Wzór oferty techniczno - finansowa usługodawcy do zastosowania w

advertisement
Wzór oferty techniczno - finansowej usługodawcy do zastosowania w procedurze
specjalnej CPP
CZĘŚĆ I- OFERTA TECHNICZNA
(oferta nie powinna być dłuższa niż 10 stron i powinna zawierać poniższe elementy)
Część I: Informacje dotyczące Usługodawcy
1. Nazwa usługodawcy:
Telefon/fax: ..............................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................
Osoba do kontaktów (np. koordynator) .………………………..……..……………....……..
Telefon/fax …………………………………………………………………..………………
E-mail …………………………………………………………………...…………………
2. Informacje dotyczące statutu prawnego oferenta (prosimy załączyć kserokopie wypisu z
rejestru- jeżeli dotyczy):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Informacje potwierdzające, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu
działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez
tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
………………………………………………..............…………………………………………
……………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………...………
4.Informacje, dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez ofertę minimalnych
kryteriów technicznych określonych w pkt. 6 Zaproszenia do składania ofert;
……………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………….......
.......................................................................................................................................................
Część II: Plan świadczenia usług (usługi)
1. IDENTYFIKACJA USŁUGI Nazwa usługi zgodnie z pkt. 4 Zaproszenia do składania
ofert



Nazwa usługi: .........................................................................................................................
Cel usługi: ..............................................................................................................................
Odbiorcy usługi : Przedstaw w oparciu o informacje zawarte w pkt.4 Zaproszenia do
składania ofert, w miarę dokładnie, kto będzie odbiorcą, jaka będzie ich orientacyjna
liczba, jakie cechy wyróżniają daną grupę osób, jakie problemy (bariery) dotykają
przyszłych odbiorców usługi (np. dzieci i młodzież, która ma problemy z nauką
wywodząca się z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkująca miejscowości XXX i YYY, rodziny,
osoby starsze, w wieku 60 i więcej lat, samotne)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


Termin i czas realizacji usługi: ..............................................................................................
Opis miejsc/a świadczenia usług/i : (np. spotkania integracyjne odbywać się będą w OSP,
świetlicy lub na otwartej przestrzeni na terenach przy szkole w miejscowości XXX)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Działania Wskaż plan realizacji usługi ( usług )
Opis podejmowanych
Zaangażowany
działań i metod ich
personel własny
Miesiąc/rok realizacji (czynności i/lub
w realizację
nazwa świadczonych
działania ( kto i
usług )
ile dni/godzin)
Opis aktywnego
udziału
Opis partnerów
beneficjentów
w realizacji
usługi (jak
usługi/usług
zostaną
względem
włączeni w
usługodawcy
działania osoby, (Kto i dlaczego
dla których
zostanie
świadczona
włączony)
będzie usługa)


Zakładane rezultaty usługi: (Opisz co zamierzasz osiągnąć w wyniku realizacji usługijakie będą zauważalne efekty i rezultaty dla odbiorców usług/i wskazanych w punkcie c/
oferty
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…
Monitorowanie osiągniętych rezultatów - w jaki sposób będzie ustalone (określone ), czy
w/w rezultaty zostały osiągnięte oraz w jaki sposób zostanie to udokumentowane? czy
uczestnictwo w/w usługach usługodawca zamierza mierzyć np. za pomocą listy obecności,
zaś satysfakcję zadowolenie zaświadczonych usług za pomocą np. ankiety, która zostanie
przeprowadzona na zakończenie świadczenia usługi. Podaj inne metody mierzenia i
dokumentowania świadczonych usług
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Jakie korzyści przyniesie realizacja w/w usługi (usług) dla otoczenia (środowiska,
sołectwa, innych osób nie objętych bezpośrednio usługą) (np. dzięki realizacji usługi
zostanie zorganizowane miejsce do spotkań dla innych osób z sołectwa a mianowicie w
świetlicy odbywać się będą zebrania dla mieszkańców oraz organizowane będą szkolenia
dla rolników). Podaj przykłady takich korzyści;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………

Promocja. W jaki sposób informacja nt. świadczonych usług będzie przekazana
potencjalnym odbiorcom i społeczności lokalnej;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……

Trwałość usługi – Czy usługa będzie kontynuowana. Jeśli TAK, to proszę przedstawić kto
i w jakim zakresie będzie ją kontynuował, ewentualnie proszę przedstawić źródła
finansowania usługi w przyszłości;
……………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…….......
CZĘŚĆ II- OFERTA FINANSOWA
BUDŻET ISŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Definicja jednostki i szacowana liczba jednostek wchodzących w skład oferowanej
usługi – czas świadczenia usługi.
1. Koszty administracyjne stałe, w tym:
a. Łącze koszty wynagrodzenia pracowników, koszty
administracyjne i opłaty
b. Łączny koszt wynajmu i związane z tym koszty
utrzymania
2.Koszty stałe objęte limitem 30% wartości projektu, w tym:
a. Łączny koszt zakupu lub amortyzacji środków
trwałych i wyposażenia - maks. 30% wartości
projektu?
b. Łączny koszt prac remontowych - maks. 30%
wartości projektu
3. Koszty bezpośrednio związane z obsługą beneficjentów:
a. Dobra nietrwałe i dobra konsumpcyjne
b. Koszty informacji i promocji
c. Koszty wynagrodzeń specjalistów, świadczących
bezpośrednio usługi beneficjentom (nauczyciele,
psychologowie, terapeuci, itd.)
d. (wpisać inne proponowane koszty )
4. Łączna Prognozowana Wartość Umowy : (suma pkt. 1+2+3)
5. Koszt Jednostkowy - Łączna Prognozowana Wartość
Umowy/czas świadczenia usługi [zł/godz]
6. Szacunkowa wartość comiesięcznych płatności (Koszt
Jednostkowy razy liczba jednostek usług świadczonych w
miesiącu).
Płatności na rzecz Usługodawcy będą dokonywane przez Gminę
w oparciu o rzeczywistą liczbę jednostek usług świadczonych w
danym miesiącu.
7. Zaliczka aktywizacyjna (maksymalnie 25% wartości Łącznej
Prognozowanej Wartości Umowy)
...................., dnia .................2008 r.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej
Załączniki (wymień)
1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….
Download