Wzór umowy DLT - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w

advertisement
UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
zawarta w dniu 31.03.2017 r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia …............... r. pomiędzy Szpitalem
Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach, reprezentowanym przez Dyrektora Sławomira Wójcika , zwanym w
dalszej części umowy Udzielającym zamówienie
a
….................................... ul. …...................................... NIP ….........., zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym
zamówienie.
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych przepisów obowiązujących w
samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1.Udzielający zamówienia udziela Przyjmującemu zamówienie na Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
domowego leczenia tlenem poprzez realizację programu „Domowe Leczenie Tlenem”, na który Udzielający
zamówienia zawarł umowę z Warmińsko- Mazurskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.
2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 będą udzielane zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez
strony.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się realizować świadczenia określone w ust. 1 w pomieszczeniach wskazanych
przez Udzielającego zamówienie niezbędnych do wykonania przedmiotowych świadczeń mieszczących się przy ul.
Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce oraz w domu pacjenta.
4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przedmiotowe świadczenia zdrowotne realizuje personel, który posiada
niezbędne kwalifikacje zawodowe do realizacji świadczeń objętych umową.
5. Lista personelu wytypowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 1 do umowy.
6. Przyjmujący zamówienie będzie realizować świadczenia, o których stanowi umowa z udziałem personelu nie
zatrudnionego u Udzielającego zamówienie.
7. Ust. 6 nie ma zastosowania w sytuacji powierzenia przez Przyjmującego zamówienie wykonywania świadczeń, o
których stanowi umowa osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym zakresie.
§2
1.Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia do świadczenia usług medycznych z zakresu objętego
niniejszą umową oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej - stosowne
dokumenty zostały przedstawione.
2. Przyjmujący zamówienie wykonuje zadania, będące przedmiotem niniejszej umowy, na rzecz pacjentów Szpitala,
zgodnie z wymogami wiedzy i umiejętnościami lekarskimi i pielęgniarskimi w tej dziedzinie, zgodnie z zasadami etyki
zawodowej i należytą starannością oraz na zasadach ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych
wynikających z umowy zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienie a Narodowym Funduszem Zdrowia .
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania:
a) przepisów uwzględniających prawa i obowiązki pacjenta
b) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienie
c) Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach
4. W przypadku skargi pacjenta, rodziny lub opiekuna w sprawach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych,
której zasadność zostanie potwierdzona przez komisję skarg działająca w Szpitalu, z wyłączeniem skarg dotyczących
zastosowanych metod leczenia, Udzielający zamówienia zmniejsza Przyjmującemu zamówienie miesięczne
wynagrodzenie, o którym mowa w § 13, w sposób następujący:
a) do 10% w przypadku jednej skargi,
b) do 20% w przypadku dwóch skarg,
c) w przypadku trzeciej skargi może nastąpić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
§3
1.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
a) udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1
b) znajomości i przestrzegania praw pacjenta oraz zasad etyki zawodowej i misji Szpitala
c) wykonywania przedmiotowych świadczeń zgodnie z aktualnymi wymogami określonymi przez Narodowy
Fundusz Zdrowia w przedmiotowym zakresie tj. w szczególności w zarządzeniu Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia
zdrowotne kontraktowane odrębnie oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
§4
W ramach udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją programu Domowe Leczenie Tlenem,
Przyjmujący Zamówienie dodatkowo zobowiązuje się ponosić koszty wykonywanych zgodnie ze standardem badań
morfologicznych, biochemicznych, ekg, radiologicznych, spirometrycznych, pulsoksymetrii itp. koniecznych badań, za
wyjątkiem kosztu leczenia z użyciem koncentratora oraz we własnym zakresie zaopatrywać się w materiały i artykuły
sanitarne, leki, sprzęt jednorazowego użytku oraz w inne materiały niezbędne do prowadzenia działalności w ramach
niniejszej umowy.
§5
1. Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia zdrowotne, o których stanowi §1 punkt 1, przy wykorzystaniu:
a) bazy lokalowej Udzielającego zamówienia,
b) aparatury i sprzętu medycznego będącego własnością Udzielającego zamówienia,
2. Wykorzystanie wyżej wymienionych środków może odbywać się w zakresie niezbędnym do udzielania, określonych
umową usług medycznych.
3. Konserwacja i naprawa sprzętu odbywa się na koszt Udzielającego zamówienia.
4. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać środków wymienionych w ust. 1 na cele odpłatnego udzielania
świadczeń zdrowotnych, chyba że odpłatność wynika z przepisów Udzielającego zamówienia i jest pobierana na jego
konto.
5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury i sprzętu podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych,
wynikających z niniejszej umowy, z winy Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia obciąży Przyjmującego
zamówienie wynikłymi z tego tytułu kosztami.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
§7
Umowa ulega rozwiązaniu:
1. Z upływem terminu określonego w § 7.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem
na koniec miesiąca bez podania przyczyny.
3. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w uzgodnionym terminie.
§8
1. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy:
- w wyniku kontroli wykonywania umowy i innych działań kontrolnych, uregulowanych w odrębnych
przepisach, stwierdzono u Przyjmującego zamówienie rażące niewypełnienie warunków umowy lub wadliwe
jej wykonanie, a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń, zawężenie ich zakresu bądź złą jakość
świadczeń
- przyjmujący zamówienie swoje prawa i obowiązki przeniósł na osobę trzecią, nie uzyskawszy na to zgody
Udzielającego zamówienia,
2. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wypłacenia mu
przez Udzielającego zamówienia wynagrodzenia z tytułu wykonywanej umowy za dwa kolejne miesiące.
§9
Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie będzie dokonywał prania swojej odzieży ochronnej, zlecając jej
wykonanie uprawnionym jednostkom.
§ 10
Przyjmujący zamówienie współpracuje z innymi podmiotami i pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowej
diagnozy, leczenia i pielęgnacji chorych
§ 11
1.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
a) Prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz
jej przekazywania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) Przygotowywania i przekazywania sprawozdawczości na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej.
c) Dbania o pozytywny wizerunek szpitala, znajomości i przestrzegania praw pacjenta oraz zasad etyki zawodowej i
misji Szpitala
d) Znajomości i przestrzegania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego
zamówienia.
e) Przestrzegania przepisów p/poż i bhp.
f) Zgłaszania stwierdzonych usterek w sprzęcie i wyposażeniu określonym służbom i potwierdzania wykonania usługi
g) znajomości i postępowania zgodnie z Programem Poprawy Jakości Usług Medycznych –Akredytacja, oraz
Systemem Zarządzania Jakością ISO
2.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przyjmującego zamówienia jego obowiązków
wynikających z niniejszej umowy, z przyczyn leżących po jego stronie poprzez:
a) udzielanie świadczeń w sposób i na warunkach nie odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących
przepisach i w umowie
b) nieudzielanie świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w umowie w szczególności nieuzasadnionej nieobecności w
czasie przewidzianym na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustalonym harmonogramem.
c) pełnienie zastępstwa za Przyjmującego zamówienie przez osoby nieuprawnione lub nie posiadające kwalifikacji i
uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny
d) obciążenie pacjentów kosztami leków lub innych wyrobów medycznych w przypadkach o których mowa w art. 35
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
e) uniemożliwienie kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienie, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne
uprawnione organy i podmioty albo niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych
f) pobieranie nienależnych opłat od pacjentów zaświadczenia będące przedmiotem umowy
g) nieuzasadnionej odmowy udzielenia pacjentowi świadczeń
h) inne naruszenia wewnętrznych regulacji Udzielającego zamówienie,
i) nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej
Udzielający zamówienie może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości do 20% wartości
wynagrodzenia miesięcznego za każde stwierdzone naruszenie a Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie
pełnej kwoty kary nałożonej za miesiąc, w którym Udzielający nałożył karę w formie osobnego pisma.
§ 12
Strony ustalają, że Przyjmujący zamówienie za wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, otrzyma
wynagrodzenie miesięczne w wysokości …...... zł brutto miesięcznie za 1 punkt rozliczeniowych programu
Domowego leczenia tlenem
§13
1. Należność z tytułu wykonania umowy wypłacona będzie w terminie 21 dni od daty złożenia faktury w dziale Kadr,
Organizacji i Rozliczeń szpitala przez Przyjmującego zamówienie za miesiąc poprzedni. Do faktury Przyjmujący
zamówienie dołączy wykaz punktów rozliczeniowych w danym miesiącu w ramach programów DLT . Fakturę należy
złożyć do dnia 5-go następnego miesiąca.
2. Należność będzie płatna przelewem na wskazane przez Przyjmującego zamówienie konto
§14
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Udzielającego zamówienia wobec
Przyjmującego zamówienie.
§15
1.Przyjmujący zamówienie na czas niniejszej umowy obowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie zgodne z
miejscem świadczenia tych usług oraz szkolenie bhp .
2.Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zapewni posiadanie aktualnych szkoleń bhp oraz
aktualnych badań profilaktycznych.
§ 16
Strony zastrzegają sobie poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich.
§ 18
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że we własnym zakresie samodzielnie rozlicza się z uzyskiwanych dochodów w
tym z Urzędem Skarbowym i ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność
gospodarczą.
§ 19
Przyjmującemu nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub ich rodzin z tytułu
wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 20
a) Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej
b) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
świadczonych przez siebie usług.
c) Szpital i Przyjmujący zamówienie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wyrządzoną szkodę przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej
d)W przypadku niewłaściwego kwalifikowania procedur medycznych oraz błędnego ich dokumentowania w
dokumentacji medycznej za kwoty procedur zakwestionowanych przez NFZ do rozliczenia oraz za szkody wyrządzone
w majątku Szpitala Przyjmujący zamówienie odpowiada w pełnej wysokości jeśli powstaną one z powodu jego
zawinionego działania lub zaniechania.
§ 21
Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia, w tym
również kontroli przeprowadzanej przez osoby przez niego upoważnione w zakresie wykonywania niniejszej umowy, a
w szczególności kontroli jakości udzielanych świadczeń. Obowiązek ten dotyczy również kontroli przeprowadzanej
przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.
§ 22
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu, podpisanego przez obie strony.
§ 23
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy wymienione na wstępie
umowy.
§ 24
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne
właściwe miejscowo dla Udzielającego Zamówienie
§25
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
Download