Nieodpłatna pomoc prawna

advertisement
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
[ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), zwana dalej ustawą]
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 12 39 21 527, 39 21 200
fax 12 422 72 08
•
•
•
•
•
•
•
Podmioty uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej to osoby
fizyczne, które:
w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie
nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub
uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego lub
posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa lub
nie ukończyły 26 lat, lub
ukończyły 65 lat, lub
w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
[art. 4 ustawy]
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może polegać na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym,
o
przysługujących
jej
uprawnieniach
lub
o spoczywających na niej obowiązkach lub
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego, lub
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych
sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
[art. 3 ust. 1 ustawy]
Wyłączenia
przedmiotowe
z
zakresu
nieodpłatnej pomocy prawnej:
• sprawy podatkowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
• sprawy z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego;
• sprawy związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
[art. 3 ust. 2 ustawy]
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela:
• adwokat lub radca prawny (w szczególnie
uzasadnionych przypadkach aplikant - z ich
upoważnienia) na podstawie umowy zawartej
z powiatem,
• organizacja
pozarządowa,
prowadząca
działalność pożytku publicznego, wyłoniona
przez powiat w otwartym konkursie ofert,
o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
[art. 5, art. 11 ustawy]
Zadanie
polegające
na
udzielaniu
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
jest
zadaniem
zleconym
z
zakresu
administracji
rządowej,
realizowanym
przez powiat w porozumieniu z gminami
albo samodzielnie.
[art. 8 ustawy]
Powiat, realizując zadanie udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej, może zawierać porozumienia
z gminami na obszarze tego powiatu, określające
w szczególności:
• gminne lub powiatowe lokale, w których będą
usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej;
• harmonogram wskazujący dni i godziny, w których
będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna;
• zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków
lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielającym
nieodpłatnej pomocy prawnej.
[art. 9 ust. 1 ustawy]
•
•
•
•
Stosownie do projektu rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania
i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej lokal,
w którym będzie udzielana pomoc prawna zapewnia:
dostęp
do
sieci
energetycznej,
telefonicznej,
teleinformatycznej,
właściwe warunki oczekiwania osób ubiegających się
o uzyskanie pomocy prawnej,
wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie
dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej,
dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Stosownie do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej
pomocy prawnej lokal, w którym będzie udzielana pomoc prawna
musi być także oznaczony w sposób wskazujący na udzielanie
w nim nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wskazujący dni i godziny,
w których pomoc ta jest udzielana.
W pomieszczeniu przeznaczonym dla osób oczekujących
udostępnia się informację o zasadach udzielania pomocy prawnej,
osobach uprawnionych do jej otrzymania, sposobach wykazywania
uprawnień do otrzymania pomocy, a także o wszystkich punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu i informację,
które z nich zostały powierzone do prowadzenia przez organizację
pozarządową, ze wskazaniem danych tej organizacji oraz czy
udzielana przez nią pomoc świadczona jest przez adwokata, radcę
prawnego, czy przez osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download