158_Budowa_komorki_e..

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Budowa komórki eukariotycznej
cz.VIII
Ściana komórkowa
Ściana komórkowa
ŚCIANA KOMÓRKOWA
KOMÓRKA ROŚLINNA
Jest
nieplazmatycznym
składnikiem
komórki
występującym
u
zdecydowanej
większości
Procaryota, roślin i grzybów.
Ściany komórkowe wyżej
wymienionych
organizmów
różnią
się
składem
chemicznym i konstrukcją.
Zawsze
jednak
tworzą
uporządkowaną
warstwę
protoplastu i spełniają bardzo
podobne funkcje.
Składniki ściany komórkowej
Konstrukcję ściany pierwotnej, czyli pierwszego stadium
rozwojowego ściany komórkowej, tworzą składniki szkieletowe
oraz składniki podłoża. Składniki szkieletowe będące
„rusztowaniem„ ściany zwykle są liniowymi polimerami i jak
stalowa kratownica w betonowej płycie zapewniają wytrzymałość
mechaniczną. U roślin podstawową substancją szkieletową jest
celuloza, u grzybów chityna. Składniki podłoża tworzą tzw. matrix
(macierz ściany komórkowej). Związki te stanowią wypełnienie
rusztowania utworzonego przez składniki szkieletowe. Macierz
ścian komórkowych u Eucaryota mogą stanowić substancje
pektynowe lub hemicelulozy. Poza tym, składnikiem każdej
młodej ściany jest woda.
Struktura ściany komórkowej
PEKTYNY
BLASZKA ŚRODKOWA
PIERWOTNA ŚCIANA
KOMÓRKOWA
MAKROFIBRYLE
CELULOZY
BŁONA KOMÓRKOWA
Ściany komórkowe zbudowane są głównie z celulozy, będącej
polimerem reszt glukozowych połączonych wiązaniami beta.
Proces polimeryzacji (łączenia się ze sobą) cząsteczek celulozy
zachodzi prawdopodobnie w układzie Golgiego. Około 100
łańcuchów celulozowych tworzy micele, a te z kolei łączą się w
mikrofibryle. Przez połączenie ze sobą licznych mikrofibryli
powstaje tzw. makrofibryla. Siatka makrofibryl składa się na
ścianę komórkową.
FRAGMENT ŁAŃCUCHA CELULOZY
MAKROFIBRYLA
MIKROFIBRYLA
MICELA
ŁAŃCUCHY
CELULOZY
Ściany pierwotne są miękkie i elastyczne, są charakterystyczne dla
młodych roślin, które rosną. Mikrofibryle w ścianie pierwotnej są
cienkie, układają się zawsze równolegle do powierzchni ściany,
lecz poza tym przebiegają i splatają się w płaszczyźnie ściany w
różnych kierunkach, tworząc nieregularną sieć. W ścianach
pierwotnych zawartość celulozy wynosi 20% suchej masy,
resztę stanowią substancje macierzy podstawowej, co zapewnia
sprężystość i możliwość wzrostu.
Gdy komórka osiągnie swe ostateczne rozmiary i przestaje rosnąć,
rozbudowa ściany może odbywać się dalej. Może ona teraz
rosnąć na grubość dzięki temu, że od strony protoplastu na
ścianę pierwotną nakładają się nowe warstwy, tworząc ścianę
wtórną. Składa się ona zwykle z trzech warstw, które
zbudowane są podobnie jak w ściana pierwotna, z mikrofibryli
celulozy oraz macierzy. Zawartość celulozy w ścianach
wtórnych jest jednak znacznie większa i wynosi około 60%.
Ponadto mikrofibryle celulozy są grubsze i układają się w
ścianie regularnie.
MAKROFIBRYLE CELULOZY
PIERWOTNA ŚCIANA
KOMÓRKOWA
WTÓRNA ŚCIANA
KOMÓRKOWA
Modyfikacje ściany komórkowej
• Ściana komórkowa może ulegać modyfikacjom. Proces zmian
chemicznych i strukturalnych może przebiegać na dwa sposoby.
Pierwszy, czyli inkrustacja, polega na odkładaniu związków
chemicznych do wewnątrz istniejącej ściany, miedzy elementy
szkieletu celulozowego. Takie pogrubienie ścian zwykle
uniemożliwia wymianę substancji z otoczeniem i prowadzi do
obumierania protoplastu.
Związkami inkrustującymi mogą być:
• lignina – proces wówczas nazywa się drewnieniem (lignifikacją)
• węglan wapnia, krzemiany lub szczawiany – zmiany takie
określa się jako mineralizacja.
Modyfikacje ściany komórkowej
Innym rodzajem modyfikacji ścian komórkowych jest adkrustacja, czyli
odkładanie związków na powierzchni ściany, przez co powstaje
warstwa ochronna.
Rodzaje:
• korkowacenie – formowanie się pokładu korka (suberyny),
• kutynizacja – powlekanie kutyną zewnętrznych ścian komórek
nadziemnych części pędu,
• woskowacenie – formowanie się pokładu wosku na powierzchni liści
i owoców wielu roślin,
• śluzowacenie – tworzenie się warstwy śluzu na powierzchni
zewnętrznej ściany wskutek obecności w ścianie substancji
śluzowych lub przekształcania celulozy w śluz,
• gumowacenie – jest to proces patologiczny polegający na
przekształcaniu celulozy w różnego rodzaju gumy. Proces ten jest
katalizowany enzymami wydzielanymi przez grzyby pasożytnicze.
Rozwój ściany komórkowej
• Rozwój nowej ściany w komórce roślinnej rozpoczyna się pod
koniec podziału, gdzie w środkowym obszarze dzielącej się
komórki gromadzą się włókna białkowe oraz wypełnione
wielocukrami pęcherzyki powstające z aparatów Golgiego.
Zlewanie się pęcherzyków i ich zawartości prowadzi do
powstania przegrody pierwotnej. Później aparaty Golgiego
rozpoczynają wbudowywanie celulozy do przegrody pierwotnej,
która jest odkładana po obu stronach pod błonami. Na skutek
„tej operacji” w obu komórkach powstają pierwotne ściany
komórkowe, spojone blaszką środkową.
Komórki roślinne w tkance połączone są ze sobą ściśle blaszką
środkową. Znajduje się ona pomiędzy ścianami pierwotnymi
sąsiadujących komórek. Utworzona jest z pektynianu wapna i
stanowi warstwę silnie cementującą komórki. Gdy blaszka
środkowa ulega rozpuszczeniu komórki mogą się rozsuwać, co
ma częściowo miejsce przy dojrzewaniu niektórych owoców.
Pomimo, że każda komórka otoczona jest własną ścianą,
protoplasty komórek w tkance nie są od siebie całkowicie
odizolowane . W ścianach bowiem znajdują się delikatne pory,
przez które przechodzą cienkie pasma cytoplazmy otoczone
błoną – plazmodesmy – łączące protoplasty. Dzięki
plasmodesmom system protoplazmatyczny tkanki ma charakter
ciągły.
WAKUOLA
KOMÓRKI
BŁONA
KOMÓRKOWA
WTÓRNA ŚCIANA
KOMÓRKOWA
PIERWOTNA ŚCIANA
KOMÓRKOWA
WAKUOLA
KOMÓRKI
BLASZKA ŚRODKOWA
WAKUOLA
KOMÓRKI
CYTOPLAZMA
BŁONA KOMÓRKOWA
ŚCIANA KOMÓKOWA
PLAZMODESMY
Funkcje ściany komórkowej
• Nadaje komórce charakterystyczny kształt – jest ona jak gdyby
zewnętrznym szkieletem komórki.
• Chroni komórkę przed czynnikami zewnętrznymi (np. przed
pyłami, inwazją szkodników).
• Zmniejsza zdolność komórki do odkształcania się.
• Ogranicza wzrost komórki.
LITERATURA:
• Lewiński W., Walkiewicz J., 2000. Biologia 1. Operon, Rumia
• Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika. Morfologia,
PWN, Warszawa
• Rozmus M., Drewniak M., Kornaś A. 1997. Botanika ogólna,
Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
• Danowski J., 2005. Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na
uczelnie medyczne. Tom 1. Medyk, Warszawa
Download