DR 2800

advertisement
DOC022.60.00720
DR 2800
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
08/2013 Wydanie 6A
©Hach Lange GmbH, 2007–2009, 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Niemczech.
2
Spis treści
Część 1 Specyfikacja ..............................................................................................................................................7
Część 2 Informacje ogólne.....................................................................................................................................9
2.1 Zasady zachowania bezpieczeństwa ...........................................................................................................9
2.1.1 Sposoby podawania informacji o zagrożeniach ..................................................................................9
2.1.2 Naklejki ostrzegawcze.........................................................................................................................9
2.1.3 LASER klasy 1 ..................................................................................................................................10
2.1.4 Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne .........................................................................................10
2.2 Informacje ogólne dotyczące produktu.......................................................................................................10
Część 3 Montaż .....................................................................................................................................................13
3.1 Rozpakowanie urządzenia .........................................................................................................................13
3.2 Warunki pracy.............................................................................................................................................13
3.3 Podłączenie zasilania .................................................................................................................................14
3.4 Podłączanie ................................................................................................................................................15
3.5 Przedziały kuwety, adaptery kuwet, osłona ochronna i osłona światła ......................................................16
3.5.1 Przedziały kuwet i adaptery ..............................................................................................................16
3.5.2 Montaż adapterów kuwety/naczynka pomiarowego..........................................................................17
3.5.3 Używanie osłony światła podczas pomiarów ....................................................................................18
3.5.4 Osłona ochronna...............................................................................................................................20
3.6 Korzystanie ze spektrofotometru DR 2800 jako urządzenia przenośnego do analiz w terenie..................21
3.6.1 Zakładanie osłony ochronnej ............................................................................................................22
3.7 Droga optyczna ..........................................................................................................................................23
Część 4 Rozruch ...................................................................................................................................................25
4.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................................................................................25
4.2 Wybór języka ..............................................................................................................................................25
4.3 Samokontrola .............................................................................................................................................25
Część 5 Operacje standardowe ...........................................................................................................................27
5.1 Przegląd .....................................................................................................................................................27
5.1.1 Podpowiedzi dotyczące sposobów korzystania z ekranu dotykowego .............................................27
5.1.2 Używanie klawiatury alfanumerycznej ..............................................................................................27
5.1.3 Menu główne.....................................................................................................................................28
5.2 Tryb Ustawienia przyrządu .........................................................................................................................29
5.2.1 ID operatora ......................................................................................................................................29
5.2.2 ID próbki............................................................................................................................................30
5.2.3 Data i czas ........................................................................................................................................31
5.2.4 Ustawienia wyświetlacza i dźwięku...................................................................................................31
5.2.5 Zarządzanie energią .........................................................................................................................32
5.2.6 Komputer PC i drukarka....................................................................................................................33
5.2.6.1 Ustawienia drukarki .................................................................................................................33
5.2.6.2 Drukowanie danych .................................................................................................................35
5.2.6.3 HACH Data Trans....................................................................................................................35
5.2.7 Hasło .................................................................................................................................................36
5.2.7.1 Dezaktywacja hasła .................................................................................................................37
5.3 Zapisywanie, wywoływanie, wysyłanie i usuwanie danych ........................................................................39
5.3.1 Rejestr danych ..................................................................................................................................39
5.3.1.1 Automatyczne/ręczne zapisywanie danych .............................................................................39
5.3.1.2 Wywoływanie zapisanych danych z rejestru danych ...............................................................39
5.3.1.3 Wysyłanie danych z rejestru danych .......................................................................................40
5.3.1.4 Usuwanie zapisanych danych z rejestru danych .....................................................................41
5.3.2 Przebieg czasu..................................................................................................................................42
5.3.2.1 Przechowywanie danych z przebiegu w czasie.......................................................................42
5.3.2.2 Wywołanie zapisanych danych z przebiegu czasu..................................................................42
3
Spis treści
5.3.2.3 Wysyłanie danych z przebiegu czasu......................................................................................43
5.3.2.4 Usuwanie przechowywanych danych z przebiegu czasu ........................................................44
5.4 Programy Hach Lange................................................................................................................................45
5.4.1 Wybór zapisanych badań/metod; wprowadzanie wybranych przez użytkownika danych
podstawowych ................................................................................................................................45
5.4.2 Opcje programów Hach Lange .........................................................................................................45
5.4.3 Korzystanie z zegarów programów ...................................................................................................47
5.4.4 Ustawianie współczynnika rozcieńczenia .........................................................................................48
5.4.5 Przeprowadzanie dopasowania wzorca............................................................................................49
5.4.6 Konfigurowanie wzoru chemicznego.................................................................................................49
5.4.6.1 Zmiana domyślnego ustawienia wzoru chemicznego .............................................................50
5.4.7 Przeprowadzanie ślepej próby odczynników ....................................................................................50
5.4.8 Analiza próbek ..................................................................................................................................51
5.4.9 Aktualizacja/edycja badania..............................................................................................................52
5.4.9.1 Ręczna aktualizacja danych badania ......................................................................................52
5.4.9.2 Programowanie nowego badania ............................................................................................53
5.4.10 Dodawanie programów Hach Lange do listy ulubionych programów .............................................53
5.5 Programy kodów kreskowych.....................................................................................................................54
5.5.1 Zakończenie badania z użyciem 13-milimetrowych fiolek z kodami kreskowymi .............................54
5.5.2 Wybieranie zakresu pomiarowego ....................................................................................................55
5.5.3 Wybór wzoru chemicznego oznaczenia............................................................................................55
5.5.3.1 Zmiana domyślnego ustawienia wzoru chemicznego .............................................................56
5.5.4 Ustawienia danych właściwych dla wybranego badania i próbki ......................................................56
5.5.5 Ślepa próba.......................................................................................................................................57
5.5.6 Aktualizacja/edycja badań z użyciem kodów kreskowych ................................................................58
5.5.6.1 Ręczna aktualizacja badań z użyciem kodów kreskowych .....................................................58
5.5.6.2 Aktualizacja istniejącego badania z użyciem kodów kreskowych ...........................................61
5.5.6.3 Programowanie nowego badania ............................................................................................62
5.5.7 Aktualizacja oprogramowania urządzenia.........................................................................................62
5.5.8 Programowanie własnej aplikacji wykorzystujące odczytywanie kodów kreskowych z LCW 906 ....63
5.5.8.1 Oznaczanie aplikacji wykorzystującej odczytywanie kodów kreskowych z LCW 906 .............63
5.5.8.2 Edycja/Usuwanie aplikacji wykorzystującej odczytywanie kodów kreskowych .......................64
Część 6 Operacje zaawansowane .......................................................................................................................65
6.1 Programy użytkownika ...............................................................................................................................65
6.1.1 Programowanie metody użytkownika................................................................................................65
6.1.1.1 Ustawienia pojedynczej długości fali .......................................................................................67
6.1.1.2 Ustawienia wielu długości fal ...................................................................................................68
6.1.1.3 Ustawienia kalibracji dla trybów pojedynczej długości fali i wielu długości fal .........................70
6.1.1.4 Zapisywanie programu użytkownika........................................................................................74
6.1.1.5 Dodatkowe funkcje i parametry definiowane przez użytkownika.............................................74
6.1.2 Programy typu Dowolne programowanie ..........................................................................................76
6.1.2.1 Proces pomiaru .......................................................................................................................76
6.1.2.2 Wprowadzanie nowego elementu sekwencji pomiaru .............................................................77
6.1.2.3 Wprowadzanie wzoru kalibracji (wzoru oceny)........................................................................79
6.1.2.4 Wprowadzanie zmiennych.......................................................................................................82
6.1.2.5 Zapisywanie dowolnego programowania użytkownika ............................................................82
6.1.3 Wybieranie programu użytkownika ...................................................................................................82
6.1.4 Dodawanie, edycja i usuwanie programów z listy ulubionych...........................................................83
6.1.4.1 Dodaj do ulubionych ................................................................................................................83
6.1.4.2 Edycja ......................................................................................................................................84
6.1.4.3 Usuń ........................................................................................................................................84
6.2 Programy ulubione .....................................................................................................................................85
6.2.1 Wywoływanie programu z listy ulubionych........................................................................................85
4
Spis treści
6.2.2 Usuwanie programu z listy ulubionych..............................................................................................85
6.3 Dodatek wzorca – monitorowanie/sprawdzanie wyników...........................................................................86
6.3.1 Kończenie dodawania wzorca...........................................................................................................87
6.4 Pojedyncza długość fali (absorbancja, stężenie i pomiary transmitancji)...................................................91
6.4.1 Ustawianie trybu Pojedyncza długość fali .........................................................................................91
6.4.2 Przeprowadzanie pomiarów przy pojedynczej długości fali ..............................................................92
6.5 Wiele długości fal – pomiary przy więcej niż jednej długości fali ................................................................93
6.5.1 Ustawianie trybu odczytu przy różnych długościach fal ....................................................................93
6.5.2 Zakończenie pomiarów w trybie wielu długości fal............................................................................95
6.6 Przebieg czasu absorbancji/transmitancji ..................................................................................................96
6.6.1 Parametry ustawienia przebiegu czasu ............................................................................................96
6.6.2 Odczyt skanu przebiegu czasu .........................................................................................................97
6.6.3 Analiza danych przebiegu czasu.......................................................................................................98
6.6.3.1 Poruszanie się po skanowaniu czasu lub po analizie skanowania czasu ...............................99
6.7 Kontrola systemu......................................................................................................................................100
6.7.1 Informacje o przyrządzie .................................................................................................................100
6.7.2 Aktualizacja oprogramowania urządzenia.......................................................................................101
6.7.3 Kontrola optyki ................................................................................................................................101
6.7.3.1 Kontrola długości fali .............................................................................................................102
6.7.3.2 Kontrola światła rozproszonego ............................................................................................103
6.7.3.3 Kontrola absorbancji..............................................................................................................104
6.7.3.4 Zestaw weryfikacyjny.............................................................................................................105
6.7.4 Kontrola wyjścia ..............................................................................................................................107
6.7.5 Historia lampy .................................................................................................................................107
6.7.6 Serwis fabryczny .............................................................................................................................107
6.7.7 Czas serwisowy ..............................................................................................................................108
6.7.8 Backup urządzenia..........................................................................................................................109
Część 7 Konserwacja .........................................................................................................................................113
7.1 Wymagania dotyczące czyszczenia .........................................................................................................113
7.1.1 Spektrofotometr...............................................................................................................................113
7.1.2 Wyświetlacz ....................................................................................................................................113
7.1.3 Kuwety/naczynka pomiarowe..........................................................................................................113
7.2 Wkładanie lub wymiana baterii .................................................................................................................114
7.2.1 Informacje o korzystaniu z baterii....................................................................................................115
7.2.1.1 Utylizacja baterii litowej .........................................................................................................115
7.2.1.2 Optymalne działanie baterii ...................................................................................................116
7.2.1.3 Żywotność baterii...................................................................................................................116
7.2.1.4 Czas działania/ładowania baterii ...........................................................................................116
7.3 Wymiana lampy ........................................................................................................................................117
Część 8 Wykrywanie i usuwanie usterek..........................................................................................................121
Część 9 Części zamienne ...................................................................................................................................123
Część 10 Informacje kontaktowe.......................................................................................................................125
Część 11 Gwarancja, odpowiedzialność i zażalenia ........................................................................................127
Indeks...................................................................................................................................................................129
5
Spis treści
6
Część 1
Specyfikacja
Specyfikacja urządzenia może być zmieniona bez powiadomienia.
Parametry urządzenia
Tryby pracy
Transmitancja (%), absorbancja i stężenie
Zródło światła
Wypełniona gazem lampa wolframowa (światło widzialne)
Zakres długości fal
340–900 nm
Dokładność długości fali
± 1,5 nm
Powtarzalność długości fali
< 0,1 nm
Rozdzielczość długości fali
1 nm
Kalibracja długości fali
Automatyczna
Wybór długości fali
Automatyczny, oparty na metodzie wyboru
Szerokość pasma spektralnego:
5 nm
Zakres pomiaru fotometrycznego
±3,0 nm w zakresie długości fal 340–900 nm
Dokładność fotometryczna
5 mAbs przy 0,0–0,5 Abs
1% przy 0,50–2,0 Abs
Liniowość fotometryczna
< 0,5%–2 Abs
< = 1% przy > 2 Abs
ze szkłem neutralnym przy 546 nm
Kontrola
< 0,2% T przy 340 nm z KV450/3
< 0,1% T przy 340 nm z NaNO2
Zapisywanie danych
DR 2800: 500 zmierzonych wartości (wynik, data, czas, ID próbki, ID
użytkownika); DR 2800 eco: 200 zmierzonych wartości (wynik, data, czas, ID
próbki, ID użytkownika)
Programy użytkownika
50
Specyfikacje fizyczne urządzenia oraz warunki pracy
Szerokość
220 mm (8,6 cala)
Wysokość
135 mm (5,3 cala)
Głębokość
330 mm (12,9 cala)
Ciężar
4,6 kg (8,95 funta) bez baterii
4,38 (9,66 funta) z baterią
Warunki pracy
Maks. 10–40°C (50–104°F) 80% wilgotność względna (brak kondensacji)
Warunki magazynowania
Od -40 do 60°C (40–140°F) 80% wilgotność względna (brak kondensacji)
Dodatkowe dane techniczne
Połączenie z siecią zasilającą
15 VDC/ 30 VA
Zasilacz z wtyczką do sieci elektrycznej: (100–240 V/50–60 Hz)
Złącza
Stosować tylko przewody ekranowane o maksymalnej długości 3 m .
1 x interfejs USB typu A
1 x interfejs USB typu B
Klasa obudowy
IP 41 z zamkniętą pokrywą
IP 42 z zamontowaną osłoną ochronną
Klasa bezpieczeństwa
Klasa bezpieczeństwa II
7
Specyfikacja
8
Część 2
Informacje ogólne
2.1 Zasady zachowania bezpieczeństwa
Proszę przeczytać w całości niniejszy podręcznik przed
przystąpieniem do rozpakowania, ustawiania lub obsługi
urządzenia. Proszę zwrócić uwagę na wszystkie informacje o
niebezpieczeństwach, zagrożeniach i ostrzeżenia.
Nieprzestrzeganie powyższego może prowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Należy upewnić się, że systemy zabezpieczające wbudowane w
urządzenie pracują prawidłowo. Nie należy używać ani montować
tego urządzenia w inny sposób, aniżeli podany w niniejszym
podręczniku.
2.1.1 Sposoby podawania informacji o zagrożeniach
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje potencjalnie lub bezpośrednio niebezpieczną
sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – doprowadzi do
śmierci lub poważnych obrażeń.
ZAGROŻENIE
Wskazuje potencjalnie lub bezpośrednio niebezpieczną
sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może doprowadzić
do śmierci lub poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może
prowadzić do mniejszych lub średnich obrażeń.
Ważna uwaga: Wskazuje sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie –
może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Informacje, o
których użytkownik musi pamiętać podczas obsługi przyrządu.
Uwaga: Dodatkowe informacje operatorskie dla użytkownika.
2.1.2 Naklejki ostrzegawcze
Proszę przeczytać wszystkie naklejki i etykiety dołączone do
urządzenia. Nieprzestrzeganie zawartych na nich ostrzeżeń może
doprowadzić do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia urządzenia. Taki
symbol znajdujący się na przyrządzie, stanowi odwołanie do
informacji zawartych w instrukcji obsługi, i/lub instrukcji
bezpieczeństwa.
Taki symbol znajdujący się na urządzeniu odsyła do informacji zawartych w instrukcji obsługi lub zasad zachowania
bezpieczeństwa.
Od 12 sierpnia 2005 na terenie Unii Europejskiej urządzenia elektryczne oznaczone tym symbolem nie mogą być
wyrzucane do publicznych systemów utylizacji odpadów. Zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami,
obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej (Dyrektywa 2002/96/WE), użytkownicy urządzeń elektrycznych są
zobowiązani do zwrotu starych lub wyeksploatowanych urządzeń producentowi, który je zutylizuje. Użytkownicy nie
ponoszą żadnych kosztów związanych z tą operacją.
Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak zwrócić wyeksploatowane urządzenie, oprzyrządowanie elektryczne dostarczone
przez producenta i wszelkie akcesoria pomocnicze do prawidłowej utylizacji, prosimy skontaktować się z
producentem lub dostawcą.
LASER klasy 1
Ten symbol informuje, że urządzenie jest wyposażone w LASER klasy 1.
Parametry: 0,3 mW; λ = 650 nm
9
Informacje ogólne
2.1.3 Produkt laserowy Klasy 1
ZAGROŻENIE URAZAMI Nigdy nie zdejmować osłon z
urządzenia. Ze względu na stosowanie lasera w urządzeniu,
użytkownik jest narażony na uszkodzenie ciała pod wpływem
jego działania.
Ten przyrząd jest PRODUKTEM LASEROWYM KLASY 1, numer
akcesji CDRH: 0510555. Przy otwarciu występuje niewidoczne
promieniowanie laserowe. Unikać bezpośredniej ekspozycji na
działanie wiązki laserowej. Serwisowanie elementów
wewnętrznych powinien przeprowadzać wyłącznie autoryzowany
personel fabryczny.
Ten przyrząd został oceniony i przetestowany zgodnie z normą EN
61010-1 (Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych
przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych)
oraz EN 60825-1 (Bezpieczeństwo urządzeń laserowych).
Parametry: 0,3 mW; długość fali = 650 nm
2.1.4 Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Potencjalne zagrożenie ekspozycją na środki
chemiczne/biologiczne. Obsługa próbek chemicznych,
wzorców i odczynników może być niebezpieczna.
Użytkownikom tego urządzenia zalecane jest zapoznanie się z
procedurami bezpieczeństwa i odpowiednim stosowaniem
środków chemicznych, a także uważne przeczytanie
wszystkich stosownych Kart Danych Bezpieczeństwa.
Typowa obsługa tego urządzenia może obejmować stosowanie
niebezpiecznych substancji chemicznych lub próbek szkodliwych
biologicznie.
•
Przed ich użyciem użytkownik musi zapoznać się z kartami
danych bezpieczeństwa oraz przestrzegać wszystkich
informacji ostrzegawczych umieszczonych na opakowaniach
oryginalnych roztworów.
•
Wszystkie niepotrzebne roztwory muszą zostać przekazane do
utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
•
Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być odpowiednio
dobrany, zależnie od stężenia i ilości niebezpiecznych
substancji w danym miejscu pracy.
2.2 Informacje ogólne dotyczące produktu
Spektrofotometr DR 2800 to spektrofotometr VIS o zakresie
długości fal od 340 do 900 nm. Urządzenie jest wyposażone w
kompletny zestaw oprogramowania użytkowego w wielu wersjach
językowych.
Spektrofotometr DR 2800 jest wyposażony w następujące aplikacje
i tryby: programy Hach Lange (badania zainstalowane fabrycznie),
programy kodów kreskowych, programy użytkownika, ulubione,
tryb pojedynczej długości fali, tryb wielu długości fal i przebieg
czasu.
Spektrofotometr DR 2800 wykonuje cyfrowe odczyty, podawane
bezpośrednio w jednostkach koncentracji, jako absorbancja lub
procent transmitancji.
10
Informacje ogólne
Po wybraniu metody stworzonej przez użytkownika lub
zaprogramowanej fabrycznie, układ menu ekranowych i
wskazówek prowadzi użytkownika przez badanie.
Tego menu można również użyć do generowania raportów, oceny
statystyczne generowanych krzywych kalibracji oraz raportowania
testów diagnostycznych urządzenia.
11
Informacje ogólne
12
Część 3
Montaż
ZAGROŻENIE
Zagrożenia prądowe i pożarowe. Używać wyłącznie
oryginalnego zasilacza. Czynności opisane w tej części
instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi.
3.1 Rozpakowanie urządzenia
Elementy dostarczane wraz ze spektrofotometrem:
•
Spektrofotometr DR 2800
•
Zasilacz z 4 adapterami do sieci elektrycznych w UE, Wielkiej
Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii/Chinach
•
Osłona przeciw kurzowi
•
3 różne adaptery kuwet/naczynek pomiarowych (A, B i C)
•
Osłona światła wchodzi w skład konfiguracji standardowej
spektrofotometru DR 2800
•
Osłona ochronna
•
Skrócona instrukcja obsługi
Dalsze szczegóły, instrukcje obsługi oraz dokumentacja są
dostępne na stronie producenta.
Uwaga: Jeżeli jakiegoś elementu brakuje lub jest uszkodzony, prosimy
niezwłocznie skontaktować się z producentem bądź przedstawicielem
handlowym.
3.2 Warunki pracy
Dla zapewnienia bezpiecznej pracy i długiej żywotności przyrządu
niezbędne jest zapewnienie następujących warunków:
•
Umieścić urządzenie na stabilnej, równej podstawie. Nie
wkładać żadnych przedmiotów pod urządzenie.
•
Temperatura otoczenia powinna wynosić od 10 do 40°C (od
50 do 104°F) dla prawidłowego działania przyrządu.
•
Wilgotność względna powinna wynosić poniżej 80% oraz nie
może dochodzić do kondensacji pary wodnej na przyrządzie.
•
Należy pozostawić co najmniej 15 cm (6 cali) odstępu z góry
oraz po bokach dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji
powietrza, aby uniknąć przegrzania elementów elektrycznych.
•
Nie używać ani nie przechowywać przyrządu w miejscach
charakteryzujących się dużym poziomem kurzu lub wilgoci.
•
Powierzchnia urządzenia, przedział kuwet i wszystkie
akcesoria muszą być zawsze suche i czyste. W przypadku
zalania lub zachlapania urządzenie należy niezwłocznie
oczyścić (patrz część 7.1 na stronie 113).
Ważna uwaga: Chronić urządzenie przed ekstremalnymi
temperaturami, w tym przed działającymi grzejnikami,
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i innymi źródłami
ciepła.
13
Montaż
3.3 Podłączenie zasilania
Używać należy wyłącznie zasilacza LZV798 dostarczonego wraz z
urządzeniem.
Zamocować odpowiedni adapter wtyczki na dostarczonym
zasilaczu (Rysunek 1). W tym celu należy nasunąć adapter, aż
„zaskoczy” we właściwym położeniu. Po zamontowaniu obudowa
zasilacza i wtyczka powinny być w jednej osi. Podłączyć kabel
zasilający do złączki z tyłu urządzenia, a następnie podłączyć
zasilacz do gniazda sieci zasilającej (100–240 V~ / 50–60 Hz).
Włączyć zasilanie urządzenia za pomocą przełącznika z tyłu
urządzenia.
3.4 Podłączanie
Spektrofotometr DR 2800 jest wyposażony standardowo w dwa
interfejsy USB, które są umieszczone na tylnej ściance urządzenia
(Rysunek 1).
Interfejs USB typu A służy do komunikacji z drukarką, kartą pamięci
USB, skanerem kodów kreskowych lub klawiaturą. Karta pamięci
USB służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia.
Interfejs PC typu A służy do komunikacji z komputerem PC. W tym
celu na komputerze PC musi zostać zainstalowane opcjonalne
oprogramowanie Hach Data Trans (patrz część 5.2.6.3 na
stronie 35).
Do portu USB można jednocześnie podłączyć wiele akcesoriów.
Uwaga: Przewody do portu USB nie mogą być dłuższe niż 3 metry (10
stóp).
Interfejsy USB umożliwiają przenoszenie danych i wykresów do
drukarki i komputera PC oraz aktualizację oprogramowania
urządzenia (patrz część 6.7.2 na stronie 101).
14
Montaż
Rysunek 1 Złącza
1
Wyłącznik
4
Pokrywa
2
USB typu B
5
USB typu A
3
Wtyczka układu zasilania
15
Montaż
3.5 Przedziały kuwety, adaptery kuwet, osłona ochronna i osłona światła
3.5.1 Przedziały kuwet i adaptery
Spektrofotometr DR 2800 posiada dwa przedziały kuwet
(Rysunek 2). Do pomiarów nie można wykorzystywać obu
przedziałów kuwet jednocześnie.
Przedział kuwety #1
•
Okrągłe kuwety/fiolki 13 mm
Uwaga: Przedział kuwety #1 jest wyposażony w czytnik kodów
kreskowych kuwet/fiolek.
Przedział kuwety #2
Przedział kuwety #2 wykorzystuje złączki, aby umożliwić
korzystanie z różnego rodzaju kuwet/naczynek pomiarowych.
•
1-calowe kwadratowe lub 50 mm prostokątne kuwety/naczynka
pomiarowe (można je wkładać bezpośrednio do przedziału
kuwety, nie korzystając z adaptera).
•
Adapter A: kwadratowe kuwety/naczynka pomiarowe 10 mm
•
Adapter B: Naczynka pomiarowe przelewowe (patrz arkusz
instrukcji dołączony do kuwety przelewowej) i kuwety/naczynka
pomiarowe wielodrożne
Uwaga: Kuweta przelewowa musi być używana z adapterem B, a nie
z adapterem C.
•
Adapter C: 1-calowe kuwety/naczynka pomiarowe okrągłe i
ampułki AccuVac®
Uwaga: 1-calowe kuwety/naczynka pomiarowe okrągłe i ampułki
AccuVac muszą być używane z adapterem C, a nie z adapterem B.
Rysunek 2 Przedziały kuwet
1
16
Przedział kuwety #1
2
Przedział kuwety #2
Montaż
Rysunek 3 Adaptery kuwet/naczynek pomiarowych
1
Adapter (A) kwadratowych kuwet/naczynek
pomiarowych 10 mm
2
Adapter (B) 1-calowej kuwety przelewowej
3
Adapter (C) 1-calowej okrągłej kuwety/naczynka
pomiarowego
3.5.2 Montaż adapterów kuwety/naczynka pomiarowego
1. Otworzyć przedział kuwety.
2. Wybrać adapter odpowiedni do danego typu kuwety/naczynka
pomiarowego.
3. Wprowadzić adapter tak, aby znajdująca się na górze złączki
strzałka była skierowana w lewo (Rysunek 4 na stronie 18), a
zakładka kierunkowa pokrywała się z rowkiem w otworze
przedziału. Nadruk z typem kuwety/naczynka pomiarowego na
adapterze powinien być czytelny (Rysunek 3).
Uwaga: Strzałka na adapterze wskazuje kierunek przebiegu wiązki
promieni.
17
Montaż
Rysunek 4 Montaż adaptera kuwety/naczynka pomiarowego
3.5.3 Używanie osłony światła podczas pomiarów
Osłona światła (Rysunek 5 na stronie 19) zapobiega interferencji
światła podczas przeprowadzania badania kodów kreskowych
13 mm i musi zostać zainstalowana w przedziale kuwety #1 przed
rozpoczęciem pomiarów. Osłona światła jest wymagana jedynie
podczas przeprowadzania badań kodów kreskowych 13 mm.
18
Montaż
Urządzenie DR 2800 dostarczane jest z zainstalowaną osłoną
światła. Przed przystąpieniem do korzystania z przedziału kuwety
#2 usunąć osłonę światła. Osłonę światła można przechowywać w
osłonie ochronnej (Rysunek 7 na stronie 20).
Rysunek 5 Osłona światła
Instalowanie osłony światła
1. Otworzyć przedział kuwety.
2. Wprowadzić osłonę światła tak, aby strzałka znajdująca się na
osłonie światła była skierowana w lewo, a zakładka kierunkowa
pokrywała się z rowkiem w otworze przedziału (Rysunek 6).
Rysunek 6 Osłona światła na miejscu
1
Osłona światła
19
Montaż
3.5.4 Osłona ochronna
Rysunek 7 Osłona ochronna
1
Osłona ochronna
2
Osłona ochronna (widok wewnętrzny)
Wnętrze osłony ochronnej jest przeznaczone do
umieszczenia adapterów kuwet/naczynek pomiarowych.
Zagłębienia do przechowywania adapterów
kuwet/naczynek pomiarowych są oznaczone
odpowiednimi literami.
20
3
Osłona ochronna z wprowadzonym adapterem A
kuwety/naczynka pomiarowego na pozycji A.
Montaż
3.6 Korzystanie ze spektrofotometru DR 2800 jako urządzenia przenośnego
do analiz w terenie
Jeśli spektrofotometr DR 2800 jest używany do przeprowadzania
analiz w terenie, może być wymagane podjęcie szeregu środków w
celu zrekompensowania zmiennych warunków oświetlenia.
Opisane środki należy podjąć, jeśli po wykonaniu pomiaru
wyświetlane jest następujące ostrzeżenie:
Błąd: Zbyt dużo światła z otoczenia! Przenieść urządzenie
w zacienione miejsce lub zamknąć pokrywę!
Środki ogólne:
Osłonić urządzenie przed słońcem, stając w taki sposób, aby padał
na nie cień, i przeprowadzić pomiar ponownie. Jeśli ostrzeżenie
zostanie wyświetlone ponownie, podjąć następujące środki.
Środki:
Pomiary w okrągłej kuwecie/naczyniu pomiarowym 10 ml,
prostokątnej kuwecie/naczyniu pomiarowym lub ampułkach
AccuVac
Zamknąć pokrywę przedziału kuwety i przeprowadzić pomiar.
Pomiary w okrągłej kuwecie/fiolce 13 mm lub kwadratowej
kuwecie/naczyniu pomiarowym 25 ml
Aby uzyskać jednolite warunki pomiarowe niezależnie od pogody,
założyć osłonę ochronną na otwarty przedział kuwety/naczynia
pomiarowego (patrz Rysunek 8 Zakładanie osłony ochronnej na
stronie 22) i przeprowadzić pomiar.
Ważna uwaga: Jeśli pomiar jest przeprowadzany w kwadratowych
kuwetach/naczyniach pomiarowych 25 ml, należy uważać, aby w
osłonie ochronnej nie było adapterów.
Klasa obudowy fotometru z założoną osłoną ochronną rośnie z
IP41 do IP42.
21
Montaż
3.6.1 Zakładanie osłony ochronnej
Rysunek 8 Zakładanie osłony ochronnej
1. Po wprowadzeniu kuwety z roztworem ślepej próby lub kuwety
z próbką umieścić osłonę ochronną na otwartym przedziale
kuwety. Napis „Protective Cover" musi być widoczny od strony
wyświetlacza urządzenia.
2. Docisnąć lekko osłonę ochronną, aby przedział kuwety był
dobrze uszczelniony i osłona ochronna nie mogła się zsunąć.
3. Przeprowadzić pomiar.
Uwaga: Osłona ochronna może równocześnie służyć do przechowywania
różnych adapterów kuwet. Zagłębienia adapterów kuwet w osłonie
ochronnej są oznaczone odpowiednimi literami i strzałkami dla adapterów.
Strzałki w osłonie ochronnej i na adapterach wskazują kierunek
wprowadzania.
22
Montaż
3.7 Droga optyczna
Rysunek 9 pokazuje drogę optyczną w DR 2800:
Rysunek 9 Droga optyczna
1
Lampa wolframowa
8
Lustro kolumny frakcjonującej
Element referencyjny
2
Szczelina wejściowa
9
3
Szkło chroniące przed wysoką temperaturą
10 Przedział kuwety #2
4
Kratka
11 Soczewka
5
Szczelina wyjściowa
12 Element pomiarowy
6
Soczewka
13 Przedział kuwety #1
7
Koło filtrów
14 LED
23
Montaż
24
Część 4
Rozruch
4.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia
1. Podłączyć urządzenie do zasilania (analiza laboratoryjna) lub
włożyć baterię (analiza w terenie).
2. Z tyłu urządzenia znajduje się przycisk, który służy do jego
włączania (przytrzymać wciśnięty przez około 1 sekundę) i
wyłączania (przytrzymać wciśnięty przez 3 do 5 sekund).
Sygnał dźwiękowy potwierdzi wyłączenie urządzenia.
Uwaga: Nie wolno włączać i wyłączać urządzenia w krótkich odstępach
czasu. Zawsze odczekać około 20 sekund przed ponownym włączeniem
urządzenia. W przeciwnym wypadku można uszkodzić systemy
elektroniczne i mechaniczne.
4.2 Wybór języka
Oprogramowanie spektrofotometru posiada opcję pracy w wielu
językach. Po pierwszym włączeniu urządzenia wyświetlany jest
ekran wyboru języka.
1. Wybrać żądany język.
2. Wcisnąć OK w celu potwierdzenia wyboru. Automatycznie
uruchomi się procedura samokontroli.
Zmiana ustawienia języka
Urządzenie komunikuje się w wybranym języku, dopóki nie
zostanie on zmieniony.
1. Podczas włączania urządzenia dotknąć ekranu w dowolnym
miejscu i poczekać, aż zostanie wyświetlona lista wyboru
języka (po około 30 sekundach).
2. Wybrać żądany język.
3. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia. Następnie automatycznie
uruchamia się program testowy.
4.3 Samokontrola
Za każdym razem po włączeniu zasilania automatycznie
wykonywana jest seria testów diagnostycznych, sprawdzających
działanie głównych składników systemu.
Procedura ta, zajmująca około dwóch minut, sprawdza system,
lampę, kalibrację długości fali, regulację filtra i napięcie. Każda
prawidłowo działająca funkcja jest oznaczana znakiem
zatwierdzenia.
Po zakończeniu diagnostyki wstępnej wyświetlone zostanie
Menu główne.
25
Rozruch
Jeśli urządzenie wykryje jakiekolwiek odchylenie względem
ostatniej kalibracji, należy wykonać kontrolę systemu.
1. Wyjąć kuwetę z przedziału kuwety i zamknąć pokrywę.
2. Następnie nacisnąć Start.
Zostanie przeprowadzona kontrola systemu (trwa około 6 minut).
Uwaga: Dalsze komunikaty o błędach podczas kontroli systemu – patrz
Część 8 na stronie 121.
26
Część 5
Operacje standardowe
5.1 Przegląd
5.1.1 Podpowiedzi dotyczące sposobów korzystania z ekranu dotykowego
Cały ekran jest czuły na dotknięcie („Ekran dotykowy”). W celu
dokonania wyboru nacisnąć ekran paznokciem, końcem palca,
gumką od ołówka lub specjalnym piórkiem. Nie należy dotykać
ekranu ostrymi przedmiotami, takimi jak końcówka długopisu!
•
Nie należy kłaść niczego na powierzchni ekranie, gdyż może
ulec uszkodzeniu!
•
Naciskać można klawisze, wyrazy lub ikony, w celu ich
wybrania.
•
Paski przewijania służą do szybkiego przewijania długich list.
Należy dotknąć i przytrzymać pasek przewijania, a następnie
przesunąć palec w górę lub w dół, aby przewinąć listę.
•
Podświetlić pozycję z listy przez jednokrotne dotknięcie. Po
wybraniu pozycji zostanie ona podświetlona (wyświetlana
jasnym tekstem na ciemnym tle).
5.1.2 Używanie klawiatury alfanumerycznej
Ten ekran służy do wprowadzania liter, cyfr i symboli, według
potrzeb pojawiających się podczas programowania urządzenia.
Opcje niedostępne są wyłączone. Ikony po prawej i lewej stronie
wyświetlacza są opisane w Tabela 1.
Centralna klawiatura zmienia się zależnie od wybranego trybu
opisywania. Wielokrotnie naciskać dany klawisz, aż na ekranie
pojawi się żądany znak. Spację można wprowadzić za pomocą
podkreślenia na klawiszu YZ_.
Uwaga: Do wprowadzania danych można wykorzystywać klawiaturę
połączoną przez interfejs USB (układ klawiszy USA) lub ręczny skaner
kodów kreskowych połączonych przez interfejs USB (patrz Część 9 na
stronie 123).
Tabela 1 Klawiatura alfanumeryczna
Ikona / klawisz
Opis
Działanie
ABC/abc
Alfabetyczny
Przy wprowadzaniu znaków alfabetu (np. jednostek wprowadzanych przez
użytkownika) ten klawisz umożliwia przełączanie pomiędzy dużymi i małymi
literami.
#%
Symbole
Można wprowadzać znaki interpunkcyjne, symbole i numeryczne indeksy górne i
dolne.
123
Numeryczny
Do wprowadzania cyfr.
CE
Kasowanie
wprowadzonych
danych
Służy do kasowania wprowadzonych danych.
Lewa strzałka
Backspace
Powrót o jedną pozycję. Następuje usunięcie poprzednio wprowadzonego znaku.
Prawa strzałka
Do przodu
Przechodzi do następnego, gdy dwa sąsiednie znaki znajdują się na tym samym
klawiszu.
27
Operacje standardowe
5.1.3 Menu główne
Z „Menu głównego” można wybrać różne tryby pracy. W poniższej
tabela pokrótce opisano każdą opcję menu.
Tabela 2 Opcje „Menu głównego” spektrofotometru DR 2800
Opcja
Działanie
Programy Hach Lange /
Programy kodów
kreskowych
(Programy HACH
LANGE)
Programy Hach Lange są fabrycznie zaprogramowanymi metodami, wykorzystującymi
odczynniki HACH oraz testy kuwetowe i pipetowe LANGE.
Podręcznik procedur dla DR 2800 zawiera zilustrowane czynności przeprowadzania analiz
wykorzystujących programy HACH, przedstawione krok po kroku. Procedury pracy dla badań
LANGE są załączone do zestawów testowych.
Programy użytkownika
Funkcja Programy użytkownika umożliwia przygotowanie „gotowych do przeprowadzenia analiz”,
które mogą być wykorzystane do:
– Zaprogramowania metod opracowanych przez użytkowników.
– Zapisania istniejących metod HACH i LANGE jako programów użytkownika. Badania LANGE
mogą być następnie modyfikowane zgodnie z wymaganiami użytkowników.
Ulubione programy
Lista metod i badań stworzonych przez użytkownika, spełniających jego indywidualne
wymagania.
Pojedyncza długość fali
Pomiarami przy pojedynczej długości fali są:
Pomiary absorbancji: Światło zaabsorbowane przez próbkę jest mierzone w jednostkach
absorbancji.
Pomiary transmitancji (%): Mierzony jest procent światła, jakie przeszło przez próbkę i dotarło
do detektora.
Pomiary stężenia: Można wprowadzić współczynnik stężenia, by umożliwić przeliczenie
zmierzonych wartości absorbancji na jednostki stężenia.
Wiele długości fal
W trybie wielu długości fal mierzona jest absorbancja (Abs) lub procent transmitancji (%T) przy
maksymalnie czterech długościach fal oraz wyliczane są różnice i stosunki absorbancji. Można
również wykonać proste przeliczenie na stężenie.
Przebieg czasu
(wyłącznie DR 2800)
Skanowanie czasu rejestruje absorbancję lub % transmitancji określonej długości fali w
określonym czasie.
Kontrola systemu
Menu Kontrola systemu zawiera kilka opcji, m.in. Kontrola techniczna, Kontrola wyjścia, Historia
lampy, Aktualizacja urządzenia, Czas serwisowy i Backup urządzenia.
Wywołaj dane
Zarejestrowane dane można wywołać, filtrować, przesyłać i usuwać.
Ustawienia przyrządu
W tym trybie można wprowadzać ustawienie specyficzne dla użytkownika lub dla metody: ID
(numer identyfikacyjny) operatora i próbki, bieżącą datę i czas, parametry wyświetlania i
dźwięku, kontrolę lampy, hasła oraz ustawienia parametrów komputera PC i drukarki.
28
Operacje standardowe
5.2 Tryb Ustawienia przyrządu
1. Wybrać Ustawienia przyrządu w „Menu głównym”.
Zostaną wyświetlone funkcje umożliwiające skonfigurowanie
urządzenia.
5.2.1 ID operatora
Należy użyć tej opcji w celu wprowadzenia do pamięci przyrządu
do 30 ustawień inicjałów operatora (do 5 znaków dla każdego).
Ten element pomaga zapisać, który operator badał daną próbkę.
1. Nacisnąć ID Operatora w Ustawieniach przyrządu.
2. Nacisnąć Nowy w celu wprowadzenia nowego identyfikatora.
3. Użyć klawiatury alfanumerycznej do wprowadzenia nowego ID
operatora.
4. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
5. Ten ekran pokazuje wybrany ID operatora.
6. Wciśnij OK. Urządzenie powróci do ekranu Ustawienia
przyrządu i pokaże wybrany ID operatora.
7. Następuje aktywacja ID operatora.
Uwaga: Nacisnąć Usuń, aby usunąć ID operatora z listy.
Uwaga: Można również wprowadzić lub zmienić ID Operatora w trybie
pomiaru. Na ekranie wyników nacisnąć Opcje>Więcej>Ustawienia
przyrządu, a jeżeli ID Operatora został już przypisany, od razu wybrać
symbol ID Operatora na ekranie wyników.
29
Operacje standardowe
5.2.2 ID próbki
Przy pomocy tej opcji wprowadzić do 100 ID próbek (do 13 znaków
dla każdej). ID próbek mogą być używane do określania lokalizacji
próbki lub innych szczegółowych informacji dotyczących próbki.
1. Nacisnąć ID próbki w Ustawieniach przyrządu.
2. Nacisnąć Nowy w celu wprowadzenia nowego identyfikatora.
3. Użyć klawiatury alfanumerycznej do wprowadzenia nowego
ID próbki.
Uwaga: Jeżeli do złącza USB podłączony jest ręczny skaner (patrz
Część 9 na stronie 123), ID próbek można z łatwością zeskanować.
ID próbek można również wprowadzać za pomocą klawiatury USB.
4. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
5. Jeżeli ID próbki mają mieć kolejne numery (np. Dopływ (01
itd.)), należy wybrać Dodaj Numer.
•
Następnie należy użyć klawiszy strzałek w celu podania
pierwszej liczby z sekwencji.
•
Użyć klawisza znajdującego się między klawiszami
strzałek w celu wprowadzenia pierwszego numeru
sekwencji bezpośrednio z klawiatury alfanumerycznej.
6. Nacisnąć OK, aby powrócić do menu Ustawienia przyrządu.
7. ID próbki jest aktywne. Każde ID próbki jest automatycznie
kolejno numerowane po wykonaniu pomiaru. Numer jest
pokazywany w nawiasie za ID próbki.
Uwaga: Aby usunąć ID próbki, nacisnąć Usuñ.
Uwaga: ID próbki może być wprowadzone lub zmienione w trybie pomiaru.
Na ekranie wyników nacisnąć Opcje>Więcej>Ustawienia przyrządu,
a następnie Ustawienia przyrządu, lub jeśli ID próbki jest już przypisane,
wybrać symbol „ID Próbki” bezpośrednio z ekranu wyników.
30
Operacje standardowe
5.2.3 Data i czas
1. Nacisnąć Data i czas w menu Ustawienia przyrządu.
2. Wartości daty i czasu są podzielone na kilka pól. Nacisnąć
odpowiednie pole i za pomocą klawiszy strzałek zmienić
wartości.
3. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia. Przyrząd powróci do
ekranu „Ustawienia przyrządu”.
5.2.4 Ustawienia wyświetlacza i dźwięku
1. Nacisnąć Wyświetlacz i dźwięk w menu
Ustawienia przyrządu.
Pojawią się cztery opcje:
•
Kontrast wyświetlacza—Dostosowanie jaskrawości
wyświetlacza do warunków oświetlenia.
•
Dotknięcie ekranu—Włączanie/wyłączanie emisji krótkiego
dźwięku przy każdym dotknięciu ekranu (ustawienie domyślne:
wyłączone).
•
Odczyt zakończony—Włączanie/wyłączanie emisji dźwięku
po zakończeniu odczytu (ustawienie domyślne: krótki dźwięk
po każdym zakończeniu odczytu).
•
Zegar—Regulacja długości trwania dźwięku wywoływanego
przez zegar. krótkim lub długim czasem trwania dźwięku.
W otoczeniu hałasu lepiej sprawdzają się dźwięki długie.
2. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia. Przyrząd powróci do
ekranu „Ustawienia przyrządu”.
31
Operacje standardowe
5.2.5 Zarządzanie energią
Spektrofotometr DR 2800 może pracować, korzystając z zasilania z
baterii lub z sieci elektrycznej.
Uwaga: Bateria nie jest standardową częścią dostarczanego zestawu.
1. Wybrać opcję Zarządzanie energią w menu „Ustawienia
przyrządu”.
Symbol baterii wskazuje, jaki jest poziom jej naładowania
wyrażony w %.
Uwaga: Ustawienia zegara w menu Zarządzanie energią są aktywne
tylko wówczas, gdy urządzenie jest zasilane z baterii.
2. Wybierz jedną z opcji dostępnych w menu Tryb gotowości,
aby ustawić długość okresu bezczynności, po upływie którego
urządzenie przełączy się na tryb gotowości, jeśli jest zasilane z
baterii.
Uwaga: W trybie gotowości podświetlenie ekranu jest wyłączone.
Zostanie ono ponownie włączone po dotknięciu ekranu.
3. Wybierz jedną z opcji dostępnych w menu Wył. autom., aby
ustawić długość okresu bezczynności, po upływie którego
urządzenie wyłączy się, jeśli jest zasilane z baterii.
Uwaga: Jeśli urządzenie wyłączyło się automatycznie, należy
nacisnąć przycisk z tyłu urządzenia, aby uruchomić je ponownie.
32
Operacje standardowe
5.2.6 Komputer PC i drukarka
Urządzenie jest standardowo wyposażone w dwa interfejsy USB,
które są umieszczone na tylnej ściance urządzenia (patrz
Rysunek 1 na stronie 15). Interfejsy mogą być używane do
eksportowania danych i wykresów do drukarki, aktualizowania
danych i do komunikacji z komputerem osobistym. Mogą być
również używane do połączenia z kartą pamięci USB, zewnętrzną
klawiaturą łączoną przez USB lub ręcznym skanerem kodów
kreskowych łączonym przez USB.
Uwaga: Do koncentratora USB można jednocześnie podłączyć wiele
akcesoriów.
Karta pamięci USB służy do aktualizacji danych i oprogramowania
(patrz część 6.7.2 na stronie 101).
Ważna uwaga: Ekranowany przewód USB nie może być dłuższy
niż 3 m!
Tabela 3 Złącze USB
Interfejsy USB
Opis
USB (Typu B)
Ten interfejs USB jest przeznaczony wyłącznie do łączenia urządzenia z komputerem PC (z
zainstalowanym oprogramowaniem HACH Data Trans).
USB (Typu A)
Do tego portu USB można podłączyć drukarkę, kartę pamięci USB, skaner kodów kreskowych
lub klawiaturę.
1. Nacisnąć PC i drukarka w menu Ustawienia przyrządu.
Otwiera się lista zawierająca informacje o połączeniach.
5.2.6.1 Ustawienia drukarki
Urządzenie jest kompatybilne wyłącznie z drukarkami
obsługującymi język HP PCL 3.
2. Nacisnąć Drukarka.
3. Nacisnąć Ustaw. w celu wyświetlenia ustawień drukarki.
33
Operacje standardowe
Ustawienia drukarki:
•
Rozdzielczość: jakość druku
•
Papier: rozmiar papieru
Uwaga: Jeżeli podłączona jest drukarka termiczna, dostępna jest funkcja
„Automat. wysłanie”.
4. Wybrać Automat. wysłanie: Wł., aby automatycznie przesłać
wszystkie dane z pomiaru do drukarki.
Uwaga: Opcja Automat. wysłanie nie jest dostępna dla innych drukarek
(np. drukarek atramentowych).
5. Nacisnąć Rozdzielczość, aby wybrać jakość druku.
Wybrać jedną z opcji:
•
100 dpi
•
150 dpi
•
300 dpi
6. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Uwaga: Nacisnąć ponownie OK, aby wrócić do menu Komputer PC
i drukarka.
34
Operacje standardowe
7. Nacisnąć Papier, aby wybrać wielkość papieru.
Wybrać jedną z opcji:
•
Letter
•
Legal
•
Executive
•
A4
8. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Uwaga: Nacisnąć ponownie OK, aby wrócić do menu Komputer PC
i drukarka.
5.2.6.2 Drukowanie danych
1. Nacisnąć Wywołaj dane w menu głównym.
2. Wybrać źródło danych, w którym zapisane są dane
przeznaczone do wydruku.
3. Wyświetlana jest lista. Dane zapisane mogą być filtrowane.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz część 5.3.1.2 na
stronie 39.
4. Nacisnąć ikonę PC i drukarka w celu natychmiastowego
wysłania danych (tabela, krzywa) do drukarki.
5. Wyróżnić Punkt pojedynczy lub Dane filtrowane lub
Wszystkie dane i nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Wysył.danych... jest wyświetlane do aż do ukończenia wydruku
danych.
5.2.6.3 HACH Data Trans
W celu przeprowadzenia poniższych czynności na komputerze PC
musi być zainstalowane opcjonalne oprogramowanie HACH Data
Trans do przetwarzania danych pomiarowych.
1. Nacisnąć PC i drukarka w Ustawieniach przyrządu.
2. Wybrać Komputer PC.
3. Nacisnąć Ustaw. w celu wyświetlenia ustawień komputera PC.
Dalsze instrukcje dotyczące instalacji znajdują się w instrukcji
użytkownika oprogramowania HACH Data Trans.
35
Operacje standardowe
4. Wybrać Automat. wysłanie: Wł., aby automatycznie przesłać
wszystkie dane z pomiaru do komputera PC.
Uwaga: Jeśli wybrana jest opcja Automat. wysłanie: Wył., w celu
przesłania danych do komputera PC należy nacisnąć ikonę PC i
drukarka.
Uwaga: Funkcja zdalnego sterowania służy jedynie do monitorowania
transferu danych.
5.2.7 Hasło
Menu „Hasło” zawiera różne ustawienia zabezpieczające, w celu
kontrolowania dostępu do różnych funkcji. Na przykład, aby
zapobiec nieautoryzowanym zmianom w programach Hach Lange
lub ustawieniach przyrządu.
1. Nacisnąć Hasło w menu Ustawienia przyrządu.
2. Aby wyróżnić pozycję Lista zabezpieczeń należy nadać hasło.
Nacisnąć Wprow. hasła.
3. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić nowe
hasło (każde do 10 znaków) i nacisnąć OK w celu
potwierdzenia.
Lista zabezpieczeń jest udostępniona.
36
Operacje standardowe
4. Nacisnąć Lista zabezpieczeń w celu zablokowania dostępu do
wybranych funkcji przez nieautoryzowanych użytkowników
5. Wyróżnić wybrane funkcje do kontroli.
6. Potwierdzić Listę zabezpieczeń naciskając OK, aby powrócić
do menu Hasło.
7. Nacisnąć Wł. w celu wyróżnienia nowych ustawień Listy
zabezpieczeń.
8. Ponownie wprowadzić hasło dla potwierdzenia.
9. Nacisnąć OK w celu powrotu do menu Ustawienia przyrządu.
Uwaga: Gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do zablokowanych
ustawień, pojawi się klawiatura alfanumeryczna do wprowadzenia hasła.
5.2.7.1 Dezaktywacja hasła
1. Nacisnąć Hasło w menu Ustawienia przyrządu.
2. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić poprzednie
hasło i nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
37
Operacje standardowe
3. Nacisnąć Wył., aby dezaktywować ustawienia Listy
zabezpieczeń.
4. Nacisnąć OK w celu powrotu do menu Ustawienia przyrządu.
Uwaga: Ta funkcja służy do usunięcia poprzedniego hasła lub
wprowadzenia nowego.
38
Operacje standardowe
5.3 Zapisywanie, wywoływanie, wysyłanie i usuwanie danych
5.3.1 Rejestr danych
W pamięci przyrządu DR 2800 można przechowywać do 500
odczytów wykonanych w następujących trybach: programy Hach
Lange, programy kodów kreskowych, programy użytkownika,
ulubione programy, programy przy pojedynczej długości fali i przy
wielu długościach fal. Zachowywany jest kompletny rekord, łącznie
z datą, czasem, wynikami, ID (numerem identyfikacyjnym)
operatora i próbki.
5.3.1.1 Automatyczne/ręczne zapisywanie danych
Parametr przechowywania danych pokazuje, czy dane są
zachowywane automatycznie, czy ręcznie (w tym wypadku
użytkownik musi zdecydować, jakie dane przechować).
1. Nacisnąć Zapisz: Wł./Wył. w menu Opcje.
•
Przy ustawieniu Zapisz Wł. wszystkie zmierzone dane są
zapisywane automatycznie.
•
Przy ustawieniu Zapisz Wył. zmierzone dane nie są
zapisywane. To ustawienie może być jednak zmienione na
Zapisz Wł. na wyświetlaczu wyników poprzez konfigurację.
Aktualny odczyt pokazywany na wyświetlaczu jest
wówczas zapisywany.
Uwaga: Gdy pamięć urządzenia (rejestr danych) jest pełna, najstarsze
dane są automatycznie usuwane, co umożliwia zapisywane nowych.
5.3.1.2 Wywoływanie zapisanych danych z rejestru danych
1. Nacisnąć Wywołaj dane w menu głównym.
2. Nacisnąć Rejestr danych.
Wyświetla się lista zapisanych danych.
3. Nacisnąć Filtr: Wł./Wył.
39
Operacje standardowe
4. Funkcja Ustawienia filtra służy do wyszukiwania określonych
pozycji.
5. Wyróżnić Wł., aby włączyć filtry sortujące dane według
poniższych kryteriów:
•
ID próbki
•
ID operatora
•
Data pomiaru
•
Parametr
lub dowolna kombinacja powyższych czterech.
6. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia wyboru. Wybranie pozycje
są wyświetlane.
7. Nacisnąć Widok szczegółów, aby uzyskać więcej informacji.
5.3.1.3 Wysyłanie danych z rejestru danych
Pliki z rejestru danych są wysyłane do folderu DATALOG na karcie
pamięci USB jako pliki CSV (wartości oddzielone przecinkiem).
W celu dalszego przetwarzania należy użyć arkusza
kalkulacyjnego. Nazwa pliku będzie utworzona jako:
DLrok_miesiąc_dzień_godzina_minuta_sekunda. CSV.
Aby wysłać dane do drukarki, patrz część 5.2.6.2 na stronie 35.
1. Podłączyć kartę pamięci USB (Rysunek 1 na stronie 15).
2. Nacisnąć Wywołaj dane w menu głównym. Nacisnąć Opcje, a
następnie ikonę PC i drukarka.
3. Wybrać dane, które mają być wysłane do karty pamięci i
nacisnąć OK.
Uwaga: Liczba w nawiasie pokazuje całkowitą ilość danych, jakie
zostały przypisane dla danego wyboru.
Aby wysłać dane z pomiarów do komputera PC:
Na komputerze musi być zainstalowane opcjonalne
oprogramowanie HACH Data Trans (patrz część 5.2.6.3 na
stronie 35).
40
Operacje standardowe
5.3.1.4 Usuwanie zapisanych danych z rejestru danych
1. Nacisnąć Wywołaj dane w menu głównym.
2. Nacisnąć Rejestr danych>Opcje>Usuń.
3. Wyróżnić Punkt pojedynczy lub Dane filtrowane lub
Wszystkie dane i nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Uwaga: Liczba w nawiasie pokazuje całkowitą ilość zestawów
danych, jakie zostały przypisane dla danego wyboru.
41
Operacje standardowe
5.3.2 Przebieg czasu
Przyrząd może zapisać 20 zestawów danych przebiegu w czasie.
Dane mogą być zapisane ręcznie zgodnie z życzeniem
użytkownika po obejrzeniu danych.
5.3.2.1 Przechowywanie danych z przebiegu w czasie
1. Po dokonaniu odczytu, nacisnąć ikonę Zapisz w menu „Opcje”
w trybie Przebieg czasu.
Zostanie otwarta lista Zapisz dane.
2. Nacisnąć Zapisz, aby zapisać bieżący skan w wyróżnionej
numerowanej linii. Skan może być również nadpisany.
5.3.2.2 Wywołanie zapisanych danych z przebiegu czasu
1. Nacisnąć Wywołaj dane w „Menu głównym”.
a. Wybrać opcję Przebieg czasu, aby wywołać wymagane
dane.
b. Jeśli ten program jest już uruchomiony, nacisnąć Opcje,
Więcej..., a następnie Wywołaj dane.
42
Operacje standardowe
2. Nacisnąć Wykres, aby zobaczyć szczegóły.
Uwaga: Nacisnąć Widok podsumowania w celu powrotu do listy
wyboru danych.
3. Nacisnąć Tabela, aby zobaczyć szczegóły.
Uwaga: Nacisnąć Widok podsumowania w celu powrotu do listy
wyboru danych.
5.3.2.3 Wysyłanie danych z przebiegu czasu
Opcja 1:
1. Nacisnąć Wywołaj dane w „Menu głównym”, a następnie
Przebieg czasu, aby przesłać dane do karty pamięci USB lub
drukarki.
Pliki zostaną automatycznie wysłane jako pliki CSV do pliku
„TCData“ (Time Course Data).
Nazwa pliku zostanie sformatowana jako „TCData_X.csv”.
X = ilość skanów (1–20)
W celu dalszego przetwarzania należy użyć arkusza
kalkulacyjnego.
43
Operacje standardowe
Opcja 2:
1. Nacisnąć Przebieg czasu, a następnie Opcje, Więcej... i
Wyślij dane, aby wysłać dane do karty pamięci USB lub
drukarki.
Pliki zostaną automatycznie wysłane jako pliki CSV do pliku
„TCData“ (Time Course Data).
Nazwa pliku będzie sformatowana jako:
„TCrok_miesiąc_dzień_godzina_minuta_sekunda.CSV” (dane
przebiegów w czasie).
W celu dalszego przetwarzania należy użyć arkusza
kalkulacyjnego.
5.3.2.4 Usuwanie przechowywanych danych z przebiegu czasu
1. Nacisnąć Wywołaj dane w „Menu głównym”, a następnie
Przebieg czasu lub menu „Opcje”, Więcej..., Wywołaj dane:
Wyświetla się lista zapisanych danych.
2. Wyróżnić dane, które mają zostać usunięte.
3. Nacisnąć Usuń w menu „Opcje” i potwierdzić za pomocą OK.
44
Operacje standardowe
5.4 Programy Hach Lange
Urządzenie zawiera ponad 200 zaprogramowanych procedur.
Dostęp do nich można uzyskać z menu Programy Hach Lange.
5.4.1 Wybór zapisanych badań/metod; wprowadzanie wybranych przez użytkownika
danych podstawowych
1. Nacisnąć Programy Hach Lange w menu głównym, aby
zobaczyć uporządkowaną alfabetycznie listę programów Hach
Lange z numerami programu.
Pojawi się lista programów Hach Lange.
2. Wyróżnić żądane badanie.
Uwaga: Wybrać numer programu po nazwie lub za pomocą klawiszy
strzałek szybko przewinąć listę i wyróżnić program. Można też
nacisnąć Wybierz wg numeru, aby wyszukać program na podstawie
jego numeru. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić
numer badania i potwierdzić przez naciśnięcie OK.
3. Nacisnąć Start w celu uruchomienia programu. Po wyborze
programu pojawi się ekran pomiaru tego parametru.
Uwaga: Wszystkie powiązane dane (długość fali, współczynniki i
stałe) są już ustawione.
4. Przestrzegać procedur postępowania z chemikaliami
opisanych w odpowiedniej instrukcji.
5.4.2 Opcje programów Hach Lange
1. W menu głównym wybrać Programy Hach Lange. Wybrać
żądaną metodę i nacisnąć Start.
2. Nacisnąć Opcje programu w celu ustawienia parametrów.
Opisy programów Hach Lange - patrz Tabela 4.
45
Operacje standardowe
Tabela 4 Opcje programów Hach Lange
Opcje
Opis
Więcej
Dalsze opcje
Zapisz wył./wł.
Przy ustawieniu Zapisz Wł. wszystkie zmierzone dane są zapisywane automatycznie. Przy
ustawieniu Zapisz Wył. zmierzone dane nie są zapisywane.
%Trans/Stęż./Abs
Umożliwia przejście do odczytów % transmitancji, stężenia lub absorbancji
Ikona wysyłania danych
/ Wyślij dane
Umożliwia wysłanie danych do drukarki, komputera, lub karty pamięci USB (typu A).
Ikona zegara
Stoper. Funkcja ta jest przydatna do dokładnego określania czasu przeprowadzania analiz (np.
można dokładnie określić czas trwania reakcji itp. Po upłynięciu zadanego czasu, wysyłany jest
sygnał dźwiękowy. Użycie zegara nie wpływa na program pomiarowy.
Współczynnik
rozcieńczenia wył./wł.:
Współczynnik rozcieńczenia można wprowadzić w celu wyliczenia niektórych własności.
Liczba wprowadzona jako współczynnik rozcieńczenia będzie pomnożona przez wynik w celu
skorygowania wyniku. Na przykład, jeżeli próbka była rozcieńczona dwukrotnie, należy
wprowadzić dwa. Ustawienie domyślne współczynnika rozcieńczenia to Wył.
Uwaga: Jeżeli wprowadzono współczynnik rozcieńczenia, ikona rozcieńczenia pojawia się na
wyświetlaczu.
Dodatek wzorca
Umożliwia sprawdzenie dokładności pomiarów. Procedura (pracy) parametrów badania zawiera
dokładne wyjaśnienia, dotyczące stosowania tej funkcji.
Dopasowanie wzorca
Procedura (pracy) parametrów badania pokazuje, czy konieczne jest dopasowanie wzorca, a
jeżeli tak, to również jak to zrobić.
Wzór chemiczny
Niektóre z zapisanych badań/metod pozwalają na wybranie wzoru chemicznego i zakresu
pomiaru.
Ślepa próba
odczynników
Wstawić kuwetę z próbką lub ślepą próbą (zależnie od procedury oznaczenia) do stojaka kuwet.
Umożliwia to dodanie lub odjęcie wartości ślepej próby odczynników przy kolejnych odczytach.
Wartość ślepej próby odczynników przesuwa krzywą kalibracyjną wzdłuż osi y, bez zmiany jej
kształtu i nachylenia. Efekt odpowiada punktowi przecięcia osi y linii prostej kalibracji. Wyjaśnia
to następujące równanie: Stężenie = [(wsp. stęż) * Abs] – (wartość ślepej próby).
Zapisz jako program
użytkownika
Służy do zapisania wybranych parametrów jako programu użytkownika, patrz część 6.1 na
stronie 65.
Wywołaj dane
Wywołuje zapisane dane z pomiarów lub przebiegów czasu, patrz część 5.3 na stronie 39.
Ustawienia przyrządu
Podstawowe dane przyrządu, patrz część 5.2 na stronie 29.
46
Operacje standardowe
5.4.3 Korzystanie z zegarów programów
Niektóre procedury nie wymagają użycia zegara. Inne procedury
wymagają użycia kilku zegarów. Zegary oraz opisy działań, jakie
powinny być wykonane w mierzonym okresie, są wstępnie
zaprogramowane w każdym programie Hach Lange.
1. Nacisnąć ikonę zegara na wyświetlaczu.
2. Nacisnąć OK w celu uruchomienia pierwszego zegara.
Na ekranie widoczne jest odliczanie zegara.
3. W celu rozpoczęcia następnej czynności należącej do
programu Hach Lange, której czas trwania jest mierzony przez
zegar, nacisnąć ikonę zegara i OK.
Uwaga: Nacisnąć Zamknij, aby podczas odliczania czasu widzieć
ekran pomiaru. Czas będzie pokazywany po lewej stronie na dole, w
miejscu daty.
Uwaga: Nacisnąć Anuluj, aby zatrzymać zegar w trakcie odliczania.
Uwaga: Po zakończeniu odliczania rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Zegar ogólny jest również dostępny w wielu programach. Gdy
widoczna jest ikona zegara, można ją nacisnąć i wybrać
Zegar ogólny. Pojawi się nowy ekran. Wprowadzić długość
mierzonego czasu odliczania i nacisnąć OK w celu uruchomienia
zegara. Po określonym czasie usłyszymy sygnał dźwiękowy.
47
Operacje standardowe
5.4.4 Ustawianie współczynnika rozcieńczenia
Można użyć współczynnika rozcieńczenia do obliczenia
początkowego stężenia próbki, rozcieńczonej w odpowiedni
sposób (na przykład w celu „zmieszczenia się” w zakresie
pomiarowym).
1. Nacisnąć Opcje>Więcej…>Współczynnik rozcieńczenia.
Liczba wprowadzona jako współczynnik rozcieńczenia będzie
pomnożona przez wynik w celu skorygowania wyniku.
Na przykład, jeżeli próbka była rozcieńczona dwukrotnie,
należy wprowadzić dwa. Ustawienie domyślne współczynnika
rozcieńczenia to Wył.
2. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia. Ponownie nacisnąć OK.
3. Nacisnąć Powrót, aby wrócić do wyświetlania wyników.
4. W razie potrzeby potwierdzić komunikat „Ponownie zapamiętać
aktualną wartość?”, aby zapisać aktualną zmierzoną wartość.
Uwaga: Jeżeli wprowadzono współczynnik rozcieńczenia, ikona
rozcieńczenia pojawia się na wyświetlaczu.
Uwaga: W przypadku stosowania nierozcieńczonych próbek wyłączyć
współczynnik rozcieńczenia.
48
Operacje standardowe
5.4.5 Przeprowadzanie dopasowania wzorca
Funkcja Dopasowanie wzorca pozwala na dopasowanie krzywej
kalibracji programu Hach Lange w oparciu o analizę znanego
roztworu. W tym celu Kontrola dokładności, będąca częścią
napisanych procedur, często sugeruje stężenie roztworu wzorca.
Przed ustawieniem Dopasowania wzorca na Wł. należy odczytać
wzorzec.
1. Wykonać całą procedurę, stosując znany wzorzec jako próbkę.
2. Po odczycie stężenia nacisnąć
Opcje>Więcej>Dopasowanie wzorca.
3. Jeżeli opcja Dopasowanie wzorca ma wartość Wył., należy ją
zmienić na Wł.
Bieżący odczyt określa stężenie. Kwadrat po prawej stronie
będzie pokazywał domyślne wartości wzorca dla tego badania,
wymienione w procedurze.
4. Jeżeli przy pomiarze użyto stężenia wzorcowego innego niż
wyświetlane w kwadracie, nacisnąć kwadrat po prawej stronie
w celu wprowadzenia innej wartości wzorca i wprowadzić nową
wartość. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
5. Nacisnąć Dopasuj w celu aktywacji Dopasowania wzorca.
Pojawia się ikona Dopasowanie wzorca.
Uwaga: Dopasowanie musi się mieścić w pewnych granicach, które
zmieniają się dla każdego programu. Dopuszczalną wartość
procentową pokazano po „Dopasowanie”.
Uwaga: Podczas wykonywania dopasowania wzorca ikona
dopasowania wzorca pojawia się na wyświetlaczu.
5.4.6 Konfigurowanie wzoru chemicznego
Niektóre programy Hach Lange pozwalają na wybór różnych
wzorów chemicznych.
Nacisnąć jednostkę (np. mg/l) lub odpowiednią formę chemiczną
(np. Al3+). Zostanie wyświetlona lista dostępnych wzorów
oznaczenia. Wybrać żądany wzór poprzez naciśnięcie
odpowiedniego wzoru na liście.
Uwaga: Przy wychodzeniu z programu wzór oznaczenia powraca do
ustawień standardowych.
Inny sposób zmiany ustawień standardowych:
49
Operacje standardowe
1. Nacisnąć Opcje>Więcej>Wzór chemiczny.
2. Wybrać Wzór chemiczny.
Uwaga: Przeliczenie stechiometryczne pomiaru jest wykonywane
automatycznie.
Uwaga: Wybrany wzór chemiczny pojawi się na wyświetlaczu. Wyniki
badania będą liczone i wyświetlane według tego wzoru chemicznego.
5.4.6.1 Zmiana domyślnego ustawienia wzoru chemicznego
1. Wstawić kuwetę z próbką lub ślepą próbą (zależnie od
procedury oznaczenia) do przedziału kuwety.
2. Na wyświetlaczu wyników nacisnąć
Opcje>Więcej>Wzór chemiczny.
3. Pojawia się lista dostępnych form oznaczenia. Wybrać nowe
ustawienie domyślne.
4. Nacisnąć Zapisz jako domyślny.
Aktualny wynik i wszystkie dalsze pomiary będą wyświetlane
według nowego wzoru chemicznego.
5.4.7 Przeprowadzanie ślepej próby odczynników
Wstawić kuwetę z próbką lub ślepą próbą (zależnie od procedury
oznaczenia) do stojaka kuwet. W wyświetlaczu wyników nacisnąć
Opcje, Więcej...
Pomiar/analiza ślepej próby odczynników:
1. Przygotować badanie/metodę zgodnie z procedurą (pracy).
W miejsce próbki użyć wody dejonizowanej, w celu oznaczenia
wartości ślepej próby odczynników.
2. Wybrać badanie. Jeżeli wymaga tego procedura (pracy),
wstawić ślepą próbę odczynników do przedziału kuwety.
Wciśnij Zero.
3. Wprowadzić kuwetę z przygotowaną próbką do przedziału
kuwety. Wciśnij Odczyt. Wyświetla się wynik.
50
Operacje standardowe
4. Nacisnąć Opcje>Więcej>Ślepa próba odczynników.
5. Nacisnąć Wł. w celu wyróżnienia funkcji Ślepej próby
odczynników.
6. Stężenie pokazywane na klawiszu jest zmierzoną wartością.
Jeżeli wartość ta ma być użyta do innych analiz tego
parametru, nacisnąć OK.
7. W celu zapisania zmierzonej wartości nacisnąć klawisz i za
pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić teoretyczną
wartość ślepej próby odczynników.
8. Wciśnij OK.
Uwaga: Funkcja Ślepej próby odczynników wyłącza się po opuszczeniu
programu pomiaru. Aby użyć tej samej wartości ślepej próby do innych
badań, przy użyciu tego samego zestawu odczynników, wprowadzić
wartość w kroku 7.
Uwaga: Wyniki obliczeń przy użyciu wartości ślepej próby odczynników
muszą mieścić się w granicach zakresu pomiarowego badania lub metody.
Uwaga: Ikona ślepej próby odczynników jest pokazywana na ekranie
wyników (patrz strzałka), gdy funkcja jest aktywna.
5.4.8 Analiza próbek
1. Nacisnąć Programy Hach Lange i wybrać program.
2. Umieścić kuwetę/naczynko pomiarowe ze ślepą próbą w
uchwycie do kuwet/naczynek pomiarowych.
3. Wciśnij Zero.
51
Operacje standardowe
4. Wyjąć roztwór ślepej próby i wprowadzić kuwetę/naczynko z
próbką do przedziału kuwety.
5. Wciśnij Odczyt. Wynik zostanie wyświetlony.
6. W celu zapisania danych, patrz część 5.3.1 na stronie 39.
5.4.9 Aktualizacja/edycja badania
Porada ogólna dotycząca programowania i aktualizacji danych.
Ręczna aktualizacja badania i programowania nowego badania –
patrz część 5.4.9.1 i część 5.4.9.2 na stronie 53.
Uwaga: Tylko w niewielu przypadkach weryfikacja badania wymaga
aktualizacji specyfikacji badania.
Aktualizacja i edycja Badania kodu kreskowego – patrz część 5.5.6
na stronie 58.
5.4.9.1 Ręczna aktualizacja danych badania
Po wybraniu badania urządzenie automatycznie ustawia długość
fali pomiarowej i współczynniki pomiarowe.
Badania są nieustannie weryfikowane, co upraszcza ich
przeprowadzanie i zapewnia zgodność z aktualnie obowiązującymi
przepisami. Może to powodować zmiany w procedurze pracy lub
zmianę współczynników. Jeżeli taka zmiana jest podana na
opakowaniu badania, dokonać aktualizacji danych urządzenia,
zgodnie z danymi zawartymi w procedurze pracy znajdującej się
wewnątrz opakowania.
Pobieranie aktualizacji z Internetu, patrz część 5.5.7 na stronie 62.
1. Nacisnąć Programy Hach Lange w menu głównym i wybrać
program.
2. Nacisnąć Opcje programu, a następnie Edycja.
52
Operacje standardowe
3. Zostanie wyświetlona lista odpowiednich badań.
Procedura pracy dotycząca odpowiedniego badania zawiera
nowe dane (długość fali, współczynniki, zakresy pomiarowe,
współczynnik konwersji dla wzoru chemicznego, itd.).
4. Wyróżnić odpowiednie linie w przeglądzie danych i nacisnąć
Edycja.
5. Nacisnąć OK, a następnie Zapisz, gdy edycja badania
zostanie zakończona.
5.4.9.2 Programowanie nowego badania
1. Nacisnąć Programy Hach Lange w menu głównym.
2. Nacisnąć Opcje programu, a następnie Nowy.
3. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić numer
programu, podany w procedurze pracy.
Wyświetlany jest przegląd danych, w którym powinny być
widoczne punkty badania wymagające zaprogramowania.
Procedura pracy dotycząca odpowiedniego badania zawiera
nowe dane (długość fali, współczynniki, zakresy pomiarowe,
współczynnik konwersji dla wzoru chemicznego, itd.).
4. Wyróżnić linię zawierającą specyfikację badanie, która ma być
programowane, a następnie nacisnąć Edycja i wprowadzić
dane w odpowiednich wierszach programu.
5. Nacisnąć OK, a następnie Zapisz, gdy edycja badania
zostanie zakończona.
5.4.10 Dodawanie programów Hach Lange do listy ulubionych programów
Tworzenie listy najczęściej używanych badań lub metod z menu
Programy Hach Lange oraz Programy użytkownika.
1. Nacisnąć Programy Hach Lange w menu głównym. Pojawi się
lista zapamiętanych programów.
2. Wyróżnić wybraną pozycję, naciskając ją, albo nacisnąć
Wybierz wg numeru, aby wyszukać program na podstawie
jego numeru.
3. Nacisnąć Opcje programu, Dodaj do ulubionych i nacisnąć
OK w celu potwierdzenia.
Teraz można wybrać program z menu Ulubione programy w
menu głównym.
53
Operacje standardowe
5.5 Programy kodów kreskowych
Specjalny czytnik kodów kreskowych w przedziale kuwety #1
automatycznie odczytuje kod kreskowy na 13-milimetrowych
kuwetach/fiolkach, po ukończeniu przez kuwetę/fiolkę jednego
obrotu. Urządzenie identyfikuje kody kreskowe w celu
automatycznego ustawiania odpowiedniej długości fali do analizy i
dzięki zapisanym współczynnikom natychmiast oblicza wynik.
Dodatkowo podczas pomiaru wartości są zapisywane przy 10
różnych położeniach. Uruchamiany jest specjalny program
eliminujący wartości skrajne, a następnie obliczana jest średnia ze
zmierzonych wartości. Dzięki rozpoznawaniu błędów i zabrudzeń
kuwety/fiolki, uzyskiwane wyniki są bardzo dokładne.
Rysunek 11 Przedział kuwety #1 do 13-milimetrowych kuwet/fiolek z kodami kreskowymi
5.5.1 Zakończenie badania z użyciem 13-milimetrowych fiolek z kodami kreskowymi
1. Zamontować osłonę światła w przedziale kuwety #2.
2. Przygotować 13-milimetrową kuwetę/fiolkę z kodem
kreskowym zgodnie z procedurą pracy i wprowadzić do
przedziału kuwety #1.
•
54
Kiedy kodowana kuweta/fiolka jest umieszczona w
przedziale kuwety #1 (Rysunek 11), w menu głównym jest
automatycznie uruchamiany odpowiedni program
pomiarowy.
Operacje standardowe
•
W przeciwnym razie nacisnąć Programy kodów
kreskowych w menu głównym i wprowadzić kuwetę/fiolkę
(zależnie od procedury pracy) do przedziału kuwety #1.
Pomiar rozpoczyna się automatycznie, a jego wyniki są
wyświetlane.
W celu wykonania badań z użyciem innej kuwety/fiolki i innych
parametrów, wstawić przygotowaną kuwetę/fiolkę do przedziału
kuwety i odczytać wynik.
5.5.2 Wybieranie zakresu pomiarowego
Niektóre kuwety pomiarowe LANGE mogą być używane dla
różnych zakresów pomiarowych. Po wstawieniu kuwety/fiolki
wyświetlana jest lista różnych zakresów pomiarowych.
Wybrać żądany zakres pomiarowy przez wyróżnienie odpowiedniej
linii.
Nacisnąć Na stałe, jeżeli dany zakres pomiarowy ma być
zastosowany do wszystkich kolejnych pomiarów.
Zmiana ustawień standardowych
Na wyświetlaczu wyników nacisnąć Opcje>Więcej>Stały: Wł..
Nazwa przycisku zmieni się na Stały: Wył.
5.5.3 Wybór wzoru chemicznego oznaczenia
Wzór chemiczny oznaczenia pewnej liczby parametrów badania
LANGE może być wybrany indywidualnie.
Na wyświetlaczu wyników nacisnąć jednostkę (np. mg/L) lub
chemiczny odpowiednik wzoru oznaczenia (np. PO43––P).
Wyświetlana jest lista możliwych wzorów oznaczenia, można z niej
wybrać żądany wzór. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Inny sposób zmiany ustawień standardowych:
1. Na wyświetlaczu wyników nacisnąć
Opcje>Więcej>Wzór chemiczny.
Pojawia się lista dostępnych form oznaczenia.
2. Wybrać żądany wzór chemiczny i nacisnąć OK w celu
potwierdzenia.
Uwaga: Wybrana forma oznaczenia jest wyświetlana, lecz nie jest
ustawiana jako domyślna. Zmiana ustawień domyślnych – patrz
część 5.5.3.1.
55
Operacje standardowe
5.5.3.1 Zmiana domyślnego ustawienia wzoru chemicznego
1. Do przedziału kuwety wprowadzić kuwetę/naczynko ze ślepą
próbą lub z próbką (zależnie od procedury pracy).
2. Na wyświetlaczu wyników nacisnąć
Opcje>Więcej>Wzór chemiczny.
3. Zostanie wyświetlona lista dostępnych wzorów oznaczenia.
Wybrać nowe ustawienie domyślne.
4. Nacisnąć Zapisz jako domyślny.
Aktualny wynik i wszystkie dalsze pomiary będą wyświetlane
według nowego wzoru chemicznego.
5.5.4 Ustawienia danych właściwych dla wybranego badania i próbki
Nacisnąć Opcje, aby zmienić ustawienia danych właściwych dla
badania lub próbki.
Tabela 5 Opcje programu kodów kreskowych
Opcje
Opis
Więcej
Dalsze opcje
Zapisz wył./wł.
Przy ustawieniu Zapisz Wł. wszystkie zmierzone dane są zapisywane automatycznie. Przy
ustawieniu Zapisz Wył. zmierzone dane nie są zapisywane.
Abs %Trans
Przejście do odczytów % transmitancji lub absorbancji
Ikona wysyłania danych
/ Wyślij dane
Wysłanie danych do drukarki, komputera lub karty pamięci USB (typu A).
Ikona zegara
Działa jako stoper. Funkcja ta jest przydatna do dokładnego określania czasu przeprowadzania
analiz (np. można dokładnie określić czas trwania reakcji itp. Po upłynięciu zadanego czasu,
wysyłany jest sygnał dźwiękowy. Użycie zegara nie wpływa na program pomiarowy.
Współczynnik
rozcieńczenia wył./wł.:
Współczynnik rozcieńczenia można wprowadzić w celu wyliczenia niektórych własności.
Liczba wprowadzona jako współczynnik rozcieńczenia będzie pomnożona przez wynik w celu
skorygowania wyniku. Na przykład, jeżeli próbka była rozcieńczona dwukrotnie, należy
wprowadzić dwa. Ustawienie domyślne współczynnika rozcieńczenia to Wył.
Uwaga: Jeżeli wprowadzono współczynnik rozcieńczenia, ikona rozcieńczenia pojawia się na
wyświetlaczu.
Uwaga: W przypadku stosowania nierozcieńczonych próbek wyłączyć współczynnik
rozcieńczenia.
56
Operacje standardowe
Tabela 5 Opcje programu kodów kreskowych (ciąg dalszy)
Opcje
Opis
Wzór chemiczny
Niektóre z zapisanych badań/metod pozwalają na wybranie wzoru chemicznego i zakresu
pomiaru.
Edycja
Służy do modyfikowania istniejącego programu
Zapisz jako program
użytkownika
Służy do zapisania wybranych parametrów jako programu użytkownika, patrz część 6.1 na
stronie 65
Wywołaj dane
Wywołuje zapisane dane z pomiarów lub przebiegów czasu, patrz część 5.3 na stronie 39.
Ustawienia przyrządu
Podstawowe dane przyrządu część 5.2 na stronie 29.
5.5.5 Ślepa próba
Zmętnienie i barwa w matrycy próbki mogą fałszować wyniki
analizy fotometrycznej. Czynniki zakłócające mogą pochodzić z
próbki, lub powstać w reakcji z odczynnikami.
Wpływ zmętnienia i/lub barwy można wyeliminować lub
zredukować przez odczyt ślepej próby.
W trybie kodu kreskowego po dokonaniu odczytu próbki w
przedziale kuwety #1 jest umieszczane specjalna kuweta/fiolka
(LCW 919) ze ślepą próbą, a pomiar następuje automatycznie.
Odczyt próbki jest następnie korygowany poprzez dodanie lub
odjęcie wartości ślepej próby. Ostateczny wynik jest wyświetlany
wraz z komunikatem „Po korekcie ślepej próby”.
Niektóre testy kodu kreskowego nie wymagają oznaczenia wartości
ślepej próby, jeżeli zmętnienie i kolor są określone podczas
procedury badania.
57
Operacje standardowe
5.5.6 Aktualizacja/edycja badań z użyciem kodów kreskowych
5.5.6.1 Ręczna aktualizacja badań z użyciem kodów kreskowych
Za pomocą danych dostarczonych w kodzie kreskowym przyrząd
automatycznie ustawia długość fali i współczynniki pomiarowe.
W przypadku wykrycia niezgodności między danymi przypisanymi
do kodu kreskowego a danymi zapisanymi lub po zidentyfikowaniu
nowego badania zostanie wyświetlone żądanie aktualizacji.
Typy danych - patrz Tabela 6.
Tabela 6 Opcje aktualizacji programu
Punkt programu
Opis
Nazwa
Nazwa parametru analizy.
Wersja
Tutaj można wprowadzić skrót wybrany przez użytkownika, numer wersji itp.
Proces pomiaru
Dokładna definicja badania: numer długości fali, przy której mają być przeprowadzone pomiary,
potrzebna ilość pomiarów absorbancji, klucze, jakich należy użyć, okresy oczekiwania między
pomiarami, itp.
Wzór
Definicja wzorów oznaczenia, z których obliczany jest wynik badania.
Zmienne
Ilość zmiennych pokazanych na wyświetlaczu zależy od definicji procesu pomiaru i wzorów.
Wprowadzić wartości numeryczne długości fali, współczynniki, stałe itp.
Zegar 1, Zegar 2,
Zegar 3, Zegar 4,
Funkcja ta może być użyta do wprowadzenia skrótów i zdefiniowania czasów dla maksymalnie
czterech zegarów. Wyróżnić odpowiednią linię i nacisnąć Edycja.
Zegary są aktywowane lub dezaktywowane za pomocą pól wyboru po lewej stronie ekranu. W
następnej kolumnie można dokonać wyboru z listy nazw, opisujących odpowiednie etapy pracy.
W trzeciej kolumnie wprowadzane są czasy dla każdego aktywnego zegara.
Wprowadzanie nazwy
Proszę sprawdzić parametry pracy przed oznaczeniem, czy punkt
rzeczywiście wymaga zmiany.
1. Wyróżnić linię zawierającą Nazwę i nacisnąć Edycja. Za
pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić nazwę
wskazaną przez instrukcję.
2. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
58
Operacje standardowe
Wprowadzanie wersji
1. Wyróżnić linię zawierającą Wersję i nacisnąć Edycja. Za
pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić nazwę
wskazaną przez instrukcję.
2. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Wprowadzanie procesu pomiaru
Szczegółowe informacje o wprowadzaniu procesu pomiaru – patrz
część 6.1.2 na stronie 76.
Proszę sprawdzić parametry pracy przed oznaczeniem, czy punkt
rzeczywiście wymaga zmiany.
1. Wyróżnić linię Proces pomiaru w przeglądzie danych
i nacisnąć Edycja.
2. Nacisnąć Edycja, wybrać kolejność edycji i nacisnąć Usuń.
3. Nacisnąć Nowy i za pomocą klawiatury alfanumerycznej,
wprowadzić nazwę wskazaną przez instrukcję.
Wprowadzanie wzoru, jednostki stężenia, przeznaczenia,
zakresu pomiaru.
Szczegółowe informacje o wprowadzaniu wzoru – patrz część 6.1.2
na stronie 76.
Przed określeniem, czy punkt rzeczywiście wymaga zmiany, należy
sprawdzić parametry pracy.
1. Wyróżnić linię Wzór w przeglądzie danych i nacisnąć Edycja.
2. Wybrać wzór, nacisnąć Edycja i za pomocą klawiatury
alfanumerycznej wprowadzić dane wskazane w procedurze
pracy (C1=, C2=, jednostki, nazwę, granice zakresu
pomiarowego, itp.).
59
Operacje standardowe
Wprowadzanie zmiennych (współczynniki, długość fali
współczynniki konwersji)
Szczegółowe informacje o wprowadzaniu zmiennych – patrz
część 6.1.2 na stronie 76.
Proszę sprawdzić parametry pracy przed oznaczeniem, czy punkt
rzeczywiście wymaga zmiany.
1. Wyróżnić linię Zmienne w przeglądzie danych i nacisnąć
Edycja.
2. Wybrać zmienną, nacisnąć Edycja i za pomocą klawiatury
alfanumerycznej wprowadzić dane wskazane w procedurze
pracy (dla F1, F2, λ1, U1, itp.). Potwierdzić każdą
wprowadzoną pozycję klawiszem OK.
Skróty i zmienne:
F1: współczynnik 1
F2: współczynnik 2
λ1: długość fali 1
U1: współczynnik 1 dla pierwszego wzoru chemicznego
U2: współczynnik konwersji 2 dla dodatkowych wzorów
chemicznych itp.
Zegar 1, Zegar 2, Zegar 3 i Zegar 4:
Zegary są aktywowane lub dezaktywowane za pomocą pól wyboru
po lewej stronie ekranu. W następnej kolumnie można dokonać
wyboru z listy nazw, opisujących odpowiednie etapy pracy.
W trzeciej kolumnie wprowadzane są czasy dla każdego
aktywnego zegara.
60
Operacje standardowe
5.5.6.2 Aktualizacja istniejącego badania z użyciem kodów kreskowych
Uwaga: Tylko w niewielu przypadkach weryfikacja testu wymaga
uaktualnienia wszystkich testów.
Opcja 1: Ręczne uaktualnienie danych badania
1. Zamontować osłonę światła w przedziale kuwety #2.
2. Przejść do „Menu głównego” i nacisnąć w nim Programy
kodów kreskowych.
3. Wprowadzić kuwetę/fiolkę ze ślepą próbą lub z próbką
(zależnie od procedury pracy) do przedziału kuwety #1.
4. Po komunikacie „Numer kontrolny kodu kreskowego?”
wyświetla się przegląd danych, zawierający specyfikację testu
przewidzianego do przeglądu.
Uwaga: Procedura pracy odpowiedniego testu kuwety LANGE
zawiera nowe dane (długość fali, współczynniki, zakresy pomiarowe,
współczynnik konwersji dla formy chemicznej itd.).
5. Wyróżnić odpowiednią linię w przeglądzie danych i nacisnąć
Edycja.
6. Po zakończeniu programowania nacisnąć Zapisz, a następnie
Anuluj, aby powrócić do menu Programy użytkownika.
7. Nacisnąć Start, aby rozpocząć przeprowadzanie badania przy
użyciu nowych danych.
Opcja 2: Ręczne sprawdzenie/weryfikacja danych testu
Jeżeli podczas uaktualniania danych dokonano nieprawidłowego
zapisu, który nie został rozpoznany za pomocą kodu kreskowego
kuwety/fiolki (np. nieprawidłowy zakres pomiaru), dostępna jest
inna opcja kontroli i w razie potrzeby weryfikacji danych testu.
1. Zamontować osłonę światła w przedziale kuwety #2.
2. Przejść do „Menu głównego” i nacisnąć w nim Programy
kodów kreskowych.
3. Do przedziału kuwety wprowadzić ślepą próbę lub
kuwetę/fiolkę z próbką (zależnie od procedury pracy).
4. Nacisnąć Opcje>Więcej>Edycja.
5. Wyświetla się przegląd danych, zawierający specyfikację testu
przewidzianego do przeglądu. Porównać wyświetlone dane z
danymi w procedurze pracy i dokonać edycji wyświetlanych
danych zgodnie z procedurą pracy.
61
Operacje standardowe
5.5.6.3 Programowanie nowego badania
1. Ustawić „Menu główne” lub nacisnąć w nim Programy kodów
kreskowych.
2. Wstawić kuwetę/fiolkę z próbką lub ślepą próbą (zależnie od
procedury pracy) do przedziału kuwety.
3. Po komunikacie „Program niedostępny” zostanie wyświetlony
przegląd danych, zawierający specyfikacje badania, które ma
być weryfikowane.
Procedura pracy dotycząca odpowiedniego badania zawiera
nowe dane (długość fali, współczynniki, zakresy pomiarowe,
współczynnik konwersji dla wzoru chemicznego itd.).
4. Wyróżnić odpowiednią linię, zawierającą specyfikacje
programowanego badania i nacisnąć Edycja.
5. Aby zakończyć programowanie, nacisnąć Zapisz, a następnie
Anuluj, aby powrócić do menu głównego.
6. Nacisnąć Start, aby rozpocząć badanie przy użyciu nowych
danych.
5.5.7 Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Służy do pobierania oprogramowania do aktualizacji ze strony
www.hach-lange.com.
1. Wejść na stronę http://www.hach-lange.com
2. Wybrać kraj i przejść do Do ściągnięcia>Oprogramowanie.
3. Wpisać DR 2800 w polu „Szukaj dokumentów”.
4. Znaleźć odpowiedni program do pobrania i postępując zgodnie
ze wskazówkami, zapisać plik (pliki) na karcie pamięci USB
(Część 9 na stronie 123) lub na komputerze PC.
5. Rozpakować plik ZIP i zapisać pliki na karcie pamięci USB.
6. Nacisnąć Aktualizacja przyrządu w menu Kontrola systemu.
7. Podłączyć kartę pamięci USB do interfejsu USB (typ A)
urządzenia, patrz Rysunek 1 na stronie 15.
62
Operacje standardowe
8. Nacisnąć OK. Połączenie jest nawiązywane automatycznie i
oprogramowanie zostaje zaktualizowane.
9. Nacisnąć OK, aby powrócić do menu Kontrola systemu.
Uwaga: Gdy aktualizacja oprogramowania zostanie ukończona,
wyświetlona będzie propozycja ponownego uruchomienia urządzenia.
5.5.8 Programowanie własnej aplikacji wykorzystujące odczytywanie kodów
kreskowych z LCW 906
Puste kuwety LCW 906 mogą być wykorzystane do
zaprogramowania aplikacji, wykorzystujących odczytywanie kodów
kreskowych.
Do tego numeru programu można przypisać wiele aplikacji
użytkownika.
Uwaga: Przy użyciu nazwy programu przypisać aplikację wykorzystującą
odczytywanie kodów kreskowych do LCW 906.
1. Nacisnąć Programy Hach Lange w menu głównym. Nacisnąć
Opcje programu, a następnie Nowy.
2. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić Numer
Programu 906.
3. Wyświetla się przegląd danych, zawierający specyfikację testu
przewidzianego do przeglądu.
4. Wyróżnić odpowiednie linie w przeglądzie danych i nacisnąć
Edycja.
Szczegółowe informacje o aktualizacji danych programu – patrz
część 5.5.6 na stronie 58 i część 6.1.2 na stronie 76.
5.5.8.1 Oznaczanie aplikacji wykorzystującej odczytywanie kodów kreskowych z LCW 906
1. Przejść do „Menu głównego” lub menu „Programy kodów
kreskowych”.
2. Wprowadzić kuwetę LCW 906.
3. Wybrać żądaną aplikację 906 z wyświetlanej listy i nacisnąć
Start.
Uwaga: Nacisnąć Na stałe, jeżeli ta aplikacja 906 ma być
zastosowana do wszystkich kolejnych pomiarów.
Wyłączanie funkcji Na stałe:
Wprowadzić kuwetę LCW 906. Nacisnąć Opcje>Więcej>Stały Wł.
63
Operacje standardowe
5.5.8.2 Edycja/Usuwanie aplikacji wykorzystującej odczytywanie kodów kreskowych
Edycja aplikacji wykorzystującej odczytywanie kodów
kreskowych:
1. Nacisnąć Programy Hach Lange w menu głównym i wybrać
program.
a. Nacisnąć Opcje programu, a następnie Edycja.
b. Wprowadzić kuwetę LCW 906 i nacisnąć
Opcje>Więcej>Edycja.
2. Zostanie wyświetlony przegląd danych odpowiedniej aplikacji.
3. Wyróżnić odpowiednie linie w przeglądzie danych i nacisnąć
Edycja.
Porady ogólne dotyczące programowania i aktualizacji programu
danych – patrz część 5.5.6 na stronie 58 i część 6.1.2 na
stronie 76.
Usuwanie aplikacji wykorzystującej odczytywanie kodów
kreskowych:
1. Nacisnąć Programy Hach Lange w menu głównym i wybrać
program.
2. Nacisnąć Opcje programu, a następnie Usuń.
3. Wciśnij OK.
64
Część 6
Operacje zaawansowane
6.1 Programy użytkownika
Programy użytkownika zapewniają możliwość przeprowadzania
analiz „na miarę”.
Gdy urządzenie opuszcza fabrykę, baza danych zawierająca
programy użytkownika jest pusta. Jest ona używana do
wprowadzenia programów dostosowanych do specjalnych
wymagań użytkownika. Poniżej kilka przykładów:
•
Programowanie metodyki użytkownika. Metodyka analityczna
musi być najpierw opracowana, zanim będzie ją można
zaprogramować. Użytkownik musi określić lub wyznaczyć
kolejność kroków programu, wzory obliczeń, długości fali
pomiarowych, współczynniki, granice zakresów pomiarowych,
itd.
•
Specjalnie modyfikowane badania LANGE
•
Dodawanie programów użytkownika do menu ulubionych
programów, zawierających często stosowane badania
•
Stworzenie specjalnego sposobu wyboru metod i badań.
Nacisnąć Programy użytkownika w Menu głównym, a następnie
Opcje programu. Menu Opcje programu zawiera następujące
dane do wprowadzenia i opcje edycji (Tabela 7):
Tabela 7 Opcje programu programów użytkownika
Opcje
Opis
Nowy
Wybrać Nowy, aby zaprogramować nowy program użytkownika.
Uwaga: Przy pierwszym wybraniu Opcje programu, dostępna jest tylko opcja Nowy. Pozostałe
opcje pozostają nieaktywne (szare), dopóki nie zostanie utworzony pierwszy program.
Dodaj do ulubionych
Wybrać Dodaj do ulubionych, aby dodać istniejący program użytkownika do listy często
używanych programów.
Edycja
Wybrać Edycja w celu zmodyfikowania istniejącego programu.
Usuń
Wybrać Usuń w celu usunięcia programu z listy programów użytkownika. Jeżeli ten program
znajduje się na liście ulubionych, będzie z niej również usunięty.
6.1.1 Programowanie metody użytkownika
Wszystkie etapy wprowadzania oraz ich znaczenie i dostępne
opcje wyjaśniono w kolejnych częściach.
1. Wybrać Nowy w menu Opcje programu.
65
Operacje zaawansowane
Numer programu:
Niepowtarzalny numer badania, za pomocą którego program
będzie w przyszłości wywoływany z listy wyboru w menu Programy
użytkownika lub w menu Ulubione.
2. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić numer
programu z zakresu 950–999. Najmniejszy dostępny numer
pojawia się automatycznie.
3. Wciśnij OK.
Uwaga: Jeżeli numer programu jest już przydzielony do innego,
pojawia się komunikat z pytaniem, czy istniejący program ma zostać
zastąpiony. Nacisnąć OK, aby nadpisać istniejący program.
Nazwa programu:
4. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić nową
nazwę programu. Nazwa może składać się z maksimum 28
znaków.
5. Nacisnąć Powrót, aby wrócić do poprzedniego kroku
programu, lub Następny, aby kontynuować wprowadzanie
danych programu.
Typ Programu:
6. Wybrać żądaną opcję (Tabela 8) i nacisnąć Następny.
7. Jeżeli wybrano tryb Pojedyncza długość fali (część 6.1.1.1 na
stronie 67) lub Wiele długości fal (część 6.1.1.2 na stronie 68),
zdefiniować jednostkę, długość fali, przeliczenie absorbancji,
długość fali λx, współczynnik stężenia Kx, rozdzielczość
stężenia, wzór chemiczny i równanie kalibracji.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat parametrów
Dowolnego programowania, patrz część 6.1.2 na stronie 76.
Tabela 8 Opisy programów
Typ Programu
Opis
Pojedyncza długość fali
Pomiary przy określonej długości fali
Wiele długości fal
W trybie wielu długości fal wartości absorbancji można mierzyć przy do czterech długościach fal i
wyniki mogą być przetwarzane matematycznie, w celu uzyskania sum, różnic lub zależności.
Dowolne
programowanie
Jest to rozwinięta forma badania lub programowania metody. W Dowolnym programowaniu
użytkownik określa proces pomiaru, zmienne oraz obliczenia stosowane do uzyskania odczytu.
66
Operacje zaawansowane
6.1.1.1 Ustawienia pojedynczej długości fali
Po wybraniu trybu Pojedyncza długość fali, można zdefiniować
następujące parametry:
Jednostki:
Wybrać wymagane jednostki z listy i nacisnąć Następny.
Uwaga: Jednostki specjalne użytkownika, nie ujęte na tej liście, można
dodać w Edycji programu w menu Opcje programu, Edycja. Wybrać
Jednostki, Edycja, a następnie Nowy.
Długość fali (program typu pojedyncza długość fali):
Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić długość fali
pomiarowej. Wprowadzona wartość musi zawierać się w zakresie
od 340 do 900 nm.
Nacisnąć Następny, aby kontynuować.
Rozdzielczość stężenia (liczba miejsc dziesiętnych)
Wybrać żądaną liczbę miejsc dziesiętnych z wyświetlanej listy i
nacisnąć Następny.
67
Operacje zaawansowane
Wzór chemiczny:
Wprowadzić wzór chemiczny, reprezentujący parametr analizy na
wyświetlaczu.
Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić wzór
chemiczny i nacisnąć Następny, aby przejść do ustawień kalibracji.
6.1.1.2 Ustawienia wielu długości fal
Po wybraniu trybu Wiele długości fal, można zdefiniować
następujące parametry:
Jednostki:
Wybrać wymagane jednostki z listy i nacisnąć Następny.
Uwaga: Jednostki specjalne użytkownika, nie ujęte na tej liście, można
dodać w Edycji programu w menu Opcje programu, Edycja. Wybrać
Jednostki, Edycja, a następnie Nowy.
Przeliczenie absorbancji (program typu wiele długości fal):
Menu Przeliczenie absorbancji jest używane do zdefiniowania
długości fal i współczynników używanych we wzorze. Przeliczenie
absorbancji definiuje obliczenia wykonywane przy pomiarze
podczas wielu długości fal. Nacisnąć odpowiedni klawisz, aby
edytować wprowadzane dane.
Nacisnąć klawisz ze wzorem.
Na wyświetlonej liście wybrać wzór dla programu i nacisnąć OK w
celu potwierdzenia.
68
Operacje zaawansowane
Lista możliwych przeliczeń absorbancji
A1 jest absorbancją przy długości fali 1,
A2 jest absorbancją przy długości fali 2,
K1 jest współczynnikiem przy długości fali 1,
K2 jest współczynnikiem przy długości fali 2 itd.
Jeżeli należy dokonywać odejmowania, współczynniki można
wprowadzać ze znakiem minus.
Długość fali λx:
Nacisnąć klawisz λx i za pomocą klawiatury alfanumerycznej
wprowadzić długość fali. Nacisnąć inny klawisz λx i wprowadzić
następną długość fali. W razie potrzeby powtarzać do chwili
wprowadzenia wszystkich długości fal do wzoru. Wprowadzona
długość fali musi zawierać się w zakresie od 340 do 900 nm.
Wciśnij OK.
Współczynnik stężenia Kx
Mnożnik służący do przeliczenia wartości absorbancji na wartości
stężenia.
Nacisnąć klawisz współczynnika i za pomocą klawiatury
alfanumerycznej wprowadzić współczynnik. Jeżeli wzór zawiera
więcej niż jeden współczynnik, nacisnąć następny klawisz
współczynnika i wprowadzić kolejny współczynnik, powtarzać
czynność aż do wprowadzenia wszystkich współczynników.
Nacisnąć OK. Po wprowadzeniu wszystkich istotnych danych,
nacisnąć Następny.
Uwaga: Można wprowadzić do 5 cyfr, zawierających maksymalnie 4
miejsca po przecinku.
Rozdzielczość stężenia (liczba miejsc dziesiętnych)
Wybrać żądaną liczbę miejsc dziesiętnych z wyświetlanej listy i
nacisnąć Następny.
69
Operacje zaawansowane
Wzór chemiczny:
Wprowadzić wzór chemiczny, reprezentujący parametr analizy na
wyświetlaczu.
Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić wzór
chemiczny i nacisnąć Następny, aby przejść do ustawień kalibracji.
6.1.1.3 Ustawienia kalibracji dla trybów pojedynczej długości fali i wielu długości fal
Metoda jest kalibrowana przez oznaczenie wartości absorbancji
kilku roztworów wzorca o znanych stężeniach.
Jest kilka sposobów otrzymania krzywej kalibracyjnej: Instrukcje do
każdej metody (Tabela 9).
Tabela 9 Ustawienia kalibracji
Tryb
Opis
Wprowadzenie wartości
Tabela kalibracji jest tworzona przez wprowadzenie wartości stężeń i wartości absorbancji
odpowiednich roztworów wzorcowych. Wartości absorbancji są nanoszone na wykres przy
odpowiadających im stężeniach wzorców. Krzywa kalibracyjna jest wyświetlana w formie
wykresu (strona 70).
Odczyt wzorców
Tabela kalibracji jest tworzona przez wprowadzenie wartości stężeń roztworów wzorcowych, a
następnie pomiar tych roztworów, w celu oznaczenia odpowiadających im wartości absorbancji.
Wartości absorbancji są nanoszone na wykres przy odpowiadających im stężeniach wzorców.
Krzywa kalibracyjna jest wyświetlana w formie wykresu (strona 72).
Wprowadzenie wzoru
Jeżeli krzywa kalibracyjna może być wyznaczona z zależności matematycznych między
stężeniem a absorbancją, przez regresję liniową lub istnieje możliwość dopasowania innych
krzywych, wówczas można wybrać odpowiednie wzory (liniowy, drugo- i trzeciorzędowy
wielomian) z listy i wprowadzić odpowiednie współczynniki (strona 73).
Kalibracja poprzez wprowadzenie wartości kalibracji:
Wprowadzanie stężenia/absorbancji
1. Wybrać Wprowadzenie wartości i nacisnąć Następny.
70
Operacje zaawansowane
2. W celu wprowadzenia wartości stężeń i odpowiadających im
wartości absorbancji w wyświetlonej tabeli, nacisnąć symbol
„+”. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić
wartości.
Nacisnąć OK i wprowadzić odpowiednią wartość absorbancji.
Wciśnij OK.
Wprowadzane dane są wyświetlane w tabeli. Powtórzyć
sekwencję dla wszystkich wprowadzanych punktów.
3. W celu zmiany wartości w tabeli wyróżnić odpowiednią linię,
nacisnąć klawisz jednostek (np. mg/l) lub Abs i wprowadzić
zmienioną wartość za pomocą klawiatury alfanumerycznej.
4. Po wprowadzeniu wszystkich danych nacisnąć Wykres.
Uwaga: Współczynnik korelacji (r2) jest pokazany po lewej stronie,
poniżej osi.
5. Równanie liniowe odpowiada ustawieniu wzorca. Po
naciśnięciu Następna krzywa wyświetlana jest krzywa
odpowiadająca wielomianowi drugiego stopnia. Po ponownym
naciśnięciu Następna krzywa wyświetlana jest krzywa
odpowiadająca wielomianowi trzeciego stopnia.
6. Nacisnąć Przeć. 0, aby zmienić ustawienia z Wył. na Wł.
Krzywa przechodzi teraz przez początek układu
współrzędnych.
Uwaga: Może to mieć niekorzystny wpływ na współczynnik korelacji
(r2).
7. Nacisnąć Tabela w celu ponownego wyświetlenia tabeli.
8. Po wypełnieniu tabeli i wybraniu rodzaju krzywe nacisnąć
Koniec, gdy wyświetlany jest wykres, lub Wyjście, gdy
wyświetlana jest tabela. Przejdź do część 6.1.1.4 na stronie 74.
71
Operacje zaawansowane
Kalibracja poprzez odczyt wzorców
1. Nacisnąć Odczyt wzorców, a później Następny.
2. W celu wprowadzenia stężeń wzorca w wyświetlonej tabeli,
nacisnąć symbol „+”. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej
wprowadzić stężenie wzorca. Wciśnij OK.
3. Nacisnąć ponownie symbol „+” (patrz strzałka) i wprowadzić
następne stężenie wzorca. Powtarzać tę sekwencję aż do
wprowadzenia wszystkich stężeń wzorca (maksimum 24
roztwory).
4. Wyróżnić linię z odpowiednim stężeniem i włożyć kuwetę z
odpowiadającym mu roztworem wzorca.
5. Wprowadzić roztwór zerowy do przedziału kuwety. Wciśnij
Zero.
6. Wprowadzić pierwszy roztwór wzorca do przedziału kuwety.
Wciśnij Odczyt.
Wprowadzić drugi roztwór wzorca do przedziału kuwety.
Wciśnij Odczyt.
Powtarzać tę sekwencję aż do zmierzenia wszystkich
roztworów wzorca (maksimum 24 roztwory).
Wprowadzane i mierzone dane są wyświetlane w tabeli.
Uwaga: W celu usunięcia stężenia wzorca wyróżnić odpowiednią linię i
nacisnąć ikonę Usuń.
Ikona zegara na wyświetlaczu pomaga upewnić się, w razie
konieczności, że czasy przeprowadzania analizy są poprawne (np.
można dokładnie określić czas trwania reakcji, czas oczekiwania
itp.). Po upłynięciu zadanego czasu, wysyłany jest sygnał
dźwiękowy. Użycie zegara nie wpływa na program pomiarowy.
7. Gdy wszystkie dane zostały wprowadzone i wszystkie pomiary
ukończone, nacisnąć Wykres.
8. Krzywa liniowa odpowiada ustawieniu wzorca. Po naciśnięciu
Następna krzywa wyświetlana jest krzywa odpowiadająca
wielomianowi drugiego stopnia. Po ponownym naciśnięciu
Następna krzywa wyświetlana jest krzywa odpowiadająca
wielomianowi trzeciego stopnia.
72
Operacje zaawansowane
9. Nacisnąć Przeć. 0, aby zmienić ustawienia z Wył. na Wł.
Krzywa przechodzi teraz przez początek układu
współrzędnych.
Uwaga: Może to mieć niekorzystny wpływ na współczynnik
korelacji (r2).
10. Nacisnąć Tabela w celu ponownego wyświetlenia tabeli.
11. Po wypełnieniu tabeli i wybraniu rodzaju krzywej nacisnąć
Koniec, gdy wyświetlany jest wykres, lub Wyjście, gdy
wyświetlana jest tabela. Przejdź do część 6.1.1.4 na stronie 74.
Kalibracja poprzez wprowadzenie wzoru
1. Nacisnąć Wprowadzenie wzoru, a później Następny.
2. Nacisnąć klawisz wzoru.
Wyświetla się lista dostępnych wzorów (liniowy oraz
wielomiany drugiego i trzeciego stopnia). Można wprowadzić
do 4 współczynników, zależnie od wybranego wzoru. Nacisnąć
wymagany wzór.
3. Zależnie od wybranego wzoru, wyświetlane są wymagane
współczynniki (a, b, c...). Nacisnąć klawisze współczynników i
wprowadzić odpowiednie wartości za pomocą klawiatury
alfanumerycznej. Po każdym wprowadzeniu nacisnąć OK w
celu potwierdzenia.
Uwaga: Współczynniki mogą mieć 5 cyfr oraz znak dodatni lub
ujemny.
73
Operacje zaawansowane
6.1.1.4 Zapisywanie programu użytkownika
Wprowadzanie danych podstawowych jest zakończone.
Wyświetlany jest przegląd różnych danych programu.
1. W celu wprowadzenia dodatkowych specyfikacji lub zmiany
istniejących, wyróżnić odpowiednią linię i nacisnąć Edycja.
2. Wybrać Zapisz, aby zapisać program użytkownika
3. Nacisnąć ikonę PC i drukarka, aby przesłać dane do drukarki
lub karty pamięci USB (wcześniej należy podłączyć kartę
pamięci USB do interfejsu USB).
Uwaga: Dane badania zostaną sformatowane we wstępnie
zainstalowanym folderze PrgData jako plik .csv i plik .lst.
4. Aby przesłać dane programu z jednego urządzenia do innego,
należy utworzyć na karcie pamięci USB nowy folder o nazwie
dbhlc i skopiować do tego folderu pliki .lst. (patrz część 6.7.2
na stronie 101).
6.1.1.5 Dodatkowe funkcje i parametry definiowane przez użytkownika
Oprócz poprzednio zdefiniowanych danych podstawowych,
przegląd ten zawiera dodatkowe parametry i funkcje do określenia
przez użytkownika:
•
górne i dolne granice zakresu pomiarowego
•
funkcje zegara
•
wzory chemiczne
Górne i dolne granice zakresu pomiarowego
Można wprowadzić maksymalną (górną) i minimalną (dolną)
wartość pomiaru. Jeżeli odczyt jest powyżej górnej lub poniżej
dolnej granicy, wyświetlany jest komunikat o błędzie.
1. Wyróżnić odpowiednią linię w przeglądzie danych programu
i nacisnąć Edycja.
2. Ustawić Wł. i nacisnąć klawisz 0.000 w celu wprowadzenia
granicy zakresu pomiaru. Potwierdzić wprowadzone dane,
naciskając OK.
74
Operacje zaawansowane
Zegar 1 / Zegar 2 / Zegar 3 / Zegar 4:
Funkcja ta może być użyta do wprowadzenia skrótów do etapów
pracy i zdefiniowania przedziałów czasu dla maksymalnie czterech
zegarów. Zegarom mogą zostać przypisane oznaczenia takie jak
Wstrząsanie, Czekaj i Wirowanie.
1. Wyróżnić odpowiednią linię w przeglądzie danych programu
i nacisnąć Edycja.
2. Zegary są aktywowane lub dezaktywowane za pomocą pól
wyboru po lewej stronie ekranu. W następnej kolumnie można
dokonać wyboru z listy nazw, opisujących odpowiednie etapy
pracy. W trzeciej kolumnie wprowadzone są czasy dla każdego
zegara.
Wzór chemiczny 2 / wzór chemiczny 3 / wzór chemiczny 4:
Jeżeli został zdefiniowany Wzór chemiczny 1, można tu
wprowadzić do trzech dodatkowych wzorów.
1. Wyróżnić odpowiednią linię w przeglądzie danych programu
i nacisnąć Edycja.
2. Wzory chemiczne są aktywowane lub dezaktywowane za
pomocą pól wyboru po lewej stronie ekranu.
3. Nacisnąć lewy klawisz w celu wprowadzenia innego wzoru
chemicznego za pomocą klawiatury alfanumerycznej i nacisnąć
OK w celu potwierdzenia. Nacisnąć prawy klawisz, aby
wprowadzić współczynnik przeliczeniowy, służący do
obliczania stężenia dodatkowego wzoru chemicznego ze
stężenia wzoru chemicznego 1 i nacisnąć OK w celu
potwierdzenia.
4. Nacisnąć Zapisz, aby zapisać dane programu. Nacisnąć
Anuluj, aby powrócić do Menu głównego.
75
Operacje zaawansowane
6.1.2 Programy typu Dowolne programowanie
Dowolne programowanie jest zaawansowaną opcją, służącą do
wprowadzania własnych metod użytkownika. Po wyborze opcji
Dowolne programowanie, wyświetlany jest przegląd specyfikacji
programowanego badania. Każda wprowadzana opcja może być
modyfikowana, w celu rozwinięcia metody użytkownika. Więcej
informacji – patrz Tabela 10. Aby zmienić wprowadzaną opcję,
wybrać odpowiednią linię i nacisnąć Edycja.
Ważna uwaga: Przed kontynuacją Dowolnego programowania,
wykonać kroki od 1 do 6 z Programowania metody użytkownika
(część 6.1.1 na stronie 65).
Wyróżnić linię zawierającą punkt programu, który będzie
edytowany lub definiowany i nacisnąć Edycja.
Tabela 10 Definicje punktów programu
Punkt programu
Opis
Nazwa
Np. nazwa parametru analizy.
Wersja
Tutaj wprowadzany jest skrót lub numer wersji nadany przez użytkownika.
Proces pomiaru
Dokładna definicja badania: ilość długości fal, przy których mają być przeprowadzone pomiary,
ilość potrzebnych pomiarów absorbancji, klucze, jakich należy użyć, okresy oczekiwania między
pomiarami itp.
Wzór
Definicja wzorów, z których obliczany jest wynik badania.
Zmienne
Ilość zmiennych pokazanych na wyświetlaczu zależy od definicji procesu pomiaru i wzorów.
Wprowadzić wartości numeryczne długości fali, współczynniki, stałe itp.
Zegar 1, Zegar 2,
Zegar 3, Zegar 4,
Używany do wprowadzania skrótów i definiowania czasów na maksymalnie czterech zegarach.
Wyróżnić odpowiednią linię i nacisnąć Edycja. Zegary są aktywowane lub dezaktywowane za
pomocą pól wyboru po lewej stronie ekranu. W następnej kolumnie można dokonać wyboru z
listy nazw, opisujących odpowiednie etapy pracy. W trzeciej kolumnie wprowadzane są czasy dla
każdego aktywnego zegara.
6.1.2.1 Proces pomiaru
Proces pomiaru definiuje sposób przeprowadzania badania i
dokonywania pomiarów:
76
•
Przy których i przy ilu długościach fal pomiary zostaną
zakończone?
•
Ile pomiarów absorbancji musi zostać wykonane?
•
Kiedy powinien być zakończony pomiar ślepej próby i pomiar
próbki?
•
Czy pomiędzy pomiarami konieczne są czasy oczekiwania?
•
Czy poszczególne sekwencje programu powinny być
powtarzane?
Operacje zaawansowane
Elementy poszczególnych sekwencji pomiaru, takie jak pomiary
ślepej próby i próbki oraz zegar(y) (czasy reakcji, czasy
oczekiwania itp.) są definiowane indywidualnie.
6.1.2.2 Wprowadzanie nowego elementu sekwencji pomiaru
Ważna uwaga: Każdy składnik procesu pomiaru musi być
wprowadzany zgodnie z kolejnością przeprowadzania.
1. Wyróżnić linię Proces pomiaru w przeglądzie danych
i nacisnąć Edycja.
2. Ponownie nacisnąć Edycja, a następnie Zapisz.
Znaczenie i definicje klawiszy
Klawisz [Z] / Zerowanie
1. Nacisnąć klawisz [Z], aby zaprogramować pomiar ślepej próby.
Potwierdzić naciskając OK.
2. Nacisnąć Nowy, a następnie Zerowanie... i za pomocą
klawiatury alfanumerycznej wprowadzić długość fali, przy której
pomiar ślepej próby ma zostać zakończony. Nacisnąć OK i
potwierdzić wprowadzone dane ponownie naciskając OK.
3. Jeżeli pomiary ślepej próby mają zostać przeprowadzone przy
większej ilości długości fal, powtórzyć powyższe dwa kroki dla
każdej długości fali.
Uwaga: Wyświetlana jest wprowadzona sekwencja pomiaru.
Klawisz Timer procesowy
1. Nacisnąć klawisz Timer procesowy, aby wprowadzić czasy
oczekiwania, reakcji lub działania, które muszą zostać
uwzględnione. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej
wprowadzić czas. Nacisnąć OK i potwierdzić wprowadzone
dane ponownie naciskając OK.
Uwaga: Ten czas zostaje zintegrowany z procesem pomiaru.
Uwaga: Wyświetlana jest wprowadzona sekwencja pomiaru.
77
Operacje zaawansowane
Klawisz [R] / Odczyt...
1. Nacisnąć klawisz [R], aby zaprogramować pomiar substancji,
która ma być analizowana. Potwierdzić naciskając OK.
2. Nacisnąć Nowy, a następnie Odczyt... i za pomocą klawiatury
alfanumerycznej wprowadzić długość fali, przy której pomiar
ma zostać zakończony. Nacisnąć OK i potwierdzić
wprowadzone dane ponownie naciskając OK.
3. Jeżeli pomiary mają zostać zakończone przy większej ilości
długości fal, powtórzyć powyższe dwa kroki dla każdej długości
fali.
Uwaga: Wyświetlana jest wprowadzona sekwencja pomiaru.
Klawisz { }
Elementy sekwencji pomiaru, które mają zostać powtórzone,
umieszczone są w nawiasach.
Lewy nawias „{” oznacza początek sekwencji, która ma zostać
powtórzona, a prawy nawias „}” oznacza jej koniec.
Uwaga: Klawisz przedstawiający prawy nawias jest nieaktywny, dopóki nie
zostanie wprowadzony lewy nawias.
1. Nacisnąć {.
2. Nacisnąć klawisz definiujący sekwencję, która ma zostać
powtórzona: [Z] lub [R]. Potwierdzić naciskając OK.
3. Nacisnąć Nowy, a następnie Zerowanie... lub Odczyt... i za
pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić długość fali,
przy której pomiar ma zostać zakończony. Nacisnąć OK i
potwierdzić wprowadzone dane ponownie naciskając OK.
4. Nacisnąć }, aby zakończyć sekwencję.
Uwaga: Jeżeli operacja taka, jak pomiar ślepej próby powtarza się na
różnych etapach sekwencji pomiaru, szereg operacji jest kolejno
numerowany (np. Z1, Z2 itp.).
Usuwanie elementu sekwencji pomiaru
Wybrać odpowiednią linię i nacisnąć Usuń. Element jest usunięty.
Wstawianie elementu sekwencji pomiaru
W sekwencji pomiaru wybrać linię, w którą wstawiony będzie nowy
element i nacisnąć Nowy.
Nowy element może zostać wprowadzony w wybranej pozycji.
Po zakończeniu wprowadzania danych, nacisnąć OK na
wyświetlaczu „Proces pomiaru”. Wyświetlany jest przegląd danych.
78
Operacje zaawansowane
6.1.2.3 Wprowadzanie wzoru kalibracji (wzoru oceny)
Wzór kalibracji (wzór oceny) definiuje obliczenia oraz wyświetlanie
pośrednich i ostatecznych wyników. Uprzednio zdefiniowane
elementy sekwencji pomiaru są podstawą do obliczania stężeń.
Wprowadzanie wzoru kalibracji C1
1. Wyróżnić linię Wzór w przeglądzie danych i nacisnąć Edycja.
2. Wyróżnić linię C1: Wył. i nacisnąć Edycja.
3. Wybrać ponownie C1: Wył. i nacisnąć Edycja. Wskazanie na
wyświetlaczu zmienia się na C1: Wł.
4. Wyróżnić następną linię C1 =, aby zdefiniować wzór, po czym
nacisnąć Edycja.
Szczegółowe informacje dotyczące klawiszy edycji wzorów – patrz
Tabela 11.
Uwaga: Następnie wzór oceny jest sukcesywnie budowany na
wyświetlaczu, zgodnie z wprowadzonymi danymi.
Uwaga: Klawiszem strzałki można usunąć ostatnio wprowadzane
elementy wzoru.
79
Operacje zaawansowane
Tabela 11 Opisy klawiszy edycji wzoru
Ekran
Klawisz
Abs/Zmienne
Nacisnąć klawisz Abs/Zmienne, aby z wyświetlanej listy
wybrać żądany element definiowanej sekwencji pomiaru,
a co za tym idzie – odpowiadającą mu długość fali
pomiarowej, co umożliwi uwzględnienie wartości we
wzorze.
Nowy numer
Nacisnąć Nowy numer, aby wprowadzić nowy
współczynnik lub stałą.
+– ÷x
80
Opis
Nacisnąć +– ÷x, aby wprowadzić operację
matematyczną.
Wybrać operację i nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Wybór dostępnych operacji matematycznych zależy od
definiowanego wzoru.
Oznacza to, że funkcje takie jak „( )” lub „ln”/„log” itp. są
aktywne wyłącznie, jeżeli w definiowanym wzorze
formuła w nawiasach lub obliczanie logarytmu są
matematyczne dopuszczalne (dotyczy to również
podstawowych operacji matematycznych).
Dostępne są następujące operacje matematyczne:
•
+ (Dodawanie)
•
– (Odejmowanie)
•
÷ (Dzielenie)
•
x (Mnożenie)
•
^ (Wykładnik potęgi)
•
Ln (Logarytm naturalny)
•
Log (Logarytm dziesiętny)
Operacje zaawansowane
Tabela 11 Opisy klawiszy edycji wzoru (ciąg dalszy)
Ekran
Klawisz
>=<
Opis
Nacisnąć >=<, aby włączyć do wzoru
zdania/połączenia/warunki logiczne. Dostępne są
następujące funkcje:
= (Równe), < (Mniejszy), > (Większy), <= (Mniejszy lub
równy), >= (Większy lub równy), JEŻELI, WTEDY, W
PRZECIWNYM RAZIE
Gdy wzór oceny C1 został całkowicie wprowadzony,
nacisnąć OK. w celu potwierdzenia. Ponownie nacisnąć
OK, aby powrócić do wyświetlania wzoru.
Gdy wzór C1 został wprowadzony i potwierdzony, można
wprowadzić nazwę parametru, górne i dolne granice
zakresu pomiarowego i wybrać opcję wyświetlania
wyników (tak, nie).
Wprowadzanie kolejnego wzoru kalibracji (C2 lub Cn)
1. Wyróżnić C2: Wył. i nacisnąć Edycja.
2. Wybrać ponownie C2: Wył. i nacisnąć Edycja. Wskazanie na
wyświetlaczu zmienia się na C2: Wł.
3. Wyróżnić następną linię C2 =, aby zdefiniować wzór i nacisnąć
Edycja.
Oprócz klawiszy opisanych w Tabela 11, dostępna jest jeszcze
tylko jedna funkcja:
Klawisz Wybierz stęż.
Jeżeli uprzednio zdefiniowany wzór, w tym przypadku wzór C1, ma
zostać uwzględniony we wzorze C2, należy nacisnąć Wybierz
stęż.
Wprowadzić numer wzoru (np. 1 dla C1) i nacisnąć OK w celu
potwierdzenia.
Cn może teraz być połączony z operacją matematyczną.
Uwaga: Stężenia Cn, które mają zostać obliczone, są ponumerowane
kolejno: C1, C2, C3 itp.
Uwaga: Gdy pierwszy wzór Cn został zdefiniowany, lista wzorów jest
automatycznie poszerzana do Cn+1.
81
Operacje zaawansowane
6.1.2.4 Wprowadzanie zmiennych
1. Wyróżnić linię Zmienne w przeglądzie danych i nacisnąć
Edycja.
2. Wybrać zmienne, które mają być edytowane, nacisnąć Edycja
i za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić dane
systemu pracy (dla F1, F2, λ1, U1 itp.). Za każdym razem
potwierdzić wprowadzone dane, naciskając OK.
Skróty i zmienne:
F1: współczynnik 1
F2: współczynnik 2
λ1: długość fali 1
U1: współczynnik 1 dla pierwszego wzoru chemicznego
U2: współczynnik 2 dla kolejnego wzoru chemicznego itp.
6.1.2.5 Zapisywanie dowolnego programowania użytkownika
1. Nacisnąć Zapisz, aby zapisać wprowadzone dane. Dane mogą
być przechowywane pod dowolnym punktem zbierania danych
(sekwencja pomiaru, wzór, zegar itp.).
2. Nacisnąć ikonę PC i drukarka, aby przesłać dane do drukarki
lub karty pamięci USB (wcześniej należy podłączyć kartę
pamięci USB do interfejsu USB).
Uwaga: Dane badania zostaną sformatowane we wstępnie
zainstalowanym folderze PrgData jako plik .csv i plik .lst.
3. Aby przesłać dane programu z jednego urządzenia do innego,
należy utworzyć na karcie pamięci USB nowy folder o nazwie
dbhlc i skopiować do tego folderu pliki .lst (patrz część 6.7.2
na stronie 101).
6.1.3 Wybieranie programu użytkownika
1. Nacisnąć Programy użytkownika w Menu głównym, aby
zobaczyć uporządkowaną alfabetycznie listę programów
użytkownika z numerami.
Pojawi się lista programów użytkownika.
Uwaga: Za pomocą paska przewijania można szybko przewinąć listę.
Uwaga: Nacisnąć wybraną pozycję, aby ją zaznaczyć, albo nacisnąć
Wybierz wg numeru, aby wyszukać program na podstawie jego
numeru.
2. Nacisnąć Start w celu uruchomienia programu.
82
Operacje zaawansowane
6.1.4 Dodawanie, edycja i usuwanie programów z listy ulubionych
Najczęściej używane badania lub metody w menu programów
użytkownika można również dodać do listy ulubionych, aby
uprościć ich wybieranie.
1. Nacisnąć Programy użytkownika w Menu głównym.
Pojawi się lista programów użytkownika.
2. Nacisnąć wybraną pozycję, aby ją zaznaczyć, albo nacisnąć
Wybierz wg numeru, aby wyszukać program na podstawie
jego numeru.
Uwaga: Za pomocą paska przewijania można szybko przewinąć listę.
Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić numer badania
(numer programu) i nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
3. Nacisnąć Opcje programu.
4. Nacisnąć Dodaj do ulubionych, Edycja lub Usuń i nacisnąć
OK w celu potwierdzenia.
Uwaga: Jeżeli program Hach Lange zostanie usunięty z programów
użytkownika, zostanie również usunięty z listy ulubionych.
6.1.4.1 Dodaj do ulubionych
1. Nacisnąć Dodaj do ulubionych i nacisnąć OK w celu
potwierdzenia.
Program został dodany do ulubionych.
83
Operacje zaawansowane
6.1.4.2 Edycja
1. Nacisnąć Edycja, a następnie OK w celu potwierdzenia.
Wyświetlany jest przegląd specyfikacji programowanego
badania. Więcej informacji dotyczących opcji wprowadzania
danych – patrz część 6.1.2 na stronie 76.
6.1.4.3 Usuń
1. Nacisnąć Usuń, a następnie OK w celu potwierdzenia.
Program został usunięty z listy programów użytkownika.
Uwaga: Jeżeli program Hach Lange zostanie usunięty z programów
użytkownika, zostanie również usunięty z listy ulubionych.
84
Operacje zaawansowane
6.2 Programy ulubione
Do listy ulubionych można również dodać najczęściej używane
badania lub metody z menu Programy Hach Lange i z menu
Programy użytkownika, aby uprościć ich wybieranie.
Dalsze informacje o dodawaniu Programów Hach Lange i/lub
Programów użytkownika do ulubionych – patrz część 6.1.4 na
stronie 83.
6.2.1 Wywoływanie programu z listy ulubionych
1. Nacisnąć Ulubione programy w Menu głównym.
Zostanie wyświetlona lista ulubionych programów.
2. Nacisnąć wybraną pozycję, aby ją wyróżnić.
Uwaga: Za pomocą paska przewijania można szybko przewinąć listę.
Uwaga: Nacisnąć Wybierz wg numeru, aby wyszukać program na
podstawie jego numeru. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej
wprowadzić numer badania (numer programu) i potwierdzić wybór,
naciskając OK.
3. Nacisnąć Start.
6.2.2 Usuwanie programu z listy ulubionych
1. Nacisnąć Ulubione programy w Menu głównym.
Zostanie wyświetlona lista ulubionych programów.
2. Nacisnąć wybraną pozycję, aby ją wyróżnić.
Uwaga: Za pomocą paska przewijania można szybko przewinąć listę.
Uwaga: Nacisnąć Wybierz wg numeru, aby wyszukać program na
podstawie jego numeru. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej
wprowadzić numer badania (numer programu) i potwierdzić wybór,
naciskając OK.
3. Nacisnąć Usuń program, a następnie OK w celu
potwierdzenia.
Uwaga: Po usunięciu programu z listy ulubionych pozostanie on
nadal w Programach użytkownika lub Programach Hach Lange.
Uwaga: Jeżeli program Hach Lange zostanie usunięty z programów
użytkownika, zostanie również usunięty z listy ulubionych.
85
Operacje zaawansowane
6.3 Dodatek wzorca – monitorowanie/sprawdzanie wyników
Dokładność mierzonych wartości (ich zgodność z rzeczywistym
stężeniem parametru w próbce) i ich precyzja (zgodność wyników
pomiarów przeprowadzonych na wielu próbkach, zawierających
takie samo stężenie badanego parametru) może zostać
wyznaczona lub ulepszona za pomocą metody dodawania wzorca.
Ta metoda (nazywana również metodą dodatków) służy
identyfikacji czynników zakłócających, specyficznych dla danej
próbki, np. znajdujących się w próbce substancji fałszujących
wyniki analizy (efekt matrycy próbki), wad urządzenia pomiarowego
lub zanieczyszczenia odczynników.
Metoda:
Do próbki dodawana jest określona ilość (stężenie) roztworu
wzorca badanej substancji. Wskaźnik wykrycia powinien być bliski
100%.
Wskaźnik wykrycia
=
Wartość zmierzona po dodaniu wzorca
Wartość oczekiwana po dodaniu wzorca
Wskaźnik wykrycia Wniosek
100%
Prawdopodobieństwo, że wyniki pomiarów są
prawidłowe, jest wysokie.
< 100%
Założenie: wyniki analizy zostały zafałszowane
przez substancje znajdujące się w próbce (efekt
matrycy próbki)
Badanie określające, czy występuje efekt
matrycy próbki:
Zamiast próbki użyć wody destylowanej. Dodać
roztwór wzorca, jak opisano w procedurze.
Wskaźnik wykrycia Wniosek
100%
Jony zawarte w próbce
przeszkadzają w
przeprowadzeniu analizy,
powodując uzyskiwanie
zafałszowanych wyników.
≠ 100%
Jony nie przeszkadzają w
przeprowadzeniu analizy.
Środki służące identyfikacji innych czynników zakłócających:
Lista kontrolna:
1. Sprawdzić, czy procedura została przeprowadzona poprawnie:
a. Czy użyto właściwych odczynników we właściwej
kolejności?
b. Czy przestrzegano podanych czasów reakcji?
86
Operacje zaawansowane
c. Czy użyto właściwych naczyń laboratoryjnych?
d. Czy szkło laboratoryjne było czyste?
e. Czy badanie wymaga, aby próbka miała określoną
temperaturę?
f.
Czy pH próbki mieściło się we właściwym zakresie?
g. Czy objętość pipety była poprawna?
2. Sprawdzić zastosowane odczynniki poprzez powtórzenie
procedury dodawania wzorca z nowo przygotowanymi
odczynnikami.
Wskaźnik
wykrycia
Wniosek
100%
Poprzednio stosowane odczynniki były wadliwe.
Sprawdzić roztwór wzorca:
Powtórzyć procedurę dodawania wzorca z nowo
przygotowanym roztworem wzorca.
Wskaźnik wykrycia
Wniosek
100%
Poprzednio stosowany
roztwór wzorca był
wadliwy.
Jeżeli problem nadal pozostaje nierozwiązany, prosimy o kontakt z
producentem lub przedstawicielem handlowym.
6.3.1 Kończenie dodawania wzorca
Przeprowadzić proces dodawania wzorca zgodnie z odpowiednią
procedurą.
Możliwe są dwie różne metody:
Objętość szczytowa (Dodatek wzorca):
Do uprzednio analizowanej próbki dodawane są krok po kroku
określone ilości roztworu wzorca. Próbka jest badana po każdym
dodaniu roztworu wzorca.
Objętość próbki:
Roztwór wzorca o określonej objętości i znanym stężeniu jest
dodawany do próbki o objętości określonej w procedurze, próbka
jest badana po każdym dodaniu wzorca. W większości przypadków
przygotowywane są trzy różne roztwory wzorca i procedura jest
powtarzana dla każdego z nich.
Uwaga: Jednostki i wzory chemiczne stosowane do próbki są stosowane
do roztworu wzorca. Upewnić się, czy do wprowadzania kolejnych danych
stosowane są prawidłowe jednostki.
87
Operacje zaawansowane
Metody objętości szczytowej i objętości próbki
1. W Menu głównym wybrać Programy Hach Lange. Wybrać
żądany program.
2. Nacisnąć Start.
3. Przeprowadzić analizę próbki bez dodanego roztworu wzorca,
zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji stosowania
procedur. Po zakończeniu pomiaru pozostawić
kuwetę/naczynko pomiarowe z próbką w uchwycie do
kuwet/naczynek pomiarowych.
4. Nacisnąć Opcje>Więcej>Dodatek wzorca.
Wyświetlane są dane dotyczące dodawania wzorca.
5. Nacisnąć OK w celu akceptacji wartości wzorca dla stężeń
wzorca, objętości próbki (całkowitej) i objętości dodawanego
wzorca. Nacisnąć Edycja, aby zmienić którąś z tych wartości.
88
Operacje zaawansowane
6. W celu zmiany nacisnąć klawisz wartości. Zmienić wartość za
pomocą klawiatury alfanumerycznej. Nacisnąć OK w celu
potwierdzenia.
7. Nacisnąć klawisze dla wprowadzenia objętości dodawanego
wzorca. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić
nowe dane i potwierdzić, naciskając OK.
Opis tabeli odczytów
•
W pierwszej kolumnie widoczna jest objętość dodanego
wzorca. 0 ml oznacza próbkę nie zawierającą dodanego
wzorca.
•
W drugiej kolumnie widać odczyt próbek z i bez dodanego
wzorca.
•
W trzeciej kolumnie widoczny jest wskaźnik wykrycia
dodanego wzorca.
Uwaga: Czarna podświetlona linia jest aktywna.
8. Odczyt próbki w przyrządzie, bez dodawania wzorca jest
automatycznie pokazywany jako 0 ml.
9. Przygotować roztwór wzorca do dodania, jak opisano w
procedurze.
10. Użyć klawiszy strzałki do wybrania w tabeli objętości dodanego
wzorca i umieścić kuwetę z odpowiednią objętością dodanego
wzorca w gnieździe kuwet. Wcisnąć Odczyt.
Powtórzyć procedurę od punktu 8 ze wszystkimi innymi dodanymi
roztworami wzorca.
89
Operacje zaawansowane
11. Po zmierzeniu wszystkich dodanych roztworów wzorcowych
nacisnąć Wykres.
Wyświetlana jest linia regresji, przechodząca przez punkty
danych dodawania wzorca.
Współczynnik korelacji (r2) wskazuje, jak blisko linii znajdują się
punkty.
Jeżeli współczynnik korelacji = 1, krzywa jest liniowa.
Krzywa stężeń tu pokazana jest przewidywanym stężeniem
próbki bez dodania wzorca.
Uwaga: W menu krzywej nazwa na klawiszu Krzywa przełącza do
Tabeli. Nacisnąć Tabela w celu ponownego wyświetlenia wszystkich
danych zawartych w tabeli.
12. Nacisnąć Linia idealna w celu wyświetlenia zależności między
dodanymi roztworami wzorca a idealną linią (wskaźnik
wykrycia 100%).
90
Operacje zaawansowane
6.4 Pojedyncza długość fali (absorbancja, stężenie i pomiary transmitancji)
Tryb Pojedyncza długość fali może być używany na trzy sposoby.
Przy pomiarze próbki w trybie Pojedyncza długość fali urządzenie
można zaprogramować na dokonywanie pomiaru absorbancji,
% transmitancji lub stężenia analitu.
Funkcja absorbancji mierzy ilość światła pochłoniętego przez
próbkę, w jednostkach absorbancji.
Funkcja % transmitancji mierzy procent początkowego światła, jaki
przechodzi przez próbkę i dochodzi do detektora.
Włączyć współczynnik stężenia, aby wybrać specjalny mnożnik,
służący do przeliczenia odczytu absorbancji na stężenie. Na
wykresie stosunku stężenia i absorbancji nachylenie krzywej
przedstawia współczynnik stężenia.
6.4.1 Ustawianie trybu Pojedyncza długość fali
W Menu głównym nacisnąć Pojedyncza długość fali. Nacisnąć
Opcje w celu ustawienia parametrów.
Tabela 12 Opcje ustawień dla Pojedynczej długości fali
Opcje
Opis
Więcej
Dalsze opcje
Zapisz wył./wł.
Przy ustawieniu Zapisz Wł. wszystkie zmierzone dane są zapisywane automatycznie. Przy
ustawieniu Zapisz Wył. zmierzone dane nie są zapisywane.
% Trans/Abs
Umożliwia przejście do odczytów % transmitancji, stężenia lub absorbancji
λ Długość fali
Służy do wprowadzenia długości fali pomiarowej. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej
wprowadzić długość fali pomiarowej. Wprowadzona wartość musi zawierać się w zakresie od
340 do 900 nm.
Ikona zegara
Działa jako stoper. Funkcja ta jest przydatna do dokładnego określania czasu przeprowadzania
analiz (np. można dokładnie określić czas trwania reakcji itp.). Po upłynięciu zadanego czasu,
wysyłany jest sygnał dźwiękowy. Użycie zegara nie wpływa na program pomiarowy.
Współczynnik stężenia
Mnożnik służący do przeliczenia wartości absorbancji na wartości stężenia.
Rozdzielczość stężenia
Służy do wybrania położenia przecinka w obliczonych odczytach stężeń.
Zapisz jako program
użytkownika
Służy do zapisania wybranych parametrów jako programu użytkownika – patrz część 6.1 na
stronie 65
Wywołaj dane
Wywołuje zapisane dane z pomiarów lub przebiegów czasu, patrz część 5.3 na stronie 39.
Ustawienia przyrządu
Podstawowe dane urządzenia część 5.2 na stronie 29.
91
Operacje zaawansowane
Współczynnik stężenia:
1. Nacisnąć Współczynnik stężenia: Wył. w menu Opcje.
Nacisnąć Wł., aby wyróżnić tę funkcję.
2. Nacisnąć klawisz „Współczynnik” i za pomocą klawiatury
alfanumerycznej wprowadzić współczynnik, przez który należy
mnożyć odczyty absorbancji. Nacisnąć klawisz „Jednostka”,
aby wybrać jednostki pomiaru stężenia lub wprowadzić nowe.
3. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Rozdzielczość stężenia:
1. Nacisnąć Rozdzielczość stężenia w menu Opcje.
2. Wybrać rozdzielczość i nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
6.4.2 Przeprowadzanie pomiarów przy pojedynczej długości fali
1. Umieścić kuwetę/naczynko pomiarowe ze ślepą próbą w
uchwycie do kuwet/naczynek pomiarowych. Nacisnąć Zero.
Uwaga: Klawisz Odczyt jest aktywny dopiero po zakończeniu
pomiaru ślepej próby.
2. Umieścić kuwetę/naczynko pomiarowe z próbką w uchwycie do
kuwet/naczynek pomiarowych. Wciśnij Odczyt.
3. W celu zapisania danych, patrz część 5.3.1 na stronie 39.
92
Operacje zaawansowane
6.5 Wiele długości fal – pomiary przy więcej niż jednej długości fali
W trybie wielu długości fali wartości absorbancji można mierzyć
przy czterech długościach fali i wyniki mogą być przetwarzane
matematycznie, w celu uzyskania sum, różnic lub zależności.
Funkcja absorbancji mierzy ilość światła pochłoniętego przez
próbkę, w jednostkach absorbancji.
Funkcja % transmitancji mierzy procent początkowego światła, jaki
przechodzi przez próbkę i dochodzi do detektora.
Włączenie współczynnika stężenia pozwala na wybranie
specjalnego mnożnika do przeliczenia odczytu absorbancji na
stężenie. Na wykresie stosunku stężenia i absorbancji nachylenie
krzywej przedstawia współczynnik stężenia. Stężenie jest obliczane
przy użyciu jednego współczynnika dla każdej długości fali,
wprowadzonego przez użytkownika.
6.5.1 Ustawianie trybu odczytu przy różnych długościach fal
W Menu głównym nacisnąć Wiele długości fal. Nacisnąć Opcje w
celu ustawienia parametrów.
Tabela 13 Opcje ustawień dla Wielu długości fal
Opcje
Opis
Więcej
Dalsze opcje
Zapisz wył./wł.
Przy ustawieniu Zapisz Wł. wszystkie zmierzone dane są zapisywane automatycznie. Przy
ustawieniu Zapisz Wył. zmierzone dane nie są zapisywane.
% Trans/Abs
Umożliwia przejście do odczytów % transmitancji, stężenia lub absorbancji
λ Długość fali
Służy do wprowadzenia długości fali pomiarowej. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej
wprowadzić długość fali pomiarowej. Wprowadzona wartość musi zawierać się w zakresie od
340 do 900 nm.
Ikona zegara
Działa jako stoper. Funkcja ta jest przydatna do dokładnego określania czasu przeprowadzania
analiz (np. można dokładnie określić czas trwania reakcji itp.). Po upłynięciu zadanego czasu,
wysyłany jest sygnał dźwiękowy. Użycie zegara nie wpływa na program pomiarowy.
Współczynnik stężenia
Mnożnik służący do przeliczenia wartości absorbancji na wartości stężenia.
Rozdzielczość stężenia
Służy do wybrania położenia przecinka w obliczonych odczytach stężeń.
Przeliczenie absorbancji Podstawa obliczeń dla oceny próbek
Zapisz jako program
użytkownika
Służy do zapisania wybranych parametrów jako programu użytkownika – patrz część 6.1 na
stronie 65
Wywołaj dane
Wywołuje zapisane dane z pomiarów lub przebiegów czasu, patrz część 5.3 na stronie 39.
Ustawienia przyrządu
Podstawowe dane urządzenia część 5.2 na stronie 29.
93
Operacje zaawansowane
λ / Przeliczenie absorbancji:
1. Nacisnąć Przeliczenie absorbancji.
2. Wzór wybrany na górnym klawiszu określa ilość długości fal i
klawiszy współczynników, które pojawią się poniżej. W celu
zmiany przeliczenia absorbancji nacisnąć górny klawisz,
wybrać wzór z wyświetlonej listy i nacisnąć OK. Po wyborze
nowego przeliczenia odpowiednio zmieni się ilość zmiennych.
Do wykorzystania są następujące wzory:
K1A1+K2A2
K1A1+K2A2+K3A3
K1A1+K2A2+K3A3+K4A4
K1A1/K2A2
(K 1 A 1 + K 2 A 2 ) / K 3 A 3
(K 1 A 1 + K 2 A 2 ) / (K 3 A 3 + K 4 A 4 )
A1 odnosi się do absorbancji przy długości fali 1,
A 2 odnosi się do absorbancji przy długości fali 2 itd.
K1 odnosi się do współczynnika przy długości fali 1
K2 odnosi się do współczynnika przy długości fali 2 itd.
Współczynnik może być ustawiony jako ujemny, jeżeli wymagane
jest odejmowanie.
3. W celu zmiany długości fali nacisnąć jeden z klawiszy z
symbolem „λx:” . Na klawiaturze numerycznej wprowadzić
żądany współczynnik długości fali.
Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
4. W celu zmiany współczynnika należy nacisnąć jeden z klawiszy
z symbolem „KX:”. Na klawiaturze numerycznej wprowadzić
żądany współczynnik.
Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Uwaga: Urządzenie pozwala na wprowadzenie do pięciu cyfr
znaczących, z maksimum czterema cyframi znaczącymi po przecinku.
94
Operacje zaawansowane
Współczynnik stężenia:
1. Nacisnąć Współczynnik stężenia: Wył. w menu Opcje.
Nacisnąć Wł., aby wyróżnić tę funkcję.
2. Nacisnąć klawisz „Współczynnik”, aby wprowadzić
współczynnik, przez który będą mnożone odczyty
absorbancji. Nacisnąć klawisz „Jednostka”, aby wybrać
jednostki pomiaru stężenia lub wprowadzić nowe.
3. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Rozdzielczość stężenia:
1. Nacisnąć Rozdzielczość stężenia w menu Opcje.
2. Wybrać rozdzielczość i nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
6.5.2 Zakończenie pomiarów w trybie wielu długości fal
1. Umieścić kuwetę/naczynko pomiarowe ze ślepą próbą w
uchwycie do kuwet/naczynek pomiarowych. Wciśnij Zero.
Uwaga: Klawisz Odczyt jest nieaktywny aż do zakończenia pomiaru
ślepej próby.
2. Umieścić kuwetę/naczynko pomiarowe z próbką w uchwycie do
kuwet/naczynek pomiarowych. Wciśnij Odczyt.
3. W celu zapisania danych, patrz część 5.3.1 na stronie 39.
95
Operacje zaawansowane
6.6 Przebieg czasu absorbancji/transmitancji
Tryb Przebieg czasu jest używany do zbierania danych
dotyczących absorbancji lub transmitancji w czasie zdefiniowanym
przez użytkownika. Po zebraniu danych mogą być one wyświetlone
zarówno w formie graficznej jak i tabelarycznej.
6.6.1 Parametry ustawienia przebiegu czasu
Wybrać tryb Przebieg czasu w Menu głównym. Nacisnąć Opcje w
celu ustawienia parametrów.
Tabela 14 Opcje ustawień przebiegu czasu
Opcja
Opis
Więcej
Dalsze opcje
Ikona zapisu
Służy do zapisywania zeskanowanych danych
Czas i interwał
Służy do wprowadzenia łącznego czasu zbierania danych i interwału czasowego pomiędzy
pobraniami kolejnych danych
λ
Służy do wprowadzenia długości fali
Widok tabeli
Służy do wyświetlenia odczytów absorbancji, transmitancji lub stężenia. Może to zostać
zmienione po zebraniu danych próbek.
Skala i jednostki
Skala: W trybie automatycznego skalowania oś y jest automatycznie dostosowywana tak, żeby
cały skan był wyświetlony.
Ręczny tryb skalowania pozwala na wyświetlanie części skanu.
Jednostki: Wybór absorbancji lub transmitancji.
Wyślij dane
Umożliwia wysłanie danych do drukarki, komputera, lub karty pamięci USB (typu A).
Wywołaj dane
Wywołuje zapisane dane z pomiarów lub przebiegów czasu, patrz część 5.3 na stronie 39.
Ustawienia przyrządu
Podstawowe dane urządzenia część 5.2 na stronie 29.
96
Operacje zaawansowane
Czas i interwał:
1. Nacisnąć Czas i interwał w menu Opcje.
2. Wprowadzić czas całkowity i czas odczytu, a następnie
nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Uwaga: Ogółem możliwe jest 500 kroków pomiarowych. Jeżeli wybrany
zostanie łączny czas i interwał czasowy, które spowodują przekroczenie tej
ilości pomiarów, interwał czasowy zostanie ustalony automatycznie, a
klawisz OK będzie nieaktywny.
Skala i jednostki:
1. Nacisnąć Skala i jednostki w menu Opcje.
2. Wyróżnić Abs lub %T jako żądane jednostki.
3. Wyróżnić skalowanie Automatyczne lub Ręczne na osi y
wykresu.
Uwaga: Przy wyborze ręcznego skalowania można za pomocą klawiatury
numerycznej wprowadzić granice ymin. i ymax.. Wykres jest
dostosowywany do wyświetlenia tylko wartości z wybranego zakresu. Przy
wybraniu automatycznego skalowania, przyrząd ustawia granice
automatycznie tak, żeby mógł zostać wyświetlony pełny zakres.
4. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
5. Nacisnąć Powrót w celu powrotu do trybu skanowania.
6.6.2 Odczyt skanu przebiegu czasu
Po wybraniu parametrów urządzenie musi najpierw zmierzyć ślepą
próbę, a dopiero później może być analizowana właściwa próbka.
1. Umieścić kuwetę/naczynko pomiarowe ze ślepą próbą w
uchwycie do kuwet/naczynek pomiarowych. Wciśnij Zero.
Odczyt ślepej próby jest pokazywany na wyświetlaczu.
2. Umieścić kuwetę/naczynko pomiarowe z próbką w uchwycie do
kuwet/naczynek pomiarowych. Wciśnij Odczyt. Rozpoczęcie
zbierania danych (kinetycznych) o przebiegu w czasie.
Uwaga: Podczas pomiaru klawisze Zero i Odczyt zmieniają się na
Zaznacz i Stop.
97
Operacje zaawansowane
•
Zaznacz: do oznaczenia punktu zbierania danych. To
zaznaczenie nie jest używane przez urządzenie, lecz jest
dostępne dla użytkownika i może wskazywać jakieś istotne
zdarzenie, takie jak np. dodanie próbki lub innego odczynnika.
Zaznaczenie jest również uwidaczniane w tabeli.
•
Wybrać Stop w celu zatrzymania pobierania odczytów próbki.
6.6.3 Analiza danych przebiegu czasu
Po zebraniu danych, następujące manipulacje mogą być
wykonywane na danych wykresu:
Program Przebieg czasu jest zakończony, jeżeli:
98
•
sygnał jest włączony, urządzenie sygnalizuje dźwiękiem
zakończenie przeprowadzania odczytu,
•
wykres jest pokazany w pełnym wymiarze,
•
skalowanie osi x odbywa się automatycznie,
•
funkcje kursora w pionowym pasku szukania są wyróżnione.
Operacje zaawansowane
6.6.3.1 Poruszanie się po skanowaniu czasu lub po analizie skanowania czasu
Po zakończeniu skanowania czasu, czas i dane
absorbancji/transmitancji są wyświetlane w formie krzywej.
Po ustawieniu kursora na krzywej podświetlany jest czas, jaki
upłynął do tego punktu i odpowiadająca mu absorbancja.
Tabela 15 Poruszanie się po skanowaniu czasu
Funkcja kursora/funkcja
powiększenia
Ikona krzywej
(Wybór trybu kursora)
Opis
Tryb delta: podświetlony jest drugi kursor. Położenie stałego kursora było poprzednio
zdefiniowane w pojedynczym trybie kursora. Można użyć aktywnego kursora do wybrania
dowolnego punktu na krzywej pomiarowej. Różnice pomiędzy aktywnym i stałym kursorem są
widoczne na krzywej. Wartości delta są odpowiednio: podświetlane i wyświetlane na osiach x i y.
Nachylenie krzywej i współczynnik korelacji (r2), pomiędzy punktami kursora, w trybie delta są
pokazane pod krzywą.
Tryb pojedynczego kursora: Kursor porusza się do każdego wybranego punktu pomiarowego
skanu.
Klawisze strzałek
Klawisze strzałek (prawo/lewo) służą do przesuwania kursora (zależnie od wybranego trybu) do
następnego punktu danych. Dane punktu danych (długość fali, wartość absorbancji lub
transmitancji) są podświetlone na osiach x i y.
Uwaga: Można również nacisnąć każdy punkt na krzywej w celu wyświetlenia odpowiadających
mu danych.
Ikona powiększenia
Funkcja ta jest używana do powiększania części krzywej, leżącej w pobliżu kursora. Oryginalne
powiększenie krzywej będzie przywrócone po ponownym wciśnięciu ikony powiększenia.
99
Operacje zaawansowane
6.7 Kontrola systemu
1. Nacisnąć Kontrola systemu w menu głównym.
Menu Kontrola systemu zawiera informacje o urządzeniu i różne
testy sprawdzające.
6.7.1 Informacje o przyrządzie
1. Nacisnąć Informacja o przyrządzie w menu Kontrola
systemu.
2. Wyświetlane są informacje dotyczące modelu, numeru
seryjnego i wersji oprogramowania.
100
Operacje zaawansowane
6.7.2 Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Służy do pobierania oprogramowania do aktualizacji ze strony
www.hach-lange.com.
1. Wejść na stronę http://www.hach-lange.com
2. Wybrać kraj i przejść do Do ściągnięcia>Oprogramowanie.
3. Wpisać DR 2800 w polu „Szukaj dokumentów”.
4. Znaleźć odpowiedni program do pobrania i postępując zgodnie
ze wskazówkami, zapisać plik (pliki) w pamięci USB (Część 9
na stronie 123) lub na komputerze PC.
5. Rozpakować plik ZIP i zapisać pliki w pamięci USB.
6. Nacisnąć Aktualizacja przyrządu w menu Kontrola systemu.
7. Podłączyć pamięć USB do interfejsu USB (typ A) urządzenia,
patrz część 3.4 na stronie 14.
8. Nacisnąć OK. Połączenie jest nawiązywane automatycznie i
oprogramowanie zostaje zaktualizowane.
9. Nacisnąć OK, aby powrócić do menu Kontrola systemu.
Uwaga: Gdy aktualizacja oprogramowania zostanie ukończona,
wyświetlona będzie propozycja ponownego uruchomienia urządzenia.
6.7.3 Kontrola optyki
Przy każdej kontroli optyki wyniki pomiaru muszą zostać
porównane z wymaganiami właściwymi dla użytkownika.
W opcjach kontroli nie są definiowane zakresy tolerancji.
1. Nacisnąć Kontrola optyki w menu Kontrola systemu.
Menu Kontrola optyki zawiera programy do sprawdzania
dokładności długości fali, światła rozproszonego i dokładności
fotometrycznej.
Dostępny jest opcjonalny zestaw filtrów testowych (Zestaw
weryfikacyjny) (Część 9 na stronie 123), służący jako pomoc w
przeprowadzaniu samodzielnej, kompleksowej kontroli urządzeń.
Zawiera 6 precyzyjnych filtrów szklanych, wartości docelowe,
zakresy tolerancji i instrukcję.
101
Operacje zaawansowane
6.7.3.1 Kontrola długości fali
Kontrola długości fali służy do sprawdzania dokładności długości
fali przy 807 nm.
1. Nacisnąć Kontrola długości fali w menu Kontrola optyki.
2. Wprowadzić adapter (A) do prostokątnych naczynek
pomiarowych 10-mm w przedziale kuwety #2 i wprowadzić
kuwetę/naczynko pomiarowe z próbką (Neodym lub BG20/2)
do adaptera. Zamknąć przedział kuwety. Nacisnąć Start.
3. Wyświetlany wynik należy porównać z
nominalnymi/standardowymi danymi kuwety/naczynia
pomiarowego z próbką (podanymi w certyfikacie kontroli
jakości).
4. Nacisnąć Anuluj, aby powrócić do Kontroli optyki.
102
Operacje zaawansowane
6.7.3.2 Kontrola światła rozproszonego
Badanie światła rozproszonego służy do pomiaru światła
rozproszonego przy 340 nm.
1. Nacisnąć Kontrola światła rozproszonego w menu Kontrola
optyki.
2. Usunąć wszelkie kuwety/naczynka pomiarowe z próbkami z
przedziału kuwety.
3. Wprowadzić adapter (A) do prostokątnych naczynek
pomiarowych 10-mm w przedziale kuwety #2. Nacisnąć Zero.
4. Wprowadzić kuwetę/naczynie pomiarowe z próbką lub filtr
wzorcowy do przedziału kuwety #2. Zamknąć przedział kuwety.
Nacisnąć Start.
5. Wartości „Średni“ i „Odch.std.“ są obliczane na podstawie 100
kolejnych pomiarów absorbancji. Wyświetlany wynik należy
porównać z nominalnymi/standardowymi danymi
kuwety/naczynia pomiarowego z próbką (podanymi w
certyfikacie kontroli jakości).
Uwaga: Kryteria niepowodzenia i powodzenia są definiowane przez
użytkownika.
6. Nacisnąć Anuluj, aby powrócić do Kontroli optyki.
103
Operacje zaawansowane
6.7.3.3 Kontrola absorbancji
Kontrola absorbancji służy do badania dokładności fotometrycznej i
powtarzalności urządzenia.
Ten test można zastosować do badania absorbancji przy dowolnej
długość fali przy użyciu określonej próbki lub zestawu filtrów
testowych (patrz część 6.7.3.4 na stronie 105).
1. Nacisnąć Kontrola absorbancji w menu Kontrola optyki.
2. Nacisnąć λ, aby wprowadzić długość fali.
3. Wprowadzić długość fali i nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
4. Usunąć wszelkie kuwety/naczynka pomiarowe z próbkami z
przedziału kuwety i nacisnąć Zero.
5. Wprowadzić kuwetę/naczynko pomiarowe z próbką do
przedziału kuwety i nacisnąć Odczyt.
6. Wynik uzyskuje się po 5 powtórzeniach ze ślepymi próbami i
odczytami.
7. Wyświetlany wynik należy porównać z
nominalnymi/standardowymi danymi kuwety/naczynia
pomiarowego z próbką.
8. Nacisnąć Anuluj, aby powrócić do Kontroli optyki.
104
Operacje zaawansowane
6.7.3.4 Zestaw weryfikacyjny
Zestaw weryfikacyjny (patrz Część 9 na stronie 123) jest
przeznaczony do okresowego monitorowania światła
rozproszonego, dokładności fotometrycznej i dokładności
spektrofotometrów.
Jeżeli wyniki przekraczają dopuszczalne zakresy tolerancji (podane
w certyfikacie kontroli jakości z badania testowego), prosimy o
kontakt z producentem.
1. Nacisnąć Zestaw weryfikacyjny w menu Kontrola optyki.
2. Nacisnąć Wartości nominalne.
3. Nacisnąć Edycja.
Nastąpi automatyczne sprawdzenie wartości (filtrów, długości
fali, wartości nominalnych i tolerancji) podanych w certyfikacie
kontroli jakości dla następujących specyfikacji:
•
Kontrola
•
Dokładność fotometryczna
•
Dokładność długości fali
4. Po wprowadzeniu wszystkich wartości i wyświetleniu przeglądu
nacisnąć OK.
5. Nacisnąć Weryfikacja.
6. Wprowadzić adapter A (Rysunek 3 na stronie 17) do przedziału
kuwety #2.
105
Operacje zaawansowane
7. Usunąć wszelkie kuwety/naczynka pomiarowe z przedziału
kuwety i nacisnąć Start.
8. Wprowadzić różne filtry w podanej kolejności. Po
wprowadzeniu filtra nacisnąć Następny.
Wyniki zostaną wyświetlone po dokonaniu ostatniego pomiaru.
9. Nacisnąć ikonę PC i drukarka, aby przesłać dane do pamięci
USB, komputera PC lub drukarki.
Pliki zostaną automatycznie zapisane w formacie CSV (Comma
Separated Value). Nazwa pliku zostanie zapisana jako
„Weryfikacja.csv”.
106
Operacje zaawansowane
6.7.4 Kontrola wyjścia
Jeżeli podłączona jest drukarka, zostanie wykonany próbny wydruk
bieżącego ekranu.
6.7.5 Historia lampy
W menu Historia lampy dostępna jest liczba godzin, przez które
lampa była włączona.
Po wymianie lampy i ustawieniu na 0 parametru Historia lampy
wskazanie całkowitego czasu pracy zostanie wyzerowane.
1. Nacisnąć Historia lampy w menu Kontrola systemu.
2. Nacisnąć VIS resetowanie, aby wyzerować wyświetlane
wartości.
3. Nacisnąć OK, aby powrócić do menu Kontrola systemu.
6.7.6 Serwis fabryczny
Menu Serwis fabryczny jest zabezpieczone hasłem. To menu nie
jest przeznaczone dla użytkownika.
107
Operacje zaawansowane
6.7.7 Czas serwisowy
W celu zapewnienia regularnych przeglądów można wprowadzić
automatyczne odwołanie do pamięci czasów serwisowych. Po
włączeniu urządzenia odwołanie do pamięci będzie aktywowane i
w odpowiednim czasie zasygnalizowane.
1. Nacisnąć Czas serwisowy w menu Kontrola systemu.
2. Wybrać Wł., a następnie Ostatni serwis, aby wprowadzić datę
ostatniego przeglądu.
3. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
4. Wybrać Następny serwis, aby wprowadzić przedział czasu do
następnego przeglądu.
5. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia.
Gdy nadchodzi czas przeprowadzenia następnego przeglądu, po
włączeniu urządzenia wyświetlany jest komunikat Następny
serwis powinien zostać wykonany.
6. Nacisnąć OK, aby powrócić do Menu głównego.
Skontaktować się z producentem lub dystrybutorem, aby ustalić
termin przeprowadzenia przeglądu.
108
Operacje zaawansowane
6.7.8 Backup urządzenia
Backup urządzenia (tworzenie kopii zapasowej) umożliwia
zapisanie wszystkich programów, danych z pomiarów,
identyfikatora operatora, identyfikatora próbki, haseł i danych
wszystkich nastaw w pamięci USB.
1. Nacisnąć Backup urządzenia w menu Kontrola systemu.
2. Podłączyć pamięć USB (część 3.4 na stronie 14).
3. Nacisnąć Zapamiętaj, aby rozpocząć sporządzanie kopii
zapasowej.
Uwaga: Jeżeli nie podłączono pamięci USB, pojawia się komunikat
„Proszę włożyć pamięć USB”. Podłączyć pamięć USB w celu zapisania
danych. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia i ponownie nacisnąć
Zapamiętaj.
Uwaga: Jeżeli kopia zapasowa była już sporządzona, pojawia się
komunikat „Dane już istnieją. Zastąpić?”. Nacisnąć OK, aby nadpisać
istniejące dane.
109
Operacje zaawansowane
Po zapisaniu pliku pojawia się komunikat „Backup urządzenia
został zapisany do pamięci USB”.
4. Nacisnąć OK, aby powrócić do menu Kontrola systemu.
Przywracanie danych z kopii zapasowej:
Ważna uwaga: Podczas przywracania pliku zawierającego kopię
zapasową wszystkie aktualnie istniejące dane zostaną nadpisane!
1. Nacisnąć Backup urządzenia w menu Kontrola systemu.
2. Podłączyć pamięć USB zawierającą kopię zapasową
(część 3.4 na stronie 14).
3. Nacisnąć Odtwórz, aby przywrócić dane.
Uwaga: Jeżeli nie podłączono pamięci USB, pojawia się komunikat
„Proszę włożyć pamięć USB”. Podłączyć pamięć USB w celu zapisania
danych. Nacisnąć OK w celu potwierdzenia i ponownie nacisnąć Odtwórz.
110
Operacje zaawansowane
4. Naciśnąć OK w celu potwierdzenia po
wyświetleniu komunikatu „Backup urządzenia
z S/N XXXXXXX.Odtworzyć?“.
5. Po odtworzeniu danych z kopii zapasowej należy
ponownie uruchomić urządzenie.
111
Operacje zaawansowane
112
Część 7
Konserwacja
OSTRZEŻENIE
Potencjalne zagrożenia chemiczne/biologiczne oczu i skóry.
Czynności opisane w tej części instrukcji obsługi wolno
wykonywać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
Ważna uwaga: Usunąć wszystkie kuwety/naczynka pomiarowe pozostałe
w urządzeniu i pozbyć się ich zgodnie z przyjętymi procedurami.
7.1 Wymagania dotyczące czyszczenia
OSTRZEŻENIE
Istnieje zagrożenie przytrzaśnięciem, oparzeniem, zagrożenie
chemiczne i zagrożenie oczu. Przed przystąpieniem do
czyszczenia urządzenia należy zawsze wyłączać zasilanie.
Ważna uwaga: Urządzenia, wyświetlacza ani akcesoriów
absolutnie nie wolno czyścić rozpuszczalnikami, takimi jak benzyna
lakowa, aceton itp.
7.1.1 Spektrofotometr
•
Oczyścić obudowę, przedziały kuwet/naczynek pomiarowych i
wszystkie akcesoria, używając miękkiej, wilgotnej szmatki.
Można też użyć delikatnego roztworu mydła. Nie dopuszczać
do przedostania się nadmiernej ilości wody do przedziałów
kuwet/naczynek pomiarowych. Nie używać szczotek ani
ostrych przedmiotów w przedziale kuwet/naczynek
pomiarowych #1, aby nie doprowadzić do zniszczenia
elementów mechanicznych.
•
Oczyszczone części delikatnie osuszyć miękką szmatką
bawełnianą.
•
Proszę dbać o to, by nie zadrapać wyświetlacza. Nie wolno
dotykać wyświetlacza długopisami, ołówkami ani innymi ostro
zakończonymi przedmiotami.
•
Wyświetlacz czyścić miękką bawełnianą szmatką nie
zawierającą luźnych nitek. Można również użyć
rozcieńczonego płynu do czyszczenia szyb.
7.1.2 Wyświetlacz
7.1.3 Kuwety/naczynka pomiarowe
OSTRZEŻENIE
Potencjalne zagrożenie ekspozycją na środki
chemiczne/biologiczne. Gdy występuje zagrożenie ekspozycją
na środki chemiczne, należy pamiętać o przestrzeganiu
odpowiednich praktyk laboratoryjnych.
1. Po zakończeniu procedury oczyścić szklane kuwety/naczynka
pomiarowe środkami czyszczącymi.
2. Następnie wielokrotnie przepłukać kuwety/naczynka
pomiarowe wodą z kranu, a później dokładnie wodą
dejonizowaną.
Ważna uwaga: Szklane kuwety/naczynka pomiarowe, które miały
kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi (takimi jak chloroform,
benzyna, toluen itp.) przed myciem środkami czyszczącymi muszą
być wypłukane acetonem. Dodatkowe płukanie acetonem jest
konieczne jako ostatni etap przed suszeniem kuwet/naczynek
pomiarowych.
113
Konserwacja
7.2 Wkładanie lub wymiana baterii
1. Wyjąć kuwetę z przedziału naczynka pomiarowego.
2. Wyłączyć przyrząd.
3. Wyjąć kabel zasilający.
4. Za pomocą śrubokrętu lub monety wymienić śrubę
zabezpieczającą osłonę.
5. Za pomocą śrubokrętu odkręcić śrubę przytrzymującą pokrywę.
6. Zdjąć pokrywę i odłożyć ją na bok.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić precyzję i bezpieczeństwo urządzenia, należy
używać wyłącznie baterii litowych producenta (LZV551).
Stosowanie baterii, które nie są przeznaczone specjalnie dla
tego urządzenia może spowodować jego wadliwe działanie
bądź uszkodzenie np. w wyniku przeładowania układów
elektronicznych. Stosowanie niektórych typów niezgodnych
baterii może doprowadzić do powstania pożaru, a nawet
wybuchu.
7. Ostrożnie wprowadzić baterię do komory, wsuwając ją od
prawej do lewej strony, etykietą do góry.
114
Konserwacja
8. Bateria powinna być tak wprowadzona, aby styki urządzenia
weszły w gniazdo baterii.
Ważna uwaga: Należy uważać, aby styki baterii były zawsze
czyste. W wyniku zabrudzenia styków baterii może dojść do ich
przegrzania oraz spadku napięcia zasilającego, co z kolei może
skutkować zakłóceniami prawidłowej pracy spektrofotometru.
9. Za pomocą śrubokrętu dokręcić ponownie śrubę
przytrzymującą pokrywę.
10. Ostrożnie postawić przyrząd.
11. Podłączyć ponownie zasilanie - urządzenie jest gotowe do
pracy. Bateria jest ładowana.
7.2.1 Informacje o korzystaniu z baterii
7.2.1.1 Utylizacja baterii litowej
Dzięki baterii litowej spektrofotometr DR 2800 może być używany
jako urządzenie przenośne.
Postępowanie z odpadami: Po zakończeniu okresu eksploatacji
baterie należy odesłać do producenta, aby zostały one prawidłowo
zutylizowane:
HACH LANGE GMBH
Environment Center
Willstätterstr. 11
D-40549 Düsseldorf
Niemcy
Baterie należy wysyłać do producenta pojedynczo w plastikowej
torbie lub oryginalnym opakowaniu (informacje o poziomie
naładowania baterii można znaleźć w menu „Ustawienia przyrządu”
— patrz 5.2.5 Zarządzanie energią na stronie 32).
115
Konserwacja
OSTRZEŻENIE
Należy zwrócić szczególną uwagę na zamieszczone poniżej
informacje dotyczące baterii:
•
Nie powodować zwarcia styków.
•
Trzymać baterię z dala od ognia.
•
Nie wystawiać baterii na działanie temperatur powyżej 60°C
(tak wysokie temperatury występują wewnątrz samochodu
zaparkowanego w nasłonecznionym miejscu bądź w skutek
bezpośredniego działania promieni słonecznych).
•
Chronić baterię przed wilgocią.
•
Chronić baterię przed uderzeniem, wstrząsem mechanicznym
itp. bądź upadkiem z wysokości. Uważać, aby przypadkiem nie
nadepnąć na baterię.
•
Nie ingerować w konstrukcję baterii.
•
Sprawność baterii maleje wraz z temperaturą.
7.2.1.2 Optymalne działanie baterii
Bateria ładowana jest automatycznie po podłączeniu wtyczki
zasilacza, znajdującej się z tyłu urządzenia, do gniazda sieci
elektrycznej (100–240 V/50–60 Hz).
OSTRZEŻENIE
Do ładowania baterii litowej lub zasilania urządzenia
wykorzystywać można wyłącznie źródła podane przez
producenta. Dla zapewnienia prawidłowego działania
urządzenia DR 2800 oraz bezpieczeństwa użytkownika
konieczne jest zachowanie podanych parametrów zasilania,
kształtu wtyczki i napięcia (12 V, 2 A) a także właściwości
elektromagnetycznych cechujących zasilacz.
Ważna uwaga: Zalecamy ładowanie baterii w temperaturze między
10 a 30°C, ponieważ w tym zakresie najszybciej osiągnie poziom
naładowania 100%.
7.2.1.3 Żywotność baterii
Bateria ma ograniczoną żywotność. Przy większym wykorzystaniu
jej wydajność maleje. Jeśli w pełni naładowana bateria zapewnia
stosunkowo krótkie użytkowanie urządzenia, należy zastąpić ją
nową baterią.
Uwaga: Baterii nie trzeba całkowicie rozładowywać przed ponownym jej
naładowaniem. Ładowanie baterii, która nie została całkowicie
rozładowana, nie spowoduje zmniejszenia jej pojemności!
7.2.1.4 Czas działania/ładowania baterii
3,5 godziny to czas wymagany na naładowanie nowej baterii.
Czas pracy w pełni naładowanej baterii:
Ładowanie: Jeśli bateria jest naładowana w 100%, a użytkownik
dokonuje 10 pomiarów dziennie i urządzenie po każdym pomiarze
wyłącza się automatycznie po 15-minutowej bezczynności, bateria
nie wymaga ładowania przez 6–7 kolejnych dni.
116
Konserwacja
7.3 Wymiana lampy
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do serwisowania lampy odłączyć
urządzenie od sieci zasilającej, aby nie narażać się na
możliwość porażenia prądem.
1. Wyjąć kuwetę z przedziału naczynka pomiarowego.
2. Wyłączyć przyrząd.
3. Wyjąć kabel zasilający.
ZAGROŻENIE
Zagrożenie oparzeniem. Odczekać aż lampa ostygnie. Kontakt
z gorącą lampą może spowodować oparzenia.
4. Za pomocą śrubokrętu lub monety wymienić śrubę
zabezpieczającą osłonę.
5. Za pomocą śrubokrętu odkręcić śrubę przytrzymującą pokrywę.
6. Zdjąć pokrywę i odłożyć ją na bok.
7. Jeśli w urządzeniu jest bateria, wyjąć ją i także odłożyć na bok
(patrz część 7.2.1 na stronie 115).
8. Za pomocą śrubokrętu (szczelinowego lub krzyżowego)
wykręcić śruby z obsady lampy.
117
Konserwacja
ZAGROŻENIE
Zagrożenie oparzeniem. Odczekać aż lampa ostygnie. Kontakt
z gorącą lampą może spowodować oparzenia.
9. Ostrożnie podnieść obsadę lampy.
10. Odłożyć obie śruby na bok.
11. Nacisnąć sprężynę dociskową.
12. Wyjąć lampę halogenową w całości, włącznie z panelem.
118
Konserwacja
13. Ostrożnie rozłączyć lampę z panelem.
Ważna uwaga: Lampę trzymać wyłącznie za obsadę. Unikać
dotykania szklanej części, ponieważ substancje znajdujące się na
skórze mogą się zapiec na bańce szklanej i przyspieszyć proces
starzenia się lampy.
14. Osadzić nową lampę halogenową w panelu.
15. Lampę halogenową wkładać zaokrągloną stroną do dołu.
16. Lekko docisnąć obsadkę w kierunku lampy halogenowej i
docisnąć sprężynę dociskową w dół, tak, aby zaskoczyła na
miejsce.
17. Ostrożnie włożyć ponownie obsadę lampy.
18. Za pomocą śrubokrętu (szczelinowego lub krzyżowego)
dokręcić ponownie śruby przytrzymujące obsadę lampy.
19. Włożyć na miejsce baterię (patrz część 7.2.1 na stronie 115).
20. Za pomocą śrubokrętu lub monety zamocować tylną osłonę
urządzenia.
21. Ostrożnie postawić przyrząd.
22. Ponownie włączyć zasilanie.
23. Wyzerować historię lampy, patrz część 6.7.5 na stronie 107.
119
Konserwacja
120
Część 8
Wykrywanie i usuwanie usterek
Problem/wyświetlana treść
Prawdopodobna przyczyna
Działanie
Uwaga!
Proszę włożyć osłonę światła.
Pomiary z kuwetami posiadającymi kody
kreskowe zazwyczaj wymagają osłony
światła
Włożyć osłonę światła.
Wciśnij OK.
Absorbancja > 3,5!
Mierzona absorbancja przekracza 3,5
Rozcieńczyć próbkę i powtórzyć pomiar
Stężenie za wysokie!
Wyliczone stężenie jest wyższe niż
999999
Rozcieńczyć próbkę i powtórzyć pomiar
Błąd
Nr kontr.kodu kreskowego?
Proszę uaktualnić dane programu!
Odchylenie zapisanych danych
Aktualizacja danych
Błąd
Program niedostępny.
Proszę uaktualnić dane programu!
Badana kuweta nie ma kodu paskowego
Błąd
Wyczyścić kuwetę
Kuweta jest zabrudzona lub znajdują się
w niej nierozpuszczone cząstki
Wyczyścić kuwetę, pozwolić cząstkom
na osadzenie
Błąd
Samokontrola zatrzymana.
Proszę sprawdzić lampę.
Proszę zamknąć pokrywę.
Błąd [xx]
Test samokontroli zatrzymuje się
podczas uruchomienia przyrządu
Sprawdzić lampę i w razie potrzeby
wymienić.
Zamknąć pokrywę.
Nacisnąć Rozpocznij ponownie.
Błąd
Samokontrola zatrzymana.
Proszę wyjąć kuwetę
Test samokontroli zatrzymuje się
podczas uruchomienia przyrządu
Wyjąć kuwetę.
Wciśnij OK.
Błąd
Samokontrola zatrzymana.
Błąd urządzeń.
Błąd [x]
Błąd elektroniki
Proszę skontaktować się z producentem
bądź przedstawicielem handlowym i
podać numer błędu
Aktualizacja danych
Wyjąć kuwetę.
Zamknąć pokrywę.
Nacisnąć Start.
Zaleca się przeprowadzenie
pełnej kontroli systemu
Proszę wyjąć kuwetę.
Proszę zamknąć pokrywę.
Urządzenie wymaga nowej
pełnej kontroli systemu.
Wynik ujemny!
Obliczony wynik jest ujemny
Sprawdzić stężenie próbki
Brak wyniku!
Błąd bazy danych testu lub bazy danych
użytkownika
Sprawdzić oprogramowanie
Proszę skontaktować się z producentem
bądź przedstawicielem sprzedawcy
Powyżej zakr. pomiarowego
Zmierzona absorbancja przekracza
zakres kalibracji badania
Rozcieńczyć próbkę i powtórzyć pomiar
Proszę sprawdzić lampę.
Wydajność lampy jest za mała
Sprawdzić lampę i w razie potrzeby
wymienić
Zbyt dużo światła z otoczenia!
Przenieść urządzenie w zacienione
miejsce
lub zamknąć pokrywę!
Czujniki urządzenia wykryły zbyt dużo
światła z otoczenia.
Zmniejszyć natężenie światła otoczenia.
(Unikać bezpośredniej ekspozycji na
światło słoneczne)
Zamknąć pokrywę.
Poniżej zakresu pomiarowego
Zmierzona absorbancja jest niższa od
zakresu kalibracji badania
W miarę możliwości zbadać przy
niższym zakresie pomiarowym lub użyć
kuwety o dłuższej drodze optycznej
Niestabilne warunki oświetlenia!
Zmienne warunki oświetlenia podczas
pomiaru
Zamknąć pokrywę lub założyć osłonę
ochronną na przedział kuwety (2)
Jeśli wynik pełnej kontroli systemu
jest negatywny, skontaktować się z
producentem lub dystrybutorem.
121
Wykrywanie i usuwanie usterek
122
Część 9
Części zamienne
Opis
Nr kat.
Akumulator litowy
LZV551
Lampa wolframowa
LZV565
Adapter kuwety / naczynka pomiarowego 10 mm (A)
LZV583
Adapter 1-calowej kuwety / naczynka pomiarowego (C)
LZV584
Osłona światła
LZV646
Adapter przelewowego naczynka pomiarowego (B)
LZV585
Zestaw adapterów kuwet (adaptery A, B, i C)
LZV647
Zasilacz podłączany do sieci elektrycznej
LZV798
Osłona ochronna i uchwyt na adaptery
LZV642
Osłona przeciw kurzowi
HYH019
USB-Memory Stick
LZV568
Kabel do interfejsu USB (1 m)
LZV567
Klawiatura USB (układ klawiatury: US)
LZV582
Skaner kodu kreskowego USB (skaner ręczny)
LZV566
Zestaw przelewowy
5940400
Zestaw kuwet / naczyń pomiarowych — kuwety / naczynia pomiarowe 1-calowe kwadratowe,
para dopasowana klasy OS (10 mL)
2495402
Hach Data Trans (oprogramowanie do komputera PC, służące do transmisji danych)
LZY274
Certyfikowany zestaw filtrów testowych do samodzielnych kontroli (6 precyzyjnych filtrów
szklanych z wartościami docelowymi)
LZV537
123
Części zamienne
124
Część 10
Informacje kontaktowe
HACH Company
World Headquarters
P.O. Box 389
Loveland, Colorado
80539-0389 U.S.A.
Tel (800) 227-HACH
(800) -227-4224
(U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
[email protected]
www.hach.com
Repair Service in the
United States:
HACH Company
Ames Service
100 Dayton Avenue
Ames, Iowa 50010
Tel (800) 227-4224
(U.S.A. only)
Fax (515) 232-3835
Repair Service in Canada:
Hach Sales & Service
Canada Ltd.
1313 Border Street, Unit 34
Winnipeg, Manitoba
R3H 0X4
Tel (800) 665-7635
(Canada only)
Tel (204) 632-5598
Fax (204) 694-5134
[email protected]
Repair Service in
Latin America, the
Caribbean, the Far East,
Indian Subcontinent, Africa,
Europe, or the Middle East:
Hach Company World
Headquarters,
P.O. Box 389
Loveland, Colorado,
80539-0389 U.S.A.
Tel +001 (970) 669-3050
Fax +001 (970) 669-2932
[email protected]
HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0)2 11 52 88-320
Fax +49 (0)2 11 52 88-210
[email protected]
www.hach-lange.de
HACH LANGE LTD
Pacific Way
Salford
GB-Manchester, M50 1DL
Tel. +44 (0)161 872 14 87
Fax +44 (0)161 848 73 24
[email protected]
www.hach-lange.co.uk
HACH LANGE LTD
Unit 1, Chestnut Road
Western Industrial Estate
IRL-Dublin 12
Tel. +353(0)1 460 2522
Fax +353(0)1 450 9337
[email protected]
www.hach-lange.ie
HACH LANGE GMBH
Hütteldorfer Str. 299/Top 6
A-1140 Wien
Tel. +43 (0)1 912 16 92
Fax +43 (0)1 912 16 92-99
[email protected]
www.hach-lange.at
HACH LANGE GMBH
Rorschacherstrasse 30a
CH-9424 Rheineck
Tel. +41 (0)848 55 66 99
Fax +41 (0)71 886 91 66
[email protected]
www.hach-lange.ch
HACH LANGE FRANCE
S.A.S.
8, mail Barthélémy Thimonnier
Lognes
F-77437 Marne-La-Vallée
cedex 2
Tél. +33 (0) 820 20 14 14
Fax +33 (0)1 69 67 34 99
[email protected]
www.hach-lange.fr
HACH LANGE NV/SA
Motstraat 54
B-2800 Mechelen
Tel. +32 (0)15 42 35 00
Fax +32 (0)15 41 61 20
[email protected]
www.hach-lange.be
DR. LANGE NEDERLAND
B.V.
Laan van Westroijen 2a
NL-4003 AZ Tiel
Tel. +31(0)344 63 11 30
Fax +31(0)344 63 11 50
[email protected]
www.hach-lange.nl
HACH LANGE APS
Åkandevej 21
DK-2700 Brønshøj
Tel. +45 36 77 29 11
Fax +45 36 77 49 11
[email protected]
www.hach-lange.dk
HACH LANGE AB
Vinthundsvägen 159A
SE-128 62 Sköndal
Tel. +46 (0)8 7 98 05 00
Fax +46 (0)8 7 98 05 30
[email protected]
www.hach-lange.se
HACH LANGE S.R.L.
Via Rossini, 1/A
I-20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 93 575 400
Fax +39 02 93 575 401
[email protected]
www.hach-lange.it
HACH LANGE SPAIN S.L.U.
Edificio Seminario
C/Larrauri, 1C- 2ª Pl.
E-48160 Derio/Bizkaia
Tel. +34 94 657 33 88
Fax +34 94 657 33 97
[email protected]
www.hach-lange.es
HACH LANGE LDA
Av. do Forte nº8
Fracção M
P-2790-072 Carnaxide
Tel. +351 214 253 420
Fax +351 214 253 429
[email protected]
www.hach-lange.pt
HACH LANGE SP. ZO.O.
ul. Krakowska 119
PL-50-428 Wrocław
Tel. +48 801 022 442
Zamówienia: +48 717 177 707
Doradztwo: +48 717 177 777
Fax +48 717 177 778
[email protected]
www.hach-lange.pl
HACH LANGE S.R.O.
Zastrčená 1278/8
CZ-141 00 Praha 4 - Chodov
Tel. +420 272 12 45 45
Fax +420 272 12 45 46
[email protected]
www.hach-lange.cz
HACH LANGE S.R.O.
Roľnícka 21
SK-831 07 Bratislava –
Vajnory
Tel. +421 (0)2 4820 9091
Fax +421 (0)2 4820 9093
[email protected]
www.hach-lange.sk
HACH LANGE KFT.
Vöröskereszt utca. 8-10.
H-1222 Budapest XXII. ker.
Tel. +36 1 225 7783
Fax +36 1 225 7784
[email protected]
www.hach-lange.hu
HACH LANGE S.R.L.
Str. Căminului nr. 3,
et. 1, ap. 1, Sector 2
RO-021741 Bucureşti
Tel. +40 (0) 21 205 30 03
Fax +40 (0) 21 205 30 17
[email protected]
www.hach-lange.ro
HACH LANGE
8, Kr. Sarafov str.
BG-1164 Sofia
Tel. +359 (0)2 963 44 54
Fax +359 (0)2 866 15 26
[email protected]
www.hach-lange.bg
HACH LANGE SU
ANALİZ SİSTEMLERİ
LTD.ŞTİ.
Ilkbahar mah. Galip Erdem
Cad. 616 Sok. No:9
TR-Oran-Çankaya/ANKARA
Tel. +90312 490 83 00
Fax +90312 491 99 03
[email protected]
www.hach-lange.com.tr
125
HACH LANGE D.O.O.
Fajfarjeva 15
SI-1230 Domžale
Tel. +386 (0)59 051 000
Fax +386 (0)59 051 010
[email protected]
www.hach-lange.si
HACH LANGE OOO
Finlyandsky prospekt, 4A
Business Zentrum “Petrovsky
fort”, R.803
RU-194044, Sankt-Petersburg
Tel. +7 (812) 458 56 00
Fax. +7 (812) 458 56 00
[email protected]
www.hach-lange.com
126
ΗΑCH LANGE E.Π.Ε.
Αυλίδος 27
GR-115 27 Αθήνα
Τηλ. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
[email protected]
www.hach-lange.gr
HACH LANGE D.O.O.
Ivana Severa bb
HR-42 000 Varaždin
Tel. +385 (0) 42 305 086
Fax +385 (0) 42 305 087
[email protected]
www.hach-lange.hr
HACH LANGE MAROC
SARLAU
Villa 14 – Rue 2 Casa
Plaisance
Quartier Racine Extension
MA-Casablanca 20000
Tél. +212 (0)522 97 95 75
Fax +212 (0)522 36 89 34
[email protected]
www.hach-lange.ma
Część 11
Gwarancja, odpowiedzialność i zażalenia
Producent gwarantuje, że ten produkt jest pozbawiony wad
materiałowych i produkcyjnych i zobowiązuje się do naprawy lub
wymiany wszelkich wadliwych części na własny koszt.
Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące. Jeżeli w ciągu 6
miesięcy od daty nabycia zawarty zostanie kontrakt serwisowy,
okres gwarancyjny zostanie wydłużony do 60 miesięcy.
Z wyłączeniem dalszych roszczeń dostawca jest odpowiedzialny za
wszelkie wady, w tym za brak zapewnianych właściwości
urządzenia, wobec czego wszystkie części, co do których można
stwierdzić, że przestały być użyteczne lub mogą być używane
wyłącznie ze znacznymi ograniczeniami na skutek czynników
zaistniałych przed przeniesieniem ryzyka, a w szczególności na
skutek wad projektu, niskiej jakości materiałów lub wadliwego
wykończenia, zostaną naprawione lub wymienione na koszt
dostawcy. O wykryciu takich uszkodzeń należy bezzwłocznie
poinformować dostawcę w formie pisemnej, nie później niż 7 dni od
momentu wykrycia uszkodzenia. Jeżeli klient nie powiadomi
dostawcy w terminie, przyjmuje się, że produkt został przyjęty przez
klienta, niezależnie od istniejącej wady. Producent ani dostawca nie
ponoszą żadnej dalszej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty
bezpośrednie lub pośrednie.
Jeżeli podczas okresu gwarancyjnego określone przez dostawcę
prace serwisowe i konserwacyjne przy urządzeniu mają być
przeprowadzane przez klienta (konserwacja) lub przez dostawcę
(serwis), a nie zostaną one przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami, roszczenia za szkody spowodowane
niezastosowaniem się do tych wymagań nie będą uznawane.
Nie będą uznawane jakiekolwiek dalsze roszczenia, w
szczególności roszczenia za szkody wynikowe.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje zużycia i szkód spowodowanych
niewłaściwym transportem, wadliwą instalacją lub nieprawidłowym
użytkowaniem.
127
Gwarancja, odpowiedzialność i zażalenia
128
Indeks
A
Aktualizacja ..................................57, 61, 62, 100, 101
Aktualizacja ręczna .................................................. 51
Aktualizacja testów .................................................. 51
Aplikacja ................................................................... 62
B
Backup urządzenia ........................................ 108, 109
C
Czas i interwał .................................................... 96, 97
Czyszczenie
Spektrofotometr ............................................... 111
Wyświetlacz ..................................................... 111
D
Dane ........................................................................ 38
usuwanie ..................................................... 38, 40
wysyłanie ........................................................... 38
wywoływanie ...................................................... 38
zapisywanie ....................................................... 38
Dane podstawowe ............................................. 44, 55
Dane zapisane ......................................................... 38
Data i czas ............................................................... 30
Długość fali ........................................................ 91, 93
Dodawanie wzorca ............................................. 45, 86
Dopasowanie wzorca ......................................... 45, 48
Dowolne programowanie ...........76, 77, 79, 82, 83, 84
Drukowanie danych ................................................. 35
E
Edytowanie testów ................................................... 51
Ekran dotykowy ........................................................ 27
G
Gwarancja .............................................................. 125
H
HACH Data Trans .............................................. 35, 39
Hasło ........................................................................ 36
aktywowanie ...................................................... 36
I
ID operatora ............................................................. 28
tworzenie ........................................................... 28
usuwanie ........................................................... 29
ID próbki ................................................................... 30
tworzenie ........................................................... 30
usuwanie ........................................................... 30
Informacje o przyrządzie ........................................ 100
Informacje o zagrożeniach ......................................... 9
Internet ............................................... 61, 62, 100, 101
J
Język ........................................................................ 25
K
Klawiatura alfanumeryczna ...................................... 27
Komputer PC i drukarka ..................................... 33, 35
Konserwacja .......................................................... 111
Kontrola absorbancji .............................................. 103
Kontrola długości fali .............................................. 101
Kontrola optyki ............................... 101, 102, 103, 104
Kontrola światła rozproszonego ............................. 102
Kontrola systemu ............... 25, 28, 99, 101, 102, 103,
........................................................ 104, 106, 107, 108
Kontrola wyjścia ..................................................... 106
Kuwety/naczynka pomiarowe ................................ 111
L
Lampa VIS
Historia lampy .................................................. 106
Kontrola lampy
Lampa, patrz Lampa VIS
LCW 906 .................................................................. 62
Lista zabezpieczeń .................................................. 36
M
Menu główne ............................................................ 28
N
Nazwa ...................................................................... 57
O
Odczyt skanu Przebiegu czasu ................................ 97
Odpowiedzialność .................................................. 125
Okres serwisowy .................................................... 107
Oprogramowanie ............................... 61, 62, 100, 101
Oznaczanie .............................................................. 98
P
Pojedyncza długość fali ............................... 67, 70, 91
Proces pomiaru ............................................ 57, 58, 76
Program ............................................................. 61, 65
Program kody kreskowe .......................................... 53
Programy Hach Lange ........ 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52
wysyłanie danych .............................................. 45
Programy kodów kreskowych ...................... 54, 55, 56
edycja ................................................................ 56
Programy użytkownika ............................................. 65
Przebieg czasu ........................................................ 96
Przebieg czasu (wyłącznie DR 2800) .......... 96, 98, 99
Przeliczenie absorbancji .................................... 93, 94
R
Rejestr danych ......................................................... 38
Rozdzielczość stężenia .......................... 91, 92, 93, 95
Rozpakowanie urządzenia ....................................... 13
S
Samokontrola ........................................................... 25
Sekwencja pomiaru .................................................. 77
Serwis fabryczny .................................................... 106
Skala i jednostki ................................................. 96, 97
Ślepa próba .............................................................. 56
Ślepa próba odczynników .................................. 45, 49
Specyfikacja ............................................................... 7
Sygnały dźwiękowe .................................................. 31
U
Ulubione ....................................................... 52, 83, 85
edytowanie ........................................................ 84
usuwanie ..................................................... 84, 85
wywoływanie ...................................................... 85
Ustawienia długości fali ............................................ 96
129
Indeks
Ustawienia drukarki .................................................. 33
Ustawienia filtra ........................................................ 39
Ustawienia kalibracji ................................................ 70
Ustawienia przyrządu .......................45, 56, 91, 93, 96
W
Wersja ................................................................ 57, 58
Widok tabeli ............................................................. 96
Wiele długości fal ................................... 70, 93, 94, 95
Wiele długości fali ........................................ 68, 93, 95
Wsp.rozcieńcz. ............................................. 45, 47, 55
Współczynnik stężenia ........................... 91, 92, 93, 95
Wyślij dane ............................................. 39, 45, 55, 96
Wyświetlacz ..................................................... 27, 111
Wyświetlacz i dźwięk ............................................... 31
130
Wywołaj dane ...................................45, 56, 91, 93, 96
Wzór ................................................................... 57, 58
Wzór chemiczny ...............................45, 48, 54, 55, 56
Wzór kalibracji .......................................................... 79
Z
Zapisane programy .................................................. 51
Zapisywanie jako program użytkownika 45, 56, 91, 93
Zasady zachowania bezpieczeństwa ......................... 9
Zażalenia ............................................................... 125
Zegar ................................... 31, 45, 55, 57, 59, 91, 93
Zestaw weryfikacyjny ............................................. 104
Złącza ...................................................................... 33
Zmienne ....................................................... 57, 59, 82
Download