ZAKRES DZIAŁANIA REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ

advertisement
Załącznik nr 1
Do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Kołbiel
SCHEMAT ORGANIZACYJNY UG
WÓJT
Zastępca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Samodzielne
stanowisko ds.
Urzędu Stanu
Cywilnego –
(USC)
Samodzielne
Stanowisko ds.
Administracji i Kadr
– ( SAiK )
Samodzielne
Stanowisko ds.
Zarządzania
Kryzysowego ,
Obrony Cywilnej i
BHP - (SZK)
Samodzielne
Stanowisko ds.
Obsługi Rady
Gminy i
Archiwum –
(SORG)
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Samodzielne Stanowisko ds.
Ochrony Informacji
Niejawnych - ( SIN)
Administrator Bezpieczeństwa Danych
Osobowych - ABDO
Samodzielne Stanowiska
ds. Inwestycji i
Zamówień Publicznych
oraz Obsługa Jednostek
OSP– (SIiZP )
Samodzielne Stanowisko
ds. Architektury i
Ochrony Środowiska –
(SAiOŚ)
Samodzielne Stanowisko
ds. Gospodarki
Nieruchomościami i
Gruntami – ( SGNiG)
Samodzielne Stanowisko
ds. Obsługi Funduszy i
Dotacji – ( SOFiD)
Samodzielne Stanowisko
ds. Gospodarki
Komunalnej – ( SGK)
Samodzielne Stanowisko
ds. Ewidencji Ludności i
Spraw Wojskowych –
( SELiSW)
Samodzielne stanowisko ds.
osbsługi –Konserwator sieci
wodociągowej
Samodzielne
Stanowiska ds.
Księgowości
Budżetowej –
(SKB)
Samodzielne
Stanowisko ds. Płacy i
Podatku VAT – (SPiP)
Samodzielne
Stanowiska ds.
Wymiaru Podatku i
Opłat – ( SWPiO)
Samodzielne
Stanowiska ds.
Księgowości
Podatkowej i
Egzekucji – ( SKPE)
Samodzielne
Stanowisko ds.
Działalności
Gospodarczej i
Obsługi Kasy –
( SDzGiOK)
Download