1 - Ekonomicznie.pl

advertisement
1. W metodzie pośredniej korekty o charakterze memoriałowym dotyczą:
- działalności operacyjnej
2. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
3. W odniesieniu do należności zgłoszonych likwidatorowi, likwidatorowi objętych
gwarancją bankową
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
4. Błędy w dowodach zewnętrznych obcych można poprawić
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
5. Łączne sprawozdanie finansowe dotyczy
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
6. Sprawozdanie finansowe banku spółdzielczego
- musi być zawsze poddane badaniu przez biegłego rewidenta
7.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
- musi znaleźć odzwierciedlenie w rachunku przepływów pieniężnych
8. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
9. Bilans przedstawia
- sytuację jednostki na określony dzień
10. Materiały własne w przerobie obcym inwentaryzuje się
- drogą potwierdzenia
11. Która z podanych niżej operacji zmieni sumę bilansową
- wypłata dywidendy
12. Księgi rachunkowe
- mogą być prowadzone poza siedzibą jednostki, jeśli są prowadzone przy użyciu
komputera
13. Jeśli jednostka poniosła stratę, to:
- wartość aktywów jest równa wartości pasywów
14. Która z poniższych metod jest sposobem wyceny wartości rozchodu rzeczowych
składników majątku obrotowego?
- szczegółowa identyfikacja rzeczywistych cen tych składników majątkowych, które
dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć
15. Zobowiązanie z tytułu płac pracowników księgowane jest na koncie:
- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
16. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej
- musi zawierać symbole lub nazwy kont
17. Składki z tytułu FGŚP obciążają:
- koszty działalności pracodawcy
18. Należności nominowane w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy
- według kursu średniego NBP
19.Aktywa netto to:
- aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania
20. Pozycja „Zysk/Strata z lat ubiegłych” obejmuje m.in.:
- niezagospodarowany zysk z lat ubiegłych
21. Koszty ogóle zarządu wpływają głównie na wysokość:
- wyniku finansowego w danym okresie
22. Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów jest obowiązkowym
elementem:
- dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości
23. Kredyt bankowy w momencie przelania środków na konto jednostki z tego
tytułu spowoduje:
- zwiększenie aktywów pieniężnych i kapitałów
24. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup używanej zgodnie z przeznaczeniem
maszyny produkcyjnej zalicza się do:
- kosztów finansowych
25. Konto „Rozliczenie kosztów” może mieć:
- oba powyższe salda
26. Zapasów towarów znajdujących się w sklepie przyfabrycznym na dzień
bilansowy nie można wycenić metodą:
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
27. Przekazana darowizna jest:
- pozostałym kosztem operacyjnym
28. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego musi ustalać:
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
29. Odsetki od kredytów związanych z inwestycjami
- muszą być zaliczone do kosztów finansowych
30. Zbiory jednostek, które zakończyły swoją działalność przechowuje:
- dowolna wyznaczona osoba lub jednostka
31. Naliczone karne odsetki od kredytów bankowych są:
- kosztami finansowymi
32. Dla jednostek objętych przepisami ustawy o rachunkowości dniem bilansowym
może być:
- wszystkie powyższe odpowiedzi prawidłowe
33. Zasada współmierności dotyczy:
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
34. Zaciągnięcie kredytu zawsze odwzorowane jest:
- w bilansie
35. Amortyzacja i umorzenie:
- mogą się sobie równać
36. Grunty i inwentaryzuje się:
- drogą porównania danych księgowych z dokumentami źródłowymi
37. Zaciągnięcie kredytu gotówkowego jest wykazane w rachunku przepływów
pieniężnych:
- czasami
38. Aktywa z tyłu odroczonego podatku dochodowego powstają gdy:
- wartość księgowa aktywów jest mniejsza niż wartość podatkowa aktywów
39. Koszty wytworzenia produktu:
- może obejmować koszty magazynowania
40. Które z poniższych twierdzeń nie jest fałszywe:
- długoterminowe aktywa finansowe obejmują m.in. lokaty bankowe
41. Darowizna w postaci środka trwałego w momencie jego otrzymania jest zaliczana
do:
- rozliczeń między okresowych przychodów
42. Koszty własny sprzedaży jest większy od sumy kosztów zaewidencjonowanych w
układzie rodzajowym, gdy:
- remanent początkowy produktów jest większy od remanentu końcowego
43. PERON wykazany jest w bilansie w pozycji:
- fundusze specjalne
44.Które z poniższych zjawisk znajduje odzwierciedlenie w rachunku przepływów
pieniężnych:
- wpłata zaliczek przez kontrahentów
45. Cena zakupu to:
- cena nabycia pomniejszona o koszty i przystosowania do użytkowania
46.Dodoatnie różnice kursowe z tytułu rozrachunków z dostawcami powstałe w
ciągu roku obrotowego stanowią:
- przychody finansowe
47. Jeżeli jednostka ewidencjonuje koszty w obu układach i sporządza wariant
kalkulacyjny rachunku zysków i strat to ustalając wynik finansowy salda kont
kosztów w układzie rodzajowym:
- przenosi na konto „rozliczenie kosztów”
48. Ujemna wartość firmy w momencie powstania
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
49. W jednoosobowej spółce z.o.o. za wykonani obowiązków w zakresie
rachunkowości zawsze odpowiada:
- zatrudniony przez spółkę jedyny członek zarządu, nie będący jej udziałowcem
50. Księgowy dowód zastępczy dotyczy:
- dowodu źródłowego zewnętrznego obcego
51. Kategoria „ koszty wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki”
dotyczy:
- wariantu porównawczego
52. Sprawozdanie finansowe zawsze sporządza:
- oba powyższe podmioty
53. Pozostałe przychody operacyjne to:
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
54. Inwentaryzację materiałów odpisanych w ciężar kosztów na dzień ich zakupu,
przeprowadza się:
- w dniu bilansowym
55.Księgi rachunkowe uznaj się za prowadzone na bieżąco, jeśli:
- zapłata wekslem zostanie ujęta w dniu jego dokonania
56.Konta „Rozliczenie kosztów”
- nie stosuje się, gdy ewidencja kosztów prowadzone jest tylko w układzie kalkulacyjnym
57. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych w ciągu roku obrotowego:
- żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa
58. Produkcję w toku można wyceniać na dzień bilansowy w wysokości materiałów
bezpośrednich
- gdy przewidywany czas wykonania produkcji jest krótszy niż 3 miesiące
59. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się:
- dopuszczalne są dwie powyższe metody
60. Dodatnie różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy
środków pieniężnych stanowią:
- przychody finansowe
Download