Energia geotermalna źródło: http://kmiue

advertisement
Energia geotermalna
Energia geotermalna jest to jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii.
Polega na wykorzystywaniu energii pochodzącej z wnętrza Ziemi, szczególnie
w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa wnika
w głąb ziemi, gdzie w kontakcie z młodymi intruzjami lub aktywnymi
ogniskami magmy, podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego
wędruje do powierzchni ziemi.
Całkowita ilość ciepła geotermicznego wielokrotnie przewyższa ilość ciepła,
jaką można uzyskać ze wszystkich złóż paliw tradycyjnych (węgla, ropy
naftowej i gazu ziemnego). Ponad 90% całkowitej ilości ciepła zawarta jest
w skałach, a około 10% w wodach i parach. Przy obecnym poziomie
technicznym korzysta się z tej części ciepła Ziemi, którego „nośnikiem” są
wody lub pary transportujące je z wnętrza na powierzchnie Ziemi.
W sprzyjających warunkach powstają złoża geotermalne. Są to nagromadzenia
ciepła Ziemi w wodach lub parach w ilościach, jakie nadają się do ich
praktycznego wykorzystania. Wyróżnia się:
 Złoża par geotermalnych występujące w obszarach, gdzie współcześnie
lub w niedawnej przeszłości geologicznej miała miejsce działalność
wulkaniczna. Bezpośrednim źródłem ciepła, które ogrzewa wody do
temperatur pozwalających na ich przejście w stan pary, jest magma
znajdująca się płytko w skorupie ziemskiej lub też wydobywająca się na
jej powierzchnię jako lawa podczas wybuchów wulkanicznych.
Temperatury w złożach par na głębokości 1 km przekraczają 150-200°C.
 Złoża wód geotermalnych cechują się znacznie większym
rozprzestrzenieniem na świecie niż złoża par. Temperatura w złożach wód
na głębokości 1 km jest niższa od 150°C. Obecność złóż wód
geotermalnych nie ogranicza się jedynie do obszarów wulkanicznych i
można je znaleźć w wielu rejonach na wszystkich kontynentach. Ciepło
ogrzewające wody geotermalne pochodzi głównie z jądra Ziemi.
Wykorzystanie energii geotermalnej:
 Wytwarzanie prądu elektrycznego przy wykorzystaniu par geotermalnych
 Bezpośrednie wykorzystanie – obejmujące wykorzystywanie wód i par
geotermalnych w szerokim zakresie temperatur i do różnorodnych celów.
Najbardziej powszechne jest ich stosowanie do centralnego ogrzewania,
klimatyzacji, w rolnictwie, a także w hodowli zwierząt, w przemyśle
spożywczym, do suszenia produktów rolniczych i przemysłowych, w
rekreacji i lecznictwie.
Zalety energii geotermalnej:
czysta ekologicznie — jej stosowanie nie powoduje emisji szkodliwych
substancji (pyłów i gazów) do otoczenia, jak ma to miejsce w przypadku
spalania węgla, ropy naftowej i gazu.
obfita — ciepło Ziemi zgromadzone w złożach wód i par geotermalnych oraz
skałach naszej planety przewyższa wielokrotnie ilość ciepła możliwego do
uzyskania z paliw kopalnych, a nawet z innych odnawialnych źródeł energii,
odnawialna — zasoby ciepła Ziemi są tak duże, że jego wykorzystywanie
nawet na znacznie większą niż obecnie skalę nie spowoduje ich wyczerpywania
miejscowa — wykorzystuje się ją w pobliżu miejsca jej występowania
tańsza — w porównaniu z kosztami i cenami energii elektrycznej lub ciepła
uzyskiwanymi z tradycyjnych paliw kopalnych, a nawet z niektórych innych
odnawialnych źródeł,
niezawodna — energię geotermalną można uzyskiwać bez przeszkód przez cały
rok. Nie jest ona zależna od warunków pogodowych jak ma miejsce na przykład
w przypadku elektrowni wiatrowych, słonecznych czy wodnych.
Energia geotermalna w Polsce
Polska należy do państw posiadających duże zasoby energii geotermalnej
o niskiej entalpii (czyli zasoby wód geotermalnych). W opinii wielu naukowców
i specjalistów, energia geotermalna powinna być traktowana jako jedno
z głównych odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Do praktycznego
zagospodarowania nadają się obecnie wody występujące na głębokościach do 3
- 4 km. Temperatury wód w złożach osiągają 20 - 130°C. Wyróżniono trzy
prowincje geotermalne, w skład których wchodzą rozległe geologiczne
baseny sedymentacyjne zawierające liczne zbiorniki wód geotermalnych.
Łączna ich powierzchnia wynosi ok. 250 000 km2 - ok. 80% powierzchni kraju
(Ney i Sokołowski 1987):
• Prowincja Niżu Polskiego,
• Prowincja przedkarpacka,
• Prowincja karpacka
W Polsce działają cztery zakłady geotermalne produkujące energie cieplną:
 W Bańskiej Niżnej na Podhalu — największa posiada ponad 400
odbiorców indywidualnych i 116 wielkoskalowych
 Mszczonów
 Uniejów — dostarcza ciepło do 23 bloków mieszkalnych i 160 domków
jednorodzinnych
 Pyrzyce
Download