Formularz Reklamacyjny ZOL Sp. j. ul. Mieszka I-go 4, 39

advertisement
Miejscowość, data
FORMULARZ REKLAMACYJNY
___________________________________
ZOL SP. J. UL. MIESZKA I-GO 4, 39-400 TARNOBRZEG
A. DANE KLIENTA / OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ REKLAMACJĘ
1.
2.
3.
4.
Imię, nazwisko:
Adres korespondencyjny:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
B. PRZEDMIOT REKLAMACJI
1.
2.
3.
Określenie towaru (rodzaj/nazwa towaru):
Data zakupu:
Dowód zakupu / nr dokumentu zakupu:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Informacja dotycząca dostarczenia reklamowanego towaru przez Klienta:
C. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADY TOWARU
1.
2.
Data stwierdzenia wady:
____________________________________________
Opis wady / przyczyna reklamacji i okoliczności stwierdzenia istnienia wady:
D. OCZEKIWANIA/ŻĄDANIA KLIENTA/OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ REKLAMACJĘ:
Klient żąda (właściwe zaznaczyć):
1. naprawy towaru
2. wymiany towaru na towar wolny od wad
3. obniżenia zapłaconej ceny
4. zwrotu zapłaconej ceny (odstąpienie od umowy)
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZOL Sp. j. z siedzibą w Tarnobrzegu, zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu rozpatrzenia reklamacji.
__________________________
Podpis przyjmującego reklamację
__________________________
Podpis reklamującego
ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO REKLAMACJĘ:
DATA OTRZYMANIA REKLAMACJI TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI -
____________________________________________________
____________________________________________________
E. DECYZJA DOTYCZĄCA ROZPATRZENIA REKLAMACJI (WYPEŁNIA SPRZEDAJĄCY)
Data ______________
Podpis _____________________________
Data i sposób poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji:
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards