Regulamin organizacji wypoczynku dla dzieci i naboru na

advertisement
Załącznik do zarządzenia dyrektora SP 139
z dnia 5.01.2016 r.
Regulamin organizacji wypoczynku dla dzieci i naboru na półkolonie
„Ferie w szkole 2016”
w Szkole Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi
Wypoczynek dla dzieci w formie półkolonii w szkole organizowany jest na podstawie
§2 rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz. 67 ze zmianami
Dz. U. z 2009 r. nr 218, poz. 1696 i Dz.U. z 2015 r. poz.109).
1. Organizatorem wypoczynku jest Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego w
Łodzi, ul. Giewont 28.
2. Wypoczynek ma charakter półkolonii. Półkolonie są dofinansowane z budżetu miasta.
3. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-13 lat.
4. Celem organizowanego wypoczynku jest:
a) zapewnienie opieki uczniom rodziców pracujących w czasie zimowej przerwy,
b) wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego,
c) rozwijanie zainteresowań uczniów,
d) podniesienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zimowej przerwy od zajęć
edukacyjnych.
5. Nabór jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Łodzi
i organizowany jest w okresie poprzedzającym organizację półkolonii.
6. Organizacja wypoczynku obejmuje dwa turnusy, w okresie:
b) 15 - 19 lutego 2016 r. - I turnus,
c) 22 - 26 lutego 2016 r. – II turnus.
7. Informację o naborze wywiesza się na tablicy informacyjnej w budynku szkoły i
informuje również poprzez stronę internetową szkoły.
8. Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionej karty uczestnika wypoczynku
i wniesienie opłaty za turnus.
9. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu ucznia na półkolonie decyduje
kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących.
10. Po wyczerpaniu miejsc tworzy się listę rezerwową chętnych do uczestnictwa w
wypoczynku i w przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanego uczestnika
przyjmuje się na wolne miejsce wg kolejności zgłoszeń.
11. Kwalifikacji do przyjęcia kandydata na półkolonie dokonuje dyrektor szkoły.
Dorota Kaźmierczyk dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards