Wypoczynek - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

advertisement
st. wizytator Beata Stachowiak
Wypoczynek dzieci i młodzieżydziałania profilaktyczne i prewencyjne
Bydgoszcz, 8 czerwca 2011 r.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1.
w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być
organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.
Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
organizacji roku szkolnego wynika, że czasem wolnym od
zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy
wymienione
§ 3 ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie
zimowe), pkt 3 (wiosenna przerwa świąteczna) i pkt. 4
(ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że zgłoszeniu
podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii
zimowych jak i ferii świątecznych.
Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełnić
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej, a także zasad jego organizowania
i nadzorowania ze zmianami wynikającymi
z rozporządzenia MEN z dnia 9 grudnia 2009 r.
( Dz. U. 2009 Nr 218 poz. 1696)
§ 2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki,
osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej.
§ 1. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków
wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej.
Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani
zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną
§ 8.1 Obiekt w którym ma być zorganizowany wypoczynek
musi spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony
przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych ,
a w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej obiekt musi być dostosowany
do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia
niepełnosprawności uczestników wypoczynku.
§ 6.1 Organizator wypoczynku może zorganizować
wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty,
właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub
zamieszkania organizatora zgłoszenia wypoczynku
4. Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty
zgłoszenie wypoczynku w wersji papierowej i elektronicznej,
począwszy od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w
przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich
i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed
terminem rozpoczęcia wypoczynku.
Gdzie można zorganizować wypoczynek ?
 Obiekty hotelowe – ustawa o usługach turystycznych
 Obiekty używane okazjonalnie – np. szkoły
 Wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej –
obozy pod namiotami
Organizatorzy
półkolonii
czy
wakacyjnego
wyjazdu
1-dniowego powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając
odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu
rejestracyjnym „wypoczynek
w miejscu zamieszkania oraz
wyjazd jednodniowy”. Wypoczynek ten będzie rejestrowany na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a
więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw.
małej formy wypoczynku
Kadra pedagogiczna
Kierownikiem wypoczynku może być :
Nauczyciel, czynny instruktor harcerstwa lub inna osoba
posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczowychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, po
odbyciu odpowiedniego szkolenia
Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy osób
zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i
placówkach
Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być :
 Nauczyciele
 Studenci szkół wyższych kierunków i specjalności,
których program nie obejmuje przygotowania
pedagogicznego, po odbyciu odpowiedniego
przeszkolenia
 Słuchacze kolegiów językowych, po odbyciu
odpowiedniego przeszkolenia
 Osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu
kursu dla wychowawców kolonijnych,
 Instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika
włącznie,
 Przewodnicy turystyki kwalifikowanej oraz
instruktorzy Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego,
 Trenerzy i instruktorzy sportowi
Liczebność uczestników wypoczynku pozostających pod
opieką jednego wychowawcy
nie może przekraczać 20 osób,
jeśli przepisy bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej
W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników
pozostających pod opieką jednego wychowawcy
nie może przekraczać 15 osób,
Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką
jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeśli uczestnikami
są dzieci i młodzież niepełnosprawna
§ 9. 5. Zasady organizowania opieki medycznej nad uczestnikami
wypoczynku określają odrębne przepisy.
Nie ma aktu prawnego regulującego kwestię konkretnego sposobu
organizacji opieki medycznej w ramach wypoczynku, która powinna zostać
zapewniona jego uczestnikom. Może być to podpisanie przez organizatora
umowy z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który
zapewni taką opiekę, lub zatrudnienie wśród kadry pielęgniarki albo
ratownika medycznego.
W przypadku obozów pod namiotami, obozów wędrownych z dala od
ośrodków zdrowia, należy zapoznać się z Instrukcją Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie wymagań higienicznosanitarnych dla obozów stacjonarnych pod namiotami, w której w Rozdziale
VII § 38, jest zapis: „Dla uczestników obozu należy zapewnić opiekę
medyczną, przy czym zaleca się, aby była to opieka stała”.
§ 16. 1. W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności
stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub
bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący
nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie
wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub – w
przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu –
zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez
organizatora wypoczynku.
„BEZPIECZNY WYPOCZYNEK”
przepisy związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001roku w sprawie warunków i
sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516)
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 68 i 69)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 222, poz. 2268 z póź. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi
hotelarskie. (Dz. U. z 2006 r. nr 22 poz. 169)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. (Dz. U. z 2006 r. nr 15 poz.
104)
Rozporządzenie RM z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i
uprawiających sporty wodne.
(Dz. U. z 1997 r. nr 57, poz. 358)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z póź. zm.)
Działania profilaktyczne i prewencyjne
KO w Bydgoszczy
 Prace nad zmianami w rozporządzeniu,
 Spotkanie z organizatorami wypoczynku
 Spotkanie z przedstawicielami służb
współpracującymi z KO podczas wypoczynku
 Informacja na stronie Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy
 Organizacja ogólnopolskiego spotkania dla
wizytatorów- Ciechocinek 2011 r.
 Kontrole wypoczynku w sezonie letnim i
zimowym
 Stała współpraca ze służbami nadzorującymi
wypoczynek wspólnie z kuratorium oświaty
http//:wypoczynek.men.gov.pl
Koordynatorzy wypoczynku :
-
Beata Stachowiak – KO w Bydgoszcz Del. Włocławek
[email protected] tel. 54-231- 15-51
-
Jolanta Gruchlik – KO w Bydgoszcz Del. Toruń
[email protected] tel. 56- 62 18 596
-
Andrzej Konieczny – KO w Bydgoszcz
[email protected] tel. 52-34-97-626
Dziękuję za uwagę
Download