Zlecenie badania - Wojewódzka Stacja Sanitarno

advertisement
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
DZIAŁ LABORATORYJNY
00-875 WARSZAWA, ul. Żelazna 79
tel. (022) 620-90-01; fax. (022) 624-82-09 e-mail: [email protected]
Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05
IR-21/PO-05
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania,
przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i
oznakowania próbek do badań w Oddziale
Laboratoryjnym Epidemiologii
Wydanie:
2
Data wydania:
2014-01-02
Opracował
Zatwierdził
Dorota Wągrocka Roczniak
Monika Czapska Fiedorowicz
Anna Banaśkiewicz
Jolanta Krszyna
2014-01-02
WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny
I.
Wydanie 2 z dnia 2014-01-02
Przedmiot i zakres.
Instrukcja zawiera wytyczne zlecania, pobierania, transportowania i przechowywania próbek
materiału klinicznego do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii WSSE w Warszawie.
Ponadto instrukcja zawiera sposób pobierania i transportowania próbek ze środowiska
szpitalnego w celu oceny czystości mikrobiologicznej powierzchni.
Wytyczne zawarte w instrukcji obowiązują placówki i osoby indywidualne zlecające badania
medyczne z zakresu mikrobiologii i parazytologii wykonywane w Oddziale Laboratoryjnym
Epidemiologii.
Instrukcja jest opublikowana na stronie internetowej WSSE dla klientów laboratorium.
Wzory zleceń oraz wytyczne dot. pobierania próbek zawarte są w załącznikach od 1 do 7.
II.
Tryb postępowania.
II.1.
Wytyczne ogólne:
Próbki pobierane do badań należy traktować jako materiał zakaźny. Sposób pobierania próbek
do badań nie może zmieniać ich właściwości.
Osoba pobierająca próbki:





Przy każdym pacjencie stosuje nową parę rękawiczek jednorazowego użytku tylko w celu
pobierania próbki.
Weryfikuje tożsamość pacjenta.
Oznakowuje w sposób trwały zlecenie i pojemnik z próbką imieniem i nazwiskiem pacjenta
oraz godziną pobrania.
Sprawdza zgodność oznakowania ze zleceniem.
Składa na zleceniu badania podpis potwierdzający pobranie materiału zgodnie z
wymaganiami zawartymi w instrukcji.
Próbki do badań są transportowane:





w warunkach nie zmieniających ich właściwości oraz transportowane w czasie
dostosowanym do właściwości próbki,
przez upoważnione przez zleceniodawcę osoby,
w szczelnie zamkniętych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem i możliwością skażenia
środowiska pojemnikach własnych lub otrzymanych w laboratorium,
w pojemnikach oznakowanych i dostosowanych do przewozu materiału zakaźnego zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
wraz ze środkami dezynfekującymi o szerokim spektrum działania, służącymi do
dekontaminacji w przypadku uszkodzenia pojemnika z transportowaną próbką.
Wraz z pobranymi próbkami dostarczany jest czytelnie wypełniony formularz zlecenia, który
musi zawierać w szczególności następujące dane:
1. Dane pacjenta:
 imię i nazwisko
 data urodzenia
 miejsce zamieszkania / oddział szpitalny
 płeć
 PESEL
 numer identyfikacyjny pacjenta (podawany w przypadku braku innych danych),
2. dane lekarza zlecającego badanie lub innej osoby upoważnionej do zlecania badania,
3. dane jednostki zlecającej badanie,
IR-21/PO-05
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania
oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań
w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii
Strona 2 z 10
WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny
Wydanie 2 z dnia 2014-01-02
4. miejsce przesłania sprawozdania z badań lub dane osoby upoważnionej do jego odbioru,
5. rodzaj próbki (np. surowica, krew, kał, inne),
6. zlecane badanie i/lub objawy kliniczne,
7. data i godzina pobrania próbki do badania,
8. dane osoby pobierającej próbkę do badania ,
9. data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium,
10. inne dane istotne klinicznie,
11. przy zlecaniu posiewów bakteriologicznych należy podać czas i rodzaj przeprowadzonej
antybiotyko- lub chemioterapii.
Źle pobrane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badania.
W razie wątpliwości należy skontaktować się ze zleceniobiorcą.
Pacjenci zlecający badania bezpośrednio w WSSE wypełniają formularz zlecenia w rejestracji
WSSE. Wzór formularza zlecenia przedstawia załącznik nr 1 i nr 2.
II.2
Przyjmowanie, rejestracja i oznakowanie próbek.
W laboratorium WSSE próbki przyjmowane są w rejestracji przez osoby do tego celu
przeszkolone i upoważnione. Osoby te sprawdzają ilość próbek, ich stan oraz zgodność danych
na probówce z załączoną dokumentacją.
Przyjęte próbki zostają zarejestrowane elektronicznie w programie „Lab EPL” przez rejestrację
lub pracownię merytoryczną, a następnie oznakowane w sposób trwały kolejnymi numerami
kodowymi z elektronicznego rejestru.
 Zlecenia wpływające do Oddziału Laboratoryjnego Epidemiologii otrzymują kod: ZL/ kolejny
numer zlecenia/rok, zarejestrowane próbki otrzymują kod: EP/kolejny numer próbki/rok,
sprawozdania z badań otrzymują kod: EPL /kolejny numer sprawozdania /rok.
Numery zleceń, próbek oraz sprawozdań z badań nadawane są w systemie rocznym.
Osoba rejestrująca próbki w programie Lab-EPL umieszcza ww. numery ZL i EP na zleceniu
badania otrzymanym wraz z próbką oraz potwierdza podpisem przyjęcie zlecenia do
laboratorium.
Data i godzina przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki są wpisywane w programie
Lab-EPL pod numerem ZL.
 Próbki dostarczane z PSSE rejestrowane są wstępnie w systemie Lab EPL przez pracownika
PSSE i otrzymują status „prerejestracja”. Po sprawdzeniu zgodności dostarczonych próbek ze
zleceniami pracownicy merytoryczni Pracowni Bakteriologii i Parazytologii zmieniają ich status
na „rejestracja”.
 Próbki na badanie w kierunku wirusa HIV zlecane przez Fundację Edukacji Społecznej
pochodzące z Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych (PKD) na ul. Nowogrodzkiej 82 i
Żelaznej 79 rejestrowane są elektronicznie w programie „Lab EPL” bezpośrednio w Pracowni
Wirusologii i Serologii.
 Odpowiednio zabezpieczone próbki w pojemniku transportowym wraz z dokumentacją
przewożone są przez upoważnioną osobę do pracowni merytorycznych.
Pracownik merytoryczny po sprawdzeniu zgodności danych na probówce z załączoną do
próbki dokumentacją, przygotowuje próbkę do badania (jeśli to konieczne), zgodnie z
odpowiednią procedurą badania dotyczącą danego oznaczenia.
Do czasu wykonania badań, próbki przechowywane są w chłodziarkach lub zamrażarkach.
 Próbki analizowane są zgodnie z procedurami badawczymi opracowanymi na podstawie
zaleceń NIZP PZH, instytutów naukowych oraz metodyk komercyjnych testów
diagnostycznych.
Wszystkie badania wykonywane są w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej (18-27oC),
zgodnie z zaleceniami zawartymi w metodykach wykonywania badań.
IR-21/PO-05
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania
oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań
w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii
Strona 3 z 10
WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny
Wydanie 2 z dnia 2014-01-02
Wykaz procedur badawczych znajduje się na stronie internetowej WSSE.
Próbki po badaniach utylizowane zgodnie z IR-01/PO-04 „Instrukcją postępowania z odpadami”.
II.3
Wytyczne szczegółowe.
II.3.1 Próbki do badań bakteriologicznych kału, wymazu z kału, wymazu z odbytnicy.
A. Badania u osób chorych, ozdrowieńców, nosicieli.
1. Czas pobrania próbek:
Od osób chorych próbki należy pobierać:
 w okresie objawowym,
 przed antybiotyko- i chemioterapią lub po okresie działania użytego do leczenia pacjenta
antybiotyku,
 w momencie nawrotu objawów żołądkowo – jelitowych (bóle brzucha, biegunka itp.).
U ozdrowieńców i nosicieli:

próbki należy pobierać po okresie działania użytego do leczenia pacjenta antybiotyku,

w przypadku zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella/Shigella, o terminie i częstotliwości
pobierania badań, decyduje Oddział Nadzoru Epidemiologii WSSE/PSSE.
2. Metody pobierania i transportowania próbek:
W kierunkowych badaniach przy podejrzeniu zakażenia pałeczkami z rodzaju Shigella należy
pobierać wymaz z odbytnicy.
Przy podejrzeniu zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella należy pobierać próbkę kału/
wymaz z kału.
Pobieranie próbki kału/wymazu z kału:
Kał należy oddać (po wcześniejszym opróżnieniu pęcherza moczowego) do czystego, suchego
naczynia. Następnie pobrać próbkę do badania.
W przypadku niemowlęcia próbkę do badania należy pobierać z pieluszki.
Za pomocą wymazówki lub łopatki pobrać próbkę kału (przy stolcu płynnym 1 – 2 ml) z miejsc
o zmienionym wyglądzie (krew, śluz, ropa) i przenieść do jednorazowej próbówki (pojemnika),
szczelnie zamknąć.
Przechowywanie i transport próbek kału:
Próbkę należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 - 3 godzin (temperatura pokojowa).
Jeśli dostarczenie próbki do laboratorium w tym czasie nie jest możliwe, zalecane jest
umieszczenie wymazówki w komercyjnym podłożu transportowym (np. Amies’a, Cary-Blaira,
Stuarta itp.), posiadającym certyfikat firmowy, określający czas, temperaturę przechowywania i
transportu próbki odpowiedni do zlecanych badań bakteriologicznych.
Pobieranie wymazu z odbytnicy:
Wymaz z odbytnicy powinien być pobierany przez przeszkolony personel.
W celu pobrania próbki należy wprowadzić wymazówki poza zwieracz zewnętrzny do odbytnicy.
Prawidłowo pobrany wymaz z odbytnicy, powinien zawierać wyraźny ślad kału.
Wymazówkę należy umieścić w komercyjnym podłożu transportowym (np. Amies’a, Cary-Blaira,
Stuarta itp.), posiadającym certyfikat firmowy, określający czas, temperaturę przechowywania i
transportu próbki odpowiedni do zlecanych badań bakteriologicznych.
Na każdej probówce należy napisać datę i godzinę pobrania materiału.
IR-21/PO-05
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania
oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań
w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii
Strona 4 z 10
WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny
Wydanie 2 z dnia 2014-01-02
B. Badania u osób zdrowych na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella.
W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po
jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym.
1. Sposób pobierania próbki kału do badania:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką,
trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału,
włożyć wymazówkę do probówki,
upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę,
probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki,
każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1-5.
probówki przechowywać w chłodnym miejscu.
Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania
pierwszej próbki.
2. Przechowanie i transport próbek:
Czas i temperatura transportu oraz przechowywania próbek do badań powinny być zgodne z
certyfikatem użytego komercyjnego podłoża transportowego.
Na każdej probówce należy napisać datę i godzinę pobrania materiału.
II.3.2 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z gardła / jamy nosowo – gardłowej.
1. Metoda i czas pobierania próbek:
Pacjent powinien być na czczo, bez picia i mycia zębów.
Wymaz pobiera się jałową wymazówką bawełnianą. Wacik można zwilżyć jałowym roztworem
soli fizjologicznej.
Próbka powinna być pobierana w możliwie wczesnym okresie choroby, przed rozpoczęciem
leczenia antybiotykami.
W przypadku:
a. badania w kierunku krztuśca:
Wymaz należy pobierać wymazówką z alginianu wapnia lub dakronową w czasie do 10 dni od
rozpoczęcia kaszlu napadowego lub w momencie nawrotu objawów choroby.
Zlecenie badania oprócz danych wynikających z wytycznych ogólnych powinno zawierać
dodatkowo informacje:
• czy pacjent był szczepiony przeciwko krztuścowi
• czy pacjent jest w trakcie antybiotykoterapii etiotropowej
• jak długo trwają objawy kaszlu
b. badania w kierunku błonicy:
Należy pobrać dwie próbki dwiema jałowymi wymazówkami bawełnianymi. Materiał należy
zbierać z miejsc sąsiadujących z zapalnie zmienioną błoną (naloty i owrzodzenia).
c. badania w kierunku bakteriologicznych czynników ostrego zapalenia gardła:
Jałowym wacikiem pobrać materiał z miejsc zmienionych chorobowo, uważając aby nie
zanieczyścić wymazu śliną.
IR-21/PO-05
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania
oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań
w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii
Strona 5 z 10
WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny
Wydanie 2 z dnia 2014-01-02
d. badania w kierunku nosicielstwa bakterii w jamie nosowo gardłowej:
Jałowym wacikiem pobrać materiał z jamy nosowo-gardłowej. W tym celu należy wprowadzić
wacik za języczkiem podniebiennym ku górze w celu wymazania tylnej ściany gardła.
e. badania w kierunku Neisseria meningitidis:
Wymaz należy pobrać z jamy nosowo-gardłowej. W tym celu należy wprowadzić wacik za
języczkiem podniebiennym ku górze w celu wymazania tylnej ściany gardła.
2. Przechowanie i transport próbek:
Wymaz z gardła / jamy nosowo gardłowej powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu
2 -3 godzin od pobrania.
Próbkę należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego
roztworu soli fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna
temperatura - temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki).
W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu
transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h).
W przypadku badań w kierunku krztuśca oraz nosicielstwa bakterii zaleca się kierowanie
pacjentów bezpośrednio do punktu pobrań WSSE – szybkie posianie materiału zwiększa
prawdopodobieństwo wyhodowania bakterii.
II.3.3 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z nosa.
1. Metoda i czas pobierania próbek:
Jałową wymazówkę wprowadzić do kanału nosowego, starając się nie dotknąć zewnętrznej
powierzchni nozdrzy (wskazane jest odkażenie nozdrzy roztworem rivanolu lub 70% alkoholem)
Próbka powinna być pobierana w możliwie wczesnym okresie choroby, przed przyjęciem leków
donosowych (krople aerozolu) oraz przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami.
Wymazy z nosa w kierunku nosicielstwa bakterii są pobierane w ten sam sposób.
2. Przechowanie i transport próbek:
Wymaz powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę
należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli
fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki).
W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu
transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h).
II.3.4 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z ucha.
1. Metoda i czas pobierania próbek:
Jałową wymazówkę wprowadzić do ucha pobierając materiał z miejsc zmienionych
chorobowo(lub w przypadku badania nosicielstwa bakterii ze śluzówki ucha). Wskazane jest
odkażenie małżowiny usznej roztworem rivanolu lub 70% alkoholem.
Próbka powinna być pobierana w możliwie wczesnym okresie choroby, przed rozpoczęciem
leczenia antybiotykami.
2. Przechowanie i transport próbek:
Wymaz powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę
należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli
IR-21/PO-05
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania
oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań
w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii
Strona 6 z 10
WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny
Wydanie 2 z dnia 2014-01-02
fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki).
W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu
transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h).
II.3.5 Próbki do badań bakteriologicznych wymazu z oka/worka spojówkowego.
1. Metoda i czas pobierania próbek:
Do badania należy pobrać ropną wydzielinę z kącika oka lub z miejsc zmienionych chorobowo
najlepiej cienką wymazówką okulistyczną (lub w przypadku badania nosicielstwa bakterii ze
śluzówki oka).
Wymazu nie należy pobierać w ciągu 4 godzin po podaniu środków przeciwbakteryjnych. Unikać
dotykania skóry i rzęs.
2. Przechowanie i transport próbek:
Wymaz powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Próbkę
należy zabezpieczyć przed wysychaniem (dodać do probówki kilka kropel jałowego roztworu soli
fizjologicznej, szczelne zamknąć probówkę) oraz przed oziębieniem (optymalna temperatura temperatura pokojowa, nie wkładać do lodówki).
W przypadku konieczności dłuższego transportu pobrany materiał umieścić w podłożu
transportowym i dostarczyć w czasie wskazanym przez producenta (48-72 h).
II.3.6 Próbki do badań bakteriologicznych moczu
1. Metoda pobierania próbek:
Pacjent powinien dokładnie umyć ręce i następnie umyć dokładnie okolice ujścia cewki
moczowej. Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do
jałowego pojemnika na mocz.
Należy unikać przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni pojemnika.
2. Przechowanie i transport próbek:
Próbkę należy dostarczyć do laboratorium (w jałowym pojemniku) w ciągu 2 - 3 godzin a jeśli
jest to niemożliwe należy przechowywać i transportować w temperaturze chłodni (np.
termotorba z wkładem chłodzącym) do 24 godzin.
II.3.7 Próbki do badań parazytologicznych.
1. Czas pobrania próbek:
A. Przed rozpoczęciem leczenia
B. Po zakończeniu leczenia: pierwotniaki: 3- 4 tygodnie
nicienie: 1- 2 tygodnie
tasiemczyce: po 3 miesiącach 3 próbki co 2 tygodnie
C. W trakcie występowania objawów (złe samopoczucie, biegunka, spadek masy ciała, bóle
brzucha, wątroby, eozynofilia)
2. Metody pobierania i transportowania próbek:
Pobieranie próbki kału:
Kał należy oddać (po wcześniejszym opróżnieniu pęcherza moczowego) do czystego, suchego
naczynia, z którego następnie pobrać próbkę do badania w ilości ok.10 g (wielkość orzecha
włoskiego) lub 1-2 ml w przypadku stolców płynnych.
IR-21/PO-05
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania
oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań
w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii
Strona 7 z 10
WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny
Wydanie 2 z dnia 2014-01-02
Materiał pobierać z różnych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o zmienionym
wyglądzie (krew, śluz itp.).
Pobraną próbkę umieścić w plastikowym, szczelnie zamykanym pojemniku.
Kał dostarczyć do badania jak najszybciej, a jeżeli jest to niemożliwe, należy przechowywać w
temperaturze chłodni do 24 godzin.
Wydalone pasożyty jelitowe:
Pasożyta należy umieścić w suchym, czystym pojemniku, w niewielkiej ilości soli fizjologicznej
lub w czystej wodzie.
Uwaga: nie używać alkoholu ani formaliny!
Pobieranie wymazu celofanowego okołoodbytniczego (w kierunku owsików):
Wymaz należy pobrać rano przed podmyciem i skorzystaniem z toalety.
Wymaz pobiera się za pomocą szklanej łopatki owiniętej celofanem, wyjętej z probówki
otrzymanej z laboratorium. Łopatkę z owiniętym celofanem należy zwilżyć wodą i wymazać nią
zewnętrzne fałdy odbytu. Po pobraniu łopatkę z celofanem należy umieścić w probówce i
zamknąć ją szczelnie.
Uwaga: Celofanu nie należy zdejmować, a łopatki nie należy wkładać do odbytu. Celofan po
pobraniu próbki nie może być ubrudzony kałem.
Wymaz dostarczyć do badania jak najszybciej, a jeżeli jest to niemożliwe, należy przechowywać
w temperaturze chłodni do 24 godzin.
II.3.8 Próbki do badań serologicznych.
1. Czas pobrania próbek:
W celu otrzymania informacji diagnostycznej o dynamice przeciwciał pobrać dwie próbki krwi:
pierwszą w ostrej fazie choroby, drugą zgodnie z zaleceniami szczegółowymi przekazanymi
przez laboratorium w sprawozdaniu z badań.
W celu określenia aktualnego statusu immunologicznego pacjenta można przesłać do badania
jedną próbkę.
2. Metody pobierania próbek:
Pobieranie krwi:




Pacjent, od którego pobierana jest krew, może być na czczo lub po lekkostrawnym posiłku.
Krew, w ilości ok. 5 ml, powinna być pobrana do strzykawki próżniowej z wykrzepiaczem.
Krew nie może być zhemolizowana.
Nie należy zamrażać pobranej krwi ze względu na możliwość wystąpienia hemolizy.
Przygotowanie surowicy krwi:
 Krew należy odwirować (400 x g/10 minut), odlać surowicę w ilości ok. 2-3 ml do jałowej,
jednorazowej szczelnie zamkniętej próbówki.
 Surowica nie może być przerośnięta, zanieczyszczona, zhemolizowana, ze skrzepami krwi.
 Surowica do badania może być przechowywana w chłodziarce (w temp. 2 – 8oC) do 48 godzin
po pobraniu, a później należy ją zamrozić.
2. Transport próbek:
 Krew i nie zamrożone próbki surowicy transportować w termotorbie z wkładem chłodzącym.
 Zamrożone próbki surowicy transportować w termosie z lodem lub w termotorbie z wkładem
chłodzącym.
IR-21/PO-05
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania
oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań
w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii
Strona 8 z 10
WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny
Wydanie 2 z dnia 2014-01-02
II.3.9 Próbki do badań wirusologicznych.
A. Kał w kierunku wykrywania antygenów wirusowych metodą lateksową i/lub
ELISA (rotawirusy, astrowirusy, adenowirusy, norowirusy i inne).
1. Metody pobierania próbek:
Próbki pobranego kału (grudka kału ok. 0,2 g – tj. wielkość ziarenka grochu lub 1 - 2 ml
płynnego kału) umieścić w suchych, szczelnie zamkniętych pojemnikach.
2. Przechowywanie i transport próbek:



Pobrany materiał należy jak najszybciej przesłać do laboratorium.
Bezpośrednio po pobraniu, próbki powinny być umieszczone i przechowane w chłodziarce w
temperaturze 2- 8 oC.
Jeżeli próbki są przechowywane dłużej niż 24 godziny należy je zamrozić i
przetransportować do laboratorium zamrożone (w termosie z lodem lub termotorbie z
wkładem chłodzącym).
B. Próbki w kierunku izolacji antygenu na hodowli komórkowej.
1. Czas pobrania i rodzaj próbek:
W celu wykonania izolacji wirusa próbki należy pobrać we wczesnej fazie choroby, przed
podaniem leków przeciwwirusowych:
 w zakażeniach układu pokarmowego - kał (do 5-tego dnia choroby)
 w zakażeniu OUN - płyn mózgowo - rdzeniowy (do 5-tego dnia choroby)
wymaz z gardła ( do 5-tego dnia choroby)
kał (do 14-tego dnia choroby)

w zakażeniach wirusem grypy – wymaz z gardła i z nosa pobrany zgodnie z wytycznymi
opublikowanymi na stronie internetowej Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH.
2. Metody pobierania próbek:
Pobieranie próbek kału:
Próbkę pobranego kału (ok. 5 - 10 g - wielkości orzecha włoskiego) umieścić w jałowym,
suchym, szczelnie zakorkowanym pojemniku.
Pobieranie wymazu z gardła:
Wymaz z gardła (pobrany suchą, jałową wymazówką z waty) włożyć do probówki zawierającej
ok.0,5 ml jałowej soli fizjologicznej.
Pobieranie płynu mózgowo rdzeniowego:
Pobrać sterylnie, w ilości co najmniej 1ml, do jałowego suchego, szczelnie zakorkowanego
pojemnika.
Pobieranie wymazu z gardła i z nosa do badań w kierunku grypy w programie SENTINEL:
Wymaz z gardła i z nosa (pobrany specjalną, jałową wymazówką z tworzywa sztucznego)
włożyć do probówki zawierającej ok. 1,5 ml jałowej soli fizjologicznej.
3. Przechowywanie i transport próbek:
Próbki do badań wirusologicznych muszą być transportowane w obniżonej temperaturze,
ponieważ podwyższona temperatura jest jedną z przyczyn inaktywacji wirusa w materiale
diagnostycznym.
 Pobrany materiał należy jak najszybciej przesłać do laboratorium.
IR-21/PO-05
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania
oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań
w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii
Strona 9 z 10
WSSE w Warszawie, Dział Laboratoryjny



Wydanie 2 z dnia 2014-01-02
Po pobraniu próbki powinny być bezpośrednio umieszczone i przechowywane w chłodziarce
(w temperaturze 2- 8 oC).
Jeżeli próbki są przechowywane dłużej niż 24 godziny, należy je zamrozić i
przetransportować do laboratorium zamrożone (w termosie z lodem lub termotorbie z
wkładem chłodzącym).
Próbek pobieranych do badania w odczynie immunofluorescencji (OIF) nie wolno zamrażać.
II.3.10 Monitoring środowiska szpitalnego – ocena czystości mikrobiologicznej powierzchni.
Stosuje się dwie metody pobierania materiału:
 z powierzchni gładkich (suchych) – metoda odcisków (płytki Count-tact), odcisk należy
pobrać za pomocą płytek zawierających podłoże stałe z meniskiem wypukłym.
Otwartą płytkę z podłożem należy położyć na badanej powierzchni (najlepiej za pomocą
aplikatora) utrzymując czas kontaktu przez co najmniej 10 sekund).
 z powierzchni wilgotnych i trudno dostępnych – metoda wymazów jałowymi wymazówkami
bawełnianymi zwilżonymi w jałowym roztworze soli fizjologicznej (powierzchnie trudno
dostępne) lub suchymi (powierzchnie wilgotne).
Każdą próbkę należy dokładnie oznakować w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie
miejsce jej pobrania. Do próbek należy dołączyć zlecenie zawierające następujące informacje:
 nazwa placówki, w której pobierano próbki,
 data pobierania,
 numery próbek,
 miejsce pobrania próbek.
Wymazy należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2-ch godzin.
III. Dokumenty związane.
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i
mikrobiologicznych (Dz.U.09.22.128 z dnia 11 lutego 2009 r.).
2. „Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej” prof. dr hab. med.
A. Przondo-Mordarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 r.
IV.
Załączniki.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Nosicielstwo – informacje i zlecenie badania dla pacjenta zlecającego
osobiście badanie w WSSE – wersja polska.
Wytyczne pobierania próbek materiału klinicznego do badań oprócz
nosicielstwa oraz wzór zlecenia dla pacjentów zlecających osobiście badania
w WSSE.
Zlecenie badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (wzór
załącznika do umowy z WSSE dla zleceniodawców instytucjonalnych oprócz
PSSE) – nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego badanie w WSSE.
Zlecenie badania innego niż nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella
(wzór załącznika do umowy z WSSE dla zleceniodawców instytucjonalnych
oprócz PSSE) – nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego badanie w WSSE.
Zlecenie badania w kierunku Salmonella i Shigella (wzór załącznika do
umowy z WSSE dla PSSE) – nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego
badanie w WSSE.
Zlecenie na pozostałe badania zlecane przez PSSE (wzór załącznika do
umowy z WSSE dla PSSE) – nie dotyczy pacjenta osobiście zlecającego
badanie w WSSE.
Nosicielstwo – informacje i zlecenie badania dla pacjenta zlecającego
osobiście badanie w WSSE – wersja angielska
IR-21/PO-05
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania
oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań
w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii
Strona 10 z 10
Załącznik nr 1 /IR–21/PO-05
Data wydania: 2015-09-22
Strona 1 z 2
WZÓR
Nosicielstwo – informacje dla pacjenta zlecającego badania w WSSE w Warszawie
Badania na nosicielstwo wykonywane w Laboratorium WSSE w Warszawie przyjmowane są
każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku
w godzinach od ………………..
Probówki z podłożem transportowym do badań na nosicielstwo oraz druk Zlecenia badania można
otrzymać w WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 w godzinach:
……………………………………………………………
W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej
każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym.
Sposób pobierania próbki kału do badania:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką,
trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału,
włożyć wymazówkę do probówki,
upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę,
probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki,
każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1-5.
probówki przechowywać w chłodnym miejscu.
Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej
próbki do Punktu Przyjmowania Próbek (skrzydło boczne budynku WSSE -stanowisko
EPIDEMIOLOGIA w dni ………………………………………………………………...
Wraz z próbkami należy przynieść wypełnione zlecenie badania.
W punkcie przyjmowania próbek pacjent otrzymuje zlecenie dla stanowiska kasjerskiego, na
podstawie którego dokonuje opłaty za badanie w kasie WSSE.
Próbki zostaną przyjęte do badania wyłącznie po dokonaniu opłaty ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Kasa WSSE zlokalizowana jest w holu w głównym budynku WSSE i jest czynna w
godzinach:………………………..
Wyniki badania odbieramy po 7 dniach od dostarczenia próbek z dowodem osobistym lub innym
dokumentem tożsamości w :………………………………………………………………………………………………………………
Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do odbioru wyników. Druk upoważnienia można otrzymać w
punktach wydających probówki z podłożem lub wydrukować ze strony internetowej www.wsse.waw.pl.
Upoważnienie można również wypisać odręcznie (musi ono zawierać PESEL osoby badanej).
Z wynikami badania należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu wydania odpowiedniego orzeczenia.
WSSE w Warszawie nie zatrudnia lekarzy wydających w/w orzeczenia.
Wyjątki
Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, i posiadający skierowania na ww. badania
(odpowiednio ze szkoły lub uczelni) nie płacą za badanie. Osoby te muszą okazać skierowanie w momencie
oddawania próbek do badania.
Załącznik nr 1 /IR–21/PO-05
Data wydania: 2015-09-22
Strona 2 z 2
Laboratoryjny nr próbki-wpisać z programu LAB-EPL
WZÓR
Próbka nr 1 :EP…………………………………./rok
Dział Laboratoryjny
Wojewódzka Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna
Oddział Laboratoryjny Epidemiologii
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79
tel.:
Próbka nr 2 :EP…………………………………../rok
Próbka nr 3 :EP…………………………………./rok
Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki:
bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu
LAB-EPL pod nr ZL poniżej
Zlecenie badania nr : ZL …………………/rok
/nr wpisać z programu LAB-EPL/
Dane pacjenta:
telefon kontaktowy
………………………..…………......
Imię, nazwisko……………………………………………………………………………………………….……….
Data urodzenia:………………. płeć:* K M
PESEL:
Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku braku numeru
PESEL) ……………………………..……………………………………….……………
Miejsce zamieszkania : kod ………….…. miejscowość ………………………………..………………….………...
Ulica …………………………………………..…… Nr domu…….….. Nr mieszkania….……….........................
Faktura VAT - TAK / NIE * (niepotrzebne skreślić), Dane do faktury VAT/ Adres do korespondencji
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………….………..
Adres ………………………………………………………………………………………………………………….
NIP …………………………………………………………
Data pobrania próbek / Godzina / Rodzaj próbki / Podpis pacjenta:
1 ……………..……… /.…….……… / wymaz z kału /………………………..
2 …………….……… /… …….…… / wymaz z kału /………………………..
3 …………….……… /… …….…… / wymaz z kału / ……………………….
Lp.
1
1)
Rodzaj badania1)/ metodyka
Cena
Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w
kale, wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy
(nosicielstwo – trzy próbki) / metoda hodowlana
uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi
PB/EPL-02
……….,00 zł*
Uczeń/Student/Doktorant*
Ilość
Kwota
………,00 zł*
1
Uczeń/Student/Doktorant*
status wydania ww. Procedury Badawczej dostępny jest na stronie internetowej ( www.wsse.waw.pl) oraz w punkcie przyjmowania próbek
* niepotrzebne skreślić
Cena za wykonanie badania próbki / próbek została uzgodniona ze Zleceniodawcą na podstawie aktualnego cennika WSSE
i wpłacona do kasy WSSE
- kwit kasowy nr ……………………..
Odbiór sprawozdania z badań w punkcie przyjmowania próbek osobiście TAK / NIE / INNE*………………
Uwaga: Laboratorium odsyła sprawozdania badań po upływie miesiąca od jego autoryzacji pocztą zwykłą.
Zleceniodawca oświadcza, że:
1.
2.
3.
dostarczona próbka/próbki do badań zostały pobrane i transportowane zgodnie z aktualną IR-21/PO-05 „Instrukcją zlecania, pobierania, transportowania,
przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii” dostępną www.wsse.waw.pl ,
pacjent został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań , i że zgodnie z Ustawą z dnia 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi ((t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947)) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników
chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego,
pacjent został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami
Ustawy o ochronie danych osobowych.
Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Podpis Zleceniodawcy
Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji w Laboratorium
Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2014-12-30
Strona 1 z 5
Kał do badania w kierunku antygenu Giardia lamblia
metodą ELISA
- wytyczne pobierania próbek dla pacjenta
Kał oddać do czystego, suchego naczynia.
Następnie pobrać próbkę kału z różnych miejsc, zwłaszcza o zmienionym wyglądzie
(krew, śluz itp.) w ilości ok. 10 g (wielkość orzecha włoskiego) lub 1-2 ml w
przypadku stolców płynnych.
Próbkę umieścić w pojemniku i szczelnie zamknąć.
Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem.
Próbkę należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej.
Jeśli to nie jest możliwe próbkę można przechować w lodówce do 24 godzin – nie
zamrażać!
Jeżeli kał ma być przechowywany dłużej niż 24 godziny należy go zamrozić i w stanie
zamrożenia dostarczyć do laboratorium.
Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2014-12-30
Strona 2 z 5
Pobieranie moczu do badania mikrobiologicznego
- wytyczne pobierania próbek dla pacjenta
I.
Instrukcja dla mężczyzny:



Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem
Odciągnąć napletek i umyć dokładnie okolice ujścia cewki moczowej,
Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do
jałowego pojemnika na mocz.
Należy unikać przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni
pojemnika.
II. Instrukcja dla kobiety:



Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem
Dokładnie umyć okolice krocza,
Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do
jałowego naczynia, unikając przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i
wewnętrznej powierzchni pojemnika.
III Pobieranie moczu od małych dzieci lub niemowląt:



Jeżeli niemożliwe jest pobranie moczu w sposób podany powyżej, mocz należy
pobrać do sterylnego woreczka przyklejonego tak, aby obejmował ujście cewki
moczowej, rygorystycznie przestrzegając zasad higieny.
Woreczek należy przykleić tuż przed spodziewanym oddaniem moczu, aby
maksymalnie ograniczyć możliwość zanieczyszczenia.
Dziecko należy obserwować i natychmiast po oddaniu nawet bardzo niewielkiej
ilości moczu woreczek odkleić i dostarczyć do badania.
Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2014-12-30
Strona 3 z 5
Pobieranie materiału do badań parazytologicznych
- wytyczne pobierania próbek dla pacjenta
Badanie kału i wymazu celofanowego okołoodbytniczego:
Materiał pobrać przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie występowania objawów.
Kał:
Kał oddać do czystego, suchego naczynia.
Pobrać próbkę stolca z różnych miejsc zwłaszcza o zmienionym wyglądzie (krew, śluz
itp.,) w ilości ok. 10 g (wielkość orzecha włoskiego) lub 1-2 ml w przypadku stolców
płynnych.
Próbkę umieścić w pojemniku i szczelnie zamknąć.
Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem.
Próbkę należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej. Jeśli to nie jest możliwe
próbkę można przechować w lodówce do 24 godzin – nie zamrażać!
Wymaz celofanowy okołoodbytniczy:
Wymaz należy pobrać rano przed podmyciem i skorzystaniem z toalety. Wymaz pobiera
się za pomocą szklanej łopatki owiniętej celofanem, wyjętej z probówki otrzymanej z
laboratorium. Łopatkę z owiniętym celofanem należy zwilżyć wodą i wymazać nią
zewnętrzne fałdy odbytu. Po pobraniu łopatkę z celofanem należy umieścić w probówce i
zamknąć ją szczelnie.
Uwaga: Celofanu nie należy zdejmować, łopatki nie należy wkładać do odbytu. Celofan
po pobraniu próbki nie może być ubrudzony kałem.
Wymaz dostarczyć do badania jak najszybciej, a jeżeli jest to niemożliwe, należy
przechowywać w temperaturze chłodni do 24 godzin.
Wydalone pasożyty
Wydalonego pasożyta umieścić w czystym pojemniku, zalać niewielką ilością wody lub
soli fizjologicznej.
Pojemnik szczelnie zamknąć.
Nie używać alkoholu ani formaliny.
Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2014-12-30
Strona 4 z 5
Pobranie kału w kierunku badań bakteriologicznych i wirusologicznych
- wytyczne pobierania próbek dla pacjenta
●
Pacjenci pobierają kał w okresie objawów (biegunka, bóle brzucha) w miarę
możliwości przed zastosowaniem antybiotyków).
●
Kał należy oddać do czystego i suchego naczynia.
●
Należy pobrać próbkę kału z miejsc o zmienionym wyglądzie (krew, ropa, śluz) w
ilości nie większej niż wielkość orzecha laskowego (przy stolcu płynnym 1-2 ml) do
sterylnego pojemnika i szczelnie zamknąć.
●
Próbkę należy dostarczyć do WSSE w ciągu 2-ch godzin.
W wyjątkowych wypadkach można próbkę przechowywać w lodówce do 24 godzin –
nie zamrażać.
Załącznik nr 2 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2014-12-30
Strona 5 z 5
WZÓR
Laboratoryjny numer próbki / należy wpisać z programu LAB-EPL /:
Dział Laboratoryjny
Wojewódzka Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna
Oddział Laboratoryjny Epidemiologii
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79
tel.
Próbka nr 1 :EP…………………………………./rok
Jeśli konieczne dopisać kolejne próbki
Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie
kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL poniżej
Zlecenie badania ZL …………………/rok
/wpisać z programu LAB-EPL/
telefon kontaktowy…………………………….
Dane pacjenta:
Imię, nazwisko………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia:………………….. płeć:* K M
PESEL:
         
Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w przypadku
braku numeru PESEL) ……………………………..…………………….……………………..
Miejsce zamieszkania : kod ………….…. miejscowość ………………………………..………………….
Ulica …………………………………………..……
Faktura VAT - TAK / NIE*
Nr domu…….….. Nr mieszkania….………..........
Dane do faktury VAT:
Nazwa zleceniodawcy ………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………………...
NIP …………………………………………………………
Próbka
Rodzaj badania **/ metodyka
Data/ godzina
pobrania próbki
Podpis osoby
pobierającej
próbkę
Cena
/ zł /
Ilość
Kwota
/ zł /
Suma
** status wydania ww. Procedury Badawczej jest dostępny na stronie internetowej ( www.wsse.waw.pl) oraz w punkcie przyjmowania próbek
Cena za wykonanie badania próbki / próbek została uzgodniona ze Zleceniodawcą na podstawie aktualnego cennika WSSE i
wpłacona do kasy WSSE - kwit kasowy nr …………………………
Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania opłat za dodatkowe badania w
kierunku ..................................................... w wysokości ...................... zł przy odbiorze sprawozdania z badań.
Odbiór sprawozdania z badań w punkcie przyjmowania próbek osobiście TAK / NIE* …………………………
Zleceniodawca oświadcza, że:
1.
2.
3.
dostarczone próbki do badań zostały zlecane, pobierane, transportowane, rejestrowane i oznakowane zgodnie z Instrukcją Roboczą do Procedury Ogólnej PO-05
(IR-21/PO-05) zamieszczoną na stronie internetowej WSSE w Warszawie (www.wsse.waw.pl) – jeśli dotyczy
został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań , i że zgodnie z Ustawą dn. 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych
do Państwowego Inspektora Sanitarnego,
został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami Ustawy o
ochronie danych osobowych.
Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
* niepotrzebne skreślić
Podpis Zleceniodawcy
Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji
Załącznik nr 3 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2014-12-30
Strona 1 z 1
WZÓR
Zleceniodawca
Zleceniobiorca:
/ Pieczątka lub nazwa zleceniodawcy/
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79
tel .:
Zlecenie badania nr: ZL …………………
/wpisać z programu LAB-EPL/
Rodzaj badania/metodyka badania:
□ Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale, w wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy/metoda: hodowlana
uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi PB/EPL-02*
* status wydania ww. Procedury Badawczej jest dostępny na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl) oraz w punkcie przyjmowania próbek.
Dane pacjenta:
Imię, nazwisko ……………………………………………………………………………………….……….
Data urodzenia:………………. płeć**: □ K □ M PESEL:
Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w
przypadku braku numeru PESEL) ……………………………..…………………… ………………….……
Miejsce zamieszkania: miejscowość ………………………………..………………….………....................
Ulica …………………………………………..……
Nr domu…….….. Nr mieszkania….……….............
Dane próbki: Data pobrania próbek / Godzina
/Rodzaj próbki
Próbka nr 1 ……………..…………./.…….………/□ wymaz z kału □ kał □ wymaz z odbytnicy
Próbka nr 2 …………….………..…/….…….……/□ wymaz z kału □ kał □ wymaz z odbytnicy
Próbka nr 3 …………….……….… /….…….……/□ wymaz z kału □ kał □ wymaz z odbytnicy
Podpis pacjenta:
**- niepotrzebne skreślić
Laboratoryjny nr próbek /wpisać z programu LAB-EPL/: Próbka nr 1 :EP……………………………………
*niepotrzebne skreślić
Próbka nr 2 :EP…………………………………..
Próbka nr 3 :EP …………………………………..
Zleceniodawca oświadcza, że:
dostarczona próbka/próbki do badań zostały pobrane i transportowane zgodnie z aktualną IR-21/PO-05 „Instrukcją zlecania, pobierania, transportowania,
przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii”,
2. pacjent został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań , i że zgodnie z Ustawą z dnia 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi ((t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947)) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników
chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego,
3. pacjent został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami
Ustawy o ochronie danych osobowych.
1
Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Podpis Zleceniodawcy
Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji w Laboratorium
Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL jak
wyżej.
Załącznik nr 4 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2014-12-30
Strona 1 z 1
WZÓR
Zleceniodawca:
Pieczątka firmy
Zleceniobiorca:
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79
Tel.:
Zlecenie badania
(Poniższe dane wypełnia zleceniodawca)
Zlecone badania*: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
*Status wydania Procedur Badawczych oraz pełne nazwy metod są dostępne na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl) .
Dane pacjenta
Imię: ……………………………………….…………………………………...
Nazwisko: …………………………………….………………………………..
Data urodzenia:…………………………………..płeć** K M
PESEL:
Numer identyfikacyjny pacjenta ( paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w
przypadku braku numeru PESEL) ……………………………..…………………………
Miejsce zamieszkania: kod …………. miejscowość…………………………...
Ulica ………………………
Nr domu…….. Nr mieszkania………...............
Rodzaj materiału: ………………………….
Dane osoby pobierającej próbkę ……………………………………………………...
Data/godzina pobrania oraz podpis osoby pobierającej: …….…………………….
Objawy/rozpoznanie……………………………………………………………
Pieczątka lekarza zlecającego badanie:………………………………………...
Miejsce przesłania sprawozdania z badań oraz dane osoby upoważnionej do jego
odbioru ……………………………………………………………………………….……
---------------------------------------------------------------------------------------------(Wypełnia Laboratorium WSSE)
Data/godzina przyjęcia próbki do Laboratorium………………………………………….
Nr laboratoryjny próbki: ………………………………………………………
Stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badań*
Podpis osoby przyjmującej próbkę do realizacji w laboratorium:……………
** niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 5 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2014-12-30
Strona 1 z 1
WZÓR
Zleceniodawca
/ Pieczątka lub nazwa PSSE
Załącznik nr 2 do umowy z PSSE
Zleceniobiorca:
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79
Tel.:
/
Zlecenie badania nr: ZL …………………/rok
/nr wpisać z programu LAB-EPL/
Rodzaj badania:
□ Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale, w wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy / metoda hodowlana PB/EPL-02*
□ Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób chorych, osób ze styczności, ozdrowieńców i nosicieli w kał, wymazie z kału
lub wymazie z odbytnicy / metoda hodowlana - PB/EPL-01*
*Status wydania ww. Procedur Badawczych oraz pełne nazwy metod są dostępne na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl) .
Dane pacjenta:
Imię, nazwisko ……………………………………………………………………………………….……….
Data urodzenia:………………. płeć**: □ K □ M PESEL:
Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w
przypadku braku numeru PESEL) ……………………………..…………………… ………………….……
Miejsce zamieszkania: miejscowość ………………………………..………………….………....................
Ulica …………………………………………..……
Nr domu…….….. Nr mieszkania….……….............
Dane próbki: Data pobrania próbek / Godzina
/Rodzaj próbki
Próbka nr 1 ……………..…………./.…….………/□ wymaz z kału □ kał □ wymaz z odbytnicy
Próbka nr 2 …………….………..…/….…….……/□ wymaz z kału □ kał □ wymaz z odbytnicy
Próbka nr 3 …………….……….… /….…….……/□ wymaz z kału □ kał □ wymaz z odbytnicy
Podpis pacjenta
*niepotrzebne skreślić
Laboratoryjny nr próbek /wpisać z programu LAB-EPL/: Próbka nr 1 :………………………………………
Próbka nr 2 :……………………………………..
Próbka nr 3 :……………………………………..
Badanie** : □ płatne, □ bezpłatne
Próbki dostarczone przez zleceniodawcę od **: □ osoby chorej,
□ ozdrowieńca, □ osoby ze styczności, □ nosiciela,
□ ucznia, □ studenta, □ doktoranta, □ inne:………………………………………………………………..
** - właściwe zaznaczyć
Zleceniodawca oświadcza, że:
1. dostarczone próbki/próbka do badań zostały zlecane, pobierane, transportowane, rejestrowane i oznakowane zgodnie z Instrukcją Roboczą do
Procedury Ogólnej PO-05 (IR-21/PO-05) zamieszczoną na stronie internetowej WSSE w Warszawie (www.wsse.waw.pl)
2. pacjent został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań , i że zgodnie z Ustawą dn. 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku
określonych biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego,
3. pacjent został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie
zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).
Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Podpis Zleceniodawcy
Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji w Laboratorium
Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do
programu LAB-EPL pod nr ZL jak wyżej.
Załącznik nr 6 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2014-12-30
Strona 1 z 1
WZÓR
Zleceniodawca
/ Pieczątka lub nazwa PSSE
Załącznik nr 3 do umowy z PSSE
Zleceniobiorca
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
Dział Laboratoryjny-Oddział Laboratoryjny
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79
Tel.:
/
Zlecenie badania nr: ZL …………………/rok
/nr wpisać z programu LAB-EPL/
Rodzaj badania*:
□ Badanie kału/wymazu z odbytu u dzieci do 2r. ż w kierunku Salmonella, Shigella, Yersinia, EPEC/EHEC inne Enterobacteriaceae oraz
pałeczki niefermentujące, Candida / metoda hodowlana -PB/EPL – 10*;
□ Badanie kału/wymazu z odbytu u dzieci u osób powyżej 2 r.ż w kierunku Salmonella, Shigella, Yersinia, EPEC/EHEC inne Enterobacteriaceae
oraz pałeczki niefermentujące, Candida / metoda hodowlana -PB/EPL – 10*;
□ Oznaczenie lekowrażliwości / metodą dyfuzyjno-krążkowa - PB/EPL – 10*;
□ Wykrywanie rotawirusa/adenowirusa w kale / metoda immunochromatograficzna - PB/EPL -03*;
□ Wykrywanie pasożytów jelitowych w kale i wymazie z odbytu / badanie mikroskopowe- PB/EPL -29*;
□ Wykrywanie antygenu Giardia lamblia w kale / ELISA- PB/EPL -29*;
□ Wykrywanie norowirusóww kale / ELISA- PB/EPL -29*;
□ Wykrywanie astrowirusów kale / ELISA- PB/EPL -55*.
* Status wydania ww. Procedur Badawczych oraz pełna nazwa metod jest dostępna na stronie internetowej (www.wsse.waw.pl) .
Dane pacjenta:
Imię, nazwisko ……………………………………………………………………………………….……….
Data urodzenia:………………. Płeć**: K M
PESEL:
Numer identyfikacyjny pacjenta (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości podawany w
przypadku braku numeru PESEL) ……………………………..…………………… ………………….……
Miejsce zamieszkania: miejscowość ………………………………..………………….………...
Ulica …………………………………………..……
Dane próbki:
Nr domu…….….. Nr mieszkania….………............
Data pobrania próbek / Godzina
/Rodzaj próbki
Próbka nr 1 ……………..……… /.…….………/ □ wymaz z kału □ kał □ wymaz z odbytnicy*
Próbka nr 2 …………….……….. /….…….……/□ wymaz z odbytu
Podpis pacjenta:
Laboratoryjny nr próbek /wpisać z programu LAB-EPL/: Próbka nr 1 EP………………………………………………………….
Próbka nr 2 EP………………………………………………………….
Badanie**: □ płatne, □ bezpłatne
Próbki dostarczone przez zleceniodawcę od **: □ osoby chorej, □ ozdrowieńca, □ osoby ze styczności, □ nosiciela,
□ inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
** - właściwe zaznaczyć
Zleceniodawca oświadcza, że:
dostarczone próbki/próbka do badań zostały zlecane, pobierane, transportowane, rejestrowane i oznakowane zgodnie z Instrukcją Roboczą do
Procedury Ogólnej PO-05 (IR-21/PO-05) zamieszczoną na stronie internetowej WSSE w Warszawie (www.wsse.waw.pl)
2. pacjent został poinformowany o terminie wykonywania w/w badań , i że zgodnie z Ustawą dn. 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) Laboratorium ma obowiązek zgłaszania wyników dodatnich w kierunku
określonych biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego,
3. pacjent został poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie
zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).
Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
1.
Podpis Zleceniodawcy
Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji w Laboratorium
Uwaga: Data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania -są wpisane do
programu LAB-EPL pod nr ZL jak wyżej
Załącznik nr 7 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2015-09-22
Strona 1 z 2
WZÓR
Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie
ul. ŻELAZNA 79, 00-875 Warszawa
DZIAŁ LABORATORYJNY
1. Registration Desk ‘EPIDEMIOLOGIA’
2. Analysis Results, last desk
MAIN ENTRANCE
GROUND FLOOR
1. Invoice Desk ‘FAKTURY’
2. Cash Desk ‘KASA’
3. WC
„Nosicielstwo”
Instructions for Collecting Stool Samples
You need to collect three stool samples (one per day). No special preparation is required before having this
test. You can get the stool collection set (3 stool collection tubes, request form and these instructions),
free of charge, at 79 Żelazna St.
………………………………………………………………………………………………………..
Collection and storage:




place something in the toilet to catch the stool
make sure you don’t collect urine with the sample
make sure the sample doesn’t touch the inside of the toilet
collect a small amount of stool by inserting a sterile swab into the stool and rotating it. Immediately
insert the swab into transport medium discarding the original screw cap and tighten firmly using the
new one (the one attached to the swab). Store the samples away from heat in a sealed plastic bag
(room temperature). Follow the same procedure every day. You need to collect three stool samples.
Use one tube for each sample, and collect a sample only once a day.
Label each tube as follows:
NAZWISKO (name)
DATA (date of collection)
GODZINA (time of collection)
MATERIAŁ (sample) - please write STOOL/KAŁ
SZPITAL (hospital) - please do not fill it in




take all three sealed tubes (within 72 hours after the first collection) and your filled laboratory request
form to the laboratory registration desk and give it to a registration staff member (Registration Desk
‘EPIDEMIOLOGIA’ ………….a.m. ……….p.m. Monday – Friday, except holidays). In return you will get
2 tickets called ‘Zlecenie dla stanowiska kasjerskiego’ and ‘Oświadczenie na potrzeby zastosowania
kas fiskalnych’ - please sign the second one. Take both tickets and go to a main entrance.
[Only if you need an invoice take your request form back, go to the main entrance and ask for it (main
entrance, Invoice Desk ‘FAKTURY’)]
Give the tickets to a cashier and pay ……….... for the test (main entrance, Cash Desk ‘KASA’
……………………………………. You can pay in cash or using a cell phone/debit card/credit card.
Take your payment (cash) receipt, go back and show it to the registration staff member (but do not
leave it, you will need it to collect the results).
Receiving the results:

you have to wait 7 days to receive the analysis results (Dział Laboratoryjny, last desk, ……………
………………………………………; please show your ID and payment receipt).
To complete the procedure and obtain health certificate you need to take your results and go to see any
occupational physician (LEKARZ MEDYCYNY PRACY). He/she will give you the certificate at the same visit.
You will find ‘lekarz medycyny pracy’ at almost every clinic. You will have to pay for the visit (each clinic has
its own price-list).
Załącznik nr 7 /IR-21/PO-05
Data wydania: 2015-09-22
Strona 2 z 2
Laboratoryjny numer próbki / należy wpisać z programu LAB-
please do not fill out the gray fields
FOR LABORATORY USE ONLY
EPL :
WZÓR
Próbka nr 1: EP…………………………………./rok
Dział Laboratoryjny
Wojewódzka Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna
Oddział Laboratoryjny Epidemiologii
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79
tel.:
Próbka nr 2: EP…...……………………………../rok
Próbka nr 3: EP…………………………………./rok
Uwaga: data/godz. przyjęcia próbek do Laboratorium oraz stan
próbki: bez zastrzeżeń/nie kwalifikuje się do badania - są
wpisane do programu LAB-EPL pod nr ZL poniżej
LABORATORY REQUEST FORM
Zlecenie badania nr: ZL....................................../rok
/wpisać z programu LAB-EPL/
phone number (nr telefonu)……………………………………
PATIENT INFORMATION (dane pacjenta):
name, surname (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………
date of birth (data urodzenia)……………………
sex (płeć): F M*
patient identification number (passport number) (nr identyfikacyjny)…………………………………………………………
street name (ulica).……………………………house/building number (nr domu)…………flat number (nr mieszkania)………
postal code (kod pocztowy)…………………… city (miasto)……………………………… country (kraj)………………………
INVOICE (faktura) YES / NO*
INVOICE FOR:
company / name (nazwa)…………………………………………………………………………………………………………
address (adres)……………………………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………………………………………
date of collection / time of collection / rodzaj próbki / signature:
Lp.
1 ……………..…….../.…….……....…..../ wymaz z kału /…………....
2 ……………..…….../.…….……....…..../ wymaz z kału /…………....
3 ……………..…….../.…….……....…..../ wymaz z kału /…………....
Rodzaj badania1) /metodyka
Cena
Ilość
Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób
zdrowych w kale, wymazie z kału lub wymazie z
odbytnicy (nosicielstwo – trzy próbki) / metoda
1
hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
i serologicznymi/ PB-EPL-02
1)
current status of Procedures is available at www.wsse.waw.pl
……….,00 zł*
Uczeń/Student/Doktorant*
Kwota
……….,00 zł*
1
Uczeń/Student/Doktorant*
Cena za wykonanie badania próbki / próbek została uzgodniona ze Zleceniodawcą na podstawie aktualnego cennika WSSE i
wpłacona do kasy WSSE - kwit kasowy nr …………………………
Analysis results collection - in person YES / NO*………………………
(odbiór osobisty TAK NIE)
I declare:
1. I have been informed that in accordance with Act of 05.12.2008 (Journal of Laws from 2013 poz. 947) any positive result (detection of Salmonella &
Shigella species) will be reported to the State Sanitary Inspector for the purposes of public health surveillance.
2. I have been informed that my personal data are processed in accordance with the Personal Data Protection Act.
3. I have been collected three stool samples in accordance with Instructions for Collecting Stool Samples
* niepotrzebne skreślić / please delete as applicable
Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. All complaints should be submitted within 14 days from
the analysis results collection date.
Signature (podpis zleceniodawcy)
…………………………………
Podpis osoby przyjmującej zlecenie do realizacji
Download