Scenariusz Pożarowy Informacje ogólne 1.POWIERZCHNIA

advertisement
Scenariusz Pożarowy
Informacje ogólne
1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI
Obiekt stanowi rozbudowę istniejącego samodzielnego budynku. Pawilon o powierzchni
zabudowy 1982,17 ( w tym rozbudowa 290,17 )m2 i powierzchni użytkowej 1494,38 , w tym
w części objętej opracowaniem 488,89m2,
Budynek jednokondygnacyjny częściowo podpiwniczony ( w części nie objętej
opracowaniem) o wysokości 4,25m.
2.ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH
Obiekt wolnostojący posadowiony w odległości ponad 20m od granic działki i ponad 10m od
innych budynków na tej samej działce ( budynki szpitala zaklasyfikowane do kategorii
zagrożenia ludzi ).
3.PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiekcie nie będą stosowane i przetwarzane substancje łatwopalne i pożarowo
niebezpieczne oraz łatwopalne materiały wykończenia wnętrz i wystroju dróg ewakuacyjnych
( obiekt ZL ).
4.PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni
przekraczającej 200m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2.
5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI.
W budynku ( w części objętej opracowaniem może przebywać maksymalnie do 20 osób,
natomiast łącznie w budynku pacjenci, personel i odwiedzający około 100 osób .
Z uwagi na podstawową funkcje zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.
6.OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.
7.PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE
Część objęta opracowaniem stanowi wydzieloną strefę pożarowa o powierzchni 485,45m2,
wydzielona od pozostałej części budynku ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120
z zamknięciem otworów elementami o klasie odporności ogniowej EI 60.
Przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych
zabezpieczone zostaną do klasy odporności ogniwowej EI 120.
8.KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOŚĆ OGNIOWA
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
Konstrukcję budynku stanowią elementy o klasie odporności ogniowej wymaganej dla klasy
„B” odporności pożarowej budynku:
- konstrukcja nośna – REI 120,
- ściany wewnętrzne – EI 30
- ściany zewnętrzne – EI 60, REI 120 dla ścian stanowiących element oddzielenia
przeciwpożarowego
- dach - konstrukcja R 30, przekrycie E 30.
Wszystkie zastosowane materiały powinny być nie rozprzestrzeniające ognia i posiadać
aktualne aprobaty i dopuszczenia.
9.WARUNKI EWAKUACJI
W pomieszczeniach lub zespołach pomieszczeń powiązanych funkcjonalnie w sposób
wynikający z funkcji medycznych długość przejść nie będzie przekraczała 40m.
Szerokość wyjść z pomieszczeń będzie nie mniejsza niż 90cm.
Szerokość przejść ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 140cm.
Wyjście z zespołu pomieszczeń prowadzi do sąsiedniej strefy pożarowej, w której
zapewnione są dwa kierunki dojść do wyjść ewakuacyjnych.
10.URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE
Wyposażenie części ( strefy pożarowej ) objętej opracowaniem stanowić będą następujące
instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
- instalacja sygnalizacyjno - alarmowa
- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 25
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Szczegóły rozwiązań technicznych określone zostaną w opracowaniach branżowych w
projektach wykonawczych.
Scenariusz Pożarowy
Informacje ogólne
Scenariusz zakłada dwustopniowe działanie systemu sygnalizacji pożaru. Koncepcja
zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku okulistyki i geriatrii zakłada, że alarm pożarowy
zostanie wywołany przez:
 czujkę pożarową – alarm pierwszego stopnia powodujący obowiązek udania się
pielęgniarki dyżurnej w celu ocenienia w określonym czasie T2 sytuacji w miejscu, w
którym zadziałała czujka; w przypadku, gdy czas ten zostanie przekroczony lub
stwierdzono pożar i naciśnięto ręczny ostrzegacz pożarowy – nastąpi automatyczne
zadziałanie alarmu drugiego stopnia,

wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) – alarm pierwszego stopnia wraz
z przesłaniem sygnału „POŻAR” do stanowiska ochrony obiektu ( dyżurka główna) –
pojedynczy alarm z przycisku ROP nie powinien powodować realizacji algorytmów
systemu na poziomie II stopnia z powodu braku pewności, że dany przycisk ROP
został rzeczywiście wyzwolony z powodu zagrożenia pożarem, a nie przypadkowo
przez osobę starszą.
 zadziałanie dwóch czujek pożarowych w koincydencji – alarm drugiego stopnia,
 zadziałanie jednej czujki i wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego – alarm
drugiego stopnia.
Alarm pierwszego stopnia (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez pojedynczą czujkę lub
niepotwierdzony sygnał z jednego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) – przeznaczony
jest wyłącznie dla pracowników monitorujących w tym wypadku, pielęgniarki dyżurnej
sygnalizowany jest wewnętrznym sygnałem akustycznym w centrali sygnalizacji pożaru
(CSP) obsługującej budynek. Alarm pierwszego stopnia powinien być odebrany i
potwierdzony na panelu CSP przez jej obsługę w czasie T1<30 sekund. Niepotwierdzony
alarm pierwszego stopnia przechodzi automatycznie w alarm drugiego stopnia. Po
potwierdzeniu odebrania alarmu pierwszego stopnia, wyznaczona osoba przeszkolony
personel zobowiązani są dokonać rozpoznania zagrożenia w czasie T2<270 sekund.
W przypadku nie wykrycia zagrożenia alarm może być skasowany na panelu obsługi
centralki przed upływem czasu T2.
Po upływie czasu T2 alarm pierwszego stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia
(pożarowy), podczas którego system sygnalizacji pożaru wykona wszystkie zaprogramowane
funkcje wykonawcze. Uruchomienie alarmu pożarowego drugiego stopnia w centrali
sygnalizacji pożarowej spowoduje zadziałanie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku
okulistyki polegające na wysterowaniu:
1. Transmisji sygnałów kontrolno-sterujących.
2. Emitowane są sygnały optyczno – akustyczne w całej strefie w której wykryto zagrożenie.
3. Wyłączenie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obsługujących zagrożoną
strefę – w całej strefie.
4. Zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych na granicy
wydzielonych części budynku – szczegółowa zależność powinna być przedstawiona w
matrycy sterowań sporządzanej w trakcie wykonywania systemu po uzgodnieniu z
inwestorem.
5.Zwolnienie zaczepów elektromagnetycznych kontroli dostępu drzwi w budynku zwłaszcza
wyjść zewnętrznych jeśli taki system będzie przewidziany.
6. Otwarcie i pozostanie w pozycji rozsuniętej drzwi Bloku Operacyjnego jeśli takie zostaną
zastosowane.
Nie przewiduje się systemu DSO nie jest wymagany.
Zakłada się, że w początkowej fazie pożaru akcję ratowniczo-gaśniczą będzie prowadził
odpowiednio przeszkolony personel Szpitala i służba ochrony obiektu. Podczas ewakuacji
całej strefy cały czas powinny działać podświetlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji, a
w przypadku zaniku napięcia również oświetlenie ewakuacyjne.
UWAGA!!
Informacje dodatkowe:
 wyłącznie zasilania energetycznego budynku za pomocą przeciwpożarowego
wyłącznika prądu odbywać się powinno wyłącznie ręcznie na polecenie dowódcy
akcji ratowniczo-gaśniczej – do czasu przybycia jednostek ochrony
przeciwpożarowej, akcją ratowniczo – gaśniczą kieruje osoba Kierownik Zespołu
Ewakuacyjnego;
 wskutek zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu uruchamia się
instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
 należy przewidzieć na etapie wykonawczym wyłącznik UPS-ów podtrzymujących
działanie urządzeń medycznych i oświetlenia bezpieczeństwa uwzględniając jego
natężenie w obszarze Bloku Operacyjnego. Wyłączenie wyłącznika jedynie po
uzgodnieniu z lekarzem Bloku Operacyjnego Okulistyki. Wyłącznik winien być
umieszczony w obrębie centrali SSP tzn. pomieszczenia dyżurki pielęgniarek.
Download