Astrofizyka 1

advertisement
Krzysztof Gęsicki
Astrofizyka 1
fizyka układu słonecznego
Wykład kursowy dla 2 r. studiów AS1
wykład 11:
podstawy budowy i ewolucji gwiazd
budowa gwiazd
cztery podstawowe równania wyznaczające budowę gwiazdy znane są od dawna
równanie ciągłości określające przebieg gęstości z głębokością
∂r
1
=
∂m 4π r2 ρ
równanie równowagi hydrostatycznej wyznaczające gradient ciśnienia
Gm
∂P
=−
∂m
4π r4
r to odległość od środka gwiazdy,
m to masa wewnątrz takiej sfery
równanie produkcji energii w reakcjach jądrowych
∂L
= ǫ − ǫν − ǫg
∂m
ǫ to tempo produkcji energii,
ǫν – straty na neutrinach,
ǫg – praca wykonana na gazie przy ekspansji lub kontrakcji
równanie przepływu energii,
pozwalające wyznaczyć gradient temperatury
∂T
GmT
=−
∇
∂m
4π r4 P
gdzie
∇=
∂ ln T
∂ ln P
wielkość ∇ obliczamy z odpowiednich formułek
w zależności o tego czy przepływ energii jest promienisty czy konwektywny
mamy cztery równania ale pięć zmiennych:
r,
ρ,
P,
L,
,T
dodatkowe – to równanie stanu w postaci np. ρ = ρ(P, T, µ)
dochodzą jeszcze równania na
nieprzezroczystość χν (ρ, T )
tempa reakcji jądrowych ǫ
skład chemiczny µ i jego zmiany przez reakcje jądrowe i mieszanie
transport energii we wnętrzu – promienisty, konwektywny i przewodnictwo
ewentualne dodatkowe procesy mieszające
dyfuzję
utratę masy przez wiatr gwiazdowy
nawet przy upraszczających założeniach
równowagi hydrostatycznej i cieplnej
powyższy układ równań nie ma analitycznego rozwiązania
– równania są wysoce nieliniowe
– wszystkie cztery równania są powiązane ze sobą
i trzeba je rozwiązywać jednocześnie
– warunki brzegowe zadajemy na powierzchni i w centrum gwiazdy
czyli trzeba stosowac iteracje
trochę teorii konwekcji
zakładamy, że bąbel konwektywny wyrusza w drogę skądś tam,
unosi się bądź opada
na tyle wolno, że pozostaje w równowadze ciśnieniowej z otoczeniem
na tyle szybko, że nie zdąży wymienić ciepła z otoczeniem – adiabatycznie,
a po przebyciu drogi lm rozpływa się w otoczeniu deponując tam swoją energię
wprowadza się tzw. ciśnieniową skalę wyskości Hp
d ln p ρg
1
=
=−
Hp
dr
p
jest to droga, na której ciśnienie zmienia się o czynnik e
przyjmuje się, że średni rozmiar elementów konwektywnych jest rzędu Hp
a średnia droga mieszania lm = α Hp
dla elementu E poruszającego się adiabatycznie A zmiana gęstości
dρ
∆ρE =   ∆r
dr A


oznaczmy gradient gęstości w promienistym R otoczeniu
dρ 

dr R


zauważmy, że niestabilność wystąpi, gdy
spadek gęstości w elemencie będzie większy,
niż spadek gęstości w otoczeniu
oczywiście pamiętajmy, że dρ/dr < 0
dρ
dρ 

< 
dr A
dr R




w takiej sytuacji na element będzie działała siła wyporności
wypychająca go ku górze – niestabilność będzie narastała
astrofizycy definiują gradienty po swojemu – jako pochodne logarytmiczne
d ln T 
∇=
d ln p


ρ = ρ(P, T )
równanie stanu o ogólnej postaci
jest przekształcane
dP
dT
dρ
=α
−δ
ρ
P
T
gdzie
∂ ln ρ 
α=
∂ ln P T


∂ ln ρ 
δ = −
∂ ln T P


warunek niestabilności podzielimy przez ρ
zastosujemy przekształcone równanie stanu
przypomnimy sobie o założeniu równowagi ciśnień między bąblem a otoczeniem
podzielimy stronami przez ciśnieniową skalę wysokości Hp
otrzymujemy klasyczne kryterium Schwarzschilda:
∇A < ∇R
kiedy już wystąpi niestabilność konwekcyjna
ma miejsce dodatkowy (mechaniczny) transport energii
a gradient temperatury spada poniżej wartości, którą by miał,
gdyby tylko promieniowanie przenosiło energię:
∇ A ¬ ∇E ¬ ∇ ¬ ∇ R
gradient temperatury bąbla może większy od adiabatycznego
kiedy bąbel dodatkowo traci energię przez wypromieniowywanie
czynnikiem możliwym do uwzględnienia, a zwiększającym stabilność,
jest gradient składu chemicznego
strumień konwektywny szacujemy jako ilość energii unoszonej przez element mnożonej przez prędkość elementu:
Fconv = ρ Cp δT · v̄
δT wyrażamy przez różnicę gradientów w otoczeniu i w elemencie
z kolei tę różnicę gradientów szacujemy
uwzględniając pracę wykonaną przy przesunięciu elementu
i energię wypromieniowaną po drodze
zakłada się że
połowa wykonanej pracy dostarczy energii kinetycznej elementowi,
druga połowa pójdzie na straty spowodowane lepkością
interpoluje się między energią wypromieniowaną
w przypadku optycznie cienkim i optycznie grubym
czasami dla celów dydaktycznych (onegdaj dla praktycznych)
p = Kργ
wprowadza się tzw. politropowe równanie stanu
wówczas ciśnienie nie zależy od temperatury
struktura gwiazdy może być obliczana niezależnie od właściwości cieplnych
innym uproszczeniem jest tzw. zależność homologiczna
często dokładne rozwiązania dla różnych gwiazd są podobne
można je wtedy przybliżać prostym przeskalowaniem homologicznym
oczywiście nie jest to model realistyczny gwiazdy
takie skalowanie bywa pomocne przy dyskusjach
gwiazd ciągu głównego
kontrakcji protogwiazdy lub gwiazdy
twierdzenie o wiriale
równania ruchu układu złożonego z więcej niż 2 punktów materialnych
nie dają się całkować analitycznie
zachowane są całkowite: energia, pęd i moment pędu
można wprowadzić dodatkowe zależności statystyczne, jak twierdzenie o wiriale
załóżmy układ n punktów o masach mi, pozycjach r~i, prędkościach ṙ~i
definiujemy wiriał
n
X
miṙ~i · r~i
A=
i=1
jego pochodna po czasie
Ȧ =
n X
i=1
miṙ~i · ṙ~i + mir̈~i · r~i
we wzorze
Ȧ =
n X
i=1
miṙ~i · ṙ~i + mir̈~i · r~i
pierwszy składnik to podwojona energia kinetyczna cząstki i
jego suma po całym zespole to T
drugi składnik zawiera czynnik mir̈~i
od czasów Newtona identyfikowany z siłą działającą na cząstkę i
w rezultacie:
Ȧ = 2 T +
n
X
i=1
~i · r~i
F
obliczmy średnią (oznaczoną nawiasami < >) po czasie
+
* n
1 Zτ
X
~i · r~i
F
Ȧ dt = h2 T i +
Ȧ =
τ0
i=1
jeśli tylko układ pozostaje zamknięty, czyli żadna cząstka nie ucieka
to A nie rośnie nieograniczenie
kiedy czas
średniowania wydłużymy τ → ∞
to Ȧ zbliża się do zera
otrzymamy ogólną postać twierdzenia o wiriale
h2 T i +
* n
X
i=1
+
~i · r~i = 0
F
gdy siły F~ pochodzą wyłącznie od wzajemnej grawitacji
odpowiednia suma pod średnią redukuje się do energii potencjalnej U układu
n
n mi mj
X
X
−G
=U
i=1 j=i+1 rij
twierdzenie o wiriale ma prostą postać
1
hT i = − hU i
2
dyskusja jakościowa stabilności gwiazd
o modelach gwiazd zakładamy, że są jednocześnie w równowadze
hydrostatycznej
i termicznej
model (gwiazda) jest stabilny jeśli
zaburzenie równowagi jest szybko tłumione
jeśli zaburzenie narasta – występuje niestabilność
rozpatrzmy te dwa rodzaje (nie)stabilności osobno
lokalne zaburzenie stabilności omawialiśmy przy okazji konwekcji
teraz bedzie o globalnej stabilności gwiazdy
ale oczywiście w dużym uproszczeniu
stabilność dynamiczna
załózmy że gwiazdę (w równowadze) ściśniemy trochę
do tego załóżmy że ściskanie zachodzi homologicznie
−3
′
R 
′
ρ → ρ = ρ 
R

R → R′
w czasie tak krótkim, że ściskanie zajdzie adiabatycznie
γ
P ′  ρ′ 
= 
P
ρ

ad
−3γ
′
R 
= 
R

ad
w równowadze hydrostatycznej ciśnienie zależało od r−4
zatem po kontrakcji R → R′ ciśnienie równowagowe RH
4/3
′
′
P 
ρ 


= 
P RH
ρ



−4
′
R 
= 
R

′
jeśli γad > 4/3 to P ′ > PRH
nadwyżka ciśnienia spowoduje ekspansję przywracając równowagę (stabilność)
′
jeśli γad < 4/3 to P ′ < PRH
kompresja zostanie wzmocniona a sytuacja stanie się niestabilna
można pokazać ściśle że
jeśli gwiazda wszędzie ma γad > 4/3 to jest stabilna dynamicznie
globalna niestabilność wystąpi jeśli ujemna będzie całka po całej gwieździe
Z
(γad − 4/3)
P
dm
ρ
jeśli γad < 4/3 w odpowiednio dużym jądrze w którym
to gwiazda będzie niestabilna
jeśli γad < 4/3 w otoczce w której Pρ jest małe
to gwiazda jako całość nie będzie niestabilna
P
ρ
jest duże
dla gazu doskonałego
dla nierelatywistycznych zdegenerowanych elektronów
γad = 5/3
stabilność
w strefie częściowej jonizacji np. H ↔ p + e
γad < 4/3
na ogół zachodzi to w warswach zewnętrznych przy małym P/ρ
nie prowadzi do globalnej niestabilności gwiazdy
ale może napędzać pulsacje
podobne efekty to kreacja par elektron-pozytron oraz rozpad żelaza
mogą wystąpić w masywnych gwiazdach pod koniec ich życia
tym razem w jądrze γad < 4/3
mogą doprowadzić do eksplozji lub kolapsu
stabilność termiczna
z twierdzenia o wiriale Egr = −2Eint
dla gwiazdy w równowadze hydrostatycznej
1
Etot = Egr + Eint = −Eint = Egr < 0
2
energia całkowita jest ujemna – gwiazda jest stabilna
zmiana energii całkowitej to
Ėtot = Lnuc − L∗
w stanie równowagi Lnuc = L∗ i Etot jest stała
konsekwencje twierdzenia o wiriale
sfera gazowa związana grawitacyjnie dla zachowania równowagi musi być gorąca
ciepło wytwarza ciśnienie niezbędne dla zrównoważenia grawitacji
im bardziej zwarta jest sfera tym silniej związana i gorętsza
gorąca sfera musi promieniować w przestrzeń – gwiazda traci energię
L∗ = −Ėtot > 0
konsekwencją utraty energii jest
Ėgr = −2L∗ < 0
gwiazda
zapada się bardziej
Ėint = L∗ > 0
i
połowa wyzwolonej energii ogrzewa gwiazdę
druga połowa jest wypromieniowywana
staje się gorętsza
wytrącenie z równowagi
rozważmy jakieś małe zaburzenie Lnuc > L∗
wtedy δEtot > 0
ponieważ energia całkowita jest ujemna, więc jej wartość absolutna zmaleje
twierdzenie o wiriale podpowiada że δEint < 0 i δEgr > 0
co oznacza że
temperatura zmaleje a gwiazda ekspanduje
w tych warunkach Lnuc zmaleje
równowaga termiczna zostanie przywrócona
twierdzenie o wiriale działa jak termostat
jeśli jednak oprócz ciśnienia gazowego
będzie obecne znaczne ciśnienie promieniowania
będzie ono przeciwdziałało grawitacji zaburzając termostat
w przypadku zwyrodniałego nierelatywistycznego gazu elektronowego
twierdzenie o wiriale nadal obowiązuje
ale ciśnienie i energia wewnętrzna nie zależą od temperatury
takie samo zaburzenie Lnuc > L
spowoduje ekspansję ale już nie spadek temperatury
temperatura będzie rosnąć powodując dalszy wzrost Lnuc
taki wybuch termojądrowy – TNR thermonuclear runaway
pojawia się przy rozbłysku helowym gwiazdy czy przy wybuchu nowej
jakościowa dyskusja ewolucji centrum gwiazdy
w środku gwiazdy
największe: ciśnienie, gęstość, temperatura, tempo reakcji jądrowych
najbardziej wyewoluowana część gwiazdy – otoczka za nim tylko podąża
można pokazać, że w przypadku ekspansji lub kontrakcji homologicznej
powolnej, prawie-statycznej,
ciśnienie i gęstość w centrum gwiazdy łączy zależność
Pc = C · GM 2/3ρ4/3
c
jest to uniwersalna zależność dla gwiazd w równowadze hydrostatycznej
niezależnie od równania stanu
wykładnik 4/3 określa taki tor ewolucyjny na płaszczyźnie Pc − ρc
uwzględnienie równania stanu wyznacza temperaturę Tc
• dominuje promieniowanie P = 13 aT 4
izoterma jest linią o stałym P
• gaz doskonały P = Rµ ρT
izoterma to linia P ∝ ρ
• nierelatywistyczny zwyrodniały elektronowo gaz P = K(ρ/µe)5/3
pełna degeneracja zachodzi przy T → 0 – izoterma zerowa nieduże ρ
• ekstremalnie relatywistyczny zwyrodniały elektronowo gaz P = K(ρ/µe)4/3
izoterma T = 0 przy dużych ρ
wszystkie te zależności pokazane są na rysunku
linie M1 i M2 odpowiadają dwóm przykładowym gwiazdom
ich nachylenie to oczywiście 4/3
M1 ma masę mniejszą od krytycznej, stanie się zwyrodniałym białym karłem
M2 o większej masie ominie obszar zdegenerowany
(do czasu wytworzenia zwyrodniałego gazu neutronowego)
diagram Tc − ρc nachylenie torów o danej masie M to tym razem 1/3
tory o masie mniejszej od krytycznej osiągają maksimum temperatury
tempo produkcji energii jądrowej przybliżamy wzorem
na ogół λ = 1
ale ν bywa duże
dla cyklu p-p wodoru 4
dla cyklu CNO 18
dla reakcji 3α helu 40
dla spalania C i O jeszcze większe
ǫnuc = ǫ0 ρλ T ν
pierwszy zapali się wodór przy T ≈ 107K
oszacowana potrzebna do tego masa gwiazdy to ≈ 0.1M⊙
dokładne obliczenia wykazują 0.08M⊙
mniej masywne gwiazdy pozostaną brązowymi karłami
z masą gwiazdy wzrasta znaczenie ciśnienia promieniowania
które staje się dominujące przy M ­ 100M⊙
wykładnik adiabatyczny wynosi 4/3 i gwiazda przestaje być stabilna
mamy ograniczenia na masy gwiazd: od ≈ 0.1M⊙ do ≈ 100M⊙
zgodnie z twierdzeniem o wiriale
samograwitująca sfera gazowa w równowadze hydrostatycznej
musi zapadać się i rozgrzewać skoro wypromieniowuje enrgię z powierzchni
kiedy zaczną się reakcje jądrowe – kolaps zatrzymuje się na jakiś czas
wodór w centrum wyczerpie się gdy 0.1 masy całkowitej zamieni się w hel
dalej jądro helowe kontynuuje zapadanie się, mniej więcej homologicznie,
ale zewnętrzna otoczka rozszerza się, niezgodnie z relacją homologiczną
masa jądra helowego determinuje teraz dalszą ewolucję
minimalna masa dla zapalenia helu to ≈ 0.3M⊙
gwiazdy z takim jądrem zapalą hel przy Tc ≈ 108K co zastopuje kontrakcję
spalanie helu trwa ok 0.1 czasu spalania wodoru
w gwiazdach z masą jądra helowego Mc < 0.3M⊙
jądro zrobi się zdegenerowane zanim temperatura osiągnie Tc ≈ 108K
bez zewnętrznej otoczki otrzymalibyśmy stygnącego helowego białego karła
w praktyce w otoczce nadal spala się wodór
i gdy Mc narośnie do ≈ 0.5M⊙ hel zapala się w rozbłysku
minimalna masa do zapalenia węgla to 1.1M⊙ przy Tc ≈ 5 × 108K
mniej masywne gwiazdy nigdy nie zapalą węgla
zostaną węglowo-tlenowymi białymi karłami
gwiazdy z jądrem Mc > MCh przejdą kolejne etapy reakcji jądrowych
aż wytworzą jądro żelazowe, z którego już nie da się wycisnąć energii
otrzymujemy taki obraz ewolucji gwiazdy:
okresy reakcji jądrowych są tylko długotrwałymi przerwami
w nieubłaganej kontrakcji gwiazdy (przynajmniej jej jądra)
pod działaniem siły grawitacji
kontrakcja podlega twierdzeniu o wiriale
i wynika z faktu, że gwiazdy tracą energię promieniując
przy masie jądra mniejszej od masy Chandrasekhara
zapadanie się jest zatrzymywane ciśnieniem zdegenerowanych elektronów
przy masie większej – ciśnienie degeneracji nie zastopuje kontrakcji
zapadanie będzie kontynuowane
z przerwami na kolejne cykle reakcji jądrowych
aż do osiągnięcia gęstości jądrowych
literatura
książka R.Kippenhahn & A.Weigert „Stellar Structure and Evolution”
O.R. Pols „STELLAR STRUCTURE AND EVOLUTION”
https://www.astro.ru.nl/~onnop/education/stev utrecht notes/
zagadnienia wymagane na egzaminie
• kryterium Schwarzschilda konwekcji
• założenia teorii średniej drogi mieszania
• twierdzenie o wiriale
• stabilność dynamiczna gwiazd
• równowaga termiczna gwiazd
• jakościowy obraz ewolucji jądra gwiazdy
Download