B. Kosztorys ze względu na źródło finansowania

advertisement
OPIS PROJEKTU
DO REALIZACJI W RAMACH MECHANIZMU
WSPARCIA OBYWATELSKIEGO I SAMORZĄDOWEGO WYMIARU
POLITYKI ZAGRANICZNEJ
INSTRUMENT „MAŁE PROJEKTY WSPÓLNE MSZ I SAMORZĄDU”
I.
DANE NA TEMAT
ORGANIZACYJNEJ
1)
pełna nazwa
2)
forma prawna
3)
dokładny adres: miejscowość
gmina
powiat
fax
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ/
PODMIOTU/
JEDNOSTKI
ul.
województwo
4)
tel.
e-mail:
http://
5)
osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko, nr telefonu
kontaktowego, adres email)
imię i nazwisko
nr telefonu kontaktowego
adres email:
6)
cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
II.
OPIS ZADANIA
1.
Nazwa projektu
2.
Miejsce wykonywania projektu
lokalny/regionalny/ogólnopolski)
3.
Tematyka projektu
4.
Cel projektu (należy wskazać jeden z listy, odpowiedni do tematyki projektu)
•
•
•
(wskazać
także
zasięg
terytorialny
realizacji
projektu
rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej;
wsparcie obywatelskiego i społecznego wymiaru polskiej polityki zagranicznej;
wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej
5.
Grupa odbiorców projektu
6.
Opis projektu (należy szczegółowo opisać projekt ze wskazaniem:
 rodzaju projektu,
 poszczególnych działań w ramach projektu, w tym działań promocyjnych na rzecz projektu,
 liczby adresatów, liczby uczestników konferencji/szkoleń warsztatów/spotkań/konkursów/itp.,
nakładów publikacji, w tym pokonferencyjnych, periodyków/gazet, zasięgu mediów,
 udziału partnerów oraz mediów w realizacji projektu,
opis powinien szczegółowy i spójny z harmonogramem i kosztorysem, a także zawierać uzasadnienie
dla wyboru grupy odbiorców, zakresu i rodzaju działań do niej skierowanych )
7.
Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji projektu wraz z harmonogramem (z podaniem
terminów rozpoczęcia i zakończenia wszystkich działań przedstawionych w szczegółowym opisie
projektu)
8.
Opis dotyczący rodzaju i sposobu zaangażowania mediów w realizację projektu
9.
Zakładane rezultaty realizacji projektu (należy przedstawić zarówno krótko- i długofalowe efekty realizacji
projektu oraz jego wpływ na odbiorców, a także opisać rezultaty „materialne“, np. w przypadku
publikacji, należy podać: nakład, liczbę stron, format itp, w przypadku publikacji prasowych nakład
periodyku, objętość w kolumnach itp., w przypadku materiałów filmowych czas trwania, w przypadku
audycji
radiowych
profil,
liczbę
słuchaczy,
w
przypadku
szkoleń/warsztatów,/
konferencji/spotkań/debat/imprez masowych liczbę uczestników itp.)
KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA
Całkowity koszt (w PLN)
[
]
w tym wnioskowana wielkość wsparcia ze strony MSZ (w PLN)
[
]
w tym wielkość wkładu własnego (w PLN)
[
]
Z tego z wnioskowanej wsparcia ze
strony MSZ
(w PLN)
Koszt całkowity (w PLN)
Koszt jednostkowy w PLN
Rodzaj kosztów (koszty
merytoryczne i administracyjne
związane z realizacją projektu)
Ilość jednostek
Lp.
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Rodzaj miary
A.
Z tego z finansowych środków
własnych, środków z innych źródeł oraz
wpłat i opłat adresatów (w PLN)
III.
ogółem
kwalifikowanych.
B.
Kosztorys ze względu na źródło finansowania
Źródło finansowania
Wnioskowana kwota wsparcia ze strony MSZ
PLN
Wkład własny, w tym:
Środki własne
Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu?
%
PLN
%
PLN
%
PLN
%
PLN
%
PLN
%
PLN
100 %
Sponsorzy publiczni - podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub
zapewnili środki finansowe?
Sponsorzy prywatni - podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub
zapewnili środki finansowe?
Ogółem
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards