 mm)
oraz inne czynniki.
1
Termin ważności odnosi się wyłącznie do krążków w nieuszkodzonych pojemnikach, przechowywanych zgodnie z zaleceniami.
PRÓBKI — W niniejszym badaniu nie wolno używać próbek pochodzących bezpośrednio od chorego. Krążki do oznaczania
należy stosować tylko w przypadku wyizolowanych hodowli. Zob. wskazówki dotyczące przygotowania inokulum. Jeżeli to
możliwe, hodowle powinny pochodzić z materiałów uzyskanych od chorych przed rozpoczęciem leczenia przeciwgrzybiczego.
PROCEDURA
Dostarczane materiały: Krążki do testów wrażliwości BD BBL Sensi-Disc, wg etykiety.
Materiały wymagane, ale niedostarczane: Dodatkowe podłoża hodowlane, odczynniki, szczepy do kontroli jakości oraz
wyposażenie laboratoryjne niezbędne do przeprowadzenia testu wrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową zgodnie z procedurą
standardową. Przygotować wzorzec zmętnienia o wartości 0,5 w skali McFarlanda przez dodanie 0,5 mL 0,048 M BaCl2 [1,175%
(waga/obj.) BaCl2•2H2O] do 99,5 mL 0,18 M [0,36N] H2SO4 [1% (obj./obj.)]. Zweryfikować przy użyciu spektrofotometru o
długości drogi optycznej równej 1 cm z odpowiednią kuwetą; absorpcja przy długości fali 625 nm powinna zawierać się w
przedziale 0,08 – 0,13.
Wskazówki, w tym informacje o kontrolach przez użytkownika:8
1. Przygotowanie inokulum z kulturami testowymi i kontrolnymi
a. Z hodowli grzybów z gatunku Candida rosnących 24 h na podłożu agarowym z krwią lub podłożu agarowym Sabourauda
z dekstrozą należy wybrać pięć odrębnych kolonii o średnicy około 1 mm. Przenieść za pomocą igły do wykonywania
posiewów lub pętli do 5 mL jałowego 0,145 M NaCl (8,5 g/L; 0,85% roztwór soli). Mieszać przez 15 s.
b. W razie potrzeby rozcieńczyć próbkę lub dodać więcej kolonii tak, aby otrzymać zmętnienie równoważne wzorcowi
zmętnienia 0,5 w skali McFarlanda. Można również uzyskać inokulum za pomocą fotometrii.8
2. Wykonanie posiewu
a. Zanurzyć sterylny wacik w odpowiednio przygotowanym inokulum na 15 min i kilkakrotnie go obrócić. Mocno przycisnąć
do górnej wewnętrznej ścianki probówki i odsączyć nadmiar płynu.
b. Trzykrotnie rozprowadzić materiał po całej powierzchni podłoża agarowego Muellera Hintona z błękitem metylenowym
na płytce, obracając płytkę za każdym razem o 60°, aby uzyskać równomierny posiew.
c. W celu zaabsorobowania wilgoci na powierzchni podłoża przed nałożeniem krążków nasyconych lekami można unieść
pokrywkę na 3 – 5 min, lecz nie dłużej niż 15 min.
3. Należy wybrać odpowiednie krążki (takie jak zalecane w wytycznych CLSI M44, tabela 1 i 2).
4. Zachowując zasady aseptyki, nałożyć krążki za pomocą aplikatora BBL. Krążki należy rozmieścić w taki sposób, aby ich
centralne części znajdowały się w odległości co najmniej 24 mm od siebie. Po umieszczeniu krążków na podłożu agarowym
przy użyciu aplikatora innego niż typu Self-Tamping należy je lekko docisnąć za pomocą sterylnej igły lub pincety, aby
dokładnie przylegały do powierzchni podłoża.
5. W ciągu 15 min płytki agarowe skierowane agarem ku górze należy umieścić w inkubatorze w temperaturze 35 ± 2°C.
6. Płytki należy zbadać po 20 – 24 h inkubacji. Pomiar średnic stref całkowitego zahamowania wzrostu prowadzi się na
podstawie obserwacji. Rozmiar stref mierzy się z dokładnością do najbliższego pełnego milimetra. Informacje szczegółowe o
pomiarze stref zahamowania — zob. CLSI M44.8 Jeżeli rosną tylko pojedyncze kolonie, inokulum jest zbyt rzadkie i test
należy powtórzyć. Nie można prowadzić porównania aktywności leków na podstawie porównania stref wokół krążków
nasączonych różnymi lekami. Wynik można odczytać po 48 h jedynie w przypadku, gdy po 24 h inkubacji stwierdzono
niewystarczający wzrost.
7. Testy kontrolne przy użyciu zalecanych hodowli należy przeprowadzać każdego dnia, w którym wykonuje się testy
wrażliwości, lub raz w tygodniu, jeśli można udokumentować zadowalające wyniki zgodne ze standardami CLSI.8
WYNIKI8 — UWAGA: Zalecane kryteria interpretacji oparto na zwykle stosowanych schematach dawkowania i drogach
podawania leków w USA.
Kategoria „wrażliwy” (S = Susceptible) oznacza, że wzrost wyizolowanych patogenów jest hamowany za pomocą stężeń
badanych środków przeciwgrzybiczych zwykle osiąganych w przypadku stosowania zalecanego dawkowania w miejscu
zakażenia. Kategoria „wynik pośredni” (I = Intermediate) oznacza, że zakażenie wywołane przez wyizolowane patogeny
można właściwie leczyć w przypadku obszarów ciała, w których leki ulegają gromadzeniu fizjologicznie lub przy stosowaniu
dużych dawek leku. Kategoria „oporny” (R = Resistant) oznacza, że wzrost wyizolowanych patogenów nie jest hamowany
przez stężenia leku zwykle osiągane przy normalnych schematach dawkowania i podczas badań dotyczących sposobów leczenia
wiarygodnie nie udowodniono skuteczności klinicznej leku wobec wyizolowanych patogenów.
2
OGRANICZENIA PROCEDURY
1. Kategorie „oporny” (R), „wynik pośredni” (I) i „wrażliwy” (S) różnią się tylko o jeden milimetr, co mieści się w granicach
normalnego błędu laboratoryjnego. W przypadku niektórych hodowli może występować strefa graniczna o rozmiarach
zmieniających się z dnia na dzień lub w zależności od laboratorium. Sytuacja ta jednak występuje rzadko.
2. Obecnie mogą być stosowane środki przeciwgrzybicze inne niż wymienione w tabeli. Testy wrażliwości, w których
zastosowano te leki, powinny być interpretowane z uwzględnieniem obecności lub braku wyraźnej strefy inhibicji, a do
czasu wytworzenia stref ich wynik należy uznawać wyłącznie za jakościowy. Należy zapisać średnice wszystkich stref.
DOSTĘPNOŚĆ
Kat. Nr
Opis
232201
BD BBL Sensi-Disc Fluconazole, 25 µg
232202
BD BBL Sensi-Disc Voriconazole, 1 µg
PIŚMIENNICTWO
1. Bauer, A.W., W.M.M. Kirby, J.C. Sherris, and M. Turck. 1966. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk
method. Am. J. Clin. Pathol. 45:493-496.
2. Ryan, K.J., F.D. Schoenknecht, and W.M.M. Kirby. 1970. Disc sensitivity testing. Hospital Practice 5:91-100.
3. Federal Register. 1972. Rules and regulations. Antibiotic susceptibility discs. Fed. Regist. 37:20525-20529. Erratum, 38:2756,
1973.
4. Ericsson, H.M., and J.C. Sherris. 1971. Antibiotic sensitivity testing. Report of an international collaborative study. Acta Pathol.
Microbiol. Scand. Sec. B. Suppl. 217:1-90.
5. World Health Organization Expert Committee on Biological Standardization. 1977. Technical report series 610. W.H.O.,
Geneva.
6. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2006. Approved standard M2-A9. Performance standards for antimicrobial disk
susceptibility tests, 9th ed. CLSI, Wayne, Pa.
7. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2008. M100-S18 (M2). Disk Diffusion Supplemental Tables, CLSI, Wayne Pa.
8. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2004. Approved guideline M44-A. Method for antifungal disk diffusion
susceptibility testing of yeasts, CLSI, Wayne Pa.
Dział Obsługi Technicznej firmy BD Diagnostics: należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem BD lub odwiedzić stronę
www.bd.com/ds.
Tabela. Interpretacja średnicy stref†
Standardy interpretacji
średnicy stref (mm)
Zakresy średnic stref kontrolnych (mm)
Lek przeciwgrzybiczy
Kod
krążka
Stężenie leku
w krążku
R
I
S
Flukonazola
FCA-25
25 µg
<14
15 – 18
>19
28 – 39
22 – 33
26 – 37
–b
Worikonazol
VOR-1
1 µg
<13
14 – 16
>17
31 – 42
28 – 37
–b
16 – 25
C. albicans C. parapsilosis C. tropicalis C. krusei
ATCC 90028 ATCC 22019 ATCC 750 ATCC 6258
†
Kryteria interpretacji i zalecenia dotyczące kontroli jakości pochodzą z etykiety leku zaakceptowanej przez FDA. Kryteria
interpretacji i kontrola jakości zawarte częściowo w dokumencie CLSI M44-A: Tablice dyfuzji krążkowej. Charakterystyka
standardów oceny wrażliwości drożdżaków, za zgodą. Lista standardów jest dostępna w Instytucie Standardów Klinicznych i
Laboratoryjnych (CLSI), 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087–1898 USA.
a
Zakłada się, że wyizolowane szczepy C. krusei cechują się naturalną opornością na flukonazol i w ich przypadku nie należy
oceniać MIC, używając niniejszej skali.
b
W przypadku wymienionych połączeń szczepów oraz środków przeciwgrzybiczych nie ustalono zakresu kontroli jakości ze
względu na znaczne różnice występujące w poszczególnych laboratoriach podczas wstępnych badań kontroli jakości.
3


Manufacturer / Производител / Výrobce / Fabrikant / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabricante / Tootja / Fabricant / Proizvođać / Gyártó / Fabbricante / Атқарушы / 제조업체 /
Gamintojas / Ražotājs / Tilvirker / Producent / Producător / Производитель / Výrobca / Proizvođač / Tillverkare / Üretici / Виробник / 生产厂商
Use by / Използвайте до / Spotřebujte do / Brug før / Verwendbar bis / Χρήση έως / Usar antes de / Kasutada enne / Date de péremption / 사용 기한 / Upotrijebiti do /
Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Дейін пайдалануға / Naudokite iki / Izlietot līdz / Houdbaar tot / Brukes for / Stosować do / Prazo de validade / A se utiliza până la /
Использовать до / Použite do / Upotrebiti do / Använd före / Son kullanma tarihi / Використати до\line / 使用截止日期
YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month)
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec měsíce)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned)
JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende)
ΕΕΕΕ-MM-HH / ΕΕΕΕ-MM (MM = τέλος του μήνα)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fin del mes)
AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp)
AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois)
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca)
ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja)
AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese)
ЖЖЖЖ-АА-КК / ЖЖЖЖ-АА / (АА = айдың соңы)
YYYY-MM-DD/YYYY-MM(MM = 월말)
MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mėnesio pabaiga)
GGGG-MM-DD/GGGG-MM (MM = mēneša beigas)
JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês)
AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârşitul lunii)
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca)
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet av månaden)
YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu)
РРРР-MM-ДД / РРРР-MM (MM = кінець місяця)
YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = 月末)

Catalog number / Каталожен номер / Katalogové číslo / Katalognummer / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo / Katalooginumber / Numéro catalogue / Kataloški broj /
Katalógusszám / Numero di catalogo / Каталог нөмірі / 카탈로그 번호 / Katalogo / numeris / Kataloga numurs / Catalogus nummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Номер
по каталогу / Katalógové číslo / Kataloški broj / Katalog numarası / Номер за каталогом / 目录号

Authorized Representative in the European Community / Оторизиран представител в Европейската общност / Autorizovaný zástupce pro Evropském společenství / Autoriseret
repræsentant i De Europæiske Fællesskaber / Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα /
Representante autorizado en la Comunidad Europea / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Représentant autorisé pour la Communauté européenne / Autorizuirani predstavnik u
Europskoj uniji / Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben / Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл /유럽
공동체의 위임 대표 / Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā / Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Autorisert
representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo we Wspólnocie Europejskiej / Representante autorizado na Comunidade Europeia / Reprezentantul autorizat pentru
Comunitatea Europeană / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Autorizovano predstavništvo u
Evropskoj uniji / Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Уповноважений представник у країнах ЄС / 欧洲共同体授权代表

In Vitro Diagnostic Medical Device / Медицински уред за диагностика ин витро / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning /
Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Dispositif médical
de diagnostic in vitro / Medicinska pomagala za In Vitro Dijagnostiku / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medicale per diagnostica in vitro / Жасанды жағдайда
жүргізетін медициналық диагностика аспабы / In Vitro Diagnostic 의료 기기 / In vitro diagnostikos prietaisas / Medicīnas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā / Medisch hulpmiddel
voor in-vitro diagnostiek / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Dispozitiv medical pentru
diagnostic in vitro / Медицинский прибор для диагностики in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Medicinteknisk produkt
för in vitro-diagnostik / İn Vitro Diyagnostik Tıbbi Cihaz / Медичний пристрій для діагностики in vitro / 体外诊断医疗设备

Temperature limitation / Температурни ограничения / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperaturbegrenzung / Περιορισμοί θερμοκρασίας / Limitación de
temperatura / Temperatuuri piirang / Limites de température / Dozvoljena temperatura / Hőmérsékleti határ / Limiti di temperatura / Температураны шектеу /온도 제한 / Laikymo
temperatūra / Temperatūras ierobežojumi / Temperatuurlimiet / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limites de temperatura / Limite de temperatură / Ограничение
температуры / Ohraničenie teploty / Ograničenje temperature / Temperaturgräns / Sıcaklık sınırlaması / Обмеження температури / 温度限制

Batch Code (Lot) / Код на партидата / Kód (číslo) šarže / Batch-kode (lot) / Batch-Code (Charge) / Κωδικός παρτίδας (παρτίδα) / Código de lote (lote) / Partii kood / Numéro de lot
/ Lot (kod) / Tétel száma (Lot) / Codice batch (lotto) / Топтама коды / 배치 코드(로트) / Partijos numeris (LOT) / Partijas kods (laidiens) / Lot nummer / Batch-kode (parti) / Kod partii
(seria) / Código do lote / Cod de serie (Lot) / Код партии (лот) / Kód série (šarža) / Kod serije / Partinummer (Lot) / Parti Kodu (Lot) / Код партії / 批号(亚批)

Consult Instructions for Use / Направете справка в инструкциите за употреба / Prostudujte pokyny k použití / Se brugsanvisningen / Gebrauchsanweisung beachten /
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consultar las instrucciones de uso / Lugeda kasutusjuhendit / Consulter la notice d’emploi / Koristi upute za upotrebu / Olvassa el a használati
utasítást / Consultare le istruzioni per l’uso / Пайдалану нұсқаулығымен танысып алыңыз / 사용 지침 참조 / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Skatīt lietošanas pamācību /
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consultar as instruções de utilização / Consultaţi instrucţiunile de utilizare / См.
руководство по эксплуатации / Pozri Pokyny na používanie / Pogledajte uputstvo za upotrebu / Se bruksanvisningen / Kullanım Talimatları’na başvurun / Див. інструкції з
використання / 请参阅使用说明

Becton Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, MD 21152 USA

Benex Limited
Pottery Road, Dun Laoghaire
Co. Dublin, Ireland
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection.
BD, BD Logo, BBL and Sensi-Disc are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2015
4
Download