prosumenckie instalacje fotowoltaiczne w gminie pieszyce

advertisement
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Typ projektu: 3.1.A.
Przedsięwzięcia mające na celu produkcję energii elektrycznej (i/lub cieplnej wraz z
podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie
oraz modernizacji infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) służącej
wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.
WYSOKOŚĆ ALOKACJI ŚRODKÓW W TYM DZIAŁANIU
PRZYPADAJĄCYCH NA CAŁE WOJEWÓDZTWO: 95 296 790 ZŁ
1
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Zgodnie z wytycznymi RPO WD na lata 2014-2020, w
działaniu 3.1.A. preferowane będą projekty:
• partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny
• kompleksowe – obejmujące istotny fragment gminy czy powiatu,
bądź cały obszar np.; w formie programów inicjowanych przez JST
• zawierające element demonstracyjny lub edukacyjny, służący
promocji odnawialnych źródeł w regionie
2
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Założenia przygotowywanego projektu:
• Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Pieszyce
(jako JST wdrażające program przy udziale mieszkańców)
• Realizacja projektu w konwencji: „zaprojektuj i wybuduj”
• Projekt będzie realizowany wyłącznie pod warunkiem uzyskania
dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020
• Wysokość dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych
(nie obejmą m. in.: kosztów dokumentacji do przygotowania projektu oraz robót
budowlanych nie związanych bezpośrednio z wykonaniem instalacji
fotowoltaicznej np.: konieczne przeróbki budynku/dachu)
3
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Uczestnikiem projektu może być:
Mieszkaniec Gminy Pieszyce
co oznacza osobę fizyczną będącą właścicielem lub współwłaścicielem budynku
mieszkalnego wolnostojącego, lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, grupowej
położonej na terenie gminy Pieszyce
Pod warunkiem:
Użytkowania instalacji fotowoltaicznej wyłącznie na potrzeby własne
gospodarstwa domowego, w szczególności nie wykorzystywania tej instalacji na
potrzeby działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej lub
agroturystycznej)
4
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Ogólne założenia techniczne:
• Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, w związku z
czym konstrukcja dachu i jego pokrycie muszą spełniać
odpowiednie warunki techniczne i parametry (w szczególności:
odpowiednia powierzchnia dachu, brak zacienienia przez drzewa,
sąsiednie budynki, itp., możliwość dodatkowego obciążenia
konstrukcji dachu)
• Moc i wydajność instalacji fotowoltaicznej będą dostosowane do
faktycznego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie
domowym (weryfikacja w ramach audytu i PFU)
5
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Inne warunki udziału Mieszkańca w projekcie:
•
•
•
•
uregulowany stan prawny nieruchomości i budynku mieszkalnego,
brak wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
złożenie przez Mieszkańca wniosku o udział w projekcie
zawarcie Umowy przez Mieszkańca i Gminę i przestrzeganie jej
postanowień.
 Regulamin udziału Mieszkańca w projekcie
 Wniosek o udział w projekcie,
 Wzór umowy
dostępne na stronie internetowej www.pieszyce.pl
Treść w/w dokumentów może ulec zmianie po ogłoszeniu warunków szczegółowych do konkursu ogłoszonych w RPO WD na lata
2014-2020 po 31.01.2016 roku
6
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Prawo własności wykonanej instalacji:
• W okresie wdrażania projektu i okresie trwałości projektu
(wynoszącym 5 lat od daty zakończenia projektu) instalacja
będzie stanowiła własność Gminy Pieszyce, użytkowaną przez
Mieszkańca.
• Po zakończeniu okresu trwałości projektu instalacja zostanie
przekazana Mieszkańcowi
7
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Finansowe zaangażowanie Mieszkańca:
Wymagane w II etapach tj.:
I.
Etap przygotowania projektu: szacowane koszty ok. 800 zł, tzn.
Opłata za audyt zgłoszonego budynku i wykonanie programu funkcjonalnoużytkowego (wnoszona przez Mieszkańca bezpośrednio na konto Gminy)
II.
Etap wdrażania projektu: szacowane koszty ok. 5 000 zł, tzn.
( min 15 % kosztów kwalifikowanych i część kosztów niekwalifikowanych, w
tym obsługi techniczno-administracyjnej projektu), przewidywany koszt
całkowity instalacji fotowoltaicznej dla typowego domku jednorodzinnego np.
160 m2 p.u. 3kW wynosi około 28 000 zł.
8
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
UWAGA:
PODANE KWOTY MAJĄ CHARAKTER SZACUNKOWY!!!
Ostateczna wysokość podanych opłat zależeć będzie od:
• ilości Mieszkańców biorących udział w projekcie,
• warunków przetargu i konkursów ofert na montaż i serwis (w
okresie trwałości projektu) instalacji fotowoltaicznych na
budynkach Mieszkańców (przeprowadzonych zgodnie z Prawem
zamówień publicznych),
• kosztów technicznej i ekonomicznej obsługi projektu
• zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych robót
budowlanych i/lub przeróbek w budynku mieszkalnym.
9
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Możliwe ryzyka:
• Brak dofinansowania projektu ze środków RPO WD,
• Negatywny wynik audytu budynku świadczący o braku
możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej,
• Konieczność wykonania, już na etapie wdrażania projektu,
dodatkowych robót budowlanych i/lub przeróbek,
• Związanie warunkami udziału w projekcie co najmniej przez
okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji oraz rozliczenia (w
przypadku np.: zbycia nieruchomości)
10
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Kalendarium przygotowania i wdrażania projektu:
• składanie wniosków przez Mieszkańców o udział w projekcie w
biurze podawczym UM Pieszyce, pok. 15, I piętro
do 5 lutego 2016 roku – decyduje kolejność zgłoszeń
• weryfikacja złożonych wniosków, podpisywanie przez Gminę
umów z Mieszkańcami, opracowywanie indywidualnych
programów funkcjonalno-użytkowych
do 4 marca 2016 roku
• opracowanie i złożenie przez Gminę wniosku o dofinansowanie
do 31 marca 2016 roku
• wdrażanie projektu i jego rozliczenie
do 31 grudnia 2018
11
PROSUMENCKIE MIKLROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać:
• Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Infrastruktury
Technicznej Urzędu Miejskiego w Pieszycach pokój nr 13,
tel. 74 / 83 65 488
• Ewa Zielińska - Koordynator projektu, tel. 693 607 588
• Krzysztof Galiak – Zastępca Burmistrza, tel. 609 897 498
12
PROSUMENCKIE MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
W GMINIE PIESZYCE
Dziękuję za uwagę
13
Download