NOTATKA SŁUŻBOWA z dnia 17 października 2014 r. Spotkanie

advertisement
NOTATKA SŁUŻBOWA
z dnia 17 października 2014 r.
Spotkanie zostało zorganizowanego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przez
Wojewodę Dolnośląskiego Tomasza Smolarza dla przedstawicieli jednostek służby zdrowia
funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego
Tematem spotkania była ocena stanu przygotowań poszczególnych jednostek i instytucji
do wystąpienia potencjalnego zagrożenia zachorowania na EVD.
Spotkanie rozpoczął Wojewoda Dolnośląski przywitaniem gości i otwarciem
spotkania.
Pan Grzegorz Madej Ordynator II Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala przy ul. Koszarowej zdefiniował gorączkę krwotoczną Ebola. Przedstawił możliwe
sposoby zakażenia, okres inkubacji , objawy choroby a także sposoby dezynfekcji.
Wnioski:
Najbardziej możliwy sposób zakażenia następuje podczas kontaktu z wydzielinami chorego
(krew, ślina, wymioty, odchody).Okres inkubacji choroby trwa od 2 do 21 dni.
Pacjent musi spełniać następujące kryteria:
1. W ciągu ostatnich 21 dni przyjechać z krajów Afryki objętych epidemią choroby
Ebola,
2. Pacjet musiał mieć kontakt z chorym u którego zdiagnozowano gorączkę krwotoczną
Ebola.
Pacjent w czasie wylęgania choroby nie jest zarażający. Wirus Ebola nie jest odporny na
alkohol, możliwa dezynfekcja przy użyciu spirytusu.
Do tej chwili nie udowodniono aby wirus rozprzestrzeniał się droga kropelkową.
Leczenie pacjenta chorego na wirus Ebola jedynie objawowe. Osoby miejsce bezpośredni
kontakt z zarażonym musza zostać poddani kwarantannie na okres 21 dni.
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Robert Korzeniowski
omówił „ścieżkę” pacjent-szpital.
Wnioski:
Lekarz SOR, POZ, szpitalnej izby przyjęć, zespołu ratownictwa medycznego itp. do którego
zgłosił się pacjent, u którego z wywiadu epidemiologicznego wynika, że przyjechał
z krajów Afryki objętych epidemią, oraz towarzyszą mu objawy gorączki krwotocznej Ebola,
niezwłocznie
powinien skontaktować
się z
lekarzem
koordynatorem
ratownictwa
medycznego pełniącym dyżur w Dolnośląski Urzędzie Wojewódzki we Wrocławiu
(tel. 71/ 340 60 99). Lekarz koordynator po stwierdzeniu potrzeby użycia komory
do przewozu chorych rozpocznie procedurę uruchamianie komory BIOVAC do transportu
pacjentów wysoce zagrożonych, która znajduje się w Agencji Rezerw Materiałowych
w Lisowicach.
Do przewozu pacjenta przy pomocy komory zostało wyznaczone Pogotowie Ratunkowe
we Wrocławiu. Pacjent zostanie przetransportowany do Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
Pan Andrzej Czyrek Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu przedstawił procedurę Pogotowia Ratunkowego na wypadek postepowania
z pacjentem u którego wystąpiło podejrzenie zachorowania na chorobę wysoce zakaźną.
Wnioski:
Dyspozytor medyczny przyjmujący zgłoszenie obowiązkowo musi przeprowadzić wywiad
ze zgłaszającym podejrzenie zachorowanie ( czy chory powrócił z obszaru objętego epidemią,
jakie ma objawy, czy miał kontakt z osobami u których stwierdzono zarażenie gorączką
krwotoczną ebola?). W przypadku potwierdzenia istnienia objawów wskazujących
na możliwe zachorowane na chorobę wysoce zakaźną dyspozytor powinien zadysponować
zespół ratownictwa medycznego z komorą BIOVAC (po konsultacji z
lekarzem
koordynatorem) , informując ZRM go o potencjalnym zagrożeniu biologicznym ,
a także zobowiązać zespół do zastosowania pakietu ochrony p/biologicznej oraz szczególnej
ostrożności podczas wykonywania zadań.
Pacjent zostanie przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
Pan Grzegorz Stoiński przedstawił procedurę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
na wypadek postepowania z pacjentem u którego wystąpiło podejrzenie zachorowania
na chorobę wysoce zakaźną. Szpital posiada „Plan działania na wypadek podejrzenia
u pacjenta zakażenia wirusem gorączki krwotocznej Ebola”.
Wnioski:
W punkcie TRIAGE w SOR po uzyskaniu od pacjenta informacji ,że powrócił z krajów
objętych epidemią gorączki krwotocznej Ebola, oraz ma objawy wskazujące na możliwość
zarażenia się chorobą lub miał kontakt z osobą chorą podejrzaną o zachorowanie na gorączkę
krwotoczną
Ebola
następuje
zatrzymanie
pacjenta.
Personel
zobowiązany
został
do niezwłocznego nałożenia pakietu ochrony biologicznej. Pacjent zostanie przeprowadzony
do obszaru wydzielonego w SOR – izolatki. W SOR zostanie wydzielony obszar
kwarantanny, oraz korytarz jako łącznik w obszarze SOR, w którym będą mogli przebywać
pacjenci, którzy mogli mieć kontakt z pacjentem u którego mogło nastąpić zarażenie chorobą.
TRIAGE zostanie zamknięty dla osób z zewnątrz.
Szpital informuje lekarza koordynatora o potrzebie przewiezienia pacjenta z podejrzeniem
zachorowania do szpitala zakaźnego. W przypadku podjęcia decyzji przez lekarza
koordynatora ratownictwa medycznego o leczeniu pacjentów z kontaktu szpital wydzieli
oddział odizolowany od budynku głównego, do którego przeprowadzi ewakuację chorych
i wprowadzi reżim sanitarny.
Pani Agnieszka Muszyńska konsultant ds. medycyny rodzinnej przedstawiła
procedurę POZ na wypadek postepowania z pacjentem u którego wystąpiło podejrzenie
zachorowania na chorobę wysoce zakaźną.
Wnioski:
Przypadek pierwszy opisuje sytuację kiedy pacjent telefonicznie informuje lekarz POZ o złym
samopoczuciu i lekarz po zebraniu wywiadu epidemiologicznego ma podejrzenie,
że u pacjenta mogło dojść do zarażenia gorączkę krwotoczną Ebola. Lekarz POZ kontaktuje
się z lekarzem koordynatorem w celu ustalenia dalszego postepowania, pacjent zostaje
poinformowany o konieczności pozostania w miejscu swojego pobytu.
Przypadek drugi opisuje sytuacje, kiedy pacjent z podejrzenie zachorowania na chorobę
wysoce zakaźną osobiście zgłasza się do POZ. Lekarz POZ kontaktuje się z lekarzem
koordynatorem ratownictwa medycznego. Pacjent u którego zaistniało prawdopodobieństwo
choroby i zaangażowany personel zostaje odizolowany od reszt pacjentów i personelu
do czasu przyjechania wyznaczonego zespołu ratownictwa medycznego
Pan Michał Rataj Dyrektor WSS im. J. Gromkowskiego omówił przygotowanie
szpitala na wypadek pojawienia się pacjenta u którego nastąpiło podejrzenie pojawienia się
choroby wysoce zakaźnej.
Wnioski:
W szpitalu został wyznaczony osobny wjazd dla zespołu ratownictwa medycznego
na pokładzie którego będzie znajdował się pacjent u którego mogło dojść do zachorowania.
Personel cyklicznie jest przeszkalany z procedury postepowania z pacjentem zarażonym,
ze sposoby ubierania i rozbierania się z odzieży ochronnej.
W szpitalu znajdują się dwa pomieszczenia melcerowskie ( wyposażone w śluzę czystą i
brudną). W każdym pomieszczeniu są dwa łóżka. Szpital posiada dwa kombinezony
podciśnieniowe.
Pan Jacek Klacokar Dolnośląski Wojewódzki inspektor Sanitarny Poinformował ,że
na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Państwowej Inspekcji Pracy na bieżąco
pojawiają się informację dotyczące gorączki krwotocznej Ebola, jej objawów, możliwości
zachorowania jak także sposobu zabezpieczenia personelu przed zarażeniem.
Na koniec spotkania odbyła się krótka dyskusja, podczas której goście mogli zgłosić
swoje uwagi.
Download