Oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego

advertisement
ZAŁĄCZNIK 1
Niniejsze oświadczenie stanowi integralną część karty kariery – kod klienta ……………………..
OŚWIADCZENIE
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO MAŁOLETNIEGO
/między 13 a18 rokiem życia bądź w przypadku zawarcia umowy przez pełnoletniego pełnomocnika
posiadającego zdolność do czynności prawnych, ale bez należytego umocowania/
Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko).................................................................................., adres
zamieszkania) ....................................................................................... jako przedstawiciel ustawowy
małoletniego (imię i nazwisko, adres zamieszkania)................................................................
oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami Karty Kariery z dnia ............................................,
potwierdzam jej zawarcie................................................, wszystkie złożone oświadczenia i przyjęte
zobowiązania.
................................................
matka/ojciec/opiekun prawny*
data i czytelny podpis
Przedstawiciel ustawowy małoletniego to osoba, która z mocy przepisu prawa może dokonywać czynności prawnych
w imieniu dziecka. Przedstawicielem ustawowym jest matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci, pod warunkiem,
że nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub nie została im ona ograniczona w zakresie objętym daną czynnością
prawną.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel
ustawowy dziecka. Prawo reprezentacji dziecka ma każdy z rodziców sprawujących władze rodzicielską. W sytuacji, gdy
czynność prawna dotyczy sprawy istotnej, rodzice powinni uprzednio uzgodnić swoje stanowisko, a w braku
porozumienia między nimi zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie sprawy.
Opiekun prawny małoletniego to osoba, której zgodnie z orzeczeniem sądu opiekuńczego powierzono sprawowanie
opieki nad małoletnim.
Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby
lub majątku małoletniego.
INFORMACJA
Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych (małoletni
powyżej 13 roku życia a przed ukończeniem 18 roku życia) zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem,
potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną
w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia
umowy przez tego przedstawiciela.Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić
umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. (ATV GROUP), jeśli zawarło umowę z osobą
ograniczoną w zdolności do czynności prawnych lub pełnomocnikiem działającym bez należytego umocowania może
wyznaczyć przedstawicielowi ustawowemu małoletniego odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolne
od swojego zobowiązania wynikającego z Karty Kariery po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Download